Pagina delen

Burap-2 2019

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In deze Forumvergadering worden de volgende vier onderwerpen gelijktijdig behandeld omdat zowel de prognose voor 2019 van de tweede kwartaalrapportage ZFG als ook de extra bezuinigingen effect hebben op het begrotingsresultaat en de stand van de algemene reserve zoals die in Burap 2 worden geschetst.

1. Burap 2

De Burap-2 geeft op basis van de gerealiseerde cijfers en prognoses een doorkijk naar het begrotingsresultaat en de stand van de algemene reserve over 2019.

2. 2e kwartaalrapportage ZFG

De 2e kwartaal rapportage ZFG geeft de stand en de prognose weer van de bezuinigingsmaatregelen die op 5 november 2018 zijn vastgesteld.

3. Extra bezuinigingsmaatregelen 2019

Het voorstel voor extra bezuinigingsmaatregelen 2019 vloeit voort uit het zeer negatieve begrotingsresultaat en stand van de algemene reserve die Burap-1 in 2019 liet zien. 

4. Aanvullende maatregelen thema’s 2, 3 en 5 uit rapport Berenschot (Extra bezuinigingen Sociaal Domein)

De raad heeft besloten dat er binnen vijf thema’s, beschreven in het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot bezuinigd moet worden. In de kwartaalrapportage (Q2) komt naar voren dat de vastgestelde bezuinigingen binnen thema’s 2, 3 en 5 niet volledig gerealiseerd worden. Vandaar dat de aanvullende maatregelen op een rij zijn gezet om zodoende alsnog de benodigde bezuinigingen binnen de begroting te realiseren. Overigens is voor thema 1 is op 8 juli door de raad een besluit genomen tot aanvullende maatregelen.

De bezuinigingen voor thema 4 zijn inmiddels gerealiseerd, vandaar dat voor dat thema geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPM de Ridder en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder en G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en benoemt de drie geagendeerde punten.
Oorspronkelijk was er een vierde punt geagendeerd, zijnde: “Aanvullende maatregelen bij thema’s 2, 3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein” (Berenschot). Dit agendapunt isverplaatst naar de vergadering van 20.30 uur.

Het punt ‘Extra bezuinigingsmaatregelen’ betreft geen hamerstuk. Na bespreking zal worden vastgesteld of het ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. De overige punten zijn informatief van aard.

Alvorens de discussie te starten, wordt door wethouder Matser inleidend een presentatie verzorgd.

Het College geeft aan, dat de Burap aan de orde is, maar ook het document “Zutphen financieel gezond”; ook zal over extra bezuinigingen worden gesproken.
De Burap beslaat de periode tot en met augustus en geeft het beoogde resultaat weer is van het lopende jaar, zowel het begrotingsresultaat, als het resultaat op de algemene reserve.
“Zutphen Financieel Gezond” betreft de kwartaalrapportages. Hierin wordt de bezuinigingsdoelstelling van dertien miljoen euro aangegeven, die de raad vorig jaar bij de begroting heeft vastgesteld. De extra bezuinigingen betreffen extra maatregelen die tijdens de behandeling van Burap 1 met de fracties zijn besproken.

Aan de hand van de presentatie schetst de wethouder het totaal verwachte begrotingsresultaat 2019. Hij memoreert dat de geactualiseerde Burap 1 een resultaat van 5,4 miljoen euro toonde. Het saldo van “Zutphen Financieel Gezond” bleef ongewijzigd. Er kwamen extra bezuinigingen bij en er was een vangnetuitkering, wat het totaal verwachte begrotingssaldo op min 4,7 miljoen euro bracht. Op basis van Burap 2 resteert een verwacht begrotingssaldo van 2,6 miljoen euro negatief.

De algemene reserve bedroeg op 1 januari vier miljoen euro. De beklemde middelen daarin (delen in de algemene reserve die gebruikt zouden kunnen worden) bedroegen 3,4 miljoen euro. Al met al resteert een vrij besteedbare algemene reserve van € 752.000,=. De jaarrekeningprognose in Burap 1 bedroeg -5,5 miljoen euro. De prognose algemene reserve (na Burap 1) bedraagt 4,7 miljoen euro.

De meicirculaire gaf een plus van 1,7 miljoen euro. Begin juli resteerde nog een prognose algemene reserve van -2,2 miljoen euro, welke werd meegenomen naar Burap 2. Van 4,7 miljoen euro gingen we naar 2,6 miljoen euro. Van de vrijval beklemde middelen werd nog een deel ingezet.
Zodoende resteert uiteindelijk een plus van € 695.000,= (stand eind augustus).

De wethouder stelt dat, kijkend naar Burap 1, de effecten van de ombuiging zichtbaar worden. Hij wijst er echter ook op, dat er maar weinig voor nodig is om het resultaat weer neerwaarts te moeten bijstellen.

Voor wat “Zutphen Financieel Gezond” betreft, geeft hij aan dat de bezuinigingsdoelstelling niet op alle thema’s voor de volle honderd procent wordt behaald. De verwachting is dat het resulteert in een bezuiniging van 11,3 miljoen euro terwijl de bezuiniging dertien miljoen euro zou moeten bedragen. Dit betekent dat er dus nog extra bezuinigingen gevonden moeten worden.
De vraag is wat er nog mogelijk is om het beoogde resultaat te bereiken.

Een optie is om panden te verkopen en de opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. Dit levert een eenmalige meevaller op. Er zijn meerdere bezittingen in categorie 2 geplaatst die op korte termijn wat lucht kunnen geven. Om structureel dertien miljoen euro aan bezuinigingen te realiseren, zal echter moeilijk worden.

Als laatste punt brengt de wethouder de extra bezuinigingen 2019 ter sprake. Deze extra bezuinigingen zijn aangekondigd in de eerste Burap omdat de situatie er toen slecht voor stond. Gekeken is wat er per domein nog te beïnvloeden valt. Die lijst is aan het College gepresenteerd, resulterend in afgerond 1, 6 miljoen euro. Er is gekeken naar het fysieke domein, de bedrijfsvoering en investeringen. Daarnaast is ook de loonsom bevroren.

Eind november wordt er een rapportage verwacht van het onderzoek in het fysieke domein en de bedrijfsvoering. De verwachting is daarmee de algemene reservepositie te kunnen verstevigen.

De wethouder stelt dat hij voorzichtig optimistisch is. Hij blijft koersen op een sluitende begroting in 2021 en verwacht dat hierin zal worden geslaagd.

De voorzitter stelt vast dat de toelichting helder en duidelijk was. Hij opent de discussie.

D66 informeert of de drie onderwerpen gecombineerd kunnen worden behandeld, dan wel afzonderlijk per onderwerp.

Het CDA is er voorstander van een bespreking per onderwerp.

D66 legt een vraag voor over “Zutphen Financieel Gezond”, waarin staat verwoord dat op het sociaal domein 71 procent van de gewenste honderd procent wordt behaald in de ombuigingen. Vermeld wordt dat dit “deels hard” is. De fractie vraagt zich af wat dit inhoudt en wil graag weten welk deel een structureel karakter heeft en welk deel incidenteel is. In het Berenschotrapport wordt nadrukkelijk gesteld dat de focus in de ombuigingen in 2019 op 75 procent zou moeten liggen en in 2020 op negentig procent. D66 vraagt zich af in hoeverre dit is gerealiseerd op 31 december van dit jaar.

Het College antwoordt dat 71 procent deels hard en deels zacht is. Benadrukt wordt dat er geen getallen in voorkomen die met een redelijke waarschijnlijkheid niet zullen worden behaald. In die zin is het genoemde percentage behoorlijk hard. Het gaat echter om ondersteuning van mensen en daarbij is het altijd lastig te zeggen waar precies op zal worden uitgekomen.
Voor wat het tweede deel van de vraag betreft, geeft het College aan dat wordt gekoerst op een bezuinigingsdoelstelling van 40/70/100, dat wil zeggen veertig procent in het eerste jaar, zeventig procent in het tweede jaar, gevolgd door honderd procent in het derde jaar van de bezuinigingen die de gemeente zou moeten inboeken. In het lopende jaar lukt het – als gevolg van tal van oorzaken - niet om deze doelstelling te realiseren. De gemeente blijft echter koersen op 40/70/100.
Voor volgend jaar is in de begroting rekening gehouden met zeventig procent. Of dit behaald wordt, zal aan de orde komen in een latere Forumvergadering, waarbij de begroting wordt besproken.

De gemeente heeft te maken gehad met twee grote reorganisaties, zijnde de liquidatie van Het Plein en de uittreding uit Delta. Dat geeft de nodige ‘reuring’ bij de betreffende organisaties en het heeft wat tijd nodig om tot een nieuwe werkwijze te komen. Het heeft ook het nodige geld gekost, maar de verwachting bestaat dat dit volgend jaar zal worden ingehaald.

D66 gaat er vanuit dat wat voor 2019 staat geboekt wel behaald zal worden. De fractie vraagt zich nog wel af welke componenten in die 4,5 miljoen euro een structureel karakter hebben.

Het College geeft aan dat er een totale bezuiniging is bereikt van bijna negen miljoen euro. Volgend jaar wordt toegewerkt naar zeventig procent bezuiniging. Die 4,5 miljoen euro wordt dan 6,5 miljoen euro. De verwachting is dat die doelstelling behaald zal worden.

De ChristenUnie herhaalt de vraag welk deel van die 4,5 miljoen euro (en volgend jaar van die 6 miljoen) structureel is. Ook wil de fractie weten of er in 2020 weer sprake is van incidentele maatregelen?

Het College refereert aan het Berenschotrapport en geeft aan dat alles structureel is.

De VVD verwijst naar de tweede kwartaalrapportage van “Zutphen Financieel Gezond”, categorie 2, om die 1,7 miljoen euro nog te vinden. Categorie 4 is er ook, waarbij van de 6,3 miljoen euro ongeveer tweeëneenhalve ton is ingeboekt. De fractie vraagt zich af hoever het College is met het vinden van duidelijkheid wat er in die categorieën nog te vinden is en welke resultaten er zijn te verwachten.

Het College geeft aan, dat de genoemde categorieën vorig jaar uitgebreid zijn besproken.

Er waren vijf categorieën in de begroting. Van een aantal daarvan is besloten daarvan af te zien. Categorie 4 wordt meegenomen in het onderzoek door Rijnconsult.

D66 refereert aan de aanvullende bezuinigingsmaatregelen, met name in het sociaal domein en constateert dat er wordt bezuinigd op schuldhulp, inburgering, jeugd en maatschappelijke dienstverlening. In de discussie mist de fractie de jongerenhuisvesting ad € 750.000 euro, die men overeind laat. De fractie vraagt zich af in hoeverre dit zin heeft als op de eerdergenoemde thema’s wordt bezuinigd. Spreker ziet graag een goede afweging ten aanzien van de uitgavenbeperking in het sociaal domein en vraagt de mening van het Forum in dezen.

De ChristenUnie wil de vraag van de voorgaande spreker uitbreiden met de vraag wat de afweging is om € 790.000,= te bezuinigen op Perspectief. De vraag is eerder gesteld en resulteerde destijds in een nogal vaag antwoord. Ook werd niet meegegeven wat het effect van die bezuiniging was.

GroenLinks heeft behoefte aan verheldering. De fractie vraagt zich af wat er van de genoemde € 54.000,= moet worden weggesneden ten opzichte van het geheel.

D66 schetst het volgende overzicht:

  • Voor schuldhulpverlening vijftig procent;
  • Wat betreft inburgering geldt een bezuiniging van € 8.000,= (honderd procent);
  • De bezuiniging op het sociaal domein is van € 13.000,= naar € 10.000,= verlaagd;
  • Maatschappelijke dienstverlening meer dan ¾ deel;
  • Huisvestingssubsidie voor jongeren van € 14.000,= naar € 4.000,=.

GroenLinks vraagt zich af of van het bedrag van € 750.000,= voor jongerenhuisvesting een zeer beperkt percentage moet worden toegerekend naar die € 54.000,=.

D66 geeft aan - in antwoord op de vraag van GroenLinks - dat dit geen gemeentelijke kerntaak betreft. D66 prefereert uitvoering van de kerntaken “en er zijn voor de burgers/inwoners”.

Als er gekozen moet worden tussen € 750.000,= of € 700.000,= bezuinigen en ervoor zorgen dat de zaken voor jongeren op orde zijn, dan heeft dat de voorkeur. Maar er is nog een extra opgave, namelijk het aanvullen van de reserves.

De PvdA stelt dat de vraag van D66 om een politiek debat te voeren een terechte vraag is. Met name als je kijkt waar het grootste lek zit in het sociaal domein, namelijk bij Jeugdzorg en de Wmo. Dit is ook in het Berenschotrapport opgenomen. Het gaat hierbij echt over miljoenen waarin je dus het verschil kunt maken. Dan kun je veel strakker sturen op de budgetten waarvoor zorgaanbieders verantwoordelijk zijn. Sommige zorgaanbieders maken winsten van meer dan tien procent ten koste van gemeenschapsgeld.

D66 onderschrijft de stelling dat er goed gemonitord moet worden. Daarom zou het vreemd zijn om de monitoring op jeugd weg te bezuinigen. Nu wordt het losgelaten en de vraag is hoe dan inzicht is te verkrijgen.

De SP sluit zich aan bij de woorden van de PvdA voor wat betreft de zorgaanbieders. Spreker verwijst naar de cijfers die Follow the Money naar buiten heeft gebracht. Hierin wordt bijvoorbeeld genoemd dat IJsselzorg Zutphen een winstpercentage van meer dan negentien procent heeft.

D66 wijst erop dat het de vraag is of er bezuinigd gaat worden op de jeugd in plaats van op jongerenhuisvesting. De discussie gaat niet over de hoge kosten die zorgaanbieders in rekening brengen. Dat is iets waar niemand voorstander van is.

De voorzitter stelt vast dat eenieder het eens is met de stelling dat de gemeente de aanbieders heel zorgvuldig moet volgen, als het gaat om de kosten die bij de gemeente in rekening worden gebracht.

De SP is geen voorstander van snijden in jongerenhuisvesting. Als optie om bezuinigingen te realiseren, noemt de fractie bewindvoering. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de bedragen die gemeenten betalen voor bewindvoering. Mogelijk kan dit in Zutphen nog naar beneden worden gebracht.

De ChristenUnie pleit voor verbreding van de discussie. De fractie heeft reeds eerder de structurele bezuiniging op Perspectief aangehaald en is benieuwd naar de visie van het College daarop.

De voorzitter vraagt een reactie van de Collegepartijen.

De PvdA vraagt zich af wat precies de bedoeling is van deze avond. De fractie constateert dat er vooral wordt gedebatteerd over de voortgang van de lopende bezuinigingen. Dat is een ander debat dan eigenlijk was afgesproken.

De voorzitter merkt op dat de maatregel niet als zodanig in de stukken zit voor 2019.

De VVD geeft aan dat de extra bezuinigingen al in de Burap staan, en vraagt zich af of dit betekent dat dit dan al ongewijzigd wordt doorgevoerd?

De voorzitter geeft aan dat de extra bezuinigingen - ter besluitvorming - als afzonderlijk punt op de agenda staan.

De VVD refereert aan de door de wethouder genoemde bevriezing van de loonsom en vraagt zich af wat er gebeurt als de lonen stijgen als gevolg van de cao. De vraag is: hoe wordt dit bedrag, ad € 500.000,=, dan teruggehaald?

Voorts vraagt de fractie zich af in hoeverre is afgewogen of bepaald onderhoud op gebouwen achterwege kan blijven.

Het College verduidelijkt dat mogelijke cao-schommelingen in de loonsombevriezing zijn meegenomen en derhalve daarop geen effect hebben. Het bedrag van € 500.000,= gaat behaald worden.

Voor wat betreft het onderhoud van bijvoorbeeld stadsmuren, wordt bezien of uitstel al dan niet mogelijk is. Er is op talloze plekken afgewogen of inderdaad bezuinigd kon worden.

Het CDA vraagt aandacht voor het sociaal domein en hetgeen daarin gerealiseerd kan worden; dit in relatie tot het voorzichtig optimisme van de wethouder. De fractie stelt vast dat de gestelde bezuiniging dit jaar niet is behaald en dat er toch voor volgend jaar is ingestoken op een aanzienlijke stijging van de bezuinigingen. De fractie vraagt zich af waar het optimisme van de wethouder op is gebaseerd.

Het College heeft dit dilemma met collega’s besproken. Er is afgesproken om te gaan bezuinigen binnen het sociaal domein. Dat heeft een enorme impact op de meest kwetsbare groepen in de gemeente.

Daarnaast heeft men te maken met een organisatiewisseling (Het Plein geliquideerd en Delta eruit). Op basis van het gesprek dat in juni/juli is gevoerd, is geconcludeerd dat de bezuiniging op het sociaal domein, wat betreft de begroting 2020, haalbaar is. Natuurlijk is dit niet met honderd procent zekerheid te zeggen, maar het is haalbaar. Er is drie jaar nodig om de zaak structureel op orde te brengen, ook voor wat betreft het sociaal domein. In 2020 gaat de doelstelling behaald worden conform de regels zoals in de begroting opgenomen.

De Stadspartij ziet bij Jeugdhulp een positief beeld in de Burap en informeert of dat gebaseerd is op het aantal facturen dat binnenkomt of op het aantal indicaties. De vraag is of het positief effect wel echt is.

Het College geeft aan dat hierbij is gebaseerd op het aantal facturen.

De Stadspartij vraagt zich af welke verplichtingen er zijn aangegaan, welke gevolgd gaan worden door facturatie.

Het College beaamt dat dit aspect tot een jaar geleden nog niet goed in orde was. Inmiddels is er hard gewerkt om met alle aanbieders goede afspraken te maken. Er wordt stelselmatig gemonitord of alles wat is geïndiceerd ook inderdaad binnenkomt.

D66 verwijst naar de tweede Burap en constateert dat het moeilijk is om in het sociaal domein aan te geven welke afwijkingen een structureel karakter hebben. Omdat men een monitor sociaal domein ontbeert, kan men de punten die steeds langskomen bij “Zutphen Financieel Gezond” of bij de Burap nooit toetsen op beleidsindicatoren. De fractie is benieuwd hoe de overige fracties dit ervaren.

Bewust ZW sluit zich aan bij de hartenkreet van D66 inzake het ontberen van de monitor.

Het College geeft aan, dat in een ander Forum de concept-routekaart aan bod komt. In de routekaart wordt dit punt onderstreept. Het benoemen van de juiste kentallen is van belang om het sociaal domein goed te monitoren.

Bewust ZW dankt de wethouder voor de verstrekte informatie en informeert naar de beschikbaarheid van de kentallen.

Het College geeft aan dit te bespreken in het andere Forum.

Bewust ZW benadrukt dat het van groot belang is dat deze kengetallen op tafel komen.

De voorzitter nodigt de wethouder uit om de gestelde vraag te beantwoorden.

Het College geeft de vraag ter beantwoording door naar de ambtelijke ondersteuning. In een ander Forum staat de routekaart op de agenda.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat in de routekaart een aantal onderdelen genoemd wordt die al lopen of nog opgepakt gaan worden. Onderzocht wordt op welke wijze dit goed te monitoren is in het sociaal domein. In www.waarstaatjegemeente.nl is een aantal indicatoren opgenomen. De monitor van vorig jaar bleek echter niet betrouwbaar.

D66 heeft op www.waarstaatjegemeente.nl de mededeling gelezen dat de gemeente Zutphen de cijfers nog niet heeft aangeleverd.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de cijfers over 2018 na aanvankelijke aanlevering op advies van de desbetreffende ambtenaren zij ingetrokken omdat de cijfers niet betrouwbaar waren.
Thans worden de systemen goed gevuld. In de routekaart wordt daar een en ander over verteld. Sinds 2015 is er ook sprake van een behoorlijke vervuiling van de systemen. Een infoteam gaat samen met de consulenten de gegevens opschonen en opnieuw invullen.
De vraag op welke indicatoren er gestuurd gaat worden, wordt in 2020 met de fracties besproken. Het ambtelijk voorstel zal zijn om de monitor op te nemen in de P&C-cyclus.

D66 vindt het zonde om te gaan bezuinigen op schuldhulpverlening, de inburgering, de monitor jeugd en maatschappelijke dienstverlening. De fractie verzoekt om dat budget overeind te houden. Een vraag is: wat vindt het Forum dat ingezet kan worden om ervoor te zorgen dat de zorg voor onze jeugd overeind blijft?

Bewust ZW geeft aan dat de gemeente veel vastgoed heeft. Hierbij gaat het niet over een gemeentelijke kerntaak. Het voorstel is dan ook om dit te verkopen.

De PvdA spreekt waardering uit voor het pleidooi van D66 om de schuldhulpverlening et cetera te ondersteunen.
De fractie geeft aan dat een aantal maatregelen uitsluitend financieel wordt onderbouwd. Er zijn soms budgetten waarbij men er van uitgaat dat ze in de loop van het jaar niet meer worden besteed en zullen vrijvallen. De fractie vraagt zich af in hoeverre er nog maatregelen bij zitten waar simpelweg sprake is van vrijval van budgetten. Ook informeert spreker naar de eventuele verwachting van het College dat de begroting zal resulteren in minder gemeentelijke dienstverlening.

Het College geeft aan, dat er gedurende twee maanden ambtelijk is gezocht naar maatregelen om tot bezuinigingen te kunnen komen. Daar is datgene uitgekomen wat nu voorligt. Als deze maatregelen een groot effect zouden hebben op de dienstverlening, dan zou dit in dit document naar voren komen.

Burgerbelang refereert aan een presentatie van mevrouw Van Heumen (gemeente Wijchen). Een van haar opmerkingen was dat er heel hard was gewerkt. Dit geldt ook voor de gemeente Zutphen en hiervoor wil Burgerbelang een compliment geven.
In haar presentatie gaf mevrouw Van Heumen ook een aantal aanbevelingen mee. Burgerbelang is benieuwd of deze zijn binnengekomen. Een van de aanbevelingen was: bezuinigingen zijn vaak ombuigingen, andere rekenmethoden, potjes die een overschot hebben et cetera. Het zou beleid moeten zijn dat dit standaard in de begroting wordt verrekend.

Ook legde zij de vraag voor of winstnemingen op vastgoed wel kunnen. Hetzelfde geldt voor het vrijvallen van de verliesvoorzieningen met daaraan gekoppeld de vraag of dit als een bezuiniging geldt.

Het College geeft aan dat het is toegestaan, als het door het College wordt gedaan. Als het niet is toegestaan, dan geeft de accountant aan dat het niet kan.

Burgerbelang informeert in hoeverre dat ook geldt voor het vrijvallen van de verliesvoorziening van Achtermars, ad € 900.000,=.

Het College antwoordt dat daarvoor hetzelfde geldt.

D66 snapt dat het van de accountant mag, maar de vraag is of dat dan ook automatisch binnen de eigen beleidsregels past.

Verder is 1,6 miljoen aan verlies op de Noorderhaven in de Burap vermeld. Deze post wordt in Burap 2 geactiveerd, hetgeen de gemeente € 270.000,= over al die jaren méér kost. Hoe verhoudt die actie zich tot de gemeentelijke beleidsregels?

Het College geeft aan, dat in de Burap-1-presentatie is gesproken over “de potjes”. Het is zaak om te komen tot een betrouwbare begroting, zonder allerlei potjes. Weliswaar is het ‘uitwringen’ van die potjes op dit moment gunstig voor de begroting, maar dit heeft ook een eindigheid. Het voordeel daarvan is dat een realistische begroting nu steeds dichterbij komt.

Wat de beleidsregels betreft, laat het College zich leiden door de ambtelijke deskundigheid. Daar vertrouwt het College op. Ook de accountant toetst op de regelgeving.

De voorzitter stelt vast dat het dus berust op beleid.

Burgerbelang vraagt of het mogelijk is om - bijvoorbeeld in januari a.s. - een voorstel van het College te krijgen om bijvoorbeeld beleidsregels vast te leggen inzake overschotten en rapportages in geval van een tekort.

Het College geeft aan dat een en ander reeds is verwerkt in de Nota Financieel Beleid en de Financiële Verordening die in september in de auditcommissie aan de orde is geweest. In het najaar wordt dit aan de raad voorgelegd.

De VVD haakt aan op het punt dat de accountant aangeeft of iets al dan niet mag en informeert of bij bepaalde transacties - bijvoorbeeld een bepaalde vrijval van reserves - éérst een check wordt gedaan of dit beantwoordt aan de regels.

Voorts verwijst de fractie naar de hoeveelheid stukken en spreekt de wens uit om in de toekomst een document in bijlage te ontvangen waarmee sneller het beeld achter de cijfers wordt verkregen.

Het College wijst - in reactie op de eerste vraag van de VVD – op de belofte of eed die door alle gemeenteambtenaren wordt afgelegd. Hierbij verklaren zij ook dat zij altijd binnen de regelgeving hun werk zullen doen. Zij hanteren het voorzichtigheidsprincipe.

Op grond daarvan kan erop vertrouwd worden dat, als er voorstellen worden gedaan, deze correct en toegestaan zijn.

Op de tweede vraag antwoordt het College dat men in dit geval de samenhang heeft kunnen aanbrengen omdat de documenten gelijktijdig op de agenda stonden. Het ritme van de documenten is doorgaans meestal anders. De Burap is het document dat altijd gebruikt kan worden om de actuele stand te krijgen van de financiële status van de gemeente. Mocht het weer zo zijn dat drie documenten tegelijk worden besproken, dan kan vooraf een overzicht beschikbaar worden gesteld.

De SP is van mening dat het bij elke bespreking van de Burap weer over de Burap zelf gaat in plaats van over de inhoud hiervan. De fractie memoreert dat het Forum jaren geleden méér informatie wenste; nu komt de oproep tot versimpeling. De fractie pleit voor consistentie en niet telkens weer te gaan veranderen.

De ChristenUnie geeft aan dat het uitgangspunt is, dat de raad goed geïnformeerd wil worden. Wanneer een rapport uit vele pagina’s bestaat, zou het prettig zijn als er een managementsamenvatting is toegevoegd. Dat ontbreekt echter.

De fractie verwijst naar de passage dat € 700.000,= is onttrokken aan onderwijshuisvesting en heeft behoefte aan een toelichting bij dit bedrag.

De voorzitter wijst er op, dat een deel van de vraag betrekking heeft op de begroting, die later wordt behandeld. De bezuiniging ad € 700.000,= is opgenomen in “Zutphen Financieel Gezond”.

D66 vraagt zich af of er voldoende financiën zijn om het onderhoud uit te voeren? Hoe verhoudt dit zich met allerlei nieuwbouwplannen?

Het College geeft aan, dat de bezuinigingen afkomstig zijn van actoren die hier direct mee bezig zijn. Aangenomen mag worden, dat in geval het niet uitvoeren van onderhoud niet verantwoord is, dit ook niet wordt voorgesteld.

De PvdA heeft nog enkele vragen bij de Burap. Met name wil de fractie weten of het mogelijk is om aan te geven of er vanuit de tweede Burap structurele effecten zijn, die gevolgen zouden kunnen hebben voor de begroting.

Voorts merkt de fractie op, dat in de begroting werd aangegeven dat datgene wat Zutphen ontvangt voor het sociaal domein iets anders is dan in het Berenschotrapport was ingeschat. De fractie informeert naar een inschatting van de portefeuillehouders of er een indicatie bestaat dat Zutphen vanuit het Rijk meer ontvangt voor het sociaal domein?

Het College geeft aan, dat de structurele effecten in de begroting 2020 zijn verwerkt. Berenschot heeft aangegeven dat er 65 miljoen euro in de algemene middelen zit en dat in het verleden elf miljoen euro aan de algemene middelen is onttrokken ten behoeve van het sociaal domein. Dat is de situatie.

Daarbij kan aangegeven worden dat sinds 2019 het Rijk één pot geld stuurt ad 94 miljoen, waarvan tien miljoen euro aan participatiegelden. Verder is er niets meer onderverdeeld. Het College heeft de behoefte om aan te tonen dat er structureel te weinig geld verkregen wordt om de taken in het sociaal domein naar behoren te kunnen uitvoeren.

De controller is met Berenschot aan het afstemmen over de variabelen op basis waarvan Berenschot tot die 65 miljoen euro en elf miljoen euro is gekomen. Zodra dit inzichtelijk is wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.

De VVD deelt de visie van de wethouder ten aanzien van ‘de potjes’. De fractie constateert dat momenteel ‘potjes’ worden gebruikt om te laten vrijvallen als er een financiële tegenvaller blijkt te zijn. De fractie wil graag weten of dit in de toekomst afgebouwd gaat worden.

Het College geeft aan, dat het aantal ‘potjes’ vanzelf vermindert, omdat deze middelen worden ingezet om beleid te kunnen uitvoeren. Er komen geen nieuwe ‘potjes’ daar er realistisch begroot is voor 2020 en verder.

Het CDA heeft een vraag over de algemene reserve. Ultimo 2019 zal deze circa € 695.000,= bedragen. In de Burap staat dat er nog bestemmingsreserves gaan vrijvallen. Hiertoe komt nog een voorstel naar de raad. De fractie vraagt zich af of dit bedrag is meegenomen in de begroting naar volgend jaar.

Het College geeft aan dat rekening is gehouden met de € 695.000,=. De genoemde anderhalf miljoen euro is evenwel nog niet in de begroting verwerkt, omdat dit nog geen goedgekeurd beleid betreft.

D66 vraagt aandacht voor het zwembad. De fractie vraagt of het genoemde bedrag ad € 378.000,= betrekking heeft op de huurachterstand of dat hierin ook het exploitatietekort is opgenomen.

Voorts refereert de fractie aan de bezuinigingen in het sociaal domein ad € 54.000,= en merkt op, dat er - aldus Berenschot - niet bezuinigd moet worden op de schuldhulpverlening. Het probleem op zich komt in alle wijken voor. Dit besef roept toch wel de vraag op hoe het mogelijk is dat op de schuldhulpverlening maar liefst vijftig procent bezuinigd kan worden.

Het College antwoordt - in reactie op de eerste vraag van D66 - dat dit het exploitatietekort betreft exclusief de huurachterstand.

Wat de tweede vraag betreft, geeft het College aan dat, als wordt ingeschat dat het geld niet uitgegeven gaat worden dit jaar, het dan kan worden ingezet voor bezuinigingen. In het kader van de schuldhulpverlening gaat heel veel geld om. Aangegeven is vermindering mogelijk is, zonder dat de dienstverlening wordt aangetast.

De voorzitter constateert dat alles voldoende is besproken en dat het stuk ‘Extra bezuinigingsmaatregelen’ rijp is voor behandeling in de raad.

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de Forumvergadering om 21.00 uur.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in