Pagina delen

Burap-2 2018

Inhoud

Zie bijlage.

Behandeld in Forum van 8 oktober 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Deze Forumvergadering is bedoeld om de burap-2 2018 toe te laten lichten door de portefeuillehouder Financiën.
Indien de behoefte ontstaat om dieper op een onderwerp uit de burap-2 2018 in te gaan, dan kan dit kenbaar gemaakt worden en zal hiervoor een aparte Forumvergadering worden georganiseerd.

De burap-2 2018 zal geheel gewijd zijn aan de financiële situatie van de gemeente.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 08-10-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat het college de Burap met een presentatie zal toelichten. Tijdens de presentatie kunnen verhelderende vragen gesteld worden. Als het forum dieper op een onderwerp in wil gaan, wordt dit in een afzonderlijk forum geagendeerd. Er is donderdag een brandbrief gestuurd aan het college; het college heeft hier vrijdag op gereageerd.

Het college licht de Burap toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

Tijdens de presentatie zijn de volgende vragen aan de orde gesteld:

Burgerbelang: vraagt om een toelichting op de overschrijding van de loonsom. Om hoeveel fte gaat het en wat is de totale loonsom.

ChristenUnie: Gaat het om een éénmalig bedrag of structureel.

College: De bedragen zijn doorgerekend voor dit jaar. Voor een groot deel is dit een gevolg van verkeerde ramingen. Een deel van dit bedrag betreft inhuur; die is in het algemeen 30-40% duurder. Het zou om ca. 12 fte kunnen gaan. Het is deels incidenteel deels structureel. De overschrijding is éénmalig; voor 2019 is dit in de begroting opgenomen.

D66: Dit doet denken aan de discussie over de meerkosten voor Het Plein in 2017. Het blijkt nu uit de stukken en dit zijn meerkosten. De fractie neemt aan dat deze mensen aan het werk zijn. En dat de formatie is vastgelegd.

College: Het gaat inderdaad om mensen die aan het werk zijn. Het college beschikt nu niet over de informatie om hier nadere detaillering aan te geven. Deze informatie kan wel op een later moment worden verstrekt. De formatie is wel vastgelegd. Er is sprake van inschattingsfouten bij de raming over de kosten van deze inzet; die zijn lager ingeschat dan wat werkelijk het geval is.

De voorzitter concludeert dat dit een onderwerp is dat op een later moment uitgediept moet worden.

Burgerbelang: Wat zijn de mogelijke kosten zijn die worden genoemd bij peuteropvang. Betreft dit personeelskosten? Hoe weten we dat dit de werkelijke kosten zijn?

College: Betreft de kosten van de opvang zelf; dit zijn geen personeelskosten. Er is wel sprake van een open eind regeling.

Burgerbelang: Hoeveel kans is er dat we de gevraagde bedragen uit de vangnetregling en de stroppenpot krijgen? En als we deze bedragen krijgen zijn deze dan ook besteedbaar aan andere doelen?

College: Gemeenten kunnen bij overschrijdingen in het sociaal domein een beroep doen op deze regeling van het rijk. De potten worden op basis van inschrijving leeggemaakt. Hoe meer gemeenten hier een beroep op doen, hoe minder er beschikbaar is. Er zijn veel gemeenten die hier een beroep op doen, dus het is niet te voorspellen hoeveel hiervan wordt toegekend. De potten zijn bedoeld om tekorten in het sociaal domein te dempen en kunnen alleen daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen niet voor andere doeleinden worden aangewend.

PvdA: Is bekend wat de gemeente voorgaande jaren heeft ontvangen uit de vangnetregeling en kunnen daar verwachtingen aan worden ontleend?

College: Het is elk jaar weer afwachten, omdat dit afhankelijk is van de mate waarin hier een beroep op wordt gedaan. Tot dit jaar heeft de gemeente Zutphen altijd het gevraagde bedrag gekregen.

CDA: Houdt het college bij de nog niet verwerkte effecten ook rekening met hoe groot de kans is dat het effect zich voordoet?

College: Het college geeft in de Burap weer hoe het er nu voor staat. Met de nog niet verwerkte financiële effecten wordt geen rekening gehouden, omdat dit nog te grote onzekerheden zijn.

GroenLinks: Er is sprake van een structureel tekort. Gaan we dit nog in balans krijgen en hoe gaan we onvoorziene kosten in de toekomst voorkomen?

College: We bekijken de begroting per jaar. Op basis van de BURAP constateren we een tekort van 16 miljoen. We beginnen met de begroting in juni/juli voorafgaand aan het volgende jaar. Daarin houden we rekening met de tegenvallers die we hebben geconstateerd en die worden verwerkt in de begroting voor 2019-2021. Er worden dan dus hogere bedragen voor geraamd. Het blijft echter een raming; deze kunnen altijd afwijken van de werkelijkheid. Wat we nu doen is maandelijks de uitgaven volgen en maandelijks in gesprek met aanbieders of de rekeningen binnen zijn. We hebben nu dus een veel betere controle op de uitgaven. De begroting kent in 2021-2022 een balans tussen structurele inkomsten en structurele uitgaven.

D66: Hadden we de Burap niet bij de stukken voor de begroting moeten krijgen? En zijn we nu niet alleen nog bezig de tekorten van voorgaande jaren weg te werken en moeten we er niet voor zorgen dat de trend in de groei te doorbreken?

College: De Burap wordt zo snel mogelijk aan het forum gestuurd. Datgene wat al bekend is is verwerkt in de begroting. De Burap is eind augustus gereed gekomen. Deze wordt nu reeds een maand eerder in het forum behandeld dan vorig jaar. Het college is bezig met het beperken van de kosten in het sociaal domein en het doorbreken van de trend hierop door meer grip te houden op de uitgaven, de uittreding uit het Plein en het ontmantelen van Delta. Dit wordt een spannende tijd, want er wordt veel verwacht van de organisatie en in het veld. We hebben door gesprekken met de aanbieders ook meer zicht op de instroom.

ChristenUnie: Wordt er van verplichtingen of van facturen uitgegaan en hoe worden de verplichtingen weergegeven?

College: We hebben contracten met aanbieders. Door de reguliere gesprekken hebben we nu meer in beeld wat de kosten zijn. Net zoals de meeste gemeenten maakt Zutphen geen gebruik van een verplichtingenadministratie. Daar zit wel een risico in.

GroenLinks: Is invoering van een verplichtingenadministratie een wens van het college?

College: Het is een lastige afweging. Er is heel veel ambtelijke capaciteit nodig om een verplichtingenadministratie op te zetten en bij te houden. Daarom is het bij gemeenten niet gebruikelijk om met een verplichtingenadministratie te werken. Bovendien is het mensenwerk en kunnen daar ook fouten in gemaakt worden. Met de huidige werkwijze krijgt het college ook een goed inzicht. Wel bekend zijn de afgegeven indicaties en op basis van de gesprekken met aanbieders is er ook zicht op het percentage waarvan gebruik wordt gemaakt en wat het maximale bedrag is.

Stadspartij: Wat zijn de oorzaken van de stijging in de Wmo:

College: Dit zit in de volgende posten: PlusOV, Huishoudelijke hulp, verhoging eigen bijdrage en toename van de vergrijzing.

Burgerbelang: Blijven we vasthouden aan een open einde regeling? We krijgen nu wel een beter beeld, maar het blijven open eindes. En ook gesprekken kosten geld.

College: Aan het bestaan van de open eind regelingen in de jeugdzorg kan de gemeente niets veranderen. Dit is wettelijk vastgelegd. Door het opbouwen van ervaring worden de inschattingen nu wel steeds betrouwbaarder. De inspanningen van het college zijn nu gericht op het doorbreken van de trend.

D66: Nu we te maken hebben met een negatieve reserve, betekent dit toch dat we nog verder moeten bezuinigen.

ChristenUnie: Er blijven tendensen in de Wmo waar we geen grip op hebben die ervoor zorgen dat de kosten blijven stijgen.

College: Er hoeft niet nog meer te worden bezuinigd. Het college heeft nog een lijst van nog niet opgenomen voorstellen, dat er nog toe kan leiden dat de reserve net positief uitvalt. Verder is de stijging van de kosten voor de jeugdzorg aan het afvlakken en mogelijk zet hier een daling in. De inspanning van het college is er op gericht de zorg in het sociaal domein terug te dringen naar het voorliggende veld. Er wordt een omslag gemaakt van zorgen voor naar zorgen dat. Mensen moeten meer zelf met elkaar regelen.

PvdA: Is er nog compensatie van het rijk te verwachten in relatie tot de vergrijzingsproblematiek.

College: Kan deze vraag niet beantwoorden; het college constateert dat er weinig beweging in zit.

VVD: De provincie Gelderland hanteert in artikel 12 een omschrijving dat het bedrag van de reserve niet toereikend is om het tekort te dekken. Heeft de wethouder de verwachting aan deze omschrijving te voldoen of om mogelijk net boven de streep uit te komen met een positief saldo.

Het college bedoelt het laatste.

SP: Kan het college duidelijk maken welke informatie nieuw is ten opzichte van de vorige Burap.

College: De nieuwe informatie is dat de bedragen en de omvang van de tekorten groter is dan toen er de vorige keer over gesproken is. Er is sprake van een ernstig tekort. De algemene reserve komt nu uit op enkele euro’s. De reserve zou in een gezonde situatie minimaal 7 ½ miljoen moeten zijn.

D66: Hoe krijgen we de weerstandsratio weer op het gewenste niveau.

College: De algemene reserve is één regel uit de begroting. Het college heeft voorgesteld alle meevallers de komende jaren toe te laten vloeien naar de algemene reserve totdat de reserve een bedrag van 7 ½ miljoen heeft bereikt. Pas daarna is er weer ruimte voor nieuw beleid.

Burgerbelang: Het college heeft zichzelf de opdracht meegegeven om de reserve op 7 ½ miljoen te brengen. Geeft het college hiermee aan zijn eigen doelstelling niet te halen?

College: De opdracht die het college heeft is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Vervolgens willen we een algemene reserve van 7 ½ miljoen bereiken. Dit gaan we halen in de loop van de komende jaren. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval in 2020/2021 is er sprake van balans tussen structurele inkomsten en uitgaven en een algemene reserve van 7 ½ miljoen.

De voorzitter concludeert dat de volgende onderwerpen voor nadere uitdieping zijn benoemd:

-          Overschrijding loonsom

-          Prognose toekomst Wmo

-          Hoe willen we de Burap in voorjaar/najaar zien

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in