Pagina delen

Burap-1 2020

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-06-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Burap-1 en geeft een korte toelichting op het voorliggende stuk. De Controller, de heer Kamphuis krijgt het woord voor een korte presentatie.

Zie voor deze presentatie de bijlage bij het Forum/verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw Schriks, voor een korte reactie.

Voorzitter Auditcommissie: We zijn als Auditcommissie blij met deze verbeterde Burap-1. Het is belangrijk om je steeds af te vragen, kunnen we als raad sturen op basis van de voorliggende informatie? Deze Burap geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie en maakt het mogelijk te vergelijken. De gevolgen van Corona is een onderwerp dat de raad goed in de gaten moet houden.

PvdA: In de Burap wordt de overheveling van een stelpost naar een ander programma aangekondigd. Past dit in de kaders die de raad heeft gesteld?

Controller: Het betreft een stelpost in het sociaal domein. Deze staat in programma 6, maar hoort thuis in programma 4.

D66: Waarom wordt er voor Jeugd structureel minder begroot dan dat we realiseren?

College/wethouder De Jonge: Dat heeft inhoudelijke en financiële redenen. In het hele land zien we dat het aantal kinderen dat hulp nodig heeft stijgt. Behalve de gemeente kunnen ook huisartsen en instellingen kinderen verwijzen. Om de urgentie te benadrukken hebben we bezuinigd, dat je niet alles realiseert is logisch. Verder blijft interne beheersing een uitdaging. Om voldoende te kunnen sturen moeten onder andere monitoring en accountmanagement goed worden ingericht. Daar zijn we nu consequent mee bezig.

CDA: Een afwijking van 20 procent op de prognose is wel heel sterk.

College: Dat klopt, we zijn daarvan ook geschrokken. We hebben het nu wat ruim genomen in de raming voor de komende periode. We moeten toe naar realistisch ramen.

D66: Dit wisten we een jaar geleden eigenlijk al.

College: We zijn nu een stuk verder en zetten goede stappen. Helaas zien we daarvan nog geen financiële vertaling.

D66: Het sociaal domein is het kritieke stuk van onze financiële huishouding. Helaas komt nog onvoldoende over tafel hoe we de problemen in dit domein kunnen oplossen. Hoe pakt het college dit aan? We zijn als gemeente toch niet in een unieke situatie? Er zijn ongetwijfeld goede voorbeelden in andere gemeenten.

SP: We hebben te maken met grote problemen, er is veel te doen. Dit soort uitspraken zijn goedkoop.

D66: Van het college wil ik graag oplossingen krijgen voor dit probleem. Als deze niet bereikbaar zijn, hoor ik dat ook graag. Dan hebben we een ander gesprek.

College/ wethouder Matser: We hebben met veel gemeenten contact. Bijna overal zijn er grote financiële problemen in het sociaal domein. Dat oogt niet altijd zo, omdat sommige gemeenten schuiven met geld uit andere programma’s. Goede voorbeelden zijn er zeker, bijvoorbeeld in Oude IJsselstreek. We nemen daar als college ook kennis van, informeren ons goed.

BewustZW: Met betrekking tot de Deventerweg wordt meerwerk aangekondigd. Wat betekent dit financieel? Hebben we daartoe besloten als raad?

College: De raad heeft toestemming gegeven de weg en het kruispunt aan te pakken. Voor het genoemde deel is een onderhandse aanbesteding aan de gang.

BewustZW: Gaat dat conform alle EU-regelgeving over aanbesteding?

College: De projectleider heeft mij verzekerd dat het zo kan. Daar heb ik het volste vertrouwen in en neem ik ook volledig verantwoordelijkheid voor.

PvdA: In het sociaal domein gaat het om grote getallen, waar we ons ook grote zorgen om maken. Hoe kan de prognose zijn dat we 1,2 miljoen meer nodig hebben, terwijl het aantal cliënten afneemt? Kan een verplichtingenadministratie helpen? Wanneer kunnen we deze invoeren? Verder zijn we benieuwd naar de voortgang op het amendement waarmee we er voor hebben gezorgd dat contracten worden herzien van zorgaanbieders die bepaalde informatie weigeren te delen. Hoe valt het voordeel op minimabeleid te verklaren? Is er een voorziening maatwerk medische kosten ingevoerd? Terugkomend op de verschuiving van de stelpost; betekent dit een extra bezuiniging?

Controller: De stelpost heeft geen gevolgen voor het totaal aan bezuinigingen. We zoeken nog wel naar de invulling van benodigde inhoudelijke maatregelen.

College/ wethouder De Jonge: De prognose van 1,2 miljoen komt deels door indexatie (cao-wijziging) van 500.000 euro. Nog eens 450.000 was ingeboekt vanwege Berenschot, maar blijkt niet realistisch. Verder hebben we de meest dure facturaties geëxtrapoleerd.

Een verplichtingenadministratie kan helpen, maar eerst moeten houding en gedrag op orde zijn. Daar werken we hard aan, met wekelijks overleg en verbeterde monitoring. Over het amendement kan ik zeggen dat uit onderzoek bleek dat we geen zorgaanbieders hebben die zich onvoldoende gedragen. Wel bleek het accounthouderschap onvoldoende geregeld. Daarvoor is nu een plan in de maak dat we de tweede helft van dit jaar kunnen uitvoeren.

College/ wethouder Werger: De ontwikkelingen op het minimabeleid zijn te verklaren doordat er minder mensen in de bijstand zitten en we de regelingen versoberd hebben. Door Corona kan het natuurlijk wel weer een andere kant op gaan. We houden dat goed in de gaten. Over de voorziening maatwerk medische kosten heeft de BASD advies uitgebracht, daarover wordt de raad binnenkort geïnformeerd.

VVD: Van het beeld dat de burap geeft, wordt de VVD fractie verdrietig. Een prognose algemene reserve van slechts 3,3 miljoen, waarvan 800.000 verdwijnt naar bestemmingsreserves. Van Wmo en Jeugd willen we graag het tijdpad van de hervormingen doorzien, ook in de cijfers. Volgend jaar ligt de taakstelling nog hoger, krijgen we een lagere algemene uitkering van het rijk. Misschien worden we wel een artikel 12 gemeente. Hoe kunnen we de tekorten opvangen?

Controller: Op 14 juli ligt er een voorstel in het college om het dekkingstekort te dichten. Dat komt daarna direct naar de raad.

College/ wethouder Matser: De VVD schetst een gitzwart scenario, daar kijk ik anders tegenaan. De onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet zijn nog niet helemaal klaar, maar het lijkt erop dat de algemene uitkering wordt bevroren, dus niet afneemt. Uit de meicirculaire blijkt verder dat we er structureel 900.000 euro bij krijgen. In de algemene reserve heeft u straks 2,5 miljoen vrij van beklemmingen. Dat hadden we vorig jaar nog niet. We zijn voorzichtig, maar waarschijnlijk gaat het meevallen.

CDA: Ik kan me voorstellen dat de wethouder afstand wil nemen van een toekomst als artikel 12 gemeente.

College: Jazeker, we moeten er alles aan doen het stuur zelf in handen te houden en structureel een plus te realiseren.

College/ wethouder De Jonge: We hebben nog anderhalf jaar nodig om in balans te komen, schat ik. Het is niet voldoende nu, maar we nemen aanvullende maatregelen. Als het voor de begroting van 2021 niet lukt, laat ik dat weten. We doen er alles aan; interne aansturing, mogelijk het aantal aanbieders en/of de keuzevrijheid voor cliënten beperken, de lichte hulpverlening.

College/ wethouder Ten Broeke: De resultaten van onze aanpak zijn in de Wmo voor een deel al zichtbaar. We zien een verschuiving van zware naar lichte zorg, maar deze wordt overschaduwd door de toename van het aantal cliënten.

Burgerbelang: Wij zien het somber in en delen het optimisme van het college niet. Er zijn veel onzekerheden; misschien compensatie voor Corona, misschien extra geld voor jeugdzorg. Het rijk wil dat gemeente hun zaken op orde hebben. De kosten door Corona gaan nog oplopen. Natuurlijk worden we graag gerust gesteld, maar belangrijker is er werk van te maken en je als gemeente niet te verschuilen achter externe factoren.

College/ wethouder Matser: De financiële kosten vanwege Corona zullen inderdaad nog oplopen naar een aantal miljoen. Het VNG onderhandelt met het Rijk en daar heb ik vertrouwen in. Neemt niet weg dat we scherp aan de wind moeten zeilen. Dat betekent dat we die 900.000 euro uit de meicirculaire niet direct inboeken. Ook hebben we voor 2020 een miljoen extra bezuinigd.

Stadspartij: Er staan nu veel PM posten met betrekking tot Corona. Dat moeten we zo spoedig mogelijk in beeld brengen.

College: Van iedere maand maken we een overzicht en in het Najaarsgeprek met de raad willen we een zo compleet mogelijk beeld hebben.

SP: Veel van onze inbreng is al verwoord door andere fracties. Ook wij maken ons grote zorgen en hebben weinig vertrouwen in financiële compensatie door het rijk. Wat zeggen we tegen onze inwoners? Na de Corona crisis volgt een volgende economische crisis.

College: Het snelle V-vormige herstel lijkt door het voortduren van de Corona crisis inderdaad niet aan de orde. We blijven echter aan de verplichtingen richting onze inwoners voldoen.

KiesLokaal: Onze vragen zijn al door anderen gesteld en beantwoord door het college.

ChristenUnie: Over de Wmo lees ik dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. Hoe gaan we dat beheersen? Verder kregen wij van Angelique van Heumen het advies bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve. Ik ben voor. Dat vraagt echter ook realistisch ramen en begroten door het college.

Controller: Een aantal reserves dienen een specifiek doel, zijn een uitvloeisel van besluitvorming door de raad. We kijken zeker naar de reserves die al lang in de boeken staan, maar willen niet alles overhoop halen.

ChristenUnie: Kun je door scherper te begroten de reserves verminderen?

College: Realistisch begroten wordt vaak genoemd vanavond en is voor het college ook echt een thema. We willen geen plotselinge miljoenentekorten. Wanneer reserves beklemd zijn, betekent dat echter dat de raad een besluit heeft genomen om het geld uit te geven aan specifieke doelen. Als we daarover bedenkingen hebben, komen we zeker weer bij u terug.

College/ wethouder Ten Broeke: Het beheersen van de gevolgen is niet eenvoudig. Tegen de toename van het aantal cliënten kunnen we geen maatregelen nemen. Wel hebben we invloed op het type zorg dat wordt verleend.

CDA: In de burap lees ik de volgende zin: “Gezien de voortgang van de bezuinigingen in 2020 gaan wij als college ons bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021 –2024 buigen over de vraag of omvang en tempo van de bezuinigingen binnen het sociaal domein in tact blijven.” Dit klinkt alsof we de bezuinigingen niet kunnen realiseren. De wethouder hoor ik zeggen dat de bezuinigingen in het sociaal domein niet ter discussie staan. Hoe zit dat?

College/ wethouder Matser: We willen realistisch begroten en vasthouden aan de Berenschot bezuinigingen. We zijn daarin ambitieus. De komende twee maanden kijken we hoe we de bezuinigingen kunnen redden of dat we moeten kijken naar een alternatief scenario.

GroenLinks: Onze complimenten voor de leesbaarheid en de betere aansluiting op de begroting. Als fractie willen we graag een Forum over de bestemmingsreserves. We kunnen daar een slag in maken. Verder ben ik benieuwd of de wethouder een pessimist of een optimist is?

College: Een optimist van het realistische soort, die gaat voor resultaat.

GroenLinks: In een eerdere motie vroegen we het college hun licht op te steken en te leren van gemeenten die het beter doen. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie? Graag een terugkoppeling voor de behandeling van de begroting voor 2021. Verder roepen we alle fracties op met ideeën te komen voor een transitie in het sociale domein, die is nodig.

College/ wethouder De Jonge: Een terugkoppeling op de motie krijgt u begin van het najaar.

Stadspartij: Wij dringen aan op inzicht in de effecten van Corona, zo mogelijk al bij het Voorjaarsgesprek. Positief is dat we beelden en trends nu beter terug kunnen zien. We zien dat graag nog uitgebreid worden.

College/ wethouder Matser: Op de Corona effecten kunnen we bij het Najaarsgesprek uitgebreid terug komen, het Voorjaarsgesprek komt daarvoor echt te vroeg.

De voorzitter dankt alle deelnemers voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in