Pagina delen

Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. In te stemmen met het voorstel tot budgetoverheveling focustraject van 2017 naar 2018 voor een totaalbedrag van € 347.700.
  2. Hiertoe in 2017 een reserve overheveling exploitatiebudgetten in te stellen en daaruit in 2018 het budget van € 347.700 voor het focustraject beschikbaar te stellen.
  3. De begroting 2017 en 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij de begrotingsbehandeling in november 2016 voor de Strategische Agenda 2017-2020 heeft de raad besloten de budgetten voor de uitvoering van het Focustraject beschikbaar te stellen. Op basis van de plannen van aanpak voor de 6 speerpunten zijn toen concrete projectvoorstellen en uitvoeringsactiviteiten opgesteld. Dit is veelal in samenspraak met de relevante partners en partijen uit de samenleving gebeurd. Dit heeft enige tijd geduurd. Verder is er een deel van de beschikbaar gestelde budgetten bedoeld voor mede- financiering van acties die uit de samenleving zelf voort moeten komen. Ook hier gaat soms enige tijd overheen.

Deze twee factoren maken dat de budgetten voor het Focustraject voor het kalenderjaar 2017 nog niet in z'n geheel besteed zijn. Tegelijkertijd zijn er nu wel contacten, en lopen er trajecten die zich niets aantrekken van de indeling van onze begroting in jaarschijven en is het belangrijk de lopende zaken voort te kunnen zetten, juist ook om het enthousiasme vast te kunnen houden. Daarom wordt voorgesteld om het budget dat nu niet in dit kalenderjaar kan worden besteed over te hevelen naar 2018 en beschikbaar te houden voor het uitvoeren van de lopende plannen van aanpak.

Beoogd effect

De budgetten die voor een bepaald doel beschikbaar zijn gesteld alsnog beschikbaar te houden voor uitvoering in 2018.

Argumenten

1.1. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) gaat uit van het stelsel van baten en lasten.
De lasten die betrekking hebben op 2017 moeten worden verantwoord in 2017. De budgetten die niet zijn gebruikt komen te vervallen. Er kunnen omstandigheden zijn die noodzakelijk maken dat reeds in gang gezette activiteiten ook in het volgend begrotingsjaar moeten worden voortgezet. De werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd en doorschuiven naar het volgend jaar worden dan verantwoord in 2018.

1.2. Het is nodig om inzicht te hebben in de beschikbare budgetten voor 2018.
Het voordeel om de besluitvorming naar voren te halen is dat de speerpunthouders nu reeds inzicht hebben in de beschikbare budgetten en derhalve in een eerder stadium beslissingen kunnen nemen over de aanwending van deze resterende budgetten waardoor er geen onrechtmatige uitgaven kunnen plaatsvinden.

1.3. Een raadsbesluit is nodig.
Om in 2018 gebruik te kunnen maken incidentele budgetten die in de begroting 2017 zijn genoemd is in het kader van budgetrecht een raadsbesluit nodig. Uit oogpunt van rechtmatigheid moet dit voor einde van 2017 plaatsvinden.

2. De budgetten moeten worden gereserveerd.

Via een begrotingswijziging in 2017 worden de budgetten ten gunste van de nieuw te vormen reserve exploitatiebudgetten geboekt.

Kanttekeningen

1. In 2018 is er niet genoeg budget beschikbaar.

Het niet uitvoeren van dit voorstel betekent formeel dat pas bij de vaststelling van de jaarrekening eventueel alsnog een besluit bij de resultaatsbestemming moet worden genomen. Dit leidt tot vertraging en onrechtmatig handelen van nog uit te voeren werkzaamheden uit 2017.

Financiën

De budgetoverheveling van 2017 naar 2018 betreft een bedrag van € 347.700. Via een begrotingswijziging in 2017 worden de betreffende bedragen ten gunste van de nieuw te vormen reserve overheveling exploitatiebudgetten geboekt. In 2018 worden de dan te boeken lasten gedekt door de vrijval van deze bestemmingsreserve. Over deze twee jaar bezien is het budgettair neutraal.

Wij stellen u voor de volgende budgetten over te hevelen:

Speerpunten

Begroot

Besloten door college

Uitgaven 2017

Overhevelen naar 2018

 

 

 

 

 

1. Financien focustraject overall

120.000

120.000

120.000

0

2. Investeren in de binnenstad*

700.200

741.600

619.600

122.000

3. Samen werk bereikbaar maken

605.000

460.000

413.700

46.300

4. Sterkere sturing op de inhoud van soc. Domein*

 

75.000

35.000

40.000

5. Meer samendoen in de cleantech regio

91.000

75.000

67.500

7.500

6. Inzetten op cleantech*

300.000

380.000

277.100

102.900

7. Innoveren in de zorg

175.000

175.000

175.000

0

8. Verbeteren woonklimaat

130.000

120.000

91.000

29.000

9. Communicatieplan focustraject*

 

64.050

64.050

0

10. Intensivering aanpak multiproblemen

80.000

25.000

25.000

0

11. Masterplan onderwijshuisvesting

350.000

350.000

350.000

0

 

 

 

 

 

 

2.551.200

2.585.650

2.237.950

347.700

  • Bij sommige speerpunten is sprake van overprogrammering. Hiermee is rekening gehouden met een onderprogrammering door andere speerpunten en de totale uitgaven worden opgevangen binnen het totale volume van het focustraject.

Bijlagen

Specificatie budgetoverheveling focustraject

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0167

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 november 2017 met nummer 113539b e s l u i t :

  1. In te stemmen met het voorstel tot budgetoverheveling van 2017 naar 2018 voor een totaalbedrag van € 347.700.
  2. Hiertoe in 2017 een reserve overheveling exploitatiebudgetten in te stellen en daaruit in 2018 het budget van € 347.700 voor het focustraject beschikbaar te stellen.
  3. De begroting 2017 en 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Bij de vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Focustraject. Op basis van de plannen van aanpak voor de 6 speerpunten zijn toen concrete projectvoorstellen en uitvoeringsactiviteiten opgesteld. Ook is een deel van het beschikbaar gestelde budget bedoeld voor mede- financiering van acties die uit de samenleving zelf voort moeten komen. Beide factoren hebben tijd gekost en hebben er toe geleid dat de budgetten voor het Focustraject voor het kalenderjaar 2017 nog niet in z'n geheel besteed zijn.

De raad wordt voorgesteld om het budget dat niet in dit kalenderjaar kan worden besteed, wordt overgeheveld naar 2018 en daardoor beschikbaar blijft voor het uitvoeren van de lopende plannen van aanpak.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

De Stadspartij verwijst naar toezegging 17-09. Vòòr 1 december zou het college een reactie toesturen naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek Wilhelminafontein. De Stadspartij heeft deze reactie nog niet gezien en informeert hiernaar. Het College verwijst naar de berichtgeving vorige week dat sprake is van enige vertraging wat deze reactie betreft. In genoemd bericht is tevens aangegeven dat het College hier begin januari 2018 op terug zal komen.

Het CDA heeft in het Presidium meerdere malen gevraagd om een memo over doelbelasting. Dit is enkele keren toegezegd, maar nog niet geëffectueerd. Spreker wil deze toezegging graag toegevoegd zien aan de lijst van toezeggingen. Het College zegt toe dat het memo in januari 2018 aan de raad wordt gestuurd. 

4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Er bestaat geen behoefte om op onderstaande voorstellen te reageren. De voorstellen worden als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

5c. Renovatie sportzaal De Mene

5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. 

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 04-12-2017

Wordt conform vastgesteld.

9. Sluiting

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend