Pagina delen

Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Voor het verbeteren van het risicoprofiel en het voorbereiden van een Europese aanbesteding voor de Uitgebreide gevarenverzekering (UGV) in 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 262.500 ten laste van de saldireserve en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Gemeente Zutphen is eind 2016 geconfronteerd met een onverwachte extreme premiestijging voor haar Uitgebreide gevarenverzekering (UGV). De premie is gestegen van € 171.000 naar € 767.000. U bent hierover geïnformeerd in de 1e burap 2017 welke u op 3 juli j.l heeft behandeld.

De oorzaak is met name gelegen in het schadeverloop in de afgelopen 6 verzekeringsjaren waardoor de gemeente een sterk afwijkend negatief risicoprofiel heeft ten opzichte van andere gemeenten.

In verband met het afsluiten van een nieuwe UGV vanaf 1 januari 2019 heeft de gemeente een marktconsultatie gehouden. In deze marktconsultatie is een vijftal assurantiemakelaars verzocht hun visie te geven op de problematiek. De uitkomsten van deze marktconsultatie en het overleg met de diverse betrokken teams van de gemeente, hebben geleid tot het projectplan “Risicomanagement Uitgebreide Gevarenverzekering (UGV) opstallen en onderhoud”.

Uitvoering van dit projectplan is nodig om zoveel als mogelijk trapsgewijs terug te keren naar een marktconforme premie. Hiervoor moet het risicoprofiel van de gemeente Zutphen verbeterd worden middels de implementatie van een risicomanagementprogramma. Dit risicomanagementprogramma voorziet in drie onderdelen:

- Taxatie panden en inventaris.

- Risico-inspectie panden.

- Brandscans panden.

Daarnaast zullen wij voor de aanbesteding van de UGV een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de betrokken assurantiemakelaar uitvoeren.

De uiteindelijke aanbesteding van de Europese aanbesteding Uitgebreide gevarenverzekering zal medio 2018 plaatsvinden met voorafgaand daaraan een marktpresentatie aan de verzekeraars.

Beoogd effect

De uitkomsten van de diverse onderdelen zullen resulteren in een risico- en preventieprogramma waarin het bestaande- en nieuwe beleid van de gemeente wordt weergegeven. Doel hiervan is om tot een beter risicoprofiel te komen en daarmee ook tot een betere aanbesteding van de UGV.

Argumenten

De aanbesteding vraagt een gedegen voorbereiding omdat de markt voor verzekeringen op dit niveau beperkt is tot een klein aantal verzekeringsmaatschappijen die soms ook nog samenwerken in aanbiedingen.

Een proactieve ontwikkeling vanuit de gemeente zelf is vereist om tot een beter risicoprofiel te komen op deze verzekeringsmarkt.

Om tot een beter risico profiel te komen is een risicomanagementprogramma noodzakelijk. Dit vraagt zowel extra inzet van medewerkers als externe deskundigheid.

Er is een inschatting gedaan op het mogelijke effect op de premie als we ons risicoprofiel op deze manier verbeteren. De verwachting is dat een verbetering van het risicoprofiel een positief effect heeft op de premie.

Kanttekeningen

- In het voorgestelde projectbudget is nog geen budget opgenomen voor mogelijk noodzakelijke bouwkundige en andere preventieve maatregelen.

- Er is een inschatting gedaan van het toekomstige premieverloop. De uiteindelijke aanbesteding kan anders uitpakken.

- Er is in de meerjarige begroting voor 2019 en verder op dit moment € 170.000 jaarlijkse verzekeringspremie opgenomen voor de UGV. Het is niet de verwachting dat dit oude niveau op termijn kan worden gehaald. In de komende voorjaarsnota zal dus extra budget nodig zijn. Dit is toegelicht in de geheime memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting".

- In de financiële verwachting is nog geen rekening gehouden met een hogere premie mocht de taxatiewaarde van onze panden en schoolgebouwen hoger uitkomen dan de huidige waarde.

Risico’s

Het risico bestaat dat zelfs met de maatregelen die zijn voorgesteld het marktsentiment niet op korte termijn zal wijzigen. Dit kan betekenen dat de nieuwe aanbesteding in de tweede helft van 2018 ook weer leidt tot een vergelijkbaar niveau van premies vanaf 2019.

Rapportage/evaluatie

Dit zal plaatsvinden bij de besluitvorming over de aanbesteding van de nieuwe Uitgebreide Gevaren Verzekering in de 2e helft van 2018.

Financiën

Er is in 2018 een eenmalig extra budget nodig van € 262.500. Het voorstel is om dit ten laste te brengen van de Saldireserve die momenteel € 4,8 miljoen bedraagt.

Tegenover deze kosten staat dat de reeds in de 2e burap 2017 opgenomen kosten van € 72.000 voor met name taxaties zal vrijvallen in de jaarrekening. De taxaties zullen pas plaatsvinden in 2018 en die kosten zijn ook meegenomen in de hiervoor genoemde € 262.500.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2018-06

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0001

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 januari 2018 met nummer 113420b e s l u i t :

Voor het verbeteren van het risicoprofiel en het voorbereiden van een Europese aanbesteding voor de Uitgebreide gevarenverzekering (UGV) in 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 262.500 ten laste van de saldireserve en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de constatering dat het quorum aanwezig is. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018

2017-08 inzake motie VJN (23 juni 2017) - Motie Hondenbelasting als doelbelasting
Het CDA verwijst naar de toezegging dat via een memo de inkomsten en uitgaven in het kader van het hondenbeleid inzichtelijk zouden worden gemaakt. Spreker informeert naar de voortgang van de toegezegde memo, die volgens de toezeggingenlijst in september 2017 gereed zou zijn.

Het College antwoordt dat deze voortgangsvraag morgen in het college-overleg aan de orde zal worden gesteld.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.a.

5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.b

5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

GroenLinks complimenteert met de helderheid en leesbaarheid van het voorstel onder 5.c inzake de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht inzake de havens.
De PvdA vraagt zich af of het budget volstaat voor het onderzoek. Het onderzoek betreft immers zes havens en omvat meer dan alleen het uitbaggeren van de haven. Het gaat hierbij ook over economische ontwikkeling.

Het College legt uit dat het uitbaggeren geen deel uitmaakt van het budget. Het onderzoek richt zich op een beheervorm voor de zes havens en heeft niets met de uitvoering van fysieke werkzaamheden te maken. Het is de bedoeling om eerst de mogelijkheden voor de toekomstige beheervorm te inventariseren en deze informatie vervolgens te analyseren.

De PvdA vraagt of tevens wordt geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden voor de zes havens denkbaar zijn.

Het College bevestigt dat tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de afzonderlijke havens beter benut kunnen worden. Ook het vergunningenbeleid voor woonschepen wordt in het onderzoek meegenomen en de handhaving wat dit betreft.

De VVD beschouwt de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht een zeer positieve ontwikkeling. De fractie is ervan overtuigd dat er ten aanzien van de zes havens nog veel kansen liggen die benut zouden kunnen worden.

5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.d.

5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.e.


De voorzitter stelt vast dat de stukken onder 5.a t/m 5.e inderdaad als hamerstukken mogen worden aangemerkt.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

Rubriek A – Punt 3 - Aanbod CIF voor aanleg glasvezel in het buitengebied van Lochem (12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)

GroenLinks verzoekt om dit ingekomen stuk samen met de reactie van het College actief te agenderen en niet slechts ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

De voorzitter stelt vast dat hiermee wordt ingestemd. Het ingekomen stuk wordt verplaatst naar rubriek E en toegevoegd als punt 4.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. voorliggende lijst.

8. Forumverslag 18-12-2017

Mevrouw (E.) Müller (SP) verwijst naar het Forumverslag "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen". Abusievelijk is zij als aanwezig bij dit Forum vermeld, maar hierbij is haar broer, zijnde G.J.N. Müller, aanwezig geweest. Ze hecht er aan dat correct in het verslag wordt vermeld wie van beiden aanwezig is. Omdat deze verwisseling van initialen zich vaker voordoet, vraagt ze dringend hier zorgvuldig in te zijn.

 

De voorzitter concludeert dat het Forumverslag met deze wijziging kan worden vastgesteld. Ze zal als voorzitter alert zijn op de aanduiding van de juiste voorletters wanneer zij een van beiden het woord geeft.

9. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat de actieve informatievoorziening naar de raadsagenda is verplaatst.

Ze sluit de vergadering om 19.42 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend