Pagina delen

Budget Stichting Zutphen Promotie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid € 80.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidie van de stichting Zutphen Promotie op basis van het memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid’;
  2. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 29 april 2014 heeft ons college de heren Geerken en Göbel de opdracht gegeven een stichting ten behoeve van Stadsmarketing op te richten (zie bijlage 1 voor de opdrachtformulering).

Inmiddels is de stichting (op het moment van schrijven van dit voorstel) bijna opgericht (zie bijlage 2 voor conceptstatuten) en is het duo Geerken/Göbel in gesprek met het bestuur van Stichting TIP en de medewerkers van TIP over overname van de stichting en/of de taken van de stichting. Dit gesprek verloopt voorspoedig. Uiterlijk 1 januari 2015 wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd.

De hoofddoelstelling van de stichting is het bevorderen van de voorkeur voor de stad Zutphen. Dat gebeurt door de stad als een merk te behandelen en te positioneren. Daarbij spelen de (economische) doelstellingen van de stad zelf een belangrijke rol zoals het aantrekken van meer toerisme, meer inwoners en/of meer bedrijvigheid.

Beoogd effect

Een stevige Stichting Zutphen Promotie met voldoende (start)middelen om Zutphen sterker te positioneren, die de krachten bundelt van alle betrokkenen en die bijdraagt aan de volgende ambities:

- een positief vestigingsklimaat
- goed economisch klimaat
- vergroten kansen en mogelijkheden toeristische sector
- versterken woonklimaat
- duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie

Argumenten

1.1  In 2015 zijn er verschillende reguliere budgetten ten behoeve van toerisme beschikbaar, maar deze zijn onvoldoende om de stichting stevig neer te zetten in 2015.

- Jaarlijks is € 65.800 voor toerisme en VVV beschikbaar, waarmee in het verleden achtereenvolgens de VVV aan het Stationsplein, in het museum en bij TIP is gesubsidieerd. Dit kan worden voortgezet door middel van een subsidie aan de stichting.

- De begroting voorziet in een structurele bijdrage voor citymarketing (€ 15.000,-).

- Vanuit Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) wordt in 2015 en 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 16.000,- voor citymarketing (in totaal dus € 32.000,-; dit bedrag is een compensatie vanuit STAT richting Zutphen waarover eerder onderhandeld is met STAT). Deze budgetten worden ingezet ten behoeve van de stichting.

- Vanuit een aantal werkbudgetten wordt eenmalig een bijdrage gereserveerd voor de stichting (samen € 22.500,-).

De reguliere budgetten zijn voor de opstartfase van de stichting echter nog onvoldoende.Er is enthousiasme in de Zutphense samenleving. Tegelijk wacht men af en wil men eerst resultaten en vorderingen zien. Financiering vanuit de samenleving komt daardoor nog moeizaam op gang. Het past bij de veranderende rol van de gemeente om deze taak door anderen te laten doen en te laten financieren. Desondanks verwacht men wel dat de gemeente de eerste stap zet voor een goede start.

1.2  De reserve Justitiediensten/Stimulering werkgelegenheid biedt financieel en inhoudelijk ruimte voor een subsidiebijdrage aan de Stichting Zutphen Promotie.

In 2011 is van het College van procureurs-generaal een bedrag van € 500.000,-- ontvangen als onderdeel van een compensatie-voorstel voor het vertrek van het OM naar Arnhem. De raad is voorgesteld om een reserve “Justitiediensten/Stimulering werkgelegenheid” te vormen waarin het geld is gestort. Kort nadien is uit de afwikkeling van het faillissement van het voormalige Museumhotel een bedrag van ca € 450.000,-- beschikbaar gekomen dat eveneens in die reserve is gestort. Er resteert per 01-01-2014 een bedrag van circa € 950.000,--.  Het totale bedrag wordt wegens mogelijke uitgaven gefixeerd op € 900.000,--. In de memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten /stimulering werkgelegenheid’ is een bestedingsplan opgenomen.

In het raadsvoorstel waarin de reserve werd gevormd werden een aantal overwegingen meegegeven die richtinggevend kunnen zijn voor de aanwending van de reserve. Die waren:

a. kosten voor de huisvesting van (vervangende) justitiële diensten;

b. financieren van activiteiten gericht op het bevorderen van alternatieve werkgelegenheid;

c. het koppelen van een deel van de gelden aan de  uitvoering van de ‘Strategische Visie 2025”;

d. idem aan een nieuwe of een herijking van de huidige ‘Economische kadernota’.

Bij het tweede punt wordt gedacht aan het vormen van een ‘stimulerings- en innovatiebudget (eigen gemeentelijk budget)’  ten behoeve van initiatieven gericht op versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, citymarketing, toerisme, (nieuwe of verbreding/samenwerking  van en tussen bestaande) onderwijsvoorzieningen, cultuur, cultuurhistorie en cultureel ondernemerschap. De Stichting voorziet in een initiatief dat gericht is op versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, citymarketing, toerisme cultuurhistorie en de nieuwe rol in de samenleving.

Zie verder de aan het forum gerichte memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten /stimulering werkgelegenheid’.

1.3  De stichting zal het budget gebruiken om een aantal gemeentelijke taken over te nemen en een aantal nieuwe taken te ontwikkelen op de onderwerpen stadsmarketing, informatievoorziening en gastheerschap en evenementencoördinatie.

De werkzaamheden en de werkwijze van de stichting passen goed in een tijd waarin de gemeente een beroep doet op het zelforganiserend vermogen en initiatieven van de samenleving en het bundelen van krachten. We maken initiatieven mede mogelijk en laten dan los. De stichting helpt ons de economische ontwikkeling en profilering van de gemeente Zutphen te versterken.

Een stevige promotie van Zutphen en coördinatie van evenementen is grotendeels afhankelijk van vaste krachten die verbinden, coördineren en regelen. Daarvoor is een aanzienlijk bedrag nodig, vooral in de opstartfase.

1.4  De stichting houdt de TIP-voorziening aan de Houtmarkt in stand.

In 2014 heeft de Stichting TIP subsidie gekregen voor de TIP-voorziening aan de Houtmarkt. In de afgelopen periode is dit initiatief een vaste waarde in de stad gebleken. De Stichting neemt de taken van het huidige bestuur over en zet de voorzienig voort met behulp van de huidige vaste krachten en vrijwilligers en op dezelfde locatie. De financiering hiervan beslaat een groot deel van het beschikbare reguliere gemeentelijke budget (o.a. salariskosten, huurpenningen). De stichting zal in 2015 geen invulling geven aan de VVV-licentie, maar zal 2015 wel gebruiken om te beoordelen of een VVV-licentie een meerwaarde heeft. De gemeente zal daarom de licentie niet afnemen in 2015 (en dus ook geen kosten maken).

Kanttekeningen

1.1  Financiering vanuit ondernemers en andere belanghebbenden is nog niet zeker en nog niet volledig.

In het collegeakkoord Krachten bundelen staat dat de gemeente structureel investeert in de Stichting Stadsmarketing (dat nu dus Stichting Zutphen Promotie wordt genoemd). Daar staat tegenover dat van ondernemers en andere belanghebbenden eenzelfde betrokkenheid gevraagd. Vanuit SOBZ (Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen) is aan Geerken/Göbel een bijdrage toegezegd. Ook een bijdrage vanuit het nog op te richten Ondernemersfonds ligt voor de hand. Ook andere partijen zullen naar alle waarschijnlijkheid de meerwaarde zien en willen bijdragen. Daarnaast zou een deel van de financiering uit eenmalige projecten of plannen kunnen komen. Dat is vooral ook afhankelijkheid van de professionaliteit en slagkracht van de vaste krachten van de stichting.

Het bestuur van de stichting zal dus gelijk op zoek moeten naar andere vormen en aanvullende wijzen van financiering. Vanaf het begin zal worden aangegeven dat de deels eenmalige bijdragen vanuit de gemeente zullen teruglopen en dat er financiering wordt verwacht vanuit de samenleving.

De stichting schat voorlopig in dat het minstens € 250.000,- nodig heeft (zie de memo van 11 november voor meer informatie). Voor het overige deel zal de stichting zelf andere financiering moeten vinden.

De subsidie aan Stichting Zutphen Promotie is afhankelijk gesteld van een bestedingsplan en voor een deel van de subsidie (te weten het deel van € 80.000,- uit de Reserve) wordt cofinanciering verlangd.

1.2  De stichting heeft de precieze plannen nog niet helemaal uitgewerkt.

Pas als je inzicht in je mogelijkheden en je budgetten hebt kun je plannen maken en pas als je plannen hebt kun je een subsidie aanvragen. Sinds de opdrachtverlening door het college is het duo Geerken/Göbel bezig met draagvlak, plannen, medestanders en financiering. Nu is het moment van de waarheid: de mogelijkheid om vliegend van start te gaan met hulp van de gemeente, die daarna ook weer een stap terug zal doen.

1.3  De stichting TIP heeft kritische kanttekening geplaatst bij het onderbrengen van TIP bij stichting Zutphen Promotie

De heer Barelds van Stichting TIP heeft bij e-mail van 12 december  gericht aan college en raad, een aantal kritische vragen gesteld in relatie tot het onderbrengen van TIP bij de nieuwe St. Zutphen Promotie. Over de inhoud hebben beide partijen recentelijk al diverse overleggen gevoerd. Laatstgenoemde partij heeft nog altijd vertrouwen in een voorspoedige voortzetting van TIP vanaf januari 2015, mede op basis van gesprekken die zijn gevoerd met de betaalde en onbetaalde werknemers van  TIP.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Met de stichting gaan we op korte termijn in gesprek om nadere afspraken te maken over het vervolgtraject, cofinanciering, nadere toekenning en vaststelling van de subsidie (subsidiebesluiten), de voorwaarden en een bestedingsplan.

Rapportage/evaluatie

In mei en in september/oktober 2015 zal er een gesprek worden gevoerd met de stichting over de voortgang, de cofinanciering en de bijdrage vanuit de gemeente.

Financiën

De Reserve Justitiediensten/Stimulering werkgelegenheid (8603075) is toereikend voor de uitname (stand per 1-1-2014 circa € 950.000,-). De uitgave is gebaseerd op een bestedingsplan. Zie daarvoor de memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten/ stimulering werkgelegenheid’.

Budget gemeente 2015

Bedrag

Kostenplaats

Toelichting

VVV/TIP

  65.800

6562102

Structureel budget

Citymarketing structureel

  15.000

6562111

Structureel budget

Werkbudget Toerisme

    7.500

6562101

Incidenteel

Uitvoeringsbudget EZ

  10.000

Incidenteel

Budget Bedrijfscontacten

    5.000

6320201

Incidenteel

Reserve ‘justitie/werkgelegenheid’

  80.000

8603075

Incidenteel

Subtotaal gemeente

183.300

Cofinanciering 2015

STAT Citymarketing incidenteel*

  16.000

Incidenteel 2015 en 2016

Bijdrage vanuit SOBZ

  22.500

Bijdrage vanuit Ondernemersfonds

                 pm

Subtotaal cofinanciering

  38.500 + pm

Totaal

221.800 + pm

 

 

*Dit bedrag wordt (wegens afspraken over compensatie) in 2015 en 2016 door het STAT uitgekeerd aan de gemeente.

Alle bovengenoemde bedragen (voor zover beschikbaar door de gemeente) worden in één budget geplaatst ten behoeve van de subsidie voor 2015.

Voor 2016 is vanuit de gemeente structureel (65.800+15.000+16.000=) € 96.800,- beschikbaar en voor 2017 (65.800+15.000=) € 70.800,-. In 2016 zou er nog € 50.000,- beschikbaar kunnen worden gesteld uit de Reserve Justitiediensten/Stimulering werkgelegenheid. Dit past in het bestedingsplan van de reserve.

Stukken die ter inzage liggen

I  Collegevoorstel.

II Memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten /stimulering werkgelegenheid’.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 januari 2015 met nummer 50328b e s l u i t :

  1. uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid € 80.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidie van de stichting Zutphen Promotie op basis van het memo ‘Bestedingsplan reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid’;
  2. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek en M.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter meldt dat in het presidium is afgesproken om agendapunt 6b (Budget Stichting Zutphen Promotie) van de agenda te halen en in een afzonderlijke forumbespreking te behandelen.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Besluit GS over subsidie Broederenklooster

Het college maakt melding van het besluit van gedeputeerde staten met betrekking tot de keuze voor de variant ’s Gravenhof om mee te werken aan de realisatie van het cultuurcluster, met uitzondering van de bibliotheek. Tevens is in het presidium besproken dat de fractievoorzitters met het college in geprek gaan over hoe nu verder. Het besluit van gedeputeerde staten betekent voor de aanvraag van het krediet niet zoveel. De provincie behandelt de voorstellen in de commissievergadering van 12 februari en de Statenvergadering van 25 februari. Gedeputeerde Staten zijn van plan € 2,8 miljoen vrij te maken voor het cultuurcluster. Daarmee ontstaat een tekort van 7 ton voor de Broederenkerk. Dat is nu het definitieve voorstel van GS aan Provinciale Staten.

Burgerbelang heeft vernomen dat de subsidie minder was omdat het innovatieve karakter ontbrak. Heeft het college hier nog een nadere toelichting op?

Het college antwoordt dat de provincie gewoonlijk niet in een bibliotheek investeert. Daarnaast speelt dat het hier om cultureel erfgoed gaat. Door de verhuizing komt een deel van het cultureel erfgoed leeg te staan. Daaronder liggen ook de stads- en regiocontracten. Het college gaat graag met de fracties in gesprek over de invulling van een vernieuwd plan dat bij provinciale staten kan worden ingediend.

D66 vraagt of het betekent dat er nog geen reactie naar de provincie is gegeven, nu er nog gesprekken over gevoerd worden.

Het college geeft aan dat Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten op verzoek van het lokale college. Dat betekent dus dat er overeenstemming is over het voorstel. Het college heeft echter vernomen dat de fracties vanavond hebben  afgesproken om hierover in gesprek te gaan.

De Stadspartij vraagt of het college dit had kunnen zien aankomen.

De ChristenUnie wijst er op dat er nu een inhoudelijke politieke discussie ontstaat. Daar is dit agendapunt niet voor bedoeld. Dat is een punt van orde.

Het college zegt een memo toe waarin wordt uiteengezet wat het besluit van de provincie betekent voor het investeringsplan en voor de Broederenkerk.

De voorzitter sluit de discussie over deze mededeling.

Delta

Het college meldt dat er gesprekken gaande zijn over de integratie van taken van Delta binnen Het Plein. Dit is naar aanleiding van een eerdere notitie waarin werd aangekondigd dat uiterlijk 1 januari 2016 een beslissing wordt genomen over de toekomst van Delta. Het doel van de gesprekken is uiteindelijk het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta, maar zover zijn we nu nog niet. Er komt een memo zodra de opdrachtverstrekking gereed is.

Vertraging bouw parkeergarage

Het college licht toe dat er vertraging is bij de bouw van de parkeergarage. De gestelde deadlines waren daarbij overigens al erg ambitieus. Er is wel op alle fronten vooruitgang geboekt. Zo is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De vertraging wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om de parkeergarage uit te breiden met fietsparkeren. Daarbij zijn zoveel instanties betrokken dat het proces hierdoor vertraging oploopt. Anderzijds zijn er praktische knelpunten die ingewikkelder zijn dan voorzien. Het gaat dan met name om zaken die in de weg staan, met name in relatie tot de bouw van de tunnel. Ook moeten er eigendommen van Pro Rail worden verwijderd. Het college gaat met de provincie in gesprek in verband met de investeringsbudgetten en de termijnen voor de subsidies. Het forum wordt over de voortgang geinformeerd.

Rondweg De Hoven

Het college meldt dat de provincie een besluit gaat nemen over de rondweg De Hoven. Het college is blij dat de rondweg er komt. Het college is echter ook teleurgesteld dat de optie voor optimalisatie van de aansluiting van de N344 –N348 nog niet helder is. Het college had gehoopt dat deze besluiten gelijktijdig zouden worden genomen. De provincie heeft de verkenning echter nog niet klaar en Gedeputeerde Staten nemen hier de tijd voor. Het college blijft in gesprek voor een zo gunstig mogelijke aansluiting, zodat het gebruik van de Cortenoeversebrug zoveel mogelijk wordt bevorderd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015

De voorzitter meldt dat de volgende toezeggingen uit het forum van 12 januari nog niet gepubliceerd waren: 15-01 t/m 15-04. Inmiddels is dit wel verwerkt.

De PvdA vraagt wat de stand van zaken is van toezegging 14-06 (verordening paracommercie-sportverenigingen).

Het college zegt dat dit nog niet is opgepakt. Dit is onder meer te wijten aan de beperkte ambtelijke capaciteit op het gebied van sport. Het college gaat hier mee aan de slag, maar kan geen toezegging doen over de termijn.

b. Toezeggingenlijst Raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Budget Stichting Zutphen Promotie

Dit onderwerp komt terug in een afzonderlijke forumbehandeling op 9 februari.

6c. Vaststelling wijzigingsverordening OZB

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Werkkostenregeling 2015

De PvdA merkt op inhoudelijk geen opmerkingen te hebben over het voorstel, maar de fractie vindt dat dit procedureel niet goed is verlopen. Hierover had in december een mailtje kunnen worden verzonden naar alle raadsleden. Nu is er pas reactie gekomen nadat er vragen over werden gesteld.

Het college wijst er op dat dit onder verantwoordelijkheid valt van de griffier.

BewustZW stelt voor dit te agenderen voor het presidium.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

Het college doet de toezegging dat de voortstellen voor begrotingswijzigingen in het vervolg van meer informatie zullen worden voorzien.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann

Het college licht de reden van het voorstel toe. Bij het aantreden van het college zijn de werkzaamheden vastgesteld op 4 fte. Nu het werk met 4 wethouders wordt gedaan in plaats van 5 en de taken zijn herverdeeld is de omvang van de taak per wethouder van 0,8 fte naar 1fte gegaan. Het is redelijk om de bezoldiging hiermee in overeenstemming te brengen. Daarbij houdt het college rekening met de nog lopende gesprekken over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Indien de uitkomst hiervan is dat er weer een vijfde wethouder wordt aangesteld, dan gaat de aanstelling van de wethouders ook weer terug naar 0,8 fte. Omdat hier nu echter nog geen duidelijkheid over is wordt voorgesteld om de bezoldiging in overeenstemming te brengen met het tijdbeslag en de inspanning die geleverd wordt.

Burgerbelang is het niet eens met het voorstel en vindt het niet rijp voor behandeling in de raad. De fractie vindt dat hierin niet de juiste procedure wordt gevolgd. Het college is 7 maanden geleden aangetreden, 3 maanden geleden is wethouder Gründemann opgestapt. In de tussentijd is geen poging ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Burgerbelang vindt dat het college nog wat geduld moet hebben.

GroenLinks vindt het heel normaal dat als je van 4 dagen naar 5 dagen werk gaat, je hiervoor 100% betaald krijgt. Dat er daarnaast gesprekken lopen over het vormen van een nieuw meerderheidscollege zijn twee afzonderlijke dingen. In de tussentijd werken de zittende wethouders wel voor 100% en is het terecht als de vergoeding daarop wordt aangepast.

Burgerbelang ziet het college als een team. Er zijn wel meer teams waar mensen tussentijds uit wegvallen. Dan moet dit ook worden opgevangen en worden aanstellingen ook niet zomaar opgeplust.

GroenLinks wijst erop dat de portefeuilles wel zijn herverdeeld. De wethouders hebben  er dus daadwerkelijk meer werk bij gekregen.

De PvdA vraagt of het college zich moet houden aan de gemeentelijke CAO.

Burgerbelang vindt dat met dit voorstel wordt vooruitgelopen op een minderheidscollege en dat er geen poging is ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Dat is niet overeenkomstig de afspraak.

De SP heeft waardering voor de inzet van het college en stelt dat de 80% van de oorspronkelijke aanstelling in de praktijk ook geen 80% is, maar waarschijnlijk 120 of 140%. De SP vindt dat de vergoeding die hiertegenover staat voldoende is, zeker nu er veel bezuinigingen op de samenleving afkomen. Het zou een mooi gebaar zijn als het college deze inzet blijft tonen, met een vergoeding van 80%.

De Stadspartij vindt dat het tijd wordt dat het college een besluit gaan nemen over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Verder vraagt de fractie of het financiële plaatje nog wel klopt, aangezien er ook nog wachtgeld moet worden betaald. Is er niet pas ruimte voor verhoging wanneer het wachtgeld is beëindigd?

D66 zegt het lastig te vinden om over percentages te praten. In de vorige raadsperiode is er een uitspraak gedaan dat het werk gedaan zou moeten kunnen worden met 3 fte. Er is bij de totstandkoming van dit college voor gekozen om dit met een omvang van 4 fte met 5 wethouders te doen. Om nu al te zeggen dat de vergoeding moet worden opgehoogd naar 100% komt wat te vroeg. Het is lastig om te zeggen wat precies redelijk is. Er is wel meer werk bijgekomen, maar als de raad al uitspreekt dat het ook met 3 fte kan, zou 4 x 0,8 fte ook moeten kunnen.

De ChristenUnie geeft aan dat het startpunt is dat in het collegeakkoord is afgesproken dat er voor 4 fte aan werk wordt gedaan met 5 wethouders. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan, waardoor er voor de overblijvende 4 wethouders meer werk is. De feitelijke discussie is: er is meer werk en willen wij daarvoor belonen. Als je dat niet doet dan, zeg je ook dat je daarna met 3,2 fte verder gaat. Dan wordt dit ook met het aantreden van een nieuwe wethouder de norm. Volgens de ChristenUnie is er alle reden om uit te blijven gaan van 4 fte. Daarbij is ook van belang dat het college aangeeft terug te willen gaan naar 0,8 fte als er een vijfde wethouder bijkomt. Dat is nu nog onderwerp van gesprek. Zeker gezien de tijdelijkheid vindt de ChristenUnie het voorstel terecht.

BewustZW sluit grotendeels aan bij wat de ChristenUnie hierover zegt. Daarop aanvullend vindt de fractie dat hierbij goed naar de toekomst, maar ook naar het verleden moet worden gekeken. Daarbij wijst BewustZW erop dat D66 en de Stadspartij ook deel hebben uitgemaakt van colleges met 4 voltijds wethouders.

De ChristenUnie vindt de vergelijking ongelukkig en dat is nu niet de discussie. Het gaat nu om de feitelijke constatering. Tevens wijst de fractie erop dat voor de wachtgeldregeling een apart budget is. Dit had er ook niet aan in de weg gestaan als de plek van de heer Gründemann was ingevuld door een andere kandidaat van de SP.

Het college reageert op de discussie en geeft aan met dit voorstel niet vooruit te lopen op voortzetting als een minderheidscollege. Het college staat daar neutraal in en voegt zich daarbij naar de gemeenteraad. Het college deelt de constatering van de SP dat het werk feitelijk uit meer dan 1fte per persoon bestaat. Het college acht het voorstel om de aanstelling op te plussen van 0,8 fte naar 1 fte een reëel voorstel. Het college wijst er op dat niet het college, maar de raad besluit over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Dat er pas ruimte zou zijn voor aanpassing nadat de wachtgeldregeling zou zijn gestopt, vindt het college een merkwaardige redenering. Dat zou betekenen dat als iemand terugtreedt, dit ten koste zou gaan van de salarispot van de rest van het college. De overwegingen over hoe groot de omvang van het college zou moeten zijn, is een discussie die gevoerd wordt wanneer het college gevormd wordt. Dat dit college met een omvang van 4 fte aan de slag is gegaan is het gevolg van een besluit van de raad. Dan moet er ook voor die omvang betaald worden.

De voorzitter sluit deze fase van de discussie en wijst er op dat er nog ruimte is voor bespreking in de raad. Hij vraagt of het onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de raad.

Burgerbelang vindt het onvoldoende besproken voor behandeling in de raad, de overige fracties vinden dat het behandeld kan worden in de raad.

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de raad van 9 februari.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015

De Stadspartij vraagt over brief A3 of het college zich realiseert wat de tijdelijke sluiting van café Bubbels voor de andere horecabedrijven betekent.

De voorzitter wijst er op dat dit agendapunt niet bedoeld is voor inhoudelijke vragen, maar om de juiste rubricering te bepalen. Geconcludeerd wordt dat de rubricering niet gewijzigd wordt. De voorzitter geeft het college de gelegenheid om op de vraag te reageren.

Het college meldt dat met de politie zeker gesproken is over waar het publiek van café Bubbels zich zal ophouden. Dat is echter geen reden geweest om Bubbels open te houden. Er wordt door de politie een extra oogje in het zeil gehouden. Een aantal horcagelegenheden vangen het publiek van Bubbels op.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015

De SP vraagt collegestuk nr. 2 (inrichtingsplan CJG) te betrekken bij de behandeling in het forum van het CJG.

10. Forumverslag 12-01-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Het voorstel is afgevoerd van zowel de Technisch Blok als de raadsagenda, omdat het op 9 februari 2015 in een eigen forumvergadering zal worden besproken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 9 februari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt de raad voor om uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid € 80.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidie van de Stichting Zutphen Promotie. Een stevige Stichting Zutphen Promotie moet volgens het college beschikken over voldoende (start)middelen om Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen. Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Dit voorstel was eerder geagendeerd als vermoedelijk hamerstuk in het Technisch Blok van 26 januari 2015. In het Presidium van 26 januari 2015 is besloten dit voorstel te agenderen voor het Forum van 9 februari 2015.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-02-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het onderwerp van deze forumvergadering het budget voor de Stichting Zutphen Promotie betreft. Naar aanleiding van deze forumvergadering is het de bedoeling dat in de raadsvergadering van 9 maart 2015 aan de raad de volgende twee besluiten worden voorgelegd:

1. uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid 80.000,- Euro beschikbaat te stellen ten behoeve van subsidie van de Stichting Zutphen Promotie op basis van het memo "Bestedingsplan reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid";

2. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het verloop van deze forumvergadering zal als volgt zijn:  eerst komen er twee insprekers aan het woord, dan krijgt het college het woord, vervolgens worden de schriftelijk ingediende vragen van een aantal fracties behandeld, en tot slot worden de aanvullende vragen van de fracties behandeld.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

Insprekers

De heer Nieuwenhuis namens de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen spreekt als eerst in. Voor de inspreektekst wordt verwezen naar de bijlage.

Nadat de heer Nieuwenhuis heeft ingesproken, vraagt de voorzitter of de fracties vragen hebben aan de heer Nieuwenhuis.

D66 dankt voor het inspreken en vraagt naar de vliegende start van de Stichting Zutphen Promotie.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat daarover het college gaat.

Burgerbelang vraagt naar het bedrag van de cofinanciering.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat vanuit de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen voor het jaar 2015 twee maal 20.000,-- Euro  beschikbaar wordt gesteld. Vanuit de bedrijventerreinen Zutphen zal het gaan om een bedrag van 50.000,-- Euro.

GroenLinks vraagt of de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen elk jaar een bedrag van 40.000,-- Euro beschikbaar stelt.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat in de begroting van 2015 een bedrag van 40.000,-- Euro is gereserveerd. Indien er intensief samengewerkt gaat worden met de Stichting Zutphen Promotie, dan zal vanaf 2016 dit bedrag structureel jaarlijks beschikbaar worden gesteld.

Vervolgend krijgt de heer Addink de gelegenheid om in te spreken. Hij spreekt in zijn hoedanigheid als parkmanager bedrijventerreinen Zutphen. Voor de inspreektekst wordt verwezen naar de bijlage.

Burgerbelang vraagt of er ook vanuit de bedrijventerreinen Zutphen geld beschikbaar wordt gesteld in cofinanciering.

De heer Addink geeft aan dat er vanuit de bedrijventerreinen Zutphen voor cofinanciering een bedrag van 50.000,-- Euro beschikbaar is gesteld.

ChristenUnie wanneer de samenwerking met de Stichting Zutphen Promotie is geslaagd.

De heer Addink geeft aan dat de gemeente Zutphen vanaf de A1 goed te bereiken is in slechts 10 minuten. Wanneer deze goede bereikbaarheid landelijk bekend is, is de samenwerking geslaagd.

Inleiding/aanleiding

Bedoeling is dat dit voorstel begin maart in de raadsvergadering zal worden behandeld. Het betreft  hier een uniek besluit.  Het college stelt de raad voor om uit de reserve Justitiediensten/stimjulering werkgelegenheid 80.000,-- Euro beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidie van de Stichting Zutphen Promotie. Een stevige Stichting Zutphen Promotie moet beschikken over voldoende startmiddelen om Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie. Dit initiatief is nog niet eerder totstandgekomen door het ontbreken van verbindingen van de diverse zeer goede initiatieven. Met de Stichting Zutphen Promotie gaat dit veranderen. Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. 

Het college geeft het woord aan de heer Geerken, bestuurslid van de Stichting Zutphen Promotie .

De Stichting Zutphen Promotie is noodzakelijk vanwege het volgende. Hoofddoelstelling van de stichting is het bevorderen van de voorkeur voor de stad Zutphen. Dat gebeurt door de stad als een merk te behandelen en te positioneren. Wat is het DNA van Zutphen? Daarbij spelen de economische doelstellingen van de stad zelf een belangrijke rol zoals het aantrekken van meer toerisme, meer inwoners en meer bedrijvigheid.

Er is een aantal bureaus gevraagd om een profiel van Zutphen te maken. Daar kwam uit dat Zutphen wordt gezien als een verborgen stad. De meerwaarde van Zutphen wordt gezien in het volgende: het fungeert als poort naar de Achterhoek en als brug naar de Veluwe, de IJssel, de goede infrastructuur, het grote winkelaanbod, de innovatieve bedrijven, de bijzondere plannen, zoals de revitalisering van De Mars. Maar anderzijds ook waar ontgroening en vergrijzing plaatsvind, waar bedrijven weggaan, waar minder bezoekers komen. Daarom heeft het college in april 2014 aan de heer Geerken en Gobel de opdracht gegeven een stichting ten behoeve van stadsmarketing op te richten om Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

Het besuurswerk van de Stichting Zutphen Promotie wordt verricht op vrijwillige basis. Prioriteiten liggen bij het weer oppakken van het TIP, deze is op 3 februari jongstleden weer geopend, en op samenwerken met bedrijven, zodat kennis en kunde naar Zutphen kan worden gehaald. Ook de samenwerking met de gemeente Zutphen is hierin cruciaal. Op dit moment wordt er een plan van aanpak gemaakt: wat maakt Zutphen uniek zodat Zutphen kan concurreren met omliggende steden. 

De Stichting Zutphen Promotie kan alleen succesvol worden door intensieve samenwerking met het college en de ambtenaren van de gemeente Zutphen, door intensieve samenwerking met bedrijven en met detailhandel.

Schriftelijke vragen

De voorzitter neemt het woord en geeft aan de nu wordt overgegaan tot het beantwoorden van de schriftelijke vragen uit de memo van 2 februari 2015 met als onderwerp "Inventarisatie vragen voor de St. Zutphen Promotie", voor zover deze vragen al niet door het college en de heer Geerken zijn beantwoord. De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat veel vragen al beantwoord zijn maar gaat nog nader ind op de vragen 9 tot en met 14 van Burgerbelang uit voornoemd memo. Het resultaat van wat er nu ligt aan de opdracht die het college heeft gegeven voldoet. Concrete vervolgstappen die het college nu gaat nemen zijn dat het college na goedkeuring in de raad van de subsidieverlening, het college een subsidiebeschikking gaat maken waarin staat hoe wordt omgegaan met de subsidie. Als de praktijk dat vereist zal het college de raad betrekken bij de ontwikkelingen en het vorm geven van de plannen. Invulling van het tijdspad is aan de Stichting Zutphen Promotie. Het college ziet geen belemmeringen en bedreigingen, maar als mogelijkheden ziet het college het zelf organiserend vermogen en de intitiatieven van burgers en de heropening van TIP.

D66 wil toch graag de belemmeringen en bedreigingen benoemd zien.

Het college geeft aan dat die al genoemd zijn, maar dat daar ook zeker naar gekeken zal worden.

Burgerbelang geeft aan dat we moeten leren van de geschiedenis om het doel te kunnen behalen.

Het college geeft vervolgens aan in antwoord op de schriftelijk gestelde vraag wanneer het college de raad informeert betreffende visie, missie, beleid en doelstellingen van de Stichting, het volgende: Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

Aanvullend op bovenstaande antwoorden geeft de heer Geerken aan, dat het tijdspad wat wordt uitgezet als volgt is. Voor de zomer van 2015 moet het DNA van Zutphen worden afgerond. Qua belemmeringen en bedreigingen is het zo, dat er is geleerd van valkuilen. Streven is een sterke organisatie die samenwerkt en zodoende draagvlak creeert en een gezonde financiele huishouding voert.

Aanvullende vragen

Burgerbelang vraagt hoe een professionele organisatie er uit ziet.

De heer Geerken geeft aan dat de organisatie wordt opgepakt door vakmensen, door de mensen die werkzaam zijn bij TIP, door een citymarketeer, door een communicatiecoordinator, en door budget voor het kunnen voeren van campagne en activiteiten om Zutphen op de kaart te zetten.

PVDA vraagt naar de verhouding tussen citypromotie en binnenstadsmanagement.

De heer Geerken geeft aan dat er sprake is van intensieve samenwerking tussen twee aparte organisaties.

Stadspartij vindt dat niet al haar vragen zijn beantwoord. Zij zet vraagtekens bij het veel geld moeten investeren zonder dat er een businessplan aan ten grondslag ligt. Hoe kan de raad besluiten zonder businessplan?

Het college antwoord dat het fundament nu gelegd is, dat daarop verder wordt gebouwd. Over een jaar zal de Stichting Zutphen Promotie een vaste omlijning van taken hebben.

Stadspartij vindt dit mager: een bank zal niet toehappen als er geen businessplan is.

GroenLinks reageert met dat de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen en de bedrijventerreinen Zutphen ook zonder businessplan geld op tafel leggen. Het is goed dat de gemeente Zutphen deze stap wil gaan zetten.

VVD reageert met dat het TIP ook weer geopend is, dat dat ook geld kost.

D66 reageert dat er veel enthousiasme is en wil daar ook in mee gaan. Maar waarom moet de raad eerst budget beschikbaar stellen en krijgt het pas later uitleg wat er met dat budget gaat gebeuren?

CDA reageert met dat het gaat om vertrouwen. De Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen en de bedrijventerreinen Zutphen geven niet alleen hun vertrouwen maar leggen daarnaast ook geld op tafel. De gemeente Zutphen wil geld uitgeven wat niet controleerbaar is qua uitgave. Ze willen eerst een akkoord op het verkrijgen van geld/subsidie maar de uitgifte ervan is nog niet meetbaar, dat moet eerst duidelijk worden.

Burgerbelang wil leren van de geschiedenis en wil weten welke stappen het college gaat zetten.

Het college geeft aan dat er een subsidiebeschikking komt waarin alle stappen en afspraken worden vastgelegd. Deze subsisidebeschikking wordt jaarlijks uiteengezet aan de raad.

De heer Geerken geeft aan dat dit een kans is in de breedste zin van het woord. Het verstrekken van subsidie gebeurt op basis van vertrouwen; indien de raad dat nodig acht zal er continhu worden teruggekoppeld aan de raad.

Stadspartij sluit zich aan bij het standpunt van Burgerbelang: er moet eerst een goed bedrijfsplan komen.

VVD reageert met dat dan het TIP meteen weer haar deuren kan sluiten. Zij dankt verder de heer Geerken, de insprekers en alle andere enthousiaste reacties. Aangegeven wordt dat goed moet worden gerealiseerd hoe noodzakelijk deze stap voor Zutphen is. VVD is blij met de Stichting Zutphen Promotie.

D66 reageert met dat de fractie ook blij is met de Stichting Zutphen Promotie, maar vraagt wat er mis is met de wens om eerst een bedrijfsplan te willen zien en dan pas tot subsidieverstrekking te willen overgaan.

Het college reageert met dat dit de omgekeerde volgorde is.

GroenLinks wil nog weten hoe deze promotie in relatie tot de stedendriehoek moet worden gezien en ingevuld. En moet Zutphen als Hanzestad zich niet meer gaan richten op Duitsland in plaats van op de Randstad, aangezien in Duitsland meer mensen wonen dan in de Randstad en Duitsland ook nog eens dichterbij Zutphen ligt dan de Randstad.

Het college wil deze contacten overdragen aan de Stichting Zutphen Promotie.

Burgerbelang geeft aan dat nog niet al haar schriftelijk gestelde vragen zijn beantwoord.

Het college geeft aan dat daarop een schriftelijke reactie zal komen.

Burgerbelang vraagt of de Stichting Zutphen Promotie uit 3 bestuursleden bestaat.

De heer Geerken geeft aan dat dat klopt, maar dat niet alle bestuursleden vanavond aanwezig zijn.

Conclusie

De voorzitter geeft aan dat er voldoende gediscussieerd is.  Het voorstel is rijp voor besluitvorming in raadsvergadering van 9 maart 2015. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend