Pagina delen

Budget onderzoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering.
 2. Het budget te dekken via de Algemene reserve.
 3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-20).
 4. De geheimhouding te bekrachtigen van de door het college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder c Wet Openbaarheid van Bestuur) op de offertes van bureau Berenschot d.d.21 juni 2019 en bureau Rijnconsult/KokxDeVoogd d.d. 24 juni 2019.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De financiële positie van onze gemeente is nog steeds slecht te noemen. Met de ingezette bezuinigingen zijn wij op de goede weg, maar ook blijkt dat niet alle beoogde maatregelen al volledig gerealiseerd kunnen worden. In de eerste kwartaalrapportage 2019 van het project Zutphen Financieel Gezond (ZFG) bent u hierover geïnformeerd. Daarnaast willen we blijven investeren in onze gemeente (Krachtig Zutphen) en willen wij onze reservepositie verbeteren. Ons doel is binnen enkele jaren een stabiele financiële positie te creëren en voldoende vet op de botten te hebben. Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u daarom besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar aanvullende bezuinigingen.

Beoogd effect

Het in beeld brengen van extra bezuinigingsmogelijkheden, op grond waarvan de gemeenteraad keuzen kan maken tot het treffen van extra structurele maatregelen.

Argumenten

1.1 Extra bezuinigingen zijn nodig om te komen tot een financieel gezonde gemeente

De gemeente Zutphen is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie om de begroting 2019/2022 structureel sluitend te krijgen. Zoals bekend is in het project ‘Zutphen Financieel gezond’ een fors aantal maatregelen opgenomen om uiteindelijk een bezuiniging van ongeveer € 13 miljoen structureel te kunnen realiseren.

De projectorganisatie is hiermee hard aan de slag gegaan en in april/mei 2019 zijn de eerste resultaten opgeleverd aan college en gemeenteraad. Op onderdelen slagen wij er echter (nog) niet in om de voorgestelde maatregelen te realiseren en is het noodzakelijk hiervoor alternatieven aan te dragen.

Extra bezuinigingen zijn verder noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gemeente Zutphen iets meer vlees op de botten krijgt en financiële ruimte om te kunnen blijven investeren in onze gemeente.

De opbrengst vanuit de nieuwe bezuinigingen is dan ook bedoeld ter versterking van onze algemene reserve en om in te zetten voor nieuw beleid. De opzet is om deze extra bezuinigingen te realiseren binnen de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering.

1.2 Voor onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering is externe deskundige ondersteuning nodig

Voor het vinden van extra structurele bezuinigingen is het waarschijnlijk nodig om te snijden in de beleidsambities, en dan vooral gericht op de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering. Het Sociaal domein heeft eerder al een fors aandeel geleverd.

Verder vinden wij een gedegen doorrekening van de onderhouds-beheerplannen in het Fysieke Domein noodzakelijk. De vertaling van de technische plannen in benodigde financiële middelen zal inhoudelijk goed beoordeeld moeten worden. Het is hiervoor noodzakelijk om externe deskundigheid in te huren.

In het domein Bedrijfsvoering willen wij ook een beoordeling van de huidige loonsom. Gelet op het takenpakket dat er nu ligt wordt bijvoorbeeld de beschikbare loonsom als (te) krap ervaren. Anderzijds ligt er een motie van uw raad om te onderzoeken of een bezuiniging op de loonsom tot de mogelijkheden behoort. Maar ook rijst de vraag hoe onze personeelsformatie zich verhoudt tot andere gemeenten van vergelijkbare omvang en problematiek. Een benchmark maakt dan ook deel uit van het onderzoek.

Ook moet nadrukkelijk gekeken worden naar de overige budgetten binnen het domein Bedrijfsvoering.

Duidelijk moet worden welke bezuinigingsmogelijkheden er in beeld kunnen worden gebracht.

Wij hebben vier bureaus, waaronder een lokaal bureau, benaderd voor het uitbrengen van een offerte. Twee bureaus hebben aangegeven hiervan af te zien.

Zowel bureau Berenschot als bureau Rijnconsult/KokxDeVoogd hebben een offerte uitgebracht. Inhoudelijk zit er niet al teveel verschil tussen beide offertes. Wel is er een fors verschil in het aantal uren dat ingezet wordt door de bureaus. Berenschot rekent de meeste uren, waarbij ook nog eens de ambtelijke inzet hoger is ten opzichte van Rijnconsult/KokxDeVoogd. Uit efficiency overwegingen gaat onze voorkeur daarom uit naar Rijnconsult/KoxkDeVoogd.

Opdracht aan bureau Rijnconsult/KoxkDeVoogd
Wij zullen het bureau opdracht geven om inzicht te geven in alternatieve bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke domein en het domein Bedrijfsvoering en handvatten aan te reiken om deze te realiseren.

Daarbij gaat het om drie onderzoekslijnen:

- De doorlichting van de exploitaties Fysiek domein en Bedrijfsvoering op mogelijke besparingen;
- Het beschrijven van de wijze waarop in Zutphen de kostentoerekening aan projecten plaatsvindt;
- De vergelijking van de ambtelijke formatie met die van vergelijkbare gemeenten.

De aanpak van het onderzoeksbureau voor deze onderzoekslijnen is verder uitgewerkt in de offerte.

Uw raad kan uiteraard nog suggesties meegeven aan ons college voor het onderzoek, bijvoorbeeld als aanvulling op de offerte/opdracht. Wij vernemen uw suggesties en opmerkingen graag in de raadsvergadering van 8 juli. 

2 en 3. Er is geen andere begrotingspost beschikbaar waaruit dit bedrag gedekt kan worden
De opbrengst van het onderzoek komt ten goede aan de gehele gemeente. Het is daarom logisch het benodigde budget te dekken ten laste van de algemene reserve. Na deze onttrekking resteert € 490.000 in de Algemene reserve.

4. Zoals toegezegd (raadstoezegging 2019-13) liggen de offertes voor uw raad ter inzage
Op de offertes rust geheimhouding, omdat de informatie bedrijfsgegevens bevat die vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld (artikel 10 lid sub c Wob). Het gaat hierbij om concurrentiegevoelige gegevens.

Risico’s

Het verliezen van onze financieel zelfstandige positie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wij verwachten het rapport eind oktober 2019 te ontvangen. Daarmee zijn de adviezen en aanbevelingen beschikbaar voor de raadsbehandeling van de begroting 2020, maar maken nog geen deel uit van uw besluitvorming over de begroting in november 2019. Wij stellen u voor om eind 2019 separaat te spreken over het onderzoeksresultaat en de keuzemogelijkheden om te komen tot structureel extra bezuinigingen.

De door uw raad te maken keuzen worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020. Afhankelijk van de besluitvorming kan dat begin 2020 plaats vinden.

Rapportage/evaluatie

Het onderzoeksresultaat zal gepresenteerd worden aan uw raad en de voorstellen zijn dusdanig opgesteld dat uw raad keuzen kan maken.

Financiën

Voor de uitvoering van het onderzoek is een budget van € 50.000 (inclusief bijkomende kosten en onvoorzien) nodig. Dekking kan gevonden worden door te beschikken over de Algemene reserve. Door middel van bijgaande begrotingswijziging wordt de begroting 2019 gewijzigd. Na deze onttrekking resteert een Algemene reserve van € 490.000. Dit is inclusief alle voorgenomen mutaties.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 2019-20.

Stukken die ter inzage liggen

 1. Offerte van bureau Berenschot d.d. 21 juni 2019.
 2. Offerte van bureau Rijnconsult/KokxDeVoogd d.d. 24 juni 2019.

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0072

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 juli 2019 met nummer 142510b e s l u i t :

 1. Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering.
 2. Het budget te dekken via de Algemene Reserve.
 3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-20).
 4. De geheimhouding te bekrachtigen van de door het college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder c Wet Openbaarheid van Bestuur) op de offertes van bureau Berenschot d.d. 21 juni 2019 en bureau Rijnconsult/KokxDeVoogd d.d. 24 juni 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in