Pagina delen

Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Voor 2020 een bedrag van € 850.000 beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud in 2020 en dit te dekken voor € 830.600 uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en voor € 19.400 uit te ontvangen subsidies.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-04).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons huidige vastgoedbeleid (Vastgoedbestendig Zutphen) dat is vastgesteld door de raad in november 2017 vormt de basis bij het opstellen van het jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebouwen in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden dienen te worden.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van de middelen kan het geplande onderhoud uitgevoerd worden om het vastgoed in de gewenste conditie te houden. Dit heeft als effect een goede uitstraling en een betere verhuurbaarheid van het vastgoed.

Argumenten

1.1 Op basis van het jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020 wordt het planmatig onderhoud uitgevoerd.

Het jaarplan wordt aan de hand van inspecties van de objecten en beleid wat volgt uit het vastgoedplan vastgesteld. Het vormt de basis voor de onderhoudswerkzaamheden die we in 2020 gaan uitvoeren.

1.2 Door het beschikbaar stellen van de middelen kan het gemeentelijk vastgoed in de gewenste conditie gehouden worden.

Het geprognotiseerde onderhoud voor 2020 kan uitgevoerd worden en daarmee wordt het vastgoed in de gemiddelde conditiescore 3 gehouden.

Kanttekeningen

1.1 Het jaarplan bevat alleen onderhoud ten behoeve van instandhouding.

In het jaarplan zijn alleen de kosten meegenomen voor het instandhouden van de gebouwen. Voor de opgave rondom duurzaamheid en onze ambities om het gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen zijn geen kosten opgenomen.

Het eerste onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden wordt op dit moment uitgevoerd en de eerste rapportages worden eind maart 2020 verwacht. De kosten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden separaat inzichtelijk gemaakt en daarna als voorstel ingediend.

1.2 Door ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille kunnen er wijzigingen in het geplande onderhoud ontstaan.

In het 1e kwartaal 2020 wordt de indeling van de vastgoedportefeuille behandeld. Na vaststelling door de raad kan dit leiden tot verkoop van een aantal vastgoedobjecten. Dat kan consequenties hebben voor de onderhoudswerkzaamheden die gepland staan.

Risico’s

1.1 Achteruitgang van de onderhoudstoestand.

Als de benodigde financiën voor onderhoud niet worden vrijgemaakt gaat de onderhoudstoestand van het vastgoed achteruit. Dit heeft tot gevolg dat de vastgestelde conditiescore 3 niet gehandhaafd kan worden. Het achteruitgaan van de onderhoudstoestand heeft als gevolg dat er meer klachten komen door tekortkomingen aan de panden en dat kan resulteren in huuropzeggingen en leegstand.

2.1 Stand reserve loopt terug.

De stand van de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen is de laatste jaren sterk teruggelopen, omdat er niet gedoteerd is. Vanaf 2021/2022 zal er weer gedoteerd moeten gaan worden om de benodigde onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen blijven voeren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De werkzaamheden starten begin 2020 en worden het hele jaar door uitgevoerd.

Rapportage/evaluatie

Door middel van een financiële verantwoording aan het eind van het jaar wordt er inzicht gegeven in de uitgevoerde werkzaamheden.

Financiën

De onderhoudskosten worden gedekt uit de reserve groot onderhoud gemeentelijk vastgoed en te ontvangen subsidies. De stand van de reserve per 1-1-2019 was € 2.427.800,-. Het jaar is nog niet afgerond betreffende het lopende onderhoud van 2019 maar naar verwachting wordt er in totaal € 830.000,- ten laste van de reserve gebracht. Dit geeft het volgende overzicht:

Reserve 1-1-2019 € 2.427.800,-

Groot onderhoud 2019 € 830.000,-

Reserve per 1-1-2020 € 1.597.800,-

Groot onderhoud 2020 € 830.600,-

Reserve per 1-1-2021 € 767.200,-

Er wordt een terugloop van de reserve geconstateerd, dit heeft 2 aanwijsbare redenen, namelijk:

  1. Als gevolg van de bezuinigingen is het besluit genomen om 2 jaar (2019 en 2020) geen dotatie toe te kennen aan de reserve groot onderhoud.
  2. Er zijn in 2019 extra gelden onttrokken aan de reserve om problemen op te lossen zoals bijvoorbeeld het draaien van de luchtbehandelingskast op het gemeentehuis.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2020-04 Jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020
Jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0133

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 november 2019 met nummer 153672b e s l u i t :

  • Voor 2020 een bedrag van € 850.000 beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud in 2020 en dit te dekken voor € 830.600 uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en voor € 19.400 uit te ontvangen subsidies.
  • De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-04).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 januari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het door de gemeenteraad is november 2017 vastgestelde vastgoedbeleid (Vastgoedbestendig Zutphen) vormt de basis bij het opstellen van het jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebouwen in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden dienen te worden.

Het is aan de gemeenteraad om middelen beschikbaar te stellen om het geplande onderhoud uit te voeren zodat de gebouwen in de gewenste conditie kunnen worden gehouden. Dit heeft als effect een goede uitstraling en een betere verhuurbaarheid van het vastgoed.

De raad wordt daarom voorgesteld voor 2020 €850.000,00 beschikbaar te stellen voor groot onderhoud en dit voor €830.600,00 te dekken uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en voor €19.400,00 te ontvangen uit subsidies. Tevens wordt verzocht de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en de begroting dienovereenkomstig wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 13-01-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Onlangs is er met de voorzitters van de Technisch Blokvergaderingen een overleg geweest over de vorm van deze vergadering. We hebben afgesproken dat elk agendapunt door de voorzitter wordt ingeleid zodat de Forumleden weten wat er precies bij welk agendapunt wordt besproken.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. In het Presidium is afgesproken dat dit agendapunt naar de raadsvergadering wordt verplaatst.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2020

D66: Toezegging met nummer 2018-07: kan de wethouder de stand van zaken aangeven?

College: Binnen twee weken na vandaag komen we hierop terug.

Forum: De lijst is verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020

Forum: Dit kan in de raad een vermoedelijk hamerstuk blijven.

6b. Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

BewustZW: Dit willen wij in de raad niet als vermoedelijk hamerstuk maar als bespreekstuk behandelen. Wij hebben vragen over de woningen aan de Vordenseweg en aan de Paulus Potterstraat.

PVDA: Wij hebben een vergelijkbare vraag als BewustZW. Is er een lijst beschikbaar van wat er afgestoten wordt? We willen inzicht over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.

GroenLinks: Hoe verhouden de afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden; meer specifiek het pand Huis De Wildeman?

College: Wij willen voorstellen deze vragen in een memo te beantwoorden voor behandeling er van in de raad van 27 januari 2020. Lukt dat niet, dan zal de Agendacommissie bepalen wanneer dit wel in de raad wordt geagendeerd.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad. Indien het toegezegde memo er niet is, dan kan het geagendeerd worden in de raad van 27 januari 2020 indien in die raadsvergadering de portefeuillehouder mondeling antwoord op de gestelde vragen kan geven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 08, het onttrekken van parkeerplaatsen aan Rijkenhage, willen wij bespreken in een Forum.

Voorzitter: Vanavond heeft het Presidium besloten dat dit soort verzoeken via je fractievoorzitter in het Presidium moet worden gedaan.

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 01: dit hoort bij handhaving en willen het bij de behandeling van handhaving ook behandeld zien. 

Voorzitter: In het Forum hierna wordt toezicht en handhaving besproken, daar kunt u dit punt inbrengen.

GroenLinks: De stukken in rubriek A nummers 03 en 04 gaan over 5G netwerk: landelijk is er besluitvorming over 5G netwerk in ontwikkeling. Hier komt ook een motie over. Kan het college vooruitlopend op deze motie actiever met informatie komen?

College: Dat kan, Het betreft een ingewikkeld onderwerp maar wij kunnen met meer informatie komen.

Voorzitter: In het Presidium is besproken dat er in Amsterdam veel aandacht is voor dit onderwerp. Dat is een reden om ook in Zutphen hier meer aandacht aan te besteden.

D66: Het stuk in rubriek A nummer 18, de RES. Kan het college inzicht geven in hoe de voorlichting hierover wordt gepland?

Voorzitter: Deze vraag kan beantwoord worden bij agendapunt 9.

BewustZW: De stukken in rubriek A nummers 08 en 14. Wij willen dat deze stukken niet voor kennisgeving worden aangenomen maar worden verplaatst naar rubriek E met het advies dat deze brieven worden behandeld bij de Motie behoud voormalige Meisjesvakschool. Jaren gelden zijn hier ook brieven over ontvangen. Wij willen daar nu een antwoord op.

College: Voor de behandeling in het Forum van de motie Behoud voormalige Meisjesvakschool wordt een memo opgesteld. Daarin zullen wij ook antwoord geven op de brieven van een paar jaar geleden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad d.d. 20 december 2019

Voorzitter: Het college zal nog antwoord geven over de door D66 gestelde vraag over de RES.

College: De RES zal worden besproken in een Forumspecial. Wanneer u dat anders wil, dan moet u dat aangeven.

Voorzitter: Wanneer komen deze Forumspecials?

College: Dit jaar zouden wij graag drie keer een Forumspecial over de RES willen hebben.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is aangegeven dat er begin 2020 een Forum over vuurwerk moet worden gehouden.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 18-11-2019

Forum: Akkoord.

 Forumverslag 02-12-2019

Forum: Akkoord.

SP: Wel wil ik meegeven dat ik soms schrijffouten zie: Hanzehof wordt geschreven waar Hanzehal wordt bedoeld.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2020 Naar boven

Datum 27-01-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend