Pagina delen

Budget doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein (frictiekosten)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Maximaal € 600.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling frictiekosten ten behoeve de herinrichting van de Toegang Sociaal Domein (waarvan € 450.000,- wordt gebruikt om medewerkers (alsnog) op een passende werkplek te krijgen, € 75.000,- wordt geïnvesteerd in ICT en € 75.000,- wordt gebruikt ter dekking van de programmakosten) en deze frictiekosten te dekken ten laste van de reserve risico’s.
  2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-13)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 25 september 2018 hebben wij het operationeel ontwerp en het implementatieplan voor de nieuwe toegang van het Sociaal Domein vastgesteld. De inrichting van de nieuwe organisatie is vanaf oktober 2018 opgepakt. Met een ingangsdatum van 1 januari 2019 was de doorlooptijd voor de implementatie beperkt (oktober – december 2018). In deze periode is de organisatie ingericht en is tegelijkertijd de omvangrijke flexibele schil afgebouwd. Daarnaast is het plaatsingsproces afgerond en voldoen huisvesting en ICT aan de minimale vereisten. Hierbij is ervoor gekozen om prioriteit toe te kennen aan de volgende kritische processen:

  • De dienstverlening is per 1-1-19 gegarandeerd;
  • De uitkeringen in het kader van de Participatiewet worden betaald;
  • De medewerkers hebben een plek binnen de nieuwe organisatie.

De geschetste situatie heeft er toe geleid dat het hoogstnoodzakelijke geregeld was per 1 januari 2019 en dat daarmee de nieuwe organisatie operationeel is per deze datum. De onderwerpen die niet urgent waren, in het licht van bovenstaande uitgangspunten, zijn op de ontwikkelagenda geplaatst. Deze onderwerpen worden in de periode 2019-2022 projectmatig opgepakt en zijn opgenomen in de concept Routekaart.

De Concept Routekaart doorontwikkeling Toegang sociaal domein beschrijft de verschillende projecten. De projecten zijn geprioriteerd in tijd en geld en worden voor het overgrote deel bekostigd door bestaande budgetten. Na de aanvullende bezuinigingen (zomer 2019) biedt de gemeentelijke loonsom en het budget van informatisering en automatisering onvoldoende ruimte voor de financiering van de inrichting van de Toegang conform het Operationeel Ontwerp.

Het voorstel aan uw raad is om deze frictiekosten voor de Toegang te dekken vanuit de ‘reserve risico’s’.

Beoogd effect

De Toegang Sociaal Domein in te richten conform het Operationeel Ontwerp / Implementatieplan zoals die op 25 september 2018 door het college is vastgesteld. Hieraan ligt de visie ten grondslag die op 20 november 2017 is vastgesteld (griffienummers 2017-0133, 2017-A0012).

Argumenten

1.1 De personele invulling van de Toegang is nog niet conform het Operationeel Ontwerp.
In 2018 is besloten om alle oud-medewerkers van Het Plein in dienst te nemen van de gemeentelijke organisatie. In deze overgangsfase zijn medewerkers geplaatst in functies die nieuw voor hen zijn, of in functies die niet in de Toegang vallen maar in andere functies binnen de gemeente. Nog niet iedereen zit dus “op de juiste plek”. Daarnaast kan het zijn dat de competenties die nu gevraagd worden niet aansluiten bij een klein deel van de zittende medewerkers en ook niet ontwikkeld kunnen worden. Voor deze medewerkers gaan we kijken of zij ondersteund en opgeleid kunnen worden naar een andere functie binnen of (als dat niet mogelijk is) buiten de gemeente.

1.2 Het versterken van de sturing van de organisatie is noodzakelijk.
Het verbeteren van de sturing door kwaliteitsbewaking, zorgvuldig informatiebeheer en verdere digitalisering is randvoorwaardelijk voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken in het sociaal domein. Voor zowel bestuur, management als samenleving.

Kanttekeningen

1.1 De termijn waarop de gevraagde investering rendement oplevert hangt af van de implementatietijd van de maatregelen.
Er zijn maatregelen die geëffectueerd worden in 2019. En er zijn maatregelen met een langere implementatietijd.

Risico’s

Onvoorziene omstandigheden of externe factoren kunnen er toe leiden dat er in de toekomst andere prioriteiten ontstaan en/of alsnog een gewijzigd investeringsvoorstel nodig is.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De concept Routekaart wordt uitgevoerd aan de hand van de ‘next level methodiek’. Elk kwartaal wordt geëvalueerd met als doel te beoordelen in hoeverre de resultaten zijn gehaald. En wordt de volgende stap bepaald in het proces om de ‘stip op de horizon’ te bereiken.

De methodiek biedt eveneens de ruimte en mogelijkheid om – als gevolg van veranderende omstandigheden – bij te sturen. En de stip op de horizon te herdefiniëren mocht dat nodig zijn.

Rapportage/evaluatie

De raad wordt via kwartaalrapportages Sociaal Domein geïnformeerd over o.a. de uitvoering van de concept Routekaart.

Financiën

In 2018 is een ‘reserve risico’s ingesteld van € 1,4 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor boven formatief personeel van de GR Het Plein en voor een verlofvoorziening voor deze medewerkers.
De hoogte van de verlofvoorziening bedraagt € 156.000. Na aftrek van de verlofvoorziening bedraagt de ‘reserve risico’s’ € 1.244.000.

De inrichting van de Toegang conform operationeel ontwerp veroorzaakt € 600.000 aan frictiekosten.

Het voorstel aan uw raad is om deze kosten te dekken vanuit de ‘reserve risico’s’.

De stand van de ‘reserve risico’s’ bedraagt na aftrek van de frictiekosten € 644.000. De ‘reserve risico’s’ is een beklemde post in de algemene reserve.

Bijlagen

Concept Routekaart doorontwikkeling toegang Sociaal Domein
Begrotingswijziging (2019-13)


Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0089

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 september 2019 met nummer 111912b e s l u i t :

  1. Maximaal € 600.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling frictiekosten ten behoeve de herinrichting van de Toegang Sociaal Domein (waarvan € 450.000,- wordt gebruikt om medewerkers (alsnog) op een passende werkplek te krijgen, € 75.000,- wordt geïnvesteerd in ICT en € 75.000,- wordt gebruikt ter dekking van de programmakosten) en deze frictiekosten te dekken ten laste van de reserve risico’s.
  2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-13)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Voorgesteld wordt de bespreking in dit Forum in twee delen te splitsen.

Het eerste half uur van de vergadering kan worden besteed aan het voorstel van het college aan de raad om maximaal € 600.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de Toegang Sociaal Domein conform het operationeel ontwerp en implementatieplan Toegang en dit te dekken ten laste van de reserve risico’s, en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2019-13).
Het beschikbaar stellen van budget en het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.


Voor de zomer is het raadsvoorstel Financiële kaderstelling van de raad richting het college op 3 juni 2019 vastgesteld. Bij dat voorstel heeft de raad uitgesproken dat het handig is dat als er reserve wordt aangesproken, dat wordt aangegeven wat nog resteert in de reserve. En dat daarnaast wordt aangegeven waar voornoemde reserve nog voor volstaat in de komende periode. Deze informatie is niet direct uit het stuk te herleiden.

Voor het tweede deel van de vergadering wordt voorgesteld om, in de aanloop naar de recent bij de griffie aangekondigde “Herijking van de visie op het Sociaal Domein” (naar verwachting in januari of februari 2020 in het college), een oriënterend gesprek te voeren met vertegenwoordigers van een aantal organisaties die in het sociaal domein werkzaam zijn. De opbrengst van het gesprek kan worden benut in het kader van besluitvorming over de genoemde Herijking van de visie op het Sociaal Domein.

Voor dit deel van de vergadering worden ook vertegenwoordigers van de Stichting Perspectief, de koepel van huisartsen, de JGGZ en de verslavingszorg uitgenodigd. Deze vertegenwoordigers zitten aan de vergadertafel.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 07-10-2019 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en F.J. Overbeek
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en start met een discussie met de externen omtrent de toegangen.

D66: De genodigden werken al veel samen met de gemeente. Wat zou je willen behouden en wat zou je willen introduceren.

Dhr. Van Gorp (Dimence). Wij werken sinds de transformatie intensief samen met de toegang. Dat is zoeken voor ons geweest als aanbieder. Er is veel gewisseld van personeel en dat is niet altijd makkelijk geweest. Het zou fijn zijn als er een duurzame investering gepleegd wordt. Verder koers vasthouden dat er erg goed naar de inhoud gekeken wordt, wat is er nodig. En dat er kritisch gekeken wordt naar de kosten. Daar denken wij ook als aanbieder goed in mee. Bij de inhoud ontmoeten we elkaar goed en hebben we een goede samenwerking. Hoe lopen de processen bij ons als organisatie en hoe kunnen we elkaar scherp houden. Er is een pilot die nu draait, de basis van die pilot ligt in het document ‘hoe delen wij informatie in de gemeente Zutphen’. Op basis van vertrouwen en goede afspraken kun je met elkaar samenwerken. Dat ook vasthouden, ook als het gaat om gegevensdeling en privacystukken. Verder wil ik ook nog vasthouden een monitor in het proces wat volgt, dus niet zozeer wat er gebeurt aan de voorkant maar hoe kunnen we in het proces gaandeweg met de toegang oplopen. En kijken als er zorg door de andere partijen geboden kan worden, of afgeschaald kan worden dat we dat kunnen doen en verder verbreden. In die zin werken we ook nauw samen met de andere mensen die hier vanavond aan tafel zijn. Dus niet langer die zware zorg bieden die soms nodig is maar zorgen dat je die zo snel mogelijk weer afschaalt. Dat zit in het project geborgd en dat zou ik graag willen vasthouden.

Mw. Klungers van Perspectief: werken vele jaren samen met de toegang van de gemeente. Gaan veel dingen goed. Er is de laatste tijd veel aandacht rondom de toegang bij het proces op orde brengen. Daar wordt hard aan gewerkt Eerste stap die ze gezet hebben is door er intern naar te kijken en vervolgens om de verbreding te zoeken, hoe doe je dat met partners. Dat moet nog meer gedaan worden, dat is voor de komende tijd. We merken dat het soms wat zoeken is naar wat de klant nodig heeft. Hoe zorg je dat je aansluit bij die klant. Eigen plannen en oplossingen van klanten werken vaak toch beter dan wanneer je het ze oplegt. Er zijn veel wisselingen geweest, soms moet je de samenwerking op mensen weer opnieuw opbouwen. Het is belangrijk om te kiezen voor continuïteit. Daarnaast is het belangrijk om de visie en de ideeën met elkaar af te stemmen. En samenwerken in de wijken vanuit de grote vraagstukken. Daarnaast hopen wij dat we op korte termijn met elkaar in gesprek gaan over over hybride teams. Dus dat je samen, zowel de wijkteams als de gemeentelijke specialisten en de ketenpartners de zorg voor de inwoners beter maken.

Dhr. Fransen, huisarts: Voor de goede orde: ik zit hier niet namens de huisartsen, tot 1 januari was ik coöperatie voorzitter. Ik ben vandaag wel uitgenodigd vanwege een bestuurlijk verleden. Project met de jeugdzorg al jaren in onze praktijk. Wat we daarvan vinden is dat het heel prettig is om de mensen te kennen en van elkaar te weten hoe de werkwijze is. Jeugdzorg heeft gezorgd dat in onze praktijk de drempel lager is, ook voor budgetten, omdat ze niet meer naar een instelling toe hoeven, ze kunnen gewoon in de wachtkamer zitten. Ze hebben het idee dat er goed wordt samengewerkt met de jeugdzorg. Dat is deels ook zo, in ieder geval met gegevensuitwisseling.

Bij perspectief in onze praktijk niet, wel bij andere huisartspraktijken daar is een pilot in die samenwerking. Soms zijn er ook huisartspraktijken die er niets mee doen, die geven aan al erg druk te zijn met de patiënten.

Via een coöperatie ga je die samenwerkings pilots doen. Dat wordt besproken en in veel gevallen kan dat doorgang vinden. Dat is een goede weg om huisartsen te benaderen, beter dan via een individuele praktijk.

VVD: vraag aan dhr. Fransen over het project met jeugdzog. Hoe heeft dat vorm? Is dat een praktijkondersteuner of is dat anders ingevuld?

Dhr. Fransen: Dat is anders ingevuld. In de omgeving is de samenwerking tussen jeugdzorg en huisartsen enorm divers. Jeugdzorg valt niet onder de zorgverzekeringswet. Dus als wij een normale POH een gesprek laten voeren met iemand van 14 met een probleem, dan is dat niet betaald, wij kunnen dat nergens declareren. Maar die weg wordt wel gekozen door andere praktijken. Wij hebben er voor gekozen om de verantwoordelijkheid te laten bij de gemeente, bij het CJG, en om meer samenwerking te zoeken. Dan hebben we ook geen gedoe met nog meer personeel in dienst. Dat is waar huisartsen tegenaan lopen, we hebben nu al een praktijkmanager nodig die alle personeel managet en aanvullend is. In Warnsveld vinden wij het wel prettig dat de verantwoordelijkheid bij het CJG ligt. In de pilotfase stellen wij om niet ruimte beschikbaar. Ook bij CJG heeft het veel begrip opgeleverd over hoe wij werken en hoe de jeugdzorg daarin past. Dat heeft ook gemaakt dat we makkelijker verwijzen naar het CJG. En tijdens de koffie krijgen we vaak een terugkoppeling over een bepaalde patiënt. De drempel is lager geworden.

VVD: Ervaart u ook dat door deze samenwerking met het CJG patiënten korter bij u zijn dan anders?

Dhr. Fransen: Nee. Ik ben zelf degene die de samenwerking gezocht heeft. Had ook te maken met een comité dat zich had opgericht bij de transformatie jeugdzorg naar de gemeente. Het is onlogisch dat wij verwijzen naar jeugdpsychiaters zonder dat de diagnose rond is en zonder dat we psychisch weten wat er nodig is, en dat de gemeente daar de rekening over moet betalen. Ik laat het altijd aan het CJG over voor de doorverwijzing.

D66: Waar zou de regie moeten liggen bij de Jeugd GGZ, de wat zwaardere zorg? Bij de gemeente of bij de hulpverlenende organisatie.

Dhr. Van Gorp: Wij werken vanuit het model van de positieve gezondheid. Dat betekent dat als er op andere domeinen nog allerlei vraagstukken binnen het gezin spelen, dan geven de voorkeur om de regie bij de toegang of bij het CJG te leggen. Als het een enkelvoudige vraag is dan kan Dimence de regie wel pakken.

D66: In de visie van de gemeentes wordt ook nog wel eens gesproken over budgetplafonds. Dat we een plafond gaan aanhouden voor wat betreft onze zorg. Wat gaat het doen met wachtlijsten?

Dhr Hovenkamp (Beschermd wonen GGNet): Wat ik heb gemerkt is dat sinds de aanbesteding is geweest er heel veel partijen zijn waarmee je moet samenwerken dat het voor ons als zorgaanbieder totaal onoverzichtelijk is geworden. Daarvoor waren we met een aantal netwerkpartners in gesprek over hoe we het samen kunnen doen. Met Tactus doen we dat ook. Dat is ingewikkelder geworden. Voor ons als aanbieders is het van belang om te weten: waar kunnen we op rekenen, waar moet ik mijn team op gaan bouwen, wat voor en hoe veel mensen heb ik nodig? Dat is op dit moment voor ons lastig. Er kan ieder moment weer een aanbieder bij komen. Budgetplafond geldt hetzelfde voor. Als wij weten waar we aan toe zijn dan kunnen we aangeven wat we kunnen bieden. Voor ons is het nu heel lastig om plannen te maken voor over vijf jaar, omdat we niet weten welke kant het op gaat.

D66: Zou het budgetplafond juist helderheid verschaffen?

Dhr. Hovenkamp: Als we van tevoren met elkaar in gesprek gaan, dan weet je waar je aan toe bent.

GroenLinks: pilots bij de huisartsen. Bij Fransen alleen pilot met CJG. Perspectief is ook met pilot bezig met andere huisartsen. Wat zit er niet bij dhr. Fransen in de praktijk en wat zit er niet bij Perspectief?

Dhr. Fransen: Dit zijn pilots. Wij hebben het initiatief genomen om contact met CJG op te pakken. Er is aan de coöperatie van de huisartsen gevraagd of er huisartsen zijn die interesse hebben om iets met Perspectief te doen? Dat waren andere huisartsen. Het heeft er ook mee te maken dat de diensten van huisartsen uitbreiden. Het aantal verrichtingen per patiënt stijgt door de leeftijdsopbouw van inwoners van Zutphen. Bij 75 plussers is het aantal verrichtingen 30 per jaar en gemiddeld is 8 keer per jaar. Dat levert veel extra werk op. Huisartsen hebben ruimte gebrek. Huisartsen zouden wel willen meewerken aan een pilot maar ze kunnen geen spreekkamer aanbieden.

GroenLinks: Wat doet Perspectief specifiek in de pilot?

Mw. Klungers van Perspectief: Een ding doen wij niet: jeugdconsulenten kunnen indicaties en beschikkingen afgeven, dat kan perspectief niet. En het verschil zit hem in de breedte van de doelgroep. Jeugdspecialisten zitten exclusief op jeugd en het systeem eromheen doen wij voor alle leeftijdgroepen. Ouderen komen veel, dat vraagt ook specifieke kennis. Gaat vaak over eenzaamheid en over dag invulling. Er is een goede kennis van sociale kaart nodig. Dat hebben huisartsen wat minder. Huisartsen durven weer meer door te vragen. Dan gaat het niet altijd over geindiceerde zorg maar juist om de brede context van het gezin. We zitten op een plek samen, dat heeft een meerwaarde omdat je verschillende perspectieven hebt hoe je naar problemen kijkt en omdat daar ouderen en volwassenen in worden meegenomen. Vluchtelingen komen ook veel. Is nog in de pilotfase. Zijn nog aan het uitzoeken wat werkt.

GroenLinks: Perspectief bij de huisarts, zit daar wel of niet iemand van het CJG bij?

Mw. Klungers: Wij zitten in 4 praktijken, bij 1 praktijk wel en bij de andere drie zit niet het CJG.

Burgerbelang: Er zijn 2 pilots. Wat is de uitwerking van beide? Hoe gaan we dat doen, want ieder heeft zijn eigen belang hierin?

Dhr. Klungers Perspectief: Daar wordt samen met de gemeente onderzoek naar gedaan door Proscoop.

Dhr. Fransen: Wat bedoelt u met ieder heeft zijn eigen belang er in?

Burgerbelang: Niet een persoonlijk belang, maar een eigen visie. Kan je soms belemmeren.

CDA: Wat kan er beter?

D66: aanvulling: en Wat missen jullie nu?

Dhr. Fransen: Wat in onze pilot nog een beetje een probleem is geweest is de communicatie. Aanmelden op een veilige manier, terugkoppeling hoort ook veilig te zijn. Geldt ook voor Perspectief. Opbellen is makkelijk en veilig, maar vaak is de persoon die je moet hebben niet beschikbaar. Informatie uitwisseling is wel een knelpunt.

Mw. Klungers, Perspectief: Wat wij missen is samenwerking in de wijk gaat met name om de mensen die specialist zijn binnen de gemeente maar ook van zorgpartijen, met elkaar optrekken om de beste zorg aan de inwoners te bieden. Er wordt nog te veel langs elkaar heen gewerkt. Voorbeeld: Sociale wijkteams, daar hebben we regelmatig een jeugdspecialist. Dat is erg prettig, je kunt snel schakelen samen op huisbezoek gaan als dat functioneel is. Ik zou dat graag meer willen.

VVD: Waar blijft de regie van de client? Dat is een van de dingen die we voorop hebben staan.

Mw. Klungers van Perspectief: Dat ben ik met u eens. Daar waar klanten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de problemen die ze hebben, hoort dat bij hun. Dat is precies waar Perspectief voor staat, en dat is waarom samenwerken vaak betekent dat je met de klant zaken bespreekt. Dus we gaan niet over de klant praten maar met de klant. Dat is best nog zoeken. Als je dichter bij elkaar zit kan je dat wat makkelijker organiseren. Natuurlijk ligt de regie bij de klant.

PvdA: Vraag voor mw. Klungers: Kunt u voorbeelden geven van het langs elkaar heen werken?

Mw. Klungers: Dat geldt met name als er meer aan de hand is. Dan is het belangrijk om het samen met de klant af te stemmen. Hoe zorg je dat je gezamenlijk de juiste zorg biedt? Soms zitten zoveel hulpverleners in een gezin dat ze drukker zijn met de hulpverleners dan met het gezin. Gaat steeds beter maar er is echt nog iets in te doen.

PvdA: Wat is dan uw visie op hoe dat dan zou moeten?

Mw. Klungers perspectief: Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de regie. Wie de regie neemt verschilt per casus, waar ligt het zwaartepunt.

Dhr. Hovenkamp GGNET: Wat ik mis is snelheid. Wij weten vrij goed waar cliënten wonen. Wij hebben regelmatig cliënten die op een punt zitten waarbij het mis kan gaan. Voordat je echt wat kunt doen moet je een indicatie hebben, maar die weken kunnen net cruciaal zijn.

Wat ik ook mis is woningmarkt, woningen die passen bij onze cliënten, zij hoeven geen eengezinswoningen, hebben genoeg aan een klein appartement. Ze komen in dezelfde wijken terecht. Het zou mooi zijn als je dat zou kunnen gaan verspreiden. Het vraagt om onrust in wijken.

D66: Snelheid, en weten hoeveel financiën je ervoor hebt zodat je ook weet wat je zou kunnen doen, met een aantal ketenpartners. Zou u graag een lump sum financiering willen met verantwoording achteraf?

Dhr. Hovenkamp: Wat ik zou willen is vooraf met elkaar in gesprek gaan wat zijn de problemen in een bepaalde wijk en wat zijn de vragen en wat is de overlast. Wat vaak vergeten wordt, we zijn voor een ander project samen met ’s Heeren Loo en Tactus aan het kijken of we samen een woonvorm kunnen doen voor mensen met LVB, verslaving en psychiatrie, om kosten te vergelijken hebben we een aantal casussen eruit gehaald. Die kosten hebben we doorberekend en als je kijkt wat die mensen nu kosten aan gemeente, aan politie inzet, ambulances dan is het goed om daarover in gesprek te gaan. Wat is de vraag in de wijk, wat zijn de zorgkosten? Wat kunnen we oplossen?

VVD: Vraag voor mw. Klungers: Afstemming en samenwerking bij adressen waar veel hulpverleners moeten komen. Hoe is de verhouding in het totale bestand waar u mee te maken hebt tot het aantal ingewikkelde casussen en de enkelvoudige casussen?

Mw. Klungers: De vraag is wat noem je complex? Meerdere leefgebieden? Multiproblem? Iedereen gebruikt er zijn eigen definities voor. Dat maakt het lastig om er een antwoord op te geven.

VVD: Ik noemde situaties waarbij er meerdere hulpverleners en verschillende organisaties in beeld zijn. Niet multiproblem.

Mw. Klungers: 73% is meervoudige problematiek, over het algemeen zijn er meerdere hulpverleners.

GroenLinks: Nieuw te vormen hybride teams: politie, woningbouw, allerlei pp. Wie zouden daar partij in moeten zijn?

Mw. Klungers: hybride teams is een samenwerking van sociale wijkteams en gemeentelijke specialisten. Gezamenlijke opgave. Bij wijken moet je kijken wat nodig is. In de GGZ is sprake van meer ambulantisering is, dus mensen veel meer in de wijk gaan wonen, dat is een belangrijke partner.

ChristenUnie: De uitgangspunten in het beleid zijn van zorgen voor naar zorgen dat, wat betekent dat voor Perspectief?

Mw. Klungers, Perspectief: Voor ons betekent dat dat we altijd met klanten kijken hoe we samen met hen een eigen plan kunnen maken en ook eigen oplossingen kunnen vinden met een netwerk. En hoe je daar duurzame oplossingen van kan maken. Dat lukt niet voor iedereen.

Dhr. Fransen: Budgetplafond: voor huisartsen is dat totaal anders dan voor andere aanbieders. We zijn open, de mensen komen bij ons. We kunnen ze niet meer verwijzen als het gevolg van budgetplafonds wachtlijsten is. Budgetplafonds vragen om veel overleg met aanbieders zodat de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden. Als je alleen maar een budgetplafond maakt dan is dat voor huisartsen vervelend.

D66: Wat is het pluspunt ten opzichte van de huidige situatie om er nog een extra hybride team tussen te zetten in plaats van een expertisecentrum en ten aanzien van de bestaande teams?

Mw. Klungers, Perspectief: Hybride teams of stedelijke expertise teams zijn woorden waar je aan inhoud moet geven, en dat is het belangrijkste. We zitten nog te weinig dicht bij elkaar. Soms werken we te veel langs elkaar heen. We zouden meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Specialisten bij de gemeente hebben hele specifieke kennis en sociaal werkers zijn generalisten en sterk zijn in het aansluiten bij mensen, motiveren om zelf een plan te maken en oplossingen te vinden. Die krachten moeten we beter bundelen.

Dhr. Hovenkamp: Als voorbeeld: we hebben met het Plein in Zutphen afgesproken dat klanten die psychiatrische problemen hebben als verslaafd zijn, Tactus als wij dezelfde indicatie krijgen, en beide declareren op die indicatie. Tactus en GGNet. We zijn in uren niet toegenomen, de uren nemen juist af, en we kunnen klanten beter helpen. De overlast neemt af.

Burgerbelang: Samenwerken loont. Wie moet overkoepelend de regie pakken om de teams te pakken?

CDA: Interruptie: moet iemand dat wel pakken?

Burgerbelang: Dat is een goede vraag, die leg ik graag bij de experts neer.

Dhr. Hovenkamp: Dat is exact wat ik in het begin zei dat zo veel partijen op de markt hebt dat je bijna geen partijen kan uitsluiten. Het is erg ingewikkeld om dit te doen. Het is een terechte vraag maar een lastige vraag.

Dhr. Van Gorp: De eerste die je de regie gunt is de burger zelf. Die kan wel bepalen wie hij zou willen dat daarnaast de regie neemt. Wat belangrijk is, dat geldt ook voor het gezinsplan, dat die regiefunctie duidelijk beschreven is. En dat die regie ook gegeven wordt.

GroenLinks: Gaat ook over hele Participatiewet, de burger die regie voert op zijn gezondheid. Dat is tweeërlei, dat is bezuinigen maar het is ook beter voor de burger. Nergens zie ik ervaringsdeskundigheid in het voorveld. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Mw. Klungers: Dat is een recente ontwikkeling, daar moet nog meer ervaring in opgedaan worden. Gebeurt al wel. Bijvoorbeeld bij schulden, armoede. Heeft wel meerwaarde.

VVD: 450 aanbieders zijn er veel. VVD heeft informatie ingewonnen bij andere gemeenten, een daarvan is Voorschoten. Maar niet alle aanbieders bieden hetzelfde. Het is heel duidelijk dat je op een gegeven moment met een aantal aanbieders te maken hebt en misschien dat de gemeente daar nog wat meer in kan ordenen om te zorgen dat de samenwerking beter verloopt.

Dhr. Van Gorp: De koppeling met de plafonds, daar ligt ook een kans. Wees kritisch naar welke partijen er meedoen. In Zutphen is gekozen op planfonds op producten. En kijk voor welke producten je welke partij daarvoor wenst.

D66: Aan de wethouder: pak de kans om het aantal aanbieders te verkleinen en daardoor de samenwerking te vergroten.

we gaan verder met het onderwerp Budget doorontwikkeling toegang sociaal domein

College: Voorafgaand aan het gesprek over het budget voor de doorontwikkeling toegang sociaal domein even terug naar 2017, wat er aan vooraf is gegaan. Eind 2017 heeft de raad de visie op de toegang voor het sociaal domein herijkt. Daar is bepaald dat we een integrale toegang nodig hebben dicht bij de inwoners. Dat er een kwaliteitsimpuls nodig is als het gaat om dienstverlening. En het terugdringen van uitvoeringskosten. In de tussentijd is er veel werk verzet en behoorlijk wat veranderd. De liquidatie van het Plein en de gemeente is uit Delta getreden. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben is op basis van het operationeel ontwerp en het implementatieplan dat in september 2018 door u is vastgesteld. Dat is een organisatorische vertaalslag van de keuzes die we gemaakt hebben, gepaard met een bezuiniging om de uitvoeringskosten terug te dringen en tegelijkertijd wel een stabiele organisatie te behouden. Per 1 januari 2019 is alle personeel van het Plein naar de gemeente gegaan. Daarmee hebben we kosten voorkomen voor een sociaal plan. De raad heeft toen besloten om een reserve risico te stellen van 1,4 miljoen. Dat is gereserveerd voor de kosten die de liquidatie met zich meebrengt. Het personeel is meegenomen naar de gemeente Zutphen maar niet iedereen zit op de juiste positie en plek. Afgelopen maanden is dat in beeld gebracht, en wat er voor nodig is om dat wel te bewerkstelligen. Alle verplichte taken kunnen met de huidige bezetting worden uitgevoerd. Maar om dat goed te kunnen uitvoeren ook onderdelen voorwaardelijk daarvoor, zoals een ICT systeem dat goed werkt. De 1,4 miljoen is een beklemde post in de algemene reserve, dus daar gaat de raad over. Wat het college voorstelt is om 600.000 uit die reserve te halen voor de ontwikkelingen die we door moeten voeren. Daarnaast hebben we uit de reserve een bedrag voor de verlof voorziening een bedrag van 160.000 euro. Dat betekent dat de uitkomst is dat van de reserve 644.000 euro terug naar de algemene reserve en daarmee geen beklemde post meer is. Dat is het voorstel aan de raad.

D66: D66 is in vertwijfeling: we besluiten om 600.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de toegang tot het sociaal domein conform het operationeel ontwerp en het implementatieplan. Dat concept plan is 25 september 2018 vastgesteld door het college maar we hebben dat in de raad nog nooit vastgesteld. De raad heeft in 2017 een visie vastgesteld dat we gaan werken met wijkteams en met een expertisecentrum. Dat daar nu een verandering in komt rondom de hybride teams, dat kan een goed verandering zijn, maar daar moeten we eerst met elkaar in de raad over spreken. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Nog een vertwijfeling: in burap 1 hebben we ook 5 ton (euro) beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de toegang en het werkbedrijf. Dat is overschreden, uiteindelijk 625.000 op uitgegeven, met name voor ICT. Waarom is er nu extra budget nodig?

College: Begrijp de vertwijfeling. Wat we aan het doen zijn is nog steeds de uitvoering van de herijkte visie van de toegang tot het sociaal domein. Zodra wij daarbinnen blijven dan voeren we uit waar we mee bezig zijn. Als het gaat om het operationeel ontwerp en het implementatieplan, dat is een uitvoeringsdocument wat voortvloeit uit de visie.

D66: Dan blijft mijn vraag of we niet eerst het gesprek zouden moeten voeren over de hybride teams. Toegang door middel van de wijkteams, bestaande wijkteams die er al waren, dat hebben we als raad vastgesteld met daarboven een expertisecentrum die invliegt in de al bestaande wijkteams. Daar is een amendement voor ingediend. Er is toentertijd nooit gesproken over een hybride team.

College: Ik kan u gerust stellen. We hebben bij het raadsvoorstel de concept route kaart toegevoegd met daarin alle stappen die nog te nemen zijn om te komen tot de uitvoering van wat we besloten hebben. Dat hebben we gedaan zodat u kunt zien wat voor stappen er nog genomen moeten worden. Het budget dat wij vragen raakt niet aan de hybride teams of andere stappen die daarin genoemd worden. Het zijn frictiekosten, voor het grootste deel gaat dat over de kosten die het personeel met zich meebrengen. Voor een klein deel ook ICT. Het budget beslaat niet de volledige routekaart die we in concept hebben bijgevoegd.

D66: Dan komt D66 toch weer terug op het feit dat als je een expertisecentrum gaat inrichten of je gaat hybride teams samenstellen, dat vraagt een andere wijze van werken van medewerkers. Je wilt medewerkers laten afvloeien of laten omscholen of opnieuw aannemen passend binnen het concept wat je voor ogen hebt. Dan moet je wel met zijn allen eerst duidelijk hebben wat voor concept je voor ogen hebt.

College: De hybride teams is vaker voorbij gekomen, en het wordt behoorlijk groot gemaakt. Het is een van de onderdelen die we in de routekaart beschrijven. Maar uiteindelijk gaat het over de manier van samenwerken. Met de opzet van de hybride teams gaat niet de hele organisatie over de kop. Het gaat over een nieuwe manier van werken.

SP: Raakt afgeleid van alle ambtelijke taal die er gesproken is. We hebben zelf om dit forum gevraagd in de raad, wanneer reserve wordt aangesproken dat we dat bespreken in het forum. Gaat niet om nieuw geld, gaat om gereserveerd geld voor de gemeentelijke toegang van het sociaal domen. Vorig jaar hebben we een reserve van 1,4 miljoen aangelegd voor eventuele kosten waarmee we te maken krijgen na de opheffing van het Plein. Nu vraagt het college 6 ton van de 1,4 miljoen voor de opheffing van het Plein.

College: Ja dat is waar het om gaat. Benadrukken als wij het hier hebben over geld dat over het personeel gaat, dan gaat het over het specialistenteam van de toegang.

VVD: 1. Er gaat 644.000 euro terug naar algemene reserve, dat staat niet in het besluit. Dat wil de VVD graag helder hebben.

2. Als de VVD de bedragen van 450.000, 75.000 en 75.000 ziet, is dat niet specifiek gericht op alleen maar hybride teams. VVD sluit aan bij wat de wethouder zei dat hybride teams groter gemaakt worden dan nodig.

College: We noemen dat bedrag vast, we gaan dat vermelden in de volgende Burap. Daarom ziet u het hier niet terug.

D66: In het besluitpunt staat niet dat we de frictiekosten gaan aanwenden voor hybride teams. In het besluitpunt staat letterlijk dat we 6 ton beschikbaar stellen voor de doorontwikkeling van de toegang conform het operationeel ontwerp en het implementatieplan. Maar we hebben in de raad nog nooit dit plan besproken of uitgesproken dat we achter dit plan staan. De hybride teams maken daar een onderdeel van, maar het is nog groter. Financiën volgt beleid en niet andersom.

SP: Als we het zo zouden doen als D66 schetst, wat gebeurt er dan met de medewerkers?

College: Ik benadruk: het budget dat wij hier noemen gaat specifiek alleen over het gemeentelijke toegangsteam.

Burgerbelang: Deelt de mening van D66. Zoals hier verwoord staat het niet in het raadsbesluit. Als het raadsbesluit wordt aangepast conform wat hier staat dan klopt het.

College: Voor het college is het geen punt om het specifieker te verwoorden. Inhoudelijk zijn we het eens, het is aan u als raad om de tekst te bepalen hoe u het vaststelt.

VVD: Wethouder is begonnen met te vertellen in welk kader dit nog steeds past. Dat was het concept plan, en dat is al lang geleden aan de orde geweest, en daar zijn geen wijzigingen in aangebracht.

CDA: Als raad nemen wij een besluit en daar worden we ook aan gehouden. Als het CDA een besluit neemt dan gaat dat specifiek en zorgvuldig. Dus verzoek is graag aanpassen. We kunnen van alles bedoelen, maar dat is niet waar we over stemmen.

College: U als raad stemt er over en u kunt dit zelf bepalen. Ik zou het niet willen tegenhouden. Hoe het wordt vastgesteld, wij willen graag door met de uitvoering en de bedoeling die we daar achter hebben, en daar is dit budget voor nodig.

ChristenUnie: Blijkbaar is het nog niet goed doordacht anders hadden we het risico kunnen voorkomen.

VVD: interruptie op ChristenUnie: heeft niet te maken met doordenken maar met het proces waar we inzitten.

D66: Nogmaals het concept hebben we nooit als raad vastgesteld, dan gaan we er nu 6 ton aan uitgeven. We praten altijd over geld, maar niet over hoe we het vorm willen geven. Laten we leren van het verleden, en ook wat we hebben teruggekregen vanuit de rekenkamer. Raad, praat over hoe je het wilt en zet dan je budget erachter.

GroenLinks: 25 sept 2018 is ontwerp toegang sociaal domein vastgesteld. Kennelijk is het niet helemaal helder, zitten we midden in het proces van de verandering en zitten we midden in het proces van hoe de toegangspoort er uit ziet. Waar gaat het geld heen, hoe ziet de toegangspoort er uit? Is dat volgens de nieuwe documenten en de nieuwe ontwikkeling met de nieuwe termen als hybride teams? Er is wat onduidelijkheid.

D66: Vastgesteld door het college maar de raad heeft er niets over gezegd.

SP: SP raakt in de war. Gaat het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van 6 ton zodat medewerkers niet overspannen worden door de werkdruk.

College: Wat we op dit moment voorleggen aan de raad is het voorstel om dit budget hiervoor te bestemmen. De aanloop ernaartoe heb ik verteld. Dit zijn de kosten waarvan wij nu weten dat we ze nu maken op basis van de afspraken die wij hebben gemaakt. Zoals we de toegang in visies hebben vastgelegd, om dat zo te krijgen, daar moet nog meer voor gebeuren. Daarom hebben wij een concept routekaart gemaakt om aan te stippen welke ontwikkelingen er nog aan komen. Op dit moment hebben wij dit budget nodig waarvan wij nu weten dat we dat nodig hebben om de veranderingen door te kunnen voeren. In de concept routekaart leest u dat er nog een heel aantal ontwikkelingen vorm moeten krijgen, onder andere het vormen van hybride teams. Daar komen nog veel momenten waarin wij alle gelegenheid hebben om het daar over te hebben. Wat wel al zo ver is, zijn de ontwikkelingen die ik net noemde, waar dit budget voor nodig is en waarvan het logisch is om die uit deze reserve te halen.

Voorzitter: Bespeurt dat dit onderwerp nog niet voldoende besproken is.

Burgerbelang: De wethouder zegt pas het voorstel waan naar u wensen en ik ga het uitvoeren. Maar de wethouder geeft ook aan dat het college er nu mee verder wil. Burgerbelang wil de wethouder vragen: pas het raadsbesluit aan aan de wensen van ons. Dan kunt u door, en dan is er geen ruis.

College: Inhoudelijk verschillen wij niet zo. Ik vind het belangrijk dat de eerstvolgende raadsvergadering dit vastgesteld kan worden. Dus ik zal het aanpassen en dan hebben we het er in de raadsvergadering over.

Burgerbelang: Dus u doet deze toezegging?

College: Ja.

Voorzitter sluit dit onderwerp en gaat door naar het volgende onderwerp. zie hiervoor het verslag bij Aanvullende maatregelen bij thema's 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het Sociaal Domein van Berenschot.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend