Pagina delen

Budget beschikbaar stellen voor verkabeling, subsidieaanvraag en communicatie- en participatieplan verkabeling

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde onderbouwing van de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland voor een bijdrage in de verkabelingskosten;
 2. Een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor het verkabelingsproject en dit bedrag te dekken uit de provinciale bijdrage van € 250.000,- onder het voorbehoud dat de subsidie wordt verstrekt;
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-15);
 4. Kennis te nemen van het bijgevoegde communicatie- en participatieplan (fase basisontwerp).

Inhoud

Inleiding

De Wet Voortgang Energie Transitie (Wet VET) maakt het mogelijk dat gemeente(n) en provincie samen het initiatief nemen voor de verplaatsing of verkabeling (dat wil zeggen het ondergronds leggen) door de netbeheerder van een hoogspanningstracé in woongebieden. Per 1 januari 2019 is artikel 22a in de Elektriciteitswet en de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen’ in werking getreden.

De gemeente Zutphen beschikt over een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé en kan daarom van deze regeling gebruik maken. Voor de situatie in Zutphen geldt dat 80% van de kosten door TenneT (netbeheerder) worden betaald en dat de overige 20% decentraal (gemeenten en/ of provincie) moet worden gefinancierd. Deze 80-20 regel geldt in principe voor de kosten van de haalbaarheidsstudie, het basisontwerp en de feitelijke uitvoering.

De wens om de hoogspanningslijnen in Zutphen ondergronds te brengen is al jarenlang aanwezig. Vanuit de omgeving wordt hier regelmatig aandacht voor gevraagd. Door de gemeenteraad is eerder al per motie unaniem de wens onderschreven om de verkabeling te gaan uitvoeren.

Voor het tracé in Zutphen heeft TenneT in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin een beeld is gegeven van de haalbaarheid en maakbaarheid van het verkabelen. In juli 2021 heeft de gemeente Zutphen opdracht aan TenneT gegeven voor het opstellen van het basisontwerp. Hier wordt momenteel door TenneT aan gewerkt, naar verwachting is het basisontwerp in het najaar 2022 gereed.

Op basis van de gevoerde gesprekken met de provincie Gelderland is er zicht op een financiële bijdrage in de verkabelingskosten. Met een subsidieaanvraag wordt dit verder geformaliseerd. Daarnaast is een communicatie-en participatieplan opgesteld voor deze fase van de verkabeling.

Beoogd effect

Met het verkabelen wordt antwoord gegeven op de maatschappelijke onrust die aanwezig is over het wonen nabij hoogspanningslijnen in relatie tot gezondheidsrisico’s. Door te verkabelen worden omwonenden ontlast van bestaande bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Daarnaast ontstaat door het verkabelen een nieuwe situatie die kansen biedt voor een verbetering van de ruimtelijke en sociale kwaliteit in het betreffende gebied. Met het aangevraagde budget kunnen de kosten in 2021, 2022 en 1e helft 2023 voor het basisontwerp en de inzet van de extern projectleider naar verwachting worden gedekt. Het communicatie- en participatieplan legt vast hoe in deze fase van de voorgenomen verkabeling uitvoering wordt gegeven aan de communicatie en participatie.

Argumenten

1.1 Door middel van het indienen van de subsidieaanvraag worden de afspraken over de provinciale bijdrage in de verkabelingskosten geformaliseerd.
De provinciale bijdrage is het resultaat van meerdere gesprekken met de provincie. Om de bijdrage daadwerkelijk te ontvangen is het indienen van een subsidieaanvraag vereist.

2.1 Het beschikbaar stellen van budget is een bevoegdheid van de raad.
De verwachte kosten die in 2021, 2022 en 1e helft 2023 voor de beoogde verkabeling gemaakt worden voor het opstellen van het basisontwerp en de inzet van een extern projectleider zijn inzichtelijk gemaakt en vormen de onderbouwing van de aanvraag voor een bedrag à € 250.000,-

Met behulp van het gevraagde projectbudget kunnen deze kosten gedekt worden. Dekking van deze kosten kan plaatsvinden door middel van de provinciale bijdrage die dit jaar wordt verwacht.

2.2 De van de provincie Gelderland te ontvangen subsidie bedraagt maximaal € 250.000,-.
De gemeente Zutphen heeft de afgelopen periode overleg gevoerd met de provincie Gelderland over een financiële bijdrage in de verkabelingskosten. Dit overleg is gezamenlijk gevoerd met de andere gemeenten in Gelderland met een verkabelingsopgave. De uitkomst van de gevoerde overleggen is dat op dit moment elke gemeente mag rekenen op een maximale bijdrage van de Provincie Gelderland à € 250.000,-

3.1 Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.
Dit is bepaald in artikel 186 e.v. van de Gemeentewet.

4.1 Met het communicatie- en participatieplan wordt duidelijkheid gegeven hoe communicatie en participatie in deze fase van de verkabeling wordt vorm gegeven.
De verkabeling is een grote wens van meerdere bewoners langs het tracé. Zij zetten zich hier al jaren voor in.
De gemeenteraad heeft eerder unaniem de wens uitgesproken om de verkabeling mogelijk te maken. Met het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en het laten opstellen van een basisontwerp zetten wij en zet ook de gemeenteraad stappen onderweg naar de uiteindelijke uitvoering. Het plan voor de communicatie- en participatie in deze fase van de verkabeling is besproken met de initiatiefgroep Zutphen Ontspant (hierin zijn vertegenwoordigd: de Stichting Warnsveld Zutphen Hoogspanningsvrij, de Stichting Rivier, Stad en Dorp op één lijn, de Stichting Waardevol Warnsveld en Zutphen Energie).

Kanttekeningen

2.1 De kans bestaat dat het beschikbare budget niet toegekend wordt dan wel niet toereikend is.
Op basis van de gevoerde gesprekken met de provincie en het overleg over de subsidieaanvraag is er veel vertrouwen dat het gevraagde bedrag ook wordt toegekend. Het is echter pas definitief zodra de beschikking van de provincie binnen is.

Omdat TenneT uiteindelijk op basis van werkelijke kosten afrekent, is er nog geen zekerheid of het gevraagde projectbudget volstaat om de volledige kosten in 2021, 2022 en 1e helft 2023 te dekken.

Het nu genoemde projectbudget betreft slechts een klein onderdeel van de totale verkabelingskosten.

Financiën

Wij hebben vorig jaar opdracht gegeven voor het opstellen van het basisontwerp. Deze kosten zijn meegenomen in de Voorjaarsnota 2021. De 1e termijn is door TenneT in 2021 in rekening gebracht. De tweede termijn à 50% en de derde termijn waarbij het eindbedrag op basis van werkelijke kosten wordt bepaald, worden in 2022 verwacht.

De gemaakte kosten in 2021 bedragen:

 • Kosten basisontwerp:                          € 20.400,-      
 • Inhuur extern projectleider:                 € 40.135,- 

De verwachte kosten in 2022 bedragen:

 • Kosten basisontwerp:                          € 101.460,-
 • Inhuur extern projectleider:                 €  65.384,-

De verwachte kosten in de 1e helft 2023 ten behoeve van het afronden van de basisontwerpfase, en de opstart van de vervolgfase bedragen:

 • Inhuur extern projectleider:                  € 22.621,-

Het totaal van de kosten voor het verkabelingsproject in 2021, 2022 en 1e helft 2023 bedraagt daarmee
€ 250.000,-. Met de provincie Gelderland is overeenstemming bereikt over een provinciale bijdrage van maximaal € 250.000,- in de verkabelingskosten. De subsidieaanvraag à € 250.000,- dienen wij op korte termijn bij de provincie in, waarna wij de subsidiebijdrage in het jaar 2022 verwachten.

Voorgesteld wordt dit bedrag ter dekking van de genoemde kosten in 2021, 2022 en 1e helft 2023 aan te wenden.

Na een formele ‘go’ op de uitvoering van de verkabeling worden de kosten voor de 2e helft 2023 en verder bij de volgende begroting meegenomen.

Voor de uiteindelijke realisatiekosten wordt vanaf 2021 telkens een gedeelte van de verwachte positieve jaarsaldi gereserveerd. Deze realisatiekosten vormen veruit het grootste deel van de definitieve verkabelingskosten en kunnen na afronding basisontwerp weer een stap gedetailleerder geraamd worden dan na afronding van de haalbaarheidsstudie het geval was.

Communicatie

Het communicatie- en participatieplan (fase basisontwerp) is in overleg met TenneT tot stand gekomen en is begin februari met de initiatiefgroep Zutphen Ontspant besproken.

Uitvoering

Het opstellen van het basisontwerp is medio 2021 gestart en is naar verwachting eind 2022 gereed. In de daaropvolgende periode kan de opstart van de vervolgfase plaatsvinden. Afstemming met TenneT en coördinatie binnen de ambtelijke organisatie ligt bij de extern projectleider.

Na afronding van het basisontwerp leggen wij aan de raad een go/ no go besluit voor.

Bijlagen

 1. Onderbouwing subsidieaanvraag bij provincie Gelderland
 2. Begrotingswijziging 2022-15
 3. Communicatie- en participatieplan verkabeling (fase basisontwerp)

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 maart 2022 met nummer 306556


gelet op artikel(en) 186 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde onderbouwing van de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland voor een bijdrage in de verkabelingskosten;
 2. Een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor het verkabelingsproject en dit bedrag te dekken uit de provinciale bijdrage van € 250.000,- onder het voorbehoud dat de subsidie wordt verstrekt;
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-15);
 4. Kennis te nemen van het bijgevoegd communicatie- en participatieplan (fase basisontwerp).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 april 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-04-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Roerdink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
BurgerbelangA. Garritsen
PvdAF.J.G.M. Manders
D66I van Dijk
VVDH.J. Hulleman
SPS.G.J.G. de Groen
Partij voor de DierenH.M. Feenstra
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijG.J.H. Pelgrim
CDA
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Wethouder Werger zegt toe:

 1. Voorafgaand aan de raad van 25 april te laten uitzoeken hoe de 80-20 regel (financiële bijdrage Tennet/Rijk en gemeente/provincie) over de looptijd van het project zijn beslag kan krijgen, zodat de gemeente geen subsidie van het Rijk misloopt.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 april 2022 Naar boven

Datum 25-04-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
Aangenomen met 29 stemmen voor.
Geen amendementen ingediend