Pagina delen

Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de bestuursopdracht “Alle trossen los voor onze havens!”,
 2. € 50.000,- beschikbaar te stellen uit de post “onvoorzien” voor de uitvoering van de bestuursopdracht,
 3. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen kent 6 havens:

 1. Industriehaven
 2. Houthaven
 3. Marshaven
 4. IJsselkade
 5. Vispoorthaven
 6. Noorderhaven

Al deze havens hebben hun eigen gebruikers, verenigingen, stichtingen, contracten, functies, wensen en eisen. De afgelopen 15 jaar zijn er veel memo’s en adviezen geschreven over de havens, telkens vanuit een andere invalshoek. Dit geeft meteen aan hoe gefragmenteerd er in het verleden met de havens is omgegaan. Vanuit diverse disciplines werd ad-hoc gereageerd op een probleem of op een onwenselijke situatie. Vanuit de organisatie, specifiek vanuit de teams RED, V&H en DIOR is gevraagd om de basis op orde te brengen. De mensen die werken aan de primaire processen van de organisatie moeten merken dat er een basis is die onzichtbaar maar duidelijk merkbaar ondersteunend is aan het bereiken van goede resultaten. Een basis die merkbaar dienstbaar is aan de primaire processen. Deze basis ontbreekt nu.

Ook bestuurlijk is er een wens en behoefte om integraal naar onze havens te kijken. Er dienen zich regelmatig diverse kansen aan om economisch of maatschappelijk rendement te realiseren. Dit legitimeert het onderzoek naar de stip op de horizon; wat willen we als gemeente Zutphen met onze havens?

Een goede opdracht is noodzakelijk om stappen te kunnen zetten en de integraliteit te borgen.

Beoogd effect

We willen een visie en een strategisch kader dat in gaat op de probleemstelling en ons het volgende biedt:

- verbinding van de havens met de speerpunten;

- bestaande (illegale) situaties evalueren. Als het een wenselijke situatie is gaan we dit vastleggen;

- helder krijgen wat het gebruik moet worden van onze havens; als we weten hoe we onze havens willen gebruiken kunnen we mogelijk economisch rendement behalen;

- een toetsingskader voor nieuwe initiatieven;

- een toetsingskader om te handhaven;

- onze rolbepaling, maar ook die van onze partners;

Concreet betekent dit een plus voor:

 • diversiteit in wonen (wonen op water);
 • economische meerwaarde/verbreding bedrijvigheid;
 • milieu, vervoer over water is duurzaam;
 • recreatie en toerisme. Watersportvereniging weet waar ze aan toe is, toeristen kunnen aanleggen = plus voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad;
 • cultuurhistorie; oude functies herleven;
 • vastgoed, vastgoed aan water is vaak meer courant;
 • helder taken pakket voor de gemeente (kosten van beheer);
 • gemeentelijke inkomsten garanderen: heffen van havengelden en belasting op roerende goederen (inkomsten).

Argumenten

1.1 We willen een goede economische en maatschappelijke toekomst borgen voor de havens

Onze havens dragen tot nu toe weinig bij aan de ontwikkeling van de stad. En dat willen we juist wel, we willen hierbij aansluiten bij de speerpunten.

1.2 Een visie is noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen wat we willen met onze havens

Door het ontbreken van een visie zijn we geen goede gesprekspartner naar serieuze initiatiefnemers die bezig willen met de ontwikkeling van de havens. We kunnen geen keuzes maken voor bestaande situaties noch voor nieuwe ontwikkelingen omdat de aansluiting en verbinding met de speerpunten uit het Focustraject ontbreken.

1.3 Door strategische kaders op te stellen kunnen we problemen aanpakken

Zutphen wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een aantal legale, illegale en semi-illegale situaties met betrekking tot (woon)schepen die een permanente ligplaats innemen. De beschikbare regelgeving is ontoereikend om te kunnen handhaven of aan te toetsen. Maar de vraag die we ons eerder moeten stellen is: wat willen we in Zutphen met “wonen op water”?

Een tweede voorbeeld betreft het beheer van de Noorderhaven. De gemeente wil graag toe naar afspraken over zowel de Vispoorthaven als de Noorderhaven. Dit omdat beide stadshavens voor de binnenstad, recreatie, toerisme en evenementen betekenis kunnen hebben. Een totaalbeeld ontbreekt nu dus kunnen we het definitieve beheer van de Noorderhaven niet regelen en zullen eerst een tijdelijke beheerconstructie moeten inzetten.

1.4 We willen kansen bieden, stimuleren en inkomsten genereren

Als we weten wat we willen met onze havens kunnen we ook nieuwe initiatieven toetsen en een kans geven, dit betekent vaak een economische impuls voor de stad en inkomsten voor de gemeente. Denk hierbij aan het initiatief van een ondernemer voor nieuwe mogelijkheden voor de exploitatie en het laden en lossen in de Industriehaven. Ook de bouw van een nieuw clubgebouw door Isala draagt bij aan de uitstraling en heeft aantrekkingskracht.

1.5 We willen de havens verbinden met de speerpunten  

De verbinding ontbreekt nu, dit wordt hersteld als er uitvoering wordt gegeven aan de bestuursopdracht. Denk aan het stimuleren van vervoer over water, wat duurzaam is en aansluit bij de presentatie “Zutphen, een prettig klimaat” en clean Tech. Ook door de Vispoorthaven te verbinden aan de binnenstad worden kansen en inkomsten gegenereerd.

2.1 Budget is nodig om de visie en de kaders op te kunnen stellen

Na 3 sessies met interne collega’s uit 5 verschillende teams is de behoefte, nut en noodzaak aangetoond. De ambtelijke inzet is hiermee gewaarborgd. Waar mogelijk worden uitgaven bekostigd uit reguliere budgetten. Voor nader onderzoek, afstemming overleggen met alle stakeholders, eventuele begeleiding en onderzoekskosten wordt de raad gevraagd een budget voor 2018 van € 50.000,- beschikbaar te stellen uit de post “onvoorzien”.

Kanttekeningen

Als besloten wordt niet in te stemmen met de bestuursopdracht betekent dit dat er geen overkoepelende projectorganisatie aan de slag gaat met alle havens. Dan zal in de lijnorganisatie de aandacht vooral uitgaan naar de aanpak van problemen, echter de afgelopen jaren is gebleken dat dit onvoldoende lukt. Tevens zal er geen integrale visie ontwikkeld worden voor de havens waardoor we kansen laten liggen.

Risico’s

Zie kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de vaststelling van de bestuursopdracht en de toekenning van het gevraagde budget gaan we eerst een heldere projectstructuur neerzetten om vervolgens te starten met het opstellen van een visie samen met de stakeholders. Hieruit zullen deelopdrachten voortvloeien. Tijdens dit proces wordt ook communicatie gevraagd te adviseren.

Rapportage/evaluatie

Wij zullen u te zijner tijd de visie ter vaststelling voorleggen.

Verder wordt u geïnformeerd via de Burap.

Financiën

Voor nader onderzoek, afstemming overleggen met alle stakeholders, eventuele begeleiding en onderzoekskosten is een budget nodig van € 50.000.
Dit bedrag is te dekken uit de post onvoorzien. (saldo 01-01-2018 € 111.000)

De bestuursopdracht voldoet aan de criteria van onvoorzien, namelijk onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Bijlagen

Bestuursopdracht 'Alle trossen los voor onze havens'

Begrotingswijziging 2018-07

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 januari 2018 met nummer 114499b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de bestuursopdracht “Alle trossen los voor onze havens!”,
 2. € 50.000,- beschikbaar te stellen uit de post “onvoorzien” voor de uitvoering van de bestuursopdracht,
 3. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de constatering dat het quorum aanwezig is. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018

2017-08 inzake motie VJN (23 juni 2017) - Motie Hondenbelasting als doelbelasting
Het CDA verwijst naar de toezegging dat via een memo de inkomsten en uitgaven in het kader van het hondenbeleid inzichtelijk zouden worden gemaakt. Spreker informeert naar de voortgang van de toegezegde memo, die volgens de toezeggingenlijst in september 2017 gereed zou zijn.

Het College antwoordt dat deze voortgangsvraag morgen in het college-overleg aan de orde zal worden gesteld.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.a.

5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.b

5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

GroenLinks complimenteert met de helderheid en leesbaarheid van het voorstel onder 5.c inzake de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht inzake de havens.
De PvdA vraagt zich af of het budget volstaat voor het onderzoek. Het onderzoek betreft immers zes havens en omvat meer dan alleen het uitbaggeren van de haven. Het gaat hierbij ook over economische ontwikkeling.

Het College legt uit dat het uitbaggeren geen deel uitmaakt van het budget. Het onderzoek richt zich op een beheervorm voor de zes havens en heeft niets met de uitvoering van fysieke werkzaamheden te maken. Het is de bedoeling om eerst de mogelijkheden voor de toekomstige beheervorm te inventariseren en deze informatie vervolgens te analyseren.

De PvdA vraagt of tevens wordt geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden voor de zes havens denkbaar zijn.

Het College bevestigt dat tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de afzonderlijke havens beter benut kunnen worden. Ook het vergunningenbeleid voor woonschepen wordt in het onderzoek meegenomen en de handhaving wat dit betreft.

De VVD beschouwt de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht een zeer positieve ontwikkeling. De fractie is ervan overtuigd dat er ten aanzien van de zes havens nog veel kansen liggen die benut zouden kunnen worden.

5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.d.

5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.e.


De voorzitter stelt vast dat de stukken onder 5.a t/m 5.e inderdaad als hamerstukken mogen worden aangemerkt.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

Rubriek A – Punt 3 - Aanbod CIF voor aanleg glasvezel in het buitengebied van Lochem (12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)

GroenLinks verzoekt om dit ingekomen stuk samen met de reactie van het College actief te agenderen en niet slechts ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

De voorzitter stelt vast dat hiermee wordt ingestemd. Het ingekomen stuk wordt verplaatst naar rubriek E en toegevoegd als punt 4.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. voorliggende lijst.

8. Forumverslag 18-12-2017

Mevrouw (E.) Müller (SP) verwijst naar het Forumverslag "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen". Abusievelijk is zij als aanwezig bij dit Forum vermeld, maar hierbij is haar broer, zijnde G.J.N. Müller, aanwezig geweest. Ze hecht er aan dat correct in het verslag wordt vermeld wie van beiden aanwezig is. Omdat deze verwisseling van initialen zich vaker voordoet, vraagt ze dringend hier zorgvuldig in te zijn.

 

De voorzitter concludeert dat het Forumverslag met deze wijziging kan worden vastgesteld. Ze zal als voorzitter alert zijn op de aanduiding van de juiste voorletters wanneer zij een van beiden het woord geeft.

9. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat de actieve informatievoorziening naar de raadsagenda is verplaatst.

Ze sluit de vergadering om 19.42 uur.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend