Pagina delen

Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag te dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve.
 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).

Inhoud

Inleiding

Het meerjarenonderhoudsplan reserve civieltechnische kunstwerken (CTK) is op 5 oktober 2021 vastgesteld. Het baggerprogramma is daar een onderdeel van en omvat de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De Marshaven en de Houthaven worden voor een deel gebaggerd: de Marshaven alleen waar nodig in het zuidelijke deel en de Houthaven in het deel dat eigendom is van de gemeente.

De laatste jaren vertoonde de IJssel extreme lage waterstanden die tientallen jaren niet voor zijn gekomen. Die waterstanden in de IJssel hebben direct invloed op de waterhoogte in de gemeentelijke havens.
De bodemhoogte van de havens was op een aantal locaties zichtbaar wat vanaf 2018 belemmeringen en overlast opleverde voor de gebruikers van de havens. Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is de havens beter toegankelijk te maken voor de recreatievaart en watersport en het verminderen van aan de grond lopen van drijvende objecten (waaronder clubgebouwen en woonschepen).
Met de kennis van toen is een raming opgezet voor het baggeren van de sliblaag.
Destijds zijn de kosten geraamd met de toen geldende uitgangspunten:

 1. Prijspeil 2021
 2. Toen geldende voorschriften met betrekking tot de stikstofuitstoot
 3. Toen geldende milieuvoorschriften en benuttingsmogelijkheden vrijkomend slib
 4. Indicatieve raming hoeveelheid baggerslib

Beoogd effect

De havens beter begaanbaar maken, waardoor er minder kans is op schade door het gebruik van de gemeentelijke havens. Daarnaast wordt het wateroppervlak vergroot tijdens laag water wat zorgt voor vermindering van de hittestress.

Argumenten

1. De kosten zijn gestegen.
Op het moment van het opstellen van de ramingen waren parameters voorhanden die substantieel lager zijn dan de huidige normen. De parameters van toen voorzagen niet in de wijzigingen van de wettelijke voorschriften. Dit betreft onder andere de drastische prijsverhogingen van de uitvoering.
De volgende factoren dragen bij aan een verdubbeling van het benodigd budget:

 1. De indexeringen zijn in de Grond-, weg- en waterbouwbouwsector voor dit jaar vastgesteld op 12,50%.
  De verwachting is dat in 2023 nogmaals een indexering plaatsvindt van 12,50%.
  Dit resulteert vervolgens in een prijsverhoging van in totaal 26,5% op de ingeschatte kosten.
 1. Als gevolg van de stikstof uitspraak van 2 november 2022 werd een stikstof berekening (aerius) verplicht gesteld. Deze berekening is ondertussen uitgevoerd en hierbij is geconcludeerd dat er een aanpassing door gevoerd moet worden aangaande de eisen die gesteld worden aan de type machines en schepen (kranen, baggerschepen, beunschepen etc.).
 1. De milieuvoorschriften met betrekking tot PFAS zijn in het handelingskader PFAS in december 2021 vastgesteld. Dit schrijft voor dat tijdens baggeren geen vermenging plaats mag vinden van grond met verschillende milieuklassen.
 1. Na het onderzoek van 2019 is een aantal zandbanken ontstaan door afkalving van de omringende taluds. Deze zorgen voor een grotere hoeveelheid bagger die verwijderd dient te worden.

In 2023 worden de Vispoorthaven, Marshaven en Houthaven gebaggerd.
De kosten van dit baggeren werden geraamd op een totaalbedrag van €621.000,-.
Door de wijzigingen in de factoren is nu een bedrag van €1.400.000,- benodigd.

2. Door de havens te baggeren, is de gemeente beter voorbereid op de toekomst.
Baggeren komt ten goede van de diepte van de havens, waardoor er minder belemmeringen zijn voor het gebruik door de recreatievaart en watersport tijdens lage waterstanden.

Kanttekeningen

De aanvoer van water vanuit de IJssel naar de havens toe blijft in hoofdzaak maatgevend.
De wateraanvoer vanuit Duitsland heeft het grootste effect op het waterpeil. Door de havens uit te baggeren anticiperen wij zoveel mogelijk op lagere waterstanden in de IJssel.

Financiën

De kosten voor het baggeren van de havens Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven bedragen totaal
€ 1.400.000. In totaal is al € 621.000 beschikbaar gesteld: in de programmabegroting 2022 (€ 327.000) en in de programmabegroting 2023 (€ 294.000). Resteert nog een bedrag van € 779.000.
Dekking van het baggeren wordt voor een deel (€621.000,-) gedekt uit de reserve civieltechnische kunstwerken. Het resterende bedrag van € 779.000 kan niet uit deze reserve worden onttrokken voor het tekort op het baggerwerk van de genoemde havens. Het voorstel is dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
Het extra bedrag van € 779.000 is ontstaan door de extra prijsstijgingen. In de risicoparagraaf van de programmabegroting is een bedrag opgenomen om de stijgende prijzen te compenseren. Het gaat hierbij om prijzen voor bouwmaterialen, grondstoffen en energie. Na besluitvorming is de algemene reserve €12.505.800.

Communicatie

Met de belanghebbenden voeren we overleg. Met de Stichting Houthaven en de vereniging Gelre Haven hebben we inmiddels uitvoeringsoverleg gevoerd. Dit doen we eveneens met de gebruikers of verenigingen van de andere havens. De belanghebbenden kijken erg uit naar de werkzaamheden omdat ze aangeven dat zij, mede door de extreem lage waterstanden de afgelopen jaren, zeer veel beperkingen hebben ervaren tijdens het gebruik van de havens.

Uitvoering

Het baggerwerk wordt grotendeels verricht in het jaar 2023 met een kleine uitloop in februari 2024.

Evaluatie

Daar waar nodig wordt u als raad meegenomen in de ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er gemeentelijk meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld.
We informeren u in ieder geval nadat het baggerwerk afgerond is.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2023-3 Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven

Stukken die ter inzage liggen

Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven (geheim)


Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0120

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 december 2022 met nummer 466320


gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve.
 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer