Pagina delen

Breedband-connectiviteit in het buitengebied

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een krediet van € 500.000,- exclusief BTW ter beschikking te stellen voor de aanleg van een basaal buizenstelsel (incl. de voorbereidingskosten) voor breedband-connectiviteit in het buitengebied en de kapitaallasten te dekken uit te ontvangen bijdragen van de verhuur van het basale buizenstelsel.
2. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Inwoners en bedrijven ervaren in toenemende mate hinder van het gebrek aan adequate internetconnectiviteit in het buitengebied.
Na jaren van plannen maken, meerdere pogingen en trajecten zijn we onlangs wederom geconfronteerd met nieuw uitstel voor de aanleg van snel internet in onze gemeente. Ondanks een in juni 2016 met Communication Infrastructure Fund (CIF) afgesloten Convenant heeft CIF aangegeven investeringen in de aanleg van glasvezel in het buitengebied voorlopig uit te stellen. Reden hiervoor vormen kortgezegd de tegenvallende kosten als gevolg van kostenverhogende aspecten die samenhangen met de typologie van het gebied. Mede vanwege de lange afstanden en de andere kostenverhogende aspecten is een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand bovenop de maandvergoeding voor een provider, volgens CIF, niet langer haalbaar. Nieuwe analyses zullen duidelijk moeten maken welk tarief wel haalbaar blijkt. Het is onzeker of dit op afzienbare tijd leidt tot daadwerkelijke aanleg van glasvezel.

In dit voorstel wordt deze recente ontwikkeling in relatie gebracht met het uiteindelijke doel en wordt op hoofdlijnen een voorstel voorgelegd om alsnog een breedband-connectiviteit in het buitengebied aan te leggen. Bij de planvorming trekken we gezamenlijk op met de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland en Oude IJsselstreek.

Plan ter voorbereiding van breedband-connectiviteit in het buitengebied

Kern van het in de bijlage uitgewerkte plan is de aanleg van een basaal buizenstelsel in het buitengebied van onze gemeente (basis-netwerk, laag 1). Aanleg vindt plaats in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Het aanbrengen van de glasvezel-structuur zelf als ook het aanleggen van de aansluitingen op particulier terrein vanaf de perceelsgrenzen inclusief de aansluitapparatuur binnen de opstallen, wordt geheel overgelaten aan de markt (laag 2 en 3).

Na realisatie wordt aan elke belangstellende marktpartij toegang tot het basisnetwerk verleend tegen betaling van een marktconforme vergoeding.

Voorwaarde aan het plan

Aan het plan is slechts één conditie verbonden die vervuld moet zijn vóórdat met fysieke aanleg wordt overgegaan: de participatie van ten minste één internetprovider (voorwaardelijke planrealisatie).

Deze voorwaarde is duidelijk: de bewoners in het buitengebied moeten er namelijk op kunnen rekenen dat de aanleg van de hoofdinfrastructuur hen ook daadwerkelijk het aanbod voor een glasvezel-abonnement zal opleveren. Uit het oogpunt van zorgvuldig financieel beheer is dit voor de gemeente zelf natuurlijk ook noodzakelijk.

Beoogd effect

Het doel is om maximaal in te zetten op het wegnemen van belemmeringen door het realiseren van zodanige voorzieningen dat daarmee de breedband-connectiviteit in het buitengebied op de kortst mogelijke termijn wordt bevorderd.

Argumenten

1. Om het gehele plan uit te voeren is een krediet benodigd van € 500.000,- exclusief BTW.

In de bijlagen zijn de globale kosten uitgewerkt. Tijdens de eerste uitvoeringsfase worden de exacte kosten duidelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de aanbesteding.
De verwachting is dat het gevraagde krediet niet boven de werkelijk te maken kosten uitstijgt (zie ook kanttekening 3).

2. De argumenten om een glasvezelbandnetwerk aan te leggen zijn onveranderd en nog steeds urgent.

Deze argumenten zijn in het kort (niet uitputtend): breedband is nodig voor de economische levensvatbaarheid van bedrijven, het bevorderen van langer thuis wonen door ouderen, de mogelijkheid voor scholieren en studenten om thuis flexibel te kunnen studeren en de leefbaarheid van het gebied in zijn algemeenheid.
Met dit voorliggende plan faciliteert de gemeente niet meer dan strikt noodzakelijk en biedt overigens maximaal de ruimte aan marktpartijen om, elk op hun eigen bedrijfsspecifieke (technologische) wijze, nadere invulling aan het netwerk te geven.

3. De beschikbaarheid van snel internet moet als een publieke taak worden beschouwd.

Beschikbaarheid en toegang tot snel internet en het world wide web wordt door inwoners steeds meer als een basisvoorziening beschouwd. Een breedbandvoorziening is in Nederland niet zoals elektriciteit, water en gas een zogenaamde eerstelijnsvoorziening. De aanleg van breedband wordt aan de markt overgelaten. Hoewel er ook vanuit de Achterhoek en de P10 (organisatie van de grootste Nederlandse plattelandsgemeenten) gelobbyd wordt om hier verandering in te brengen, zal het standpunt van de Rijksoverheid op korte termijn naar verwachting niet veranderen.
De urgentie is te hoog om hier rustig op te blijven wachten tot dit wel gebeurt.

Het feit dat glasvezel (nog) geen eerstelijnsvoorziening is, beperkt echter wel de rol van de lokale overheid. Als een gemeente hier verandering in wil aanbrengen door actief een rol op te pakken, zonder afhankelijk te zijn van de Rijksoverheid, zal het met een beroep op de Gemeentewet (artikel 108 juncto artikel 149 Gw) en artikel 16 van het Treasury Statuut Zutphen deze voorziening als een publieke taak moeten bestempelen.

4. Het buizenstelsel wordt technologieneutraal uitgevoerd.

Om voetangels en klemmen rond juridische aspecten te voorkomen dient het plan te voldoen aan het aspect
‘technologie neutraal’. Dit houdt in dat alle aanbieders die belangstelling hebben en een gereguleerde vergoeding willen betalen, op gelijke voorwaarden ongeacht de door hen gebruikte technologie, gebruik kunnen gaan maken van het buizenstelsel. Het plan voldoet aan deze voorwaarde.

5. De hoge aanlegkosten van het basis-netwerk (laag 1) vormen de grootste belemmering voor grootschalige aanleg van breedband.

Voor marktpartijen vormt met name de lange afstanden die moeten worden overbrugd het grootste bezwaar op een sluitende businesscase. Een aansluiting in het buitengebied kost daardoor gemiddeld driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom.

6. Er dient voldaan te worden aan één voorwaarde voordat tot fysieke aanleg wordt begonnen.

Aan het plan is slechts één conditie verbonden die vervuld moet zijn vóórdat met fysieke aanleg wordt overgegaan: de participatie van ten minste één internetprovider (voorwaardelijke planrealisatie). Deze voorwaarde is duidelijk: de bewoners in het buitengebied moeten er namelijk op kunnen rekenen dat de aanleg van de hoofdinfrastructuur hen ook daadwerkelijk het aanbod voor een glasvezel-abonnement zal opleveren. Uit het oogpunt van zorgvuldig financieel beheer is dit voor de gemeente zelf natuurlijk ook noodzakelijk.

7. Alternatieven voor glasvezel op de lange termijn zijn niet duurzaam.

Er is momenteel een proef met 5G in Groningen en er zijn andere initiatieven om draadloos snel internet mogelijk te maken. Vooropgesteld dat dit hoopvolle ontwikkelingen zijn die een verlichting van de problematiek in het buitengebied kunnen bieden, kleven er echter ook nadelen aan deze mogelijkheden om dit op grootschalige wijze toe te passen. De grootschalige uitrol van 5G vraagt, naar het zich laat aanzien, een aanzienlijk aantal extra masten die overigens ook via glasvezel zullen moeten worden bediend. Uit de ervaringen met zendmasten blijkt dat het in praktijk vaak moeilijk is om extra masten in een landschappelijk waardevol gebied te plaatsen. Daarnaast zullen bij een grootschalig gebruik van draadloos internet vanwege de bandbreedte in de ether ook de snelheden teruglopen. Ook de kosten van draadloos internet worden door velen nog onderschat. Draadloos internet kan echter een goede aanvulling worden op glasvezel dat op de lange termijn de meest duurzame oplossing is.

Ook burgerinitiatieven komen in Nederland slechts moeizaam van de grond. Dat in den lande op een enkele plek mondjesmaat glasvezelaanleg in het buitengebied plaatsvindt is veelal het resultaat van enorme inspanningen van een kleine groep burgers, waarvoor overigens alle lof. Maar gebleken is toch wel dat deze aanpak geen opmaat kan zijn voor realisatie op grote gebiedsdekkende schaal. Dit komt mede door de zeer specifieke expertise die nodig is en de tijd en inzet die in de organisatie gaan zitten.

8. Vanuit het oogpunt van efficiency kan in de uitvoering worden samengewerkt met de Bronckhorst.

De gemeenten Doesburg en Zutphen hebben met respectievelijk circa 85 en circa 345 potentiële aansluitingen slechts een beperkt aantal woningen in het buitengebied. Voor de uitvoering van dit project lijkt het vanwege de beperkte schaal efficiënter als Doesburg en Zutphen kunnen meeliften met de aanleg in Bronckhorst. Beide gemeenten grenzen immers aan Bronckhorst en verschillen qua landschap niet veel. Bij de verdere uitwerking van het implementatieplan wordt bekeken of dit in de praktijk mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.

9. Door aanleg van een buizenstelsel op initiatief van de gemeente is geen vraagbundeling nodig.

Doordat de gemeente zelf het initiatief neemt tot de aanleg van een buizenstelsel wordt voorafgaand commitment van inwoners en bedrijven niet als voorwaarde gesteld. De gemeente heeft als initiatiefnemer zelf aan de consument feitelijk niets te bieden. Het plan beperkt zich voor zover het de gemeente betreft tot de aanleg van lege buisleidingen. De buisleidingen bevinden zich in het openbaar gebied, die beschikbaar worden gesteld aan internet-providers. Het voordeel is dat zonder vraagbundeling nodig is tempo gemaakt kan worden. 

10. In een implementatieplan moet de verdere detaillering verder worden uitgewerkt.

Het plan behelst, zoals vermeld op hoofdlijnen in bijgevoegd rapport, de aanleg van een basaal
buizenstelsel in het buitengebied van onze gemeente dat kan worden gebruikt door marktpartijen om hier
glasvezel in aan te leggen.Dit plan zal verder op detailniveau moeten worden uitgewerkt tot een
zogenaamd implementatieplan.

Kanttekeningen

1. Er wordt geen provider gevonden om onder gereguleerde voorwaarden gebruik te maken van het buizenstelsel.

Deze mogelijkheid lijkt niet groot, maar is theoretisch aanwezig. Wij baseren deze indruk op de informele contacten die er zijn met providers. Om dit risico echter uit te sluiten, dient vooraf bepaald te worden dat slechts tot aanleg wordt overgegaan als in ieder geval één provider bereid is om een glasvezelkabel aan te leggen en hier een marktconforme vergoeding voor te betalen.

2. Er is onvoldoende belangstelling van consumenten om een aansluiting op het glasvezel te nemen.

Gelet op vele contacten met inwoners en bedrijven in het buitengebied is duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan snel internet. Daarbij bestaat de verwachting dat, als het gebied eenmaal over glasvezel beschikt, meer mensen willen aansluiten.

3. De uitvoering valt duurder uit dan begroot.

Uitvoering kan duurder uitvallen als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende inschrijvingen tijdens de aanbesteding, dit zal echter vooraf duidelijk worden. Ook tegenvallers bij de aanleg kunnen leiden tot kostenverhoging. Het valt echter op voorhand niet in te schatten in welke mate beide risico’s kunnen optreden of welke bandbreedte hier gehanteerd moet worden, omdat de ervaringen in de praktijk beperkt en vaak niet openbaar zijn.

Risico’s

Na een aantal jaren is de verwachting dat het buizenstelsel, POP-stations (een distributiecentrum in een gebouwtje waar actieve apparatuur wordt aangesloten op de glasvezels die vanuit de woningen of elders komen) en streetcabinets worden overgedragen aan een provider. Het risico is hier dat de verkoopwaarde niet voldoet aan de boekwaarde van dat moment. Hierdoor kan het zijn dat er alsnog een bedrag in één keer moet worden afgeboekt.
De verkoopwaarde moet (minimaal) aansluiten bij de boekwaarde.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de collega’s van de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland en Oude IJsselstreek.

Ten aanzien van de communicatie naar de verschillende doelgroepen wordt het communicatieproces in twee delen geknipt. Het eerste deel loopt tot aan de besluitvorming in de gemeenteraad en het tweede deel loopt vanaf besluitvorming tot de eerste schop in de grond (dit deel wordt uitgewerkt na besluitvorming).

Het communicatieproces staat uitvoeriger beschreven in het bijgevoegde rapport.

Financiën

Voor de aanleg van een basaal buizenstelsel (inclusief voorbereidingskosten) voor breedband-connectiviteit in het buitengebied is een krediet van € 500.000,- exclusief BTW benodigd. De oplevering van de aanleg is in 2018 en hierdoor zijn er in 2017 geen kapitaallasten.
De kapitaallasten bedragen voor 2018 € 20.000,-  (op basis van annuïteit, 25 jaar en een rentepercentage van 2,4%) en deze kunnen voor het grootste gedeelte worden gedekt uit de bijdrage die wordt ontvangen bij een 60% dekking. In de eerste jaren is er nog geen volledige dekking van de kapitaallasten en dit verschil nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2018.

Overzicht kapitaallasten (eerste 10 jaar)

       Jaar

Boekwaarde

   Rente

Afschrijving

Kapitaal-lasten

inkomsten

     Verschil

2018

500.000

 

             20.000

       20.000

19.872

-128

2019

480.000

       11.644

             15.184

       26.829

22.163

-4.666

2020

464.816

       11.280

             15.549

       26.829

23.971

-2.858

2021

449.267

       10.907

             15.922

       26.829

26.753

-76

2022

433.345

       10.524

             16.304

       26.829

27.528

699

2023

417.041

       10.133

             16.695

       26.829

28.325

1.496

2024

400.345

         9.732

             17.096

       26.829

29.004

2.175

2025

383.249

         9.322

             17.506

       26.829

29.593

2.764

2026

365.743

         8.902

             17.927

       26.829

30.116

3.287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Rapport “De gemeente neemt de leiding”. Breedband-connectiviteit.

Stukken die ter inzage liggen

Rapport “De gemeente neemt de leiding”. Breedband-connectiviteit.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 april 2017 met nummer 85410b e s l u i t :

  1. Een krediet van € 500.000,- exclusief BTW ter beschikking te stellen voor de aanleg van een basaal buizenstelsel (incl. de voorbereidingskosten) voor breedband-connectiviteit in het buitengebied en de kapitaallasten te dekken uit te ontvangen bijdragen van de verhuur van het basale buizenstelsel.
  2. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 mei 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 08-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter meld dat agendapunt 6.a van de agenda wordt gehaald. Over dit onderwerp zal over twee weken een Forum worden belegd.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College verwijst naar het e-mailbericht dat de raad heeft ontvangen betreffende de problemen met de filters bij GMB. De filters zijn eerder stuk gegaan dan kon worden verwacht. Dit heeft tot veel problemen geleid. Hierover is veel contact geweest tussen de ODA en GMB. De problemen zijn inmiddels opgelost. Er vinden regelmatig metingen plaats in verband met de overlast. De meetresultaten blijven binnen de normen.

Het College verwijst voorts naar de brief van de bewonerscommissie Noorderhaven. Het College gaat er van uit dat alle fractievoorzitters dit schrijven hebben ontvangen. Komende week zal op bestuurlijk niveau een gesprek met de bewonerscommissie plaatsvinden aangaande de zaken die aldaar spelen. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats met de bewonerscommissie. Dat verloopt naar tevredenheid

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 8 mei 2017

De SP verwijst naar toezegging 16-09, inzake de reparatiekosten van het dak van de Lea Dasbergschool. De toezegging is gericht op verstrekking van een memo in april 2017.

Het College antwoordt dat de toegezegde informatie zal worden toegestuurd.

5b. Toezeggingenlijst Raad 8 mei 2017

D66 verwijst naar toezegging 2015-15 en vraagt of er reeds ontwikkelingen zijn te melden aangaande het Ubuntuplein. De toezegging is gericht op het verschijnen van een memo voor maart 2017.

Het College bevestigt dat het toegezegde memo was opgesteld, maar de ontwikkelingen volgen elkaar momenteel zo snel op, dat het College heeft gemeend even te moeten wachten met het informeren van de raad. Een geactualiseerd memo is in voorbereiding.

De SP verwijst naar toezegging 2017-04 aangaande de peuteropvang in buurthuis de Uitwijk. De SP verzoekt de omschrijving bij deze toezegging te verduidelijken door vermelding van de naam van het buurthuis. Er wordt nu alleen gesproken over “een buurthuis”.

Het College acht dit een zinvolle aanvulling.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Breedband-connectiviteit in het buitengebied

Agendapunt 6.a is van de agenda afgevoerd.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 mei 2017

De voorzitter meldt dat onder rubriek E01 de conceptbrief van het College ter inzage ligt. Deze conceptbrief is aan de raad toegezonden met de mogelijkheid daarop te reageren. De reacties zullen in de overwegingen door het College worden betrokken in de totstandkoming van de definitieve tekst.

BewustZW is van mening dat sprake is van een bijzondere brief. In feite wordt een feitenrelaas verstrekt en de fractie vraagt zich af of de brief op deze wijze moet worden verstuurd; spreker adviseert het schrijven juridisch te laten beoordelen.

De VVD beoordeelt de brief als duidelijk. De VVD vraagt zich af hoe verder wordt omgegaan met de gerechtelijke vonnissen, die in de brief worden genoemd.

De voorzitter zegt dat daar nu geen uitspraken over kunnen worden gedaan. Er mogen alleen opmerkingen worden gemaakt over voorliggende brief.

Het College zal de opmerkingen van BewustZW meenemen in het collegeoverleg.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 mei 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9. Forumverslag 10-04-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 10-04-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun presentie en bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Behandeld in Raad 8 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Het voorstel is niet besproken, omdat het eerst in een eigen Forumvergadering zal worden besproken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 22 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Inwoners en bedrijven ervaren in toenemende mate hinder van het gebrek aan adequate internet-connectiviteit in het buitengebied. Diverse pogingen zijn ondernomen om de ‘markt’ te bewegen om deze problematiek tot een oplossing te brengen. Onder andere is overleg gevoerd met marktpartij CIF marktpartij CIF (Communication Infrastructure Fund) om hen tot grootschalige aanleg van breedband/glasvezel in de Achterhoek te bewegen, doch CIF heeft onlangs te kennen gegeven dat zij een groot deel van haar plannen heeft ‘bevroren’ in afwachting van nader onderzoek naar kosten en rentabiliteit.

In de nu ontstane situatie acht het college het niet langer verantwoord om verdere autonome ontwikkelingen van marktpartijen af te wachten. Het gemis aan snelle internetmogelijkheden in het buitengebied bedreigen de leefbaarheid ervan en de vitaliteit van de aldaar gevestigde bedrijven. Het is wenselijk om maximaal in te zetten op het wegnemen van belemmeringen door het treffen van zodanige maatregelen c.q. het realiseren van zodanige voorzieningen dat daarmee de breedband-connectiviteit in het buitengebied op de kortst mogelijke termijn effectief wordt bevorderd.

Het voorliggende plan voorziet in de aanleg van een basaal buizenstelsel in het buitengebied van de gemeente. Na realisatie daarvan kan, tegen marktconforme vergoeding, toegang worden gegeven aan elke marktpartij die daarvan gebruik wil maken om aan consumenten en/of bedrijven snelle internetverbindingen en internetdiensten aan te bieden. Aan de uitvoering van het plan is de voorwaarde verbonden dat tenminste één internetprovider participeert, vóórdat tot fysieke aanleg wordt overgegaan.

De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het basale buizenstelsel.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening door de voorzitter. Introduceert inspreker dhr Maalderink.

2. Dhr. H. Maalderink spreekt namens het LTO en namens bewoners in het buitengebied in. Spreekt complimenten uit voor het initiatief van de gemeente en het voorstel dat nu voor ligt. Hiermee kan een belangrijk nadeel van wonen, leven en werken in het buitengebied worden opgeheven. Communicatie vindt steeds meer via digitale weg plaats, buitengebied dreigt achterop te raken. LTO en bewoners pleiten voor de snelste weg en beste optie nu voorhanden: glasvezel. Spreker spreekt de hoop uit dat het aanleggen van de benodigde infrastructuur voor glasvezel in de toekomst de zelfde waardering ten deel valt als de aanleg van riolering en aardgas in het verleden. Spreker vraagt de raad om in te stemmen met het voorliggende plan en om hiervoor budget vrij te maken.

3. Voorzitter stelt het forum in de gelegenheid van het stellen van vragen aan dhr. Maalderink:

PvdA: is het internet veel langzamer in het buitengebied?

Dhr. Maalderink: geeft het voorbeeld van een skype-vergadering. Antwoorden komen niet door, dus ja, veel langzamer.

D66: hoe is het gesteld met TV-ontvangst?

Dhr Maalderink: via de schotel en Digitenne.

Lijst Van Vliet: het pinnen zou in het buitengebied ook langzamer gaan?

Dhr Maalderink: dat klopt, digitaal verkeer via de telefoonlijn is slechter.

Lijst Van Vliet: dat is nu van koper.

4. Voorzitter stelt het college in de gelegenheid te reageren.

College: geeft het woord aan deskundige Klaas Rus: twee vragen zijn hier van belang: 1. Is het nodig? En 2. Mag het van Brussel? De betrokkenheid van gemeenten is nu alleen mogelijk bij het leveren van een losse mantelbuis, is een laatste strohalm om zelf de regie te kunnen voeren. Anders is een 2-3 jaar durende EU-aanvraagprocedure nodig. Nu hebben 7 gemeenten de koppen bijeen gestoken om vaart met de uitvoering te maken, want dé bottleneck zijn de lange afstanden voor het graven in het buitengebied, dat maakt aanleg van een infrastructuur duur.

(red.:Klaas Rus is door de zeven samenwerkende gemeenten ingehuurd als adviseur.Hij is zelfstandig adviseur en directeur bij RUS-IMCO.)

ChristenUnie: zijn voor. Vraagt zich 1. af of nu wel een partij is te vinden en 2. of besluitvorming afhankelijk is van die in bijv. gemeente Bronckhorst?

VVD: wil snel internet voor iedereen en heeft eerder een motie gesteund met dat doel. Vraagt zich af of we inmiddels technologisch niet zijn ingehaald, gelet op de komst van 5G? Een risico is dan de noodzaak van een provider voor het leggen van een mantelbuis. Noemt ook de mogelijkheid van Mifi.

ChristenUnie: hoeveel mB krijg je bij een Mifi-abonnement?

VVD: onbeperkt internet.

GroenLinks: complimenten voor dit initiatief voor snel internet in het buitengebied. Heeft het volste vertrouwen in de snelheid waarmee dit wordt opgepakt.

VVD: is het na oplevering goed internet. Is er al een provider bekend?

D66: is blij met het plan. Geldt het voor het gehele buitengebied én De Hoven?

College: de gemeente is in gesprek met een partij. Gemeente Bronckhorst trekt dit voor een belangrijk deel en Zutphen sluit aan. Wij investeren alleen bij participatie van een andere partij. Wij vinden meer mogelijkheden via internet van belang en gewenst.

CDA: in dit antwoord kan het CDA zich goed vinden. U noemt een belangrijke voorwaarde, het CDA vertrouwt hierop.

PvdA: welk technisch detail bepaalt het slagen/niet-slagen? PvdA staat achter het voorgestelde krediet. Hoe hard is de voorwaarde? Is die afdwingbaar en zo hard te stellen?

College: dat klopt. Voor de techniek is een goede groep specialisten verantwoordelijk. Is blij met de steun van GroenLinks en andere fracties.

Klaas Rus: van belang is het verschil tussen een provider en een partij die ook kabels aanlegt. Providers doen dat niet, leveren alleen een dienst via de aangelegde infrastructuur. Van belang is dat infrastructuur niet doodloopt. Er zijn twee “kabelaars” die in Nederland kabels leggen: KPN en CIF. Zij leggen bij voldoende vraag kabels via de mantelbuis tot aan de voordeur. Gemeente participeert alleen in de mantelbuis. CIF is overvallen door de vraag. Momenteel 100.000 aansluitingen per jaar erbij. Ze zijn begonnen en zonder initiatief van gemeente is het niet bekend wanneer een gebied aan de beurt is. Wanneer de gemeente zelf participeert in het aanleggen van een mantelbuis heeft het zelf de regie terug. De kosten van de kabelaanleg tot aan de voordeur zijn voor de “kabelaar”.

SP: is het niet een betere optie om pas het voorliggende besluit vast te stellen wanneer de provider bekend is? Is een nieuwe analyse nodig om de kosten voor de provider inzichtelijk te maken en 3. Is sprake van een marktconforme vergoeding?

College: we gaan niet starten zonder provider. Ook niet zonder kabelaar.

SP: is het verstandig het benodigde krediet nu al te oormerken?

College: er is wel startgeld nodig .

VVD: wanneer vooraf te bepalen is dat minimaal 1 provider bereid is om te participeren is het gedekt. Of dat glasvezel is of een andere goed optie maakt feitelijk niet uit. Dat de provider nog niet is bekend vindt VVD jammer, maar gaar wel akkoord met het voorstel. Wil graag weten wat het minimum aantal inschrijvingen moet zijn om kostendekkend te zijn.

College: (ambtelijke ondersteuning) dat is wanneer meer dan 60% inschrijft. Het gaat om marktconforme prijzen, het geld vloeit terug.

SP: een eigen bijdrage per aansluiting van 9,95 Euro is vaak niet haalbaar. Moet niet eerst een analyse van vraag en kosten plaatsvinden?

College: het logisch dat we hier goed naar kijken en te verbeteren waar nodig.

Klaas Rus: kruip in de huid van de provider. Zij willen eerst weten of raad en college meegaan, voordat investeringen worden gedaan. In andere gemeenten is steeds uitgegaan van 60% inschrijvingen vóór start aanleg. Toch bleek vaak dat de 9,95 Euro bijdrage per aansluiting niet voldoende is. Bovendien willen providers graag 1 standaardtarief voor alle gemeenten en niet veel verschillende tarieven, ondanks de verschillen in ondergrond en locatie die per gemeente kunnen verschillen. Met de participatie in de mantelbuizen hopen we providers over de streep te trekken.

5. Voorzitter stelt vast na overleg met het forum dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit om 21:05uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De fractie BewustZW stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend