Pagina delen

Bomenverordening gemeente Zutphen 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 vast te stellen;
  2. de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 in werking te laten treden op 1 mei 2014;
  3. de grens Bebouwde kom Boswet vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 4 november 2013 is de rapportage “Evaluatie en actualisatie Bomenverordening Gemeente Zutphen en Beleid Bomenverordening” door het college vastgesteld. (zie bijlage).

In oktober is overleg gepleegd met een medewerker van de provincie over een nieuwe grens Bebouwde kom Boswet die aansluit bij zowel de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 (BVO 2014) als bij het beleid van de provincie op het vlak van de Boswet.

Van 20 november 2013 tot en met 14 januari jl. heeft het Beleid Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 (beleid BVO 2014) en de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 ter inzage gelegen. De Stichting Waardevol Warnsveld, Bomenstichting Zutphen e.o., GGNet en mevr. Haitink hebben zienswijzen ingediend. Hiervan is een overzicht opgesteld (zie bijlage).

Beoogd effect

- Continuering van de bescherming van de openbare boom- en groenstructuren.

- Bescherming van een belangrijk deel van de particuliere bomen met een minimum aan extra regels voor de burger.

- Betere bescherming van bomen bij de uitvoering van technische werken.

- Bescherming van bomen op kleine percelen en korte bomenrijen in het buitengebied.

- Betere regie op herplant van bomen.

- Geen vergunningplicht voor boomstructuren op herstructureringslocaties.

Argumenten

1.1. De structuren uit de Groenatlas Zutphen zijn overgenomen op de Groene Kaart van de BVO 2014.

Door de kansrijke structuren uit de Groenatlas Zutphen over te nemen op de Groene Kaart, zijn meer gemeentelijke boom- en groenstructuren beschermd, ongeacht hun groeihoogte. De boom- en groenstructuren worden aangeduid als “Aangewezen Aandachtsgebieden”. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding ten opzichte van de huidige Groene Kaart.

BVO 2014 en ontwikkellocaties:

Een ontwikkellocatie krijgt, nadat plannen en intentieovereenkomsten de fase van uitvoering/ bouwrijp maken ingaan, met de BVO 2014 te maken als deze in de groenstructuur (Aangewezen aandachtsgebied) of op een boomstructuur is gesitueerd en het om bomen gaat met een omtrek van minimaal 55 cm. (In huidige verordening geldt een minimale diameter van, 16 cm wat nagenoeg overeenkomt met een omtrek van 50 cm). Uitzondering daarop zijn herstructureringslocaties als Helbergen, Basseroord en (delen van) De Mars. Op basis van een herstructureringsplan overeenkomstig een vastgesteld bestemmingsplan is geen omgevingsvergunning in het kader van de BVO nodig.

1.2. De BVO 2014 is opgebouwd volgens het model “Aangewezen bomen en gebieden” met behulp van een Groene Kaart en een Bomenlijst.

Door alle boom- en groenstructuren op de Groene Kaart en in de begrippen van art. 1 van de BVO 2014 onder te brengen onder boomstructuren en “Aangewezen aandachtsgebieden”, kan er geen verwarring ontstaan tussen de verschillende definities van groenstructuren zoals die in de Groenatlas, de huidige BVO 2009 en bestemmingsplannen worden gehanteerd.

Het begrip “Bomenlijst” vervangt de term “Register beschermde bomen”. Daarmee wordt voorkomen dat de beschermde bomen op grote particuliere kavels verward worden met de beschermde geregistreerde bomen.

In de Bomenlijst zijn de gemeentelijke monumentale bomen opgenomen en monumentale particuliere bomen voor zover zij vrijwillig geregistreerd zijn.

1.3. Het geldingsgebied van de BVO 2014 wordt uitgebreid tot de hele gemeente.

Door het geldingsgebied van de BVO 2014 niet te beperken tot de Bebouwde kom Boswet, kunnen daarbuiten bospercelen tot 10 are en bomenrijen tot 20 stuks worden beschermd; deze zijn namelijk niet meldingsplichtig in het kader van de Boswet.

1.4. Bomen op private percelen groter dan 2500 m2 worden vergunningplichtig.

Door de vergunningplicht voor bomen op particuliere kavels groter dan 2500 m2 in te voeren, krijgt de gemeente de regie over een groot potentieel aan bomen dat van belang is voor de leefomgeving en de stadsnatuur.

Onder privaat perceel wordt verstaan: aaneengesloten kadastrale percelen in eigendom bij één eigenaar, niet de gemeente zijnde. In de praktijk zullen de meeste terreinen van zorginstellingen, woningbouwverenigingen, Vitens, waterschappen en andere grote particuliere eigendommen tot deze categorie behoren. Deze categorie wordt niet weergegeven op de Groene Kaart en valt onder een iets lichter regiem (art. 5 en 6 van de BVO 2014) dan de “Boomstructuren” en de “Aangewezen aandachtsgebieden” (art. 3 en 4 van de BVO 2014) en de bomen van de Bomenlijst.

1.5. De bijdrageregeling voor particulieren bestaat uit een periodieke VTA.

Door particulieren met een of meer geregistreerde bomen op de Bomenlijst een Visual Tree Assessment (VTA) aan te bieden, helpen we hen om inzicht in de vitaliteit en de risico’s van hun boom te krijgen. De gemeente geeft geen financiële bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen aan particuliere bomen. Daarvoor zou een nieuwe gemeentelijke reserve in het leven moeten worden geroepen wat in deze tijd van krapte niet reëel is (geen kerntaak). Door deze nieuwe aanpak kan ambtelijke capaciteit effectiever worden ingezet en werken we binnen het juridische kader (compensatiegelden voor herplant uitsluitend gebruiken voor herplant).

1.6. Het Bomenfonds wordt gevoed met gelden voortkomend uit financiële compensatie voor herplant en uit deze reserve wordt uitsluitend herplant elders in de gemeente gefinancierd.

In de toekomst kan het Bomenfonds worden gebruikt om elders in de openbare ruimte vervangende bomen te planten. Het fonds wordt gevoed met gelden die dienen als financiële compensatie voor gemeentelijke bomen die niet ter plaatse vervangen kunnen worden. De berekening van de compensatie gebeurt op basis van de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. De vervangende bomen worden daar geplant waar dat het meest gewenst is én waar de boven- en ondergrondse omstandigheden geschikt zijn. Zo voldoet het fonds aan de juridische kaders en werken we aan een veilig en vitaal bomenbestand.

Voor particuliere bomen die niet herplant kunnen worden, wordt geen financiële compensatie gevraagd omdat herplant via het Bomenfonds alleen in de openbare ruimte zal plaatsvinden. We gaan ervan uit dat het belang van de openbare ruimte (vaak ver van de locatie waar de particuliere boom is geveld) de particulier niet in die mate ter harte gaat dat hij daarin wil bijdragen.

1.7. Diverse onvolkomenheden in het beleid en de BVO 2009 zijn aangepast.

In het Beleid BVO 2014 is ingegaan op de locatie voor herplant, de verouderde taxatie methode is vervangen door die van de Nederlandse Vereniging voor Taxateurs van Bomen, criteria voor monumentale, waardevolle en bijzondere bomen zijn uitgewerkt, het aspect ecologie/ natuurwaarde is opgenomen in het beleid, evenals de Bomeneffectanalyse (BEA) of een vervangend advies van een gemeentelijke boomdeskundige als preventieve maatregel om kap te voorkomen (denk aan bouwlocaties, grote (her)inrichtingen, rioleringswerken e.d.). Het woord “kapvergunning” is in het beleid vervangen door “omgevingsvergunning”.

1.8. Met de BVO 2014 zijn meer bomen beschermd dan met de BVO 2009.

De BVO 2014 vormt het juridische kader om het beleid en daarmee de ambitie om meer bomen te beschermen uit te kunnen voeren.

1. Na vaststelling van de BVO 2014 kan deze in zijn definitieve vorm op 1 mei in werking treden.

Ook als de raad nog aanpassingen verlangt, is er ruimte om de BVO 2014 op 1 mei in werking te laten treden.

2. De grens Bebouwde kom Boswet sluit niet meer aan bij de huidige stedelijke contouren van Zutphen en Warnsveld.

Op de Groene Kaart is, aansluitend bij het provinciaal beleid, de grens voor de Bebouwde kom Boswet voor de kernen Zutphen/ Warnsveld ten oosten en De Hoven ten westen van de IJssel aangegeven. Het formaliseren van deze grens hoort tot bevoegdheid van de gemeenteraad.

Enkele jaren terug heeft de raad nieuwe bebouwde-kom-grenzen voor de kernen Zutphen en Warnsveld vastgesteld, maar deze zijn niet geformaliseerd door Gedeputeerde Staten.

In 2014 is de veranderde status van het noordelijke deel van de Deventerweg een reden om de Bebouwde kom Boswet te actualiseren: de-provinciale weg wordt gemeentelijke weg.

Kanttekeningen

1.1 Projecten, werken en vastgoedbeheer zullen vaker te maken krijgen met de aanvraag van een omgevingsvergunning als gevolg van de uitbreiding van de boomstructuur en van de Aangewezen aandachtsgebieden van de BVO 2014.

Door de uitbreiding van beschermde boomstructuren en gebieden, neemt de kans toe dat deze betrokken zijn bij een project of werk. Dat kan hogere projectkosten tot gevolg hebben en/of een langere doorlooptijd. Maar door een project of werk binnen zijn nauwe (plan)grenzen te bezien, blijft buiten beschouwing wat het optimaal beschermen en sparen van bomen, de gemeente op de lange termijn oplevert aan kwaliteit, belevingswaarde, gezondheid, milieuwinst (fijnstof, CO2buffer). Terwijl de projecten en werken zich richten op de korte termijn, betaalt het beschermen van bomen zich pas op de lange termijn uit.

Door eventuele hogere kosten voor een project of werk en mogelijk een langere periode voor realisatie te beschouwen als een investering voor kwaliteitbehoud voor de gemeente als geheel, bespaart de gemeente op termijn juist kosten; of dat nu gaat om extra investeringen in het groen (bomen), gezondere inwoners of om een aantrekkelijker woon- en werkomgeving. Probleem hierbij is dat de kosten ten laste van het project komen en de baten ten goede aan de gemeente/gemeenschap.

 

1.2 Het is niet haalbaar om alle particuliere bomen vergunningplichtig te maken.

Het is niet haalbaar om alle particuliere bomen vergunningplichtig te maken. Krimpende budgetten en capaciteit zijn daar debet aan. Ook speelt het feit mee dat in het verleden onder de oude kapaanvraag van vóór 2009, ca. 99% van de particuliere aanvragen is verleend omdat grote bomen op kleine kavels veelal te beperkend bleken voor de bewoner of buurman. Daardoor was het aantal gespaarde bomen op kleine particuliere kavels marginaal ten opzichte van het aantal aanvragen.

Door te focussen op grote kavels beperken we de benodigde extra capaciteit die bovendien effectiever kan worden ingezet.

Daarnaast kan de gemeente jaarlijks via haar website particulieren oproepen hun monumentale-, waardevolle of bijzondere boom te laten registreren op de Bomenlijst.

1.3 De vergunningplicht voor bomen op particuliere percelen groter dan 2500 m2 zal meer aanvragen tot gevolg hebben.

Vergunningplicht voor bomen op grote percelen zal leiden tot meer aanvragen, maar daarmee heeft de gemeente wel de regie over een belangrijk potentieel aan bomen in handen. Daarentegen blijven bomen op particuliere kavels kleiner dan 2500 m2 vrij van vergunningplicht, zodat de deregulering voor het grootste deel overeind blijft. We nemen aan dat er jaarlijks 20 tot 30 aanvragen van particulieren binnen zullen komen.

1.4 De borging van boomstructuren in ruimtelijke zin is in bestemmingsplannen nog onvoldoende afgestemd op de bomenverordening.

Door in de bestemmingsplannen consequent te verwijzen naar de BVO omdat deze meer bescherming biedt aan de structuren dan de omgevingsvergunning (oude aanlegvergunning) van het bestemmingsplan, kan dit worden verbeterd. Daarmee kunnen ook “dubbele vergunningen” worden voorkomen. De kaarten van de Groenatlas Zutphen zijn uitgangspunt voor de verankering van ruimtelijke boom- en groenstructuren in bestemmingsplannen.

Waar de gemeentelijke bomenverordening beschermwaardige beplantingen binnen en buiten de Bebouwde kom Boswet niet kan beschermen, kan het bestemmingsplan (door middel van de omgevingsvergunning) worden ingezet, vergezeld van de juiste ruimtelijke criteria als motief voor weigering. Deze criteria zijn uitgewerkt in het Beleid Bomenverordening. Dit voornemen kan bij de eerstvolgende aanpassing/ actualisatie van bestemmingsplannen worden uitgevoerd.

1.5 Toezicht op en handhaving van de voorschriften zou ingebed moeten worden in de werkprocessen van de organisatie.

Toezicht op een correcte naleving van de voorschriften vormt een wezenlijk onderdeel van de procedure/ het protocol bij de bomenverordening maar blijkt moeilijk uitvoerbaar als gevolg van de beperkte budgetten en capaciteit. Om het bomenbestand te kunnen beschermen zoals bedoeld, zou dit aspect opgenomen moeten worden in het werkproces en het werkplan van de gemeentelijke organisatie; maar hiervoor ontbreekt financiële dekking.

De toezichthoudende taak is toegewezen aan de afd. Stadsbedrijven. De afdeling is genoodzaakt de prioriteiten bij andere taken dan het toezicht op de handhaving van de BVO te leggen. In de praktijk wordt een melding van een specifieke zaak wel nagetrokken en de werkleiders in het veld dragen praktische oplossingen aan als gemeentelijke bomen het slachtoffer worden van velling door particulieren.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

- Publicatie van de verordening na vaststelling, volgens het vastgestelde model.

- Inwerkingtreding van de verordening op 1 mei 2014.

- Invoering van de verordening in de Centrale voorziening voor de regelgeving (CVDR).

- De grens van de Bebouwde kom Boswet zoals vastgelegd op de Groene Kaart, bij de provincie deponeren door de beleidsmedewerker van team Openbare Ruimte.

Financiën

De Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 heeft ook invloed op technische werken en daarmee indirect financiële gevolgen. Binnen de invloedssfeer van de boom mogen geen schadelijke ingrepen plaatsvinden zoals grondophoging en -afgraving, en langdurige wateronttrekking of -lozing. In die gevallen dat een gemeentelijke boomdeskundige geen advies kan geven, is een Bomeneffectanalyse (BEA) vereist om inzicht te krijgen in de risico’s en de te treffen maatregelen.

Verwachte schade aan- of waardevermindering van de betrokken boom wordt berekend volgens de methode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

De kosten van een BEA, mogelijke maatregelen en/of een taxatierapport zullen ten laste van het werk of project moeten komen.

Stukken die ter inzage liggen

- Bomenverordening gemeente Zutphen 2014, inclusief Groene Kaart en Bomenlijst;

- Beleid Bomenverordening gemeente Zutphen 2014;

- Overzicht zienswijzen;

- Rapportage “Evaluatie en actualisatie Bomenverordening Gemeente Zutphen en Beleid Bomenverordening.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 februari 2014 met nummer 15907


gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 1, lid 5 van de Boswet;


b e s l u i t :

1. de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 vast te stellen;

2. de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 in werking te laten treden op 1 mei 2014.

3. de grens Bebouwde kom Boswet vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 24 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt gevraagd de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 vast te stellen. Van 20 november 2013 tot en met 14 januari 2014 heeft het Beleid Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 (beleid BVO 2014) en de Bomenverordening ter inzage gelegen voor het publiek. Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de raad. Voorafgaand aan de bespreking zal een presentatie plaatsvinden, waarin ook punten uit de evaluatie worden toegelicht.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Deze forumvergadering over de Bomenverordening (BVO) is oordeelsvormend. Er zal ook een presentatie gegeven worden.

Inleidend geeft het college aan dat de evaluatie en de aanpassing van de Bomenverordening 2009 altijd van groot belang is geweest. Doordat eerst andere prioriteiten zijn gesteld, is het college blij dat de nieuwe verordening nu behandeld kan worden.

Vervolgens geeft mevrouw Cranen namens het college een presentatie.
De presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.
GroenLinks vindt het een belangrijk onderwerp en wil weten waarom de capaciteit die nodig is niet in de ambtelijke organisatie is ingebed. Het kan toch niet zo zijn dat we beleid maken dat extra geld vraagt?
Verder geeft de fractie aan dat verwezen wordt naar het bestemmingsplan. Is dat niet in contradictie met het feit dat we bestemmingsplannen op hoofdlijnen willen?
GroenLinks constateert vervolgens dat  lanen die niet duurzaam zijn kennelijk niet beschermd zijn. Hoe wordt dit proces met bewoners doorlopen?
Voor herplantplicht ziet de fractie liever een andere term omdat niet op dezelfde plek herplant wordt.
Als laatste geeft de fractie aan dat kleine tuinen wel degelijk belangrijk zijn voor de kwaliteit van het stadsgezicht. Sittard wordt als voorbeeld genoemd waar deze bomen beschermd worden via monumenten.

Volgens het college is de ambtelijke capaciteit voor de afhandeling er wel. Deze is ook in de werkplannen verwerkt. Voor de aanvragen en voorbereiding zijn 250 uur op jaarbasis extra nodig
Handhaving is moeilijk in te bedden. Dit geldt niet alleen voor de BVO.
GroenLinks wil weten hoeveel uren dit betreft. Namens het college wordt aangegeven dat dit heel wisselend zal zijn en moeilijk vooraf te bepalen.
GroenLinks geeft aan dat we geen beleid moeten maken als er niet gehandhaafd kan worden.
Het college vindt dat handhaving op zich bekeken moet worden omdat het handhavingprobleem op allerlei terreinen geldt. We kunnen de BVO niet verder uitkleden. Er is volgens het college nu het ideale binnen de gegeven situatie bereikt.
In de bestemmingsplannen wordt geprobeerd de Groenatlas in te bedden zonder in detail te treden. Buiten de bebouwde kom van de Boswet, is het bestemmingsplan nodig om dingen veilig te stellen.
Het college geeft de herinrichting van de omgeving van Den Bouw als voorbeeld waarin de oude niet duurzame laanbeplanting is ingeruild voor een duurzame. De bewoners hebben hierin op een goede manier geparticipeerd.
Voor de herplantplicht geldt een cirkel van 3 meter waarbinnen herplant moet worden. Hierdoor voorkom je dat bomen  ongewenst in open ruimten worden geplant.
Er wordt onderzocht, meldt het college, of bomen in kleine particuliere tuinen aan monumenten gekoppeld kunnen worden. De voorwaarden waaraan zo’n gebied moet voldoen worden verkend.

Het CDA vraagt zich af  hoe het kan dat er geen handhaving mogelijk is.
De fractie wil verder weten of voor de herplantplicht 1 boom voor 1 boom geldt of een bedrag voor meerdere bomen in de structuur.
Zou het doneren van hout dat vrijkomt bij kap tot de mogelijkheden behoren?

Het college geeft aan dat bij herplantplicht 1 boom voor 1 boom geldt.
Met betrekking tot het doneren van hout licht het college toe dat in veel gevallen de herplant gerealiseerd kan worden door de opbrengst van het hout. Sprabanen is hier een voorbeeld van. In andere gevallen zou donatie tot de mogelijkheden behoren.

De Stadspartij is blij met de bomenverordening en wil graag ook een uitleg over de financiële onderbouwing.
De Overtuin in Warnsveld is staat niet op de bomenlijst. Hoe kunnen we deze wel op de lijst krijgen?

Het college geeft aan dat de bomen van De Overtuin niet op de lijst staan omdat dit alleen kan als de particulieren zich hiervoor aanmelden. In dit geval zou de nieuwe verordening deze bomen wel beschermen omdat het perceel (of cluster van percelen van één eigenaar) groter dan 2.500 m2 is. Om meer bomen op de lijst te krijgen stelt het college voor om jaarlijks een oproep op de site te plaatsen. Het blijft vrijwillig.

De SP vindt het een goed stuk en wil weten waarom de kastanjes aan de IJsselkade weg moeten.

Op de kastanjes wil  het college niet ingaan. Het is geen in ieder geval geen herstructureringsgebied, de aanwezige functies in het gebied blijven in tact.

De VVD staat positief t.o.v. de BVO, het is belangrijk dat de structuren erin gebracht worden.
De fractie vindt de begrenzing van het gebied onduidelijk. Komt hier nog overleg over of niet?
Op de bomenlijst staan maar een aantal wijken en is volgens de VVD daarom niet volledig.

Het college verduidelijkt dat de grens van de bebouwde kom Boswet, zoals weergegeven op de Groene kaart , geldt wanneer de raad de BVO vastgesteld heeft. De VVD vindt dit niet duidelijk geformuleerd.
De bomenlijst is wel volledig. Bomen zijn pas monumentaal als ze 80 jaar oud zijn. Deze bomen komen in een aantal wijken niet voor.

Ook de PvdA vindt het goed dat de BVO er ligt. Deregulering is goed maar de fractie heeft wel zorgen over de kap bij particulieren in het stedelijk gebied. Deze bomen zouden we strenger moeten beschermen.

Het college verduidelijkt dat particulieren in het stedelijk gebied zelf een stap kunnen zetten door hun boom aan te melden. Er is een afweging in de regelgeving gemaakt die tot een middenweg heeft geleid. Er is hierin al een stap vooruit gezet t.o.v. de vorige verordening.
De PvdA geeft aan gecharmeerd te zijn van een mogelijke koppeling met monumenten.

Burgerbelang vindt bomen belangrijke elementen in de leefomgeving. Dit moeten we waarborgen voor de toekomst. De presentatie was helder.
Burgerbelang wil weten of de onlinechecker van het digitale loket op de website nog wel klopt. Er moet bekeken worden of deze tegenstrijdig is met de nieuwe BVO.

Het college geeft aan dat als de nieuwe verordening ingaat, dit tijdig aangegeven wordt op de website.

De fractie wil de verder weten of het Beleid Bomenverordening een uitwerking is ter ondersteuning van de verordening of dat de inhoud hiervan niet wezenlijk veranderd is.
De fractie vraagt vervolgens of de grens van 2.500 m2 ingegeven is door de waarde van de bomen of had men een aantal bomen op het oog die beschermd zouden moeten worden.

Het Beleid Bomenverordening is er om de verordening handen en voeten te geven. Deels is het een aanscherping.
Namens het college wordt aangegeven dat gezocht is naar een middel om een groot potentieel aan particuliere bomen te kunnen regisseren. Aan de hand van enkele casussen zijn vlekken onder de loep genomen. Daaruit bleek dat 2.500 m2 voldoende bomen beschermd..

De ChristenUnie vindt deze BVO een vooruitgang t.o.v. de vorige.
De fractie vraagt zich af wat er geëvalueerd  worden als de evaluatie niet ter beoordeling wordt voorgelegd. Ook weten we op dit moment niet wat er is. We zouden bouwen aan een groene gemeente. Het college heeft beloofd dat er jaarlijks voor de gemeentelijke bomen, een bomenbalans per wijk zou komen. Tot nu toe heeft de fractie nog niets hierover vernomen.
GroenLinks vult aan dat er een toezegging van wethouder de Lange ligt dat het groen in de statistieken zou worden opgenomen.
De ChristenUnie  wil weten of we wel zo’n groene gemeente zijn. De cijfers die er zijn zitten onder de landelijke norm. Wanneer krijgen we inzicht in de aantallen bomen?
Verder geeft de fractie aan dat particuliere bomen ook het algemeen belang dienen. Volgens de ChristenUnie zou de lijst eerder honderden dan tientallen bomen moeten bevatten.
Op de Groene kaart is het oude dorp Warnsveld bv. een witte vlek. De fractie pleit ervoor om ook dit deel te koppelen aan de monumenten.

Het college geeft aan dat de bomenbalans te maken heeft met het nieuw ingevoerde beheerssysteem. Het systeem is nu zover dat het aantallen kan genereren. Vanaf nu kan jaarlijks de balans van de gemeentelijke bomen, per wijk, bijgehouden worden.
Het college bevestigt dat het groen de laatste keer in de statistieken is opgenomen.

D66 wil meer inzicht hebben wat er t.o.v. de verordening van 2009 is verandert. Wat is er uit de evaluatie overgenomen.

De vragen van de ChristenUnie en D66 m.b.t. de evaluatie en veranderingen t.o.v. de vorige verordening zijn wegens gebrek aan tijd niet behandeld. De antwoorden worden aan dit verslag als bijlage toegevoegd.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende in het forum behandeld is. Over 2 weken wordt de BVO in de raadsvergadering geagendeerd. Het wordt geen hamerstuk.
De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend