Pagina delen

Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!

Inhoud

Zie de bijlage(n).

N.B.
een aangepaste presentatie is geplaatst op vrijdag 22 maart 2019.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Aanvulling 22 maart 2019
Naar aanleiding van de vragen die vooraf door de fracties van Burgerbelang, D66, CDA, Stadspartij, BewustZW en ChristenUnie en ook door de fractie van de PvdA zijn gesteld, is de invulling van het Forum in afstemming met de forumvoorzitter en wethouder gewijzigd.
De bijeenkomst start met een presentatie van de wethouder, waarna alle gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting 15 maart 2019
Het college wil in deze vergadering de raad informeren over de liquidatie van Het Plein en de oprichting van GelreWerkt zodat de raad inzicht krijgt en wordt meegenomen in beide processen. Aan de raad wordt gevraagd op welke wijze het college zorgvuldig vorm kan geven aan de processen. Na deze stap zal in een aparte forumvergadering worden gesproken over de dienstverleningsovereenkomst van GelreWerkt (Werkbedrijf).

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
N ten Bokkel
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM. Wesselink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Na de presentatie door wethouder Werger wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. De voorzitter verwijst naar de ingekomen vragen van GroenLinks en de VVD en vraagt of alle fracties hierover beschikken.

Wethouder Werger geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie. Het Forum van heden inzake Werk en Inkomen is met name op het werkgedeelte gericht. Er staan twee Fora gepland over hetzelfde thema, waarbij het op 11 april zal gaan over Toegang en zijn thematafels gepland over het effect van doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. Op 16 mei gaat de Forumspecial over Werk en Inkomen; Jeugd.

De wethouder schetst in grote lijnen de opbouw van de Forumspecial heden.

Ter introductie geeft ze een korte historische schets om helder te maken hoe het Werkbedrijf tot stand is gekomen. Aan het geheel ligt een motie van D66 ten grondslag waarin de behoefte werd uitgesproken om meer grip op de organisatie achter werk en inkomen te krijgen. Op 3 juli 2017 zijn de uitvoeringskaders besproken en heeft de raad duidelijk de kaders aangegeven, zijnde: geen gemeenschappelijke regeling, wel eigen regie, meer gemeentelijke sturingsmogelijkheden, maar we willen de uitvoering als gemeente niet zelf ter hand nemen. De uitvoering moet voor inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld niet meerdere keren hun verhaal moeten vertellen. Er is een ‘knip’ gemaakt tussen werk en inkomen, waarbij het werkdeel van de Participatiewet bij GelreWerkt is ondergebracht. De gemeente is verantwoordelijk voor het inkomensdeel; dit is bij De Toegang belegd.

Het werkbedrijf is op 19 oktober 2017 formeel opgericht, waarna op 19 oktober is besloten over de voorgenomen uittreding uit Delta. Over de liquidatie van Het Plein is 5 juli 2018 besloten.

De raad is maandelijks geïnformeerd via voortgangsrapportages. Ook heeft de raad in december 2018 een tijdelijk DVO voor GelreWerkt gekregen; dit is in januari 2019 in het Forum besproken.

Het liquidatieproces verloopt conform planning en blijft binnen de vastgestelde begroting en binnen de vastgestelde kaders. Aan de jaarrekening en het jaarverslag wordt nog gewerkt.

De afgelopen maanden lag de focus op een zo goed mogelijke continuering van de dienstverlening voor inwoners en werkgevers. Inmiddels is met alle Wsw-werkgevers gesproken waar momenteel werknemers zijn ondergebracht en zijn gecontracteerd. Het werkgeverschap voor de werknemers die ‘beschut en beschermd’ binnen werken, is – inclusief de verloning – bij BlueView ondergebracht. De statuten zijn vastgesteld, de stichting is formeel opgericht, de ict is vanuit de GR bij de stichting en de gemeente ondergebracht, achttien vacatures zijn ingevuld (vanwege de wens tot vermindering van inhuur en inzet op reguliere dienstverbanden), alle Wsw-ers hebben een werkplek.

In het verleden betaalden de werkgevers geen vergoeding voor de inzet van de Wsw-werknemers. Er vinden gesprekken met de werkgevers plaats om een passende vergoeding te regelen. Het verrichtte werk heeft altijd een waarde en gaat inkomsten opleveren. De Wsw-salarissen en de uitkeringen zijn tijdig uitbetaald.

Het College vraagt aandacht voor een vijftal ontwikkelvraagstukken:

  • Juridisch - Door de mandatering van de Participatiewet kunnen besluiten niet door de stichting genomen worden, maar deze moeten door de gemeente worden genomen. Dit betekent dat besluitvorming minder effectief en langzamer gaat dan is gewenst.

Verder blijkt het Wsw-werkgeverschap door jurisprudentie achterhaald. Dit mag namelijk uitsluitend worden uitbesteed aan een gemeenschappelijke regeling of rechtstreeks aan de gemeente.

  • Privacy – De AVG-wetgeving heeft als ongewenst neveneffect dat inkomensconsulenten geen informatie mogen delen met werkconsulenten. Hier moet een oplossing voor gezocht worden.
  • Fiscaal - Dit heeft te maken met btw-afdrachten en -compensatie. Contracten moeten worden geregeld omdat zowel de gemeente, als de stichting wat doet. Tevens moeten de consequenties van de vennootschapsbelasting worden bezien.

Het is belangrijk om fiscaal en juridisch juist te handelen. Dit is complexe materie, waarnaar nog onderzoek plaatsvindt. De inwoners merken hier echter niets van en de dienstverlening loopt gewoon door.

  • Personeel - Dit heeft met name betrekking op De Toegang. Binnen het sociaal domein wordt toegewerkt naar generieke functieprofielen. Deze zijn nu op orde. De inrichting van de functieprofielen loopt.
  • Praktisch - De dienstverlening loopt gewoon door, maar er zijn wel verbetermogelijkheden die recht doen aan de wensen van de gemeenteraad.

De concept-DVO wordt eerst met de raad besproken voordat dit ter discussie naar GelreWerkt gaat.

De nulmeting op de loonsom is toegezegd en deze is nu in de maak.

Het liquidatieproces verloopt binnen het liquidatiebudget. De jaarverslagen worden nog aan de raad voorgelegd.

Wat personeelszaken betreft, is zoveel mogelijk sprake van reguliere aanstellingen en is de inhuur teruggebracht naar € 440.000,=. Het streven is een flexibele schil te hebben van maximaal vijftien procent. De bezuiniging van 2,3 miljoen euro wordt behaald.

De routekaart wordt op dit moment gemaakt. Deze komt in april in het College en wordt daarna met de raad gedeeld.

De presentatie eindigt met het aangeven van een aantal vervolgstappen. Belangrijk is het voortzetten van de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkelvraagstukken omtrent fiscaliteit, AVG en formeel werkgeverschap worden verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor de optimalisering van de structuur aangezien een aantal zaken niet gemandateerd mag worden. Bezien wordt of de doelstellingen van de raad nog aansluiten bij wat er nu gebeurt. Het college zal voor het zomerreces een standpunt innemen m.b.t. verschillende scenario’s voor de gerezen problematiek en de gemeenteraad direct na het zomerreces hierover informeren.

De voorzitter dankt het College voor de presentatie. De mogelijkheid tot reageren, wordt geboden.

Burgerbelang spreekt verbazing uit. In september/oktober 2017 is besloten een stichting op te richten voor het Werkbedrijf. Twee jaar later wordt er iets nieuws opgericht. Dit wekt onrust op bij de medewerkers en de raad heeft punten aangedragen om dit te voorkomen.

De ChristenUnie legt een punt van orde voor. De fractie stelt voor om de wezenlijke punten eruit te lichten en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

D66 voelt zich eveneens onaangenaam verrast. Bij het voorstel om de stichting op te richten, zijn schriftelijke vragen aan het College gesteld ten aanzien van de stichtingsvorm. Dit betrof met name de fiscale en juridische aspecten. Nu blijkt dat de hele architectuur rondom het Werkbedrijf niet klopt en werknemers en cliënten worden met veel onduidelijkheden geconfronteerd. De raad heeft met name deze vraagtekens willen voorkomen.

De Stadspartij stelt voor toch eerst per fractie op dit thema in te gaan en daarna de andere vragen te behandelen.

De VVD sluit aan bij hetgeen D66 aan de orde stelt, maar geeft aan dat de raad uiteindelijk wel heeft besloten tot oprichting van de stichting GelreWerkt. De VVD wil toch nogmaals de vraag stellen of op het moment van oprichting van de stichting, alle vereisten en consequenties op gebied van de gegevensuitwisseling en fiscale aspecten volledig in beeld waren.

D66 constateert dat de vragen van D66 en VVD niet dezelfde zijn. D66 heeft aangegeven dat de start weloverwogen moest plaatsvinden, maar dat is wat anders dan de vraag of alle items bekend waren. De AVG was namelijk al langer bekend. In het bedrijfsplan werd een weergave gegeven van de fiscale gevolgen van allerlei verschillende vormen.

Burgerbelang valt het op, dat de vraag die de VVD heeft gesteld precies aansluit op de toelichting tijdens de presentatie.

De ChristenUnie wil over de inhoud spreken en niet over procedurele kwesties.

De Stadspartij vraagt een toelichting aan het College en legt twee vragen voor. Ten eerste, de vraag: was alles al niet van tevoren te voorzien? En: Hoe gaan we het uitwisselen van gegevens van de verschillende consulenten oplossen?

Het CDA spreekt eveneens verbazing uit en vraagt zich af wat er in de tussentijd moet worden gedaan als dit pas na de zomer besproken gaat worden. Er zijn inmiddels mensen aan het werk en hiermee rekening houdend, moet er energie in worden gestoken om het AVG-probleem en de financiële problemen op te lossen. Het CDA is bezorgd over de vraag hoe de ontbrekende expertise opgelost kan worden.

De SP stelt dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden. De fouten zijn helder en nu moet gekeken worden hoe deze fouten opgelost gaan worden.

De ChristenUnie geeft aan dat het uitgangspunt van een groene weide een kans is om het van begin af aan goed neerzetten: kijk wat de taken en wetten zijn en bouw het bedrijf aan de hand hiervan op. Door het gepresenteerde plan lopen allerlei zaken door elkaar, de hoofdlijn komt niet helder en duidelijk naar voren. Dat roept de vraag op naar sturingsfactoren. De ChristenUnie krijgt niet het gevoel dat er grip op de materie bestaat en kan het nodige vertrouwen niet geven.

De VVD stelt - in reactie op de SP en de CU - dat tevoren al duidelijk was dat er dingen uitgezocht moesten worden. De fractie deelt niet de mening van de CU over het gebrek aan vertrouwen. De VVD kijkt naar het groeiproces, maar vraagt zich wel af waarom die zaken op het moment van de oprichting van de stichting niet in beeld waren? Een aantal van de door het College genoemde zaken had de VVD graag voorkomen en vraagt zich af waarom hier niet op is ingezet.

De ChristenUnie vraagt zich af welke voortgang de VVD ziet, dat de zorg van CU onterecht maakt? De ChristenUnie meent voldoende argumenten voor te leggen die helder maken waarom het zorgelijk is.

De VVD stelt dat het om een andere insteek gaat. Het proces moet groeien en je moet vertrouwen hebben in de voortgang, maar de vraag blijft waarom een aantal dingen niet is voorkomen. De VVD kan niet in detail aangeven waar het proces goed gaat. Feit is, dat er tegen problemen is aangelopen doordat er is gekozen voor een stichting die op afstand van de gemeente is gepositioneerd.

D66 reageert op deze laatste uitlating van de VVD. De stichting is gekozen omdat de gemeente direct de regie wilde hebben en met de stichting juist snel, flexibel en slagvaardig zou kunnen werken. Dit is niet hetzelfde als ‘op afstand zetten’.

De VVD legt uit dat de fractie doelt op afstand in relatie tot de uitvoering bij de gemeente. Om snel te kunnen werken, hebben wethouders in het bestuur van de stichting zitting genomen. Dat feit is iets anders dan het geheel bij de gemeente onderbrengen.

GroenLinks is blij met het woord ‘slagvaardig’. Het is belangrijk dat het personeel tevreden is en de boel snel wordt vlot getrokken. Spreker vraagt naar de ideeën van het College.

Burgerbelang wil graag eerst de vragenronde vervolgen.

De Stadspartij brengt een punt van orde in. De fractie wijst op de grote behoefte aan antwoorden. Om die reden wil de fractie graag verder met de vragenronde en niet teveel in debat treden.

De SP vindt het prima als er vragen gesteld worden, maar vindt ook dat een discussie moet kunnen worden aangegaan. In reactie op de inbreng van de ChristenUnie spreekt de SP vertrouwen in het proces uit omdat het College gedurfde keuzes maakt en het democratisch karakter wordt versterkt.

Burgerbelang ziet deze gedurfde keuzes niet. Drie maanden na oprichting van de stichting blijkt dat de gekozen rechtsvorm niet goed is.

De SP wijst er op, dat de raad de keuzes heeft gemaakt en stelt nogmaals, dat de fouten helder zijn en deze opgelost moeten worden.

De ChristenUnie zou graag worden geïnformeerd over de visie van de SP, aangezien deze hier en daar ontbreekt. Spreker informeert naar de inhoudelijke punten waarvan de SP zegt: “Hier gaat het wél goed?”

GroenLinks wil graag van gedachten wisselen over de inhoud.

De voorzitter laat het aan het Forum over hoe de vergadering verloopt.

De SP bedoelt met ‘visie’ niet dat dingen ‘in beton gegoten’ zijn, maar wel dat het College lef heeft getoond door keuzes te maken. Er is een grote verandering geweest die fouten met zich mee heeft gebracht, maar deze aandachtspunten zijn helder en moeten opgelost worden.

Burgerbelang deelt de mening van de ChristenUnie. De fractie heeft geen vertrouwen in de gevolgde weg. Een oplossing is denkbaar via een gemeenschappelijke regeling, dan wel dat de gemeente dit zelf oppakt. In ieder geval is sprake van een zorgelijke situatie, waarbij niet helder is welke kosten hier nog uit zullen voortvloeien en het effect op het personeel. Burgerbelang ziet hoe het College worstelt en vraagt hoe de raad het College zou kunnen helpen en ondersteunen. Het vertrouwen moet wel hervonden worden.

De PvdA is blij met de toegezegde steun van Burgerbelang. De fractie pleit voor een oplossingsgerichte benadering in samenwerking met elkaar en adviseert tijd te besteden aan richting bepalen, alsmede in het vinden van oplossingen en alternatieven voor de stichtingsvorm.

Burgerbelang beklemtoont het woord ‘ondersteunen’.

Het College beseft dat de raad zich overvallen voelt. Het College heeft de meest actuele stand van zaken weergegeven. Het College benadrukt dat de stichtingsvorm wel mogelijk is, maar in de praktijk blijkt een dergelijke stichting een aantal mandaten niet te kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld het formeel werkgeverschap van de Wsw-ers niet mag hebben. De AVG beperkt de stichting in de gewenste slagkracht en flexibiliteit. Al met al is de opzet, zoals de raad dit in 2017 heeft beoogd, niet geheel uitvoerbaar, maar het doel blijft om het zo goed mogelijk te regelen tegen zo laag mogelijke kosten. De discussie die het College met de raad wil aangaan is of de stichting, die beperkt is in haar uitvoeringsmogelijkheden, overeind gehouden moet worden óf dat er om de doelstellingen te realiseren, bezien moet worden of het anders kan?

D66 legt twee verduidelijkingsvragen voor. Eind september is tijdens de raadsvergadering gevraagd of de AVG-problematiek ook speelt bij de sociale wijkteams en de samenwerking binnen De Toegang? Een vraag is of het werkgeverschap van Wsw-ers bij de gemeente ligt. Ook wordt afgevraagd of de verloning niet door de stichting zelf kan worden gedaan, nu wordt deze toch ingekocht? Afsluitend wordt gevraagd hoe de raad op dit moment kaders kan meegeven?

Het College geeft aan dat De Toegang van de gemeente is en dat informatie daar gewoon uitgewisseld kan worden. Door de ‘knip’ in werk en inkomen mag de uitwisseling van gegevens niet meer zoals dat bij De Toegang wel kan.

D66 merkt op, dat Zutphen niet de enige gemeente is die deze ‘knip’ heeft gemaakt.

Het College geeft aan dat Apeldoorn een gemeenschappelijke regeling heeft. Raalte, Arnhem en Deventer zitten met hetzelfde probleem. De stichting moet gemankeerd werkzaamheden verrichten als gevolg van de jurisprudentie en omdat de mandaten ontbreken. Er moet nog altijd een consulent bij de gemeente zijn die beslist of een cliënt in een werktraject kan komen; dat is niet de situatie die werd beoogd.

De Stadspartij vraagt of de gemeente Zutphen met de overige deelnemende gemeenten in gesprek is?

De ChristenUnie vraagt de wethouder expliciet om een kernachtig geformuleerd antwoord op de vraag of het doel nog bereikt kan worden en de wethouder een andere route wil volgen?

Het College legt uit dat de raad een kader heeft meegegeven waar het College niet aan kan voldoen. Nog voor het zomerreces zal het College alternatieve opties voorleggen aan de Raad. 

De ChristenUnie stelt dat het gegeven antwoord niet aansluit op de vraag. De vraag is of de wethouder van mening is, dat er een andere kant moet worden opgegaan?

Het College legt uit, dat niet de wethouder, maar het College een voorstel doet. Binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld, is uitvoering wel mogelijk, zij het gemankeerd. De vraag is of de raad dat wil? Het kan maar één keer goed gedaan worden: het geheel moet passend en kloppend zijn.

De ChristenUnie concludeert dat niet doorgegaan moet worden met een gemankeerde stichting en dat het dus anders moet.

De voorzitter acht het de vraag of de raad wil wachten tot de zomer om zich uit te spreken, dan wel zich op dit moment wil uitspreken.

GroenLinks vindt dat de bejegening naar cliënten en inwoners zou moeten verbeteren en hoopt op scenario’s die hierop aansluiten. GroenLinks wil weten wat er nog meer geregeld moet gaan worden en welk scenario aansluit op wat de raad beoogt.

De VVD geeft aan - in aansluiting op de reacties vanuit de ChristenUnie en GroenLinks - vanavond geen besluit te kunnen nemen. De fractie wil een dusdanige organisatievorm dat het ontstaan van extra problemen wordt voorkomen. De VVD vraagt wat het College de meest optimale constructie lijkt en verzoekt met deze beeldvorming naar de raad niet tot de zomer te wachten, zodat er tijdig kan worden nagedacht over de wenselijkheid of de uitgangspunten gewijzigd moeten worden.

Het CDA ziet dat de stichting nu niet voldoet aan de door de raad gestelde kaders. Als raadslid kan spreker hier niet mee akkoord gaan. Pas na de zomer worden eventuele andere scenario’s in de raad besproken. Het CDA voelt onzekerheid over de tussenliggende tijd. Gezien de constateringen wordt afgevraagd of op de huidige wijze vooralsnog kan worden vervolgd.

Het College antwoordt dat het proces zo moet worden ingericht dat het klopt. Het formeel werkgeverschap van de Wsw-ers moet opgelost worden. Het werkt nu wel, maar levert frustraties op voor de werkconsulenten. Het doel, zoals geformuleerd door de raad, wordt nu bovendien niet bereikt. Het College zal zo snel mogelijk scenario’s met mogelijkheden voorleggen. Op een aantal punten zijn reparaties nodig. Een van de opties zou kunnen zijn om het werkgedeelte toch binnen de gemeente te leggen omdat in die constructie het geconstateerde AVG-probleem niet meer aan de orde is.

Burgerbelang vraagt zich af of de doelstellingen nog behaald worden en wijst concreet op de beoogde uitstroom van 600 personen. Wanneer dat niet haalbaar is, heeft dat invloed op de begroting en de uitgaven.

Het College geeft aan dat er té veel bijstandsgerechtigden in Zutphen zijn. De stichting heeft de slagkracht en de snelheid nog niet doordat mandaten ontbreken en dus wordt de doelstelling onhaalbaar.

De PvdA brengt een punt van orde in en vraagt of de discussie kan worden geparkeerd en de vragenronde kan worden vervolgd.

De Stadspartij vraagt of het College tijdens de Forumspecial van 11 april zoveel mogelijk inzake de ontwikkelingen met de fracties wil delen over de ontwikkelingen.

Het College legt uit, dat De Toegang te maken heeft met de uitkeringen en de Thematafels met alle doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en wat er vervolgens met de betreffende instellingen is gebeurd.

D66 geeft aan dat de algemene voorzieningen ook relevant zijn voor het Werkbedrijf en dat er een Integrale aanpak nagestreefd zou worden. D66 ziet wel een relatie tussen De Toegang en Thematafels met het thema van deze avond.

Het College geeft aan dat De Toegang met name gaat over het gedeelte dat bij de gemeente is ondergebracht; het werkgedeelte is vanwege de genoemde ‘knip’ bij de stichting ondergebracht. Door deze splitsing loop je echter in de uitvoering tegen een aantal praktische zaken op.

De Stadspartij vraagt het College om meer transparantie te bieden en vaker memo’s te sturen zodat de raad concreter meegenomen wordt in het proces.

De voorzitter hoort dat het College duidelijk de ‘knip’ aangeeft tussen De Toegang en het Werkbedrijf, terwijl de raad van mening is dat dit anders zou zijn.

Het College heeft al toegezegd om maandelijkse voortgangsmemo’s te sturen. Nogmaals wordt benadrukt dat De Toegang echt iets anders is dan het Werkbedrijf GelreWerkt.

De voorzitter inventariseert de vragen.

D66 sluit zich aan bij de al gestelde vragen en geeft aan het tijdsbestek te ruim te vinden. Onduidelijk is wat er wordt verwacht van het vraag en aanbod document en wat dit mag kosten. D66 wil door het College worden geïnformeerd over de architectuur van de stichting. De fractie informeert naar de visie.

Bewust ZW vraagt naar de toekomstvisie van het College. Als er een andere variant gekozen wordt, vereist dit voorafgaand een gedegen onderzoek om te voorkomen dat er uiteindelijk intern weer allerlei zaken onmogelijk blijken.

De PvdA heeft voorafgaand aan het Forum vragen ingediend en daarop tijdens de presentatie antwoorden gekregen. De fractie is benieuwd naar de relatie tussen werk en inkomen, contracten met werkgevers, de uitstroom en de prognose. De uitvoering wat betreft voorzieningen en uitkeringen lijkt goed te gaan. De fractie vraagt zich af wat er verwacht kan worden van de contracten met de werkgevers. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die klant zijn bij GelreWerkt, maar ook over het personeel. Hoe groot is de flexibele schil en wat betekent dat nu voor de werknemers? De PvdA is in ieder geval blij met het feit dat het College signaleert dat er reparaties nodig zijn.

De VVD vraagt zich af voor welke organisatievorm uit de scenario’s gekozen kan worden en hoopt dat de ontwikkeling van de dagelijkse gang van zaken voortvarend ter hand wordt genomen.

Burgerbelang vraagt zich af hoe lang de jurisprudentie al bekend was. De fractie heeft hier een dubbel gevoel bij. Het gaat hierbij immers over zwakkeren in de samenleving en medewerkers. DE vraag is vooral hoe het College dit oppakt, of de aanpak weer tot vertrouwen leidt en ervoor kan zorgen dat ‘we staan voor de mensen waarvoor we moeten staan’.

De fracties van de ChristenUnie en het CDA hebben geen verdere vragen.

GroenLinks realiseert zich tegenstrijdig te zijn geweest: tijdig geïnformeerd willen worden en aan de andere kant al een kant en klare visie willen krijgen: dat gaat niet samen. Het College moet wel de kans krijgen. GroenLinks hoopt dat er een scenario komt dat aansluit op de reeds gestelde kaders en uiteindelijk een organisatie tot stand komt die aan de doelstellingen voldoet. Hierin moeten de cliënten en de werknemers die reeds werkzaam zijn in deze nieuwe organisatie, centraal staan.

De Stadspartij informeert naar de planning van een gesprek met de heer Roord. Spreker informeert voorts naar de inpassing van de managementrapportage in de landelijke richtlijnen. Verder wil de Stadspartij weten of er voortgang zit in de nieuwe ‘trucs’ die nodig zijn om de vangnetuitkeringen wederom aan te vragen.

Het College geeft voorafgaande aan het beantwoorden van de vragen nadrukkelijk aan, dat in dit Forum vanuit haar positie als wethouder het woord voert en niet als bestuurder van het Werkbedrijf.

Wat de raad wilde bereiken met het Werkbedrijf is niet gelukt. Er moet gedegen onderzoek komen en dat kost tijd.De uitvoering loopt gewoon door, maar achter de schermen moet het goed ingeregeld worden. Bij een goede duiding van de uitstroom wordt de raad daarover geïnformeerd. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk mensen zelf in dienst te hebben, maar in de flexibele schil wordt voor € 440.000,= aan personeel ingehuurd. Er wordt in deze flexibele schil toegewerkt naar een maximum van vijftien procent.

Wat betreft de jurisprudentie is het College pas sinds twee weken op de hoogte, maar in feite dateert deze jurisprudentie van december 2017.

Het College staat zeker voor de mensen waar het voor moet staan. Ook de medewerkers doen daar hun uiterste best voor. Het vangnet betreft de inkomenskant; dit wordt gewoon uitgevoerd.

De Stadspartij zal zelf een gesprek met de heer Roord initiëren.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in