Pagina delen

Bezuinigingstaakstelling Hanzehof

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. om af te zien van de bezuinigingstaakstelling voor de Hanzehof voor het seizoen 2013/2014 (€ 87.500,-);
2. een bijdrage van € 62.500,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2013/2014;
3. een bedrag van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor de omvorming van de organisatie in het seizoen 2013/2014;
4. om de totale eenmalige kosten van € 215.000,- te dekken uit de reserve KTD en de nog te ontvangen € 140.000,- van de Hanzehof i.v.m. btw-verrekening verbouw 2007.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Na de besluitvorming in mei 2011 over de bezuinigingen is een taakgroep Hanzehof/Muzehof aan de slag gegaan om de bezuinigingen bij de beide organisaties te bewerkstelligen. Voor de Muzehof is een oplossing gevonden, met het bestuur en directie van de Hanzehof zijn we nog steeds in gesprek om een oplossing te vinden.


Het bestuur van de stichting Hanzehof heeft lang gezegd dat zij de opgelegde taakstelling niet kan halen. Daarop is door BMC een businesscase (febr. 2013) opgesteld. Daaruit bleek dat een bezuiniging mogelijk is, maar dat daarvoor wel een investering nodig is in de organisatie en in het gebouw. Daarop heeft de Hanzehof een Businessplan (juli 2013) opgesteld. Dit businessplan is op 4 juli 2013 aan uw raad gepresenteerd. Tijdens de presentatie bleek dat het businessplan onvoldoende was uitgewerkt, waardoor aan de Hanzehof een concreet plan van aanpak werd gevraagd.


Na een aantal interim-directeuren is inmiddels per 1 januari 2014 Mirjam van Tiel als nieuwe directeur aangetreden. Zij is op basis van het rapport van BMC en het daarop gebaseerde businessplan van juli 2013 aan de slag gegaan met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak, d.d. 1 april 2014, schetst waar de Hanzehof nu staat en welke maatregelen ze in voorbereiding heeft. Daarnaast heeft de directeur een concept van een " inventarisatie van te nemen onderhoudsmaatregelen" aangeleverd. Voor het treffen van maatregelen (zowel in de organisatie als in het gebouw) is geld nodig als investering om meer inkomsten te genereren en kosten te reduceren. De nu aangeleverde stukken geven nog geen inzicht in het "toekomstbestendig" zijn van het theater.


Concreet betekent dit dat de Hanzehof aangeeft een tekort op de exploitatie te hebben in het seizoen 2013/2014 en in het seizoen 2014/2015. Directie en bestuur vragen uitstel van realisatie van de bezuinigingstaakstelling en een bedrag om de eigen tekorten te dekken om daarmee tijd te creëren om met een degelijk plan te komen voor een toekomstbestendig theater.


Inmiddels is door de raad een motie aangenomen (2014-M0007 gewijzigd) waarin de raad het college opdraagt om met de Hanzehof in gesprek te gaan, ten einde:


a. te komen tot een oplossing voor de komende twee seizoenen, waardoor er speelruimte ontstaat voor de Hanzehof om onderbouwd aan te tonen waar bezuinigingen en investeringen mogelijk zijn;

b. met de Hanzehof te overleggen welke verruiming van het financiële kader haalbaar en gewenst is;

c. met de Hanzehof te onderzoeken of mogelijk uitstel van bezuinigingen de jaren erna weer kunnen worden inverdiend;

d. voor de voorjaarsnota van 2014 de resultaten terug te melden aan de raad, zodat daar dekking kan worden gevonden voor de extra uitgaven.

Beoogd effect

Instandhouding van het theater de Hanzehof en bestuur en directie tijd geven om aan te tonen dat de Hanzehof toekomstbestendig is.

Argumenten

1.1 De Hanzehof kan de bezuinigingen niet realiseren zonder het treffen van maatregelen voor het gebouw en de organisatie.

Om meer inkomsten te genereren en om de kosten te reduceren moeten er maatregelen worden getroffen voor het gebouw en de organisatie. Deze maatregelen heeft de Hanzehof nog onvoldoende voorbereid en uitgevoerd. Er zal vooral beoordeeld moeten worden welke maatregelen meteen en welke maatregelen op termijn kunnen worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden vertaald in een meerjarenbegroting.

2.1 De Hanzehof geeft aan exploitatietekorten te hebben als gevolg van terugloop in horeca- en verhuuropbrengsten.

Met name de terugloop in horeca is wezenlijk (van € 333.000 naar € 175.000). De terugloop in horeca- en verhuuropbrengsten is, volgens de Hanzehof, vooral het gevolg van de financiële crisis, maar Hanzehof erkent ook dat de acquisitie verbeterd kan worden. De Hanzehof gaat daarom een acquisitieplan opstellen, waarin bestaande en nieuwe markten worden beschreven met aandacht voor nieuw te ontwikkelen commerciële programmering. Toekomstige bouwkundige aanpassingen, zoals het verbeteren van klimaat en geluid van de Buitensociëteit, zijn eveneens van belang.

3.1 De Hanzehof heeft voor het lopende seizoen € 65.000,- nodig om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren (software, advies en ondersteuning) en om frictiekosten voor afvloeiing van het personeel op te vangen.

De € 65.000,- is inclusief de in het plan van aanpak van 1april 2014 genoemde € 50.000,- (pag. 5) omvormingskosten die in 2013 en 2014 al gemaakt zijn.

4.1 Er is dekking voor de tekorten op het lopende seizoen.

Bij de prognose van de uitputting van de reserve KTD is reeds voorzien dat de Hanzehof de taakstelling niet geheel zou realiseren. Deze prognose zat als bijlage bij de eindrapportage KTD 2013 die in de raad van 10 maart 2014 is vastgesteld.

Hanzehof heeft €140.000,- gereserveerd om aan de gemeente te betalen. Dit betreft meer Btw-teruggaaf over de kosten voor verbouw in 2007 dan door de gemeente toentertijd was begroot. De betaling is nooit geëffectueerd en is ook niet als vordering opgenomen in de financiële administratie van de gemeente. Voorstel is om de nog door de Hanzehof te betalen €140.000,-in te zetten als dekking.

In de motie 2014-M0007 wordt het college opgedragen om bij de voorjaarsnota dekking te vinden voor de extra uitgaven voor de Hanzehof. Daar er nu voldoende dekking is gevonden zullen de extra uitgaven niet meegenomen worden bij de Voorjaarsnota. 

Kanttekeningen

1.1, 2.1, 3.1 Met het beschikbaar stellen van een bedrag voor het dekken van het exploitatietekort zijn de problemen nog niet opgelost.

Daar een gedegen plan van aanpak voor organisatie en vastgoed nog opgesteld moet worden is het nog onduidelijk welke maatregelen er precies getroffen gaan worden, wat deze maatregelen kosten en opbrengen en wat deze betekenen voor de meerjarenbegroting van de Hanzehof. De Hanzehof zal in overleg met de gemeente het plan van aanpak verder uitwerken. Uit de meerjarenbegroting van de Hanzehof zal moeten blijken hoe de taakstellende bezuiniging wel kan worden gerealiseerd.

1.2, 2.2, 3.2 Om de acute financiële problemen van de Hanzehof op te lossen zijn er drie opties:

1. De Hanzehof tegemoetkomen in hun verzoek om de geprognosticeerde exploitatietekorten van de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 aan te vullen en om de omvormingskosten voor het seizoen 2013/2014 te bekostigen. Totaal

€ 400.000,- (zie ook paragraaf financiën).

2. De Hanzehof tegemoetkomen om vooralsnog alleen het geprognosticeerde exploitatietekort van het seizoen 2013/2014 aan te vullen en om de omvormingskosten voor het seizoen 2013/2014 te bekostigen. Totaal

€ 215.000,- (zie ook paragraaf financiën). Indien uit het uitgewerkte plan van aanpak (uiterlijk 1 januari 2015) blijkt dat er voldoende vertrouwen is dat de voorgenomen maatregelen zorgen voor een toekomstbestendig Hanzehof, kunnen de exploitatietekorten van 2014/2015 ter besluitvorming aan uw gemeentebestuur worden voorgelegd.

3. De Hanzehof sluiten. Gezien het belang van deze culturele voorziening voor de gemeente en de strekking van de motie (2014-M0007 gewijzigd) die de raad heeft aangenomen, is deze mogelijkheid, op dit moment, geen reële optie.

Optie 2 wordt voorgesteld om te komen tot een maximale inspanning van de Hanzehof om het geprognosticeerde tekort voor het seizoen 2014/2015 zo laag mogelijk te houden en om druk te houden op het proces om te komen tot een degelijk uitgewerkt plan met maatregelen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenraming. Daarnaast gaan de voorstellen bij optie 1 en 3 mogelijk te ver, gezien de demissionaire status van het college.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De Hanzehof zal in overleg met de gemeente het plan van aanpak verder uitwerken, waarin zij aangeven:

1. Welke activiteiten en maatregelen wanneer worden uitgevoerd.

2. Wat de eenmalige en structurele kosten zijn van de activiteiten en maatregelen.

3. Welke inhoudelijke en financiële risico’s worden gelopen en welke beheersmaatregelen worden getroffen.

4. Wat de investeringskosten van de maatregelen zijn in verhouding tot de reductie van kosten en verwachte extra opbrengsten.

5. Vertaling van de maatregelen naar een sluitend exploitatieresultaat en een sluitende meerjarenbegroting (inclusief de bezuinigingstaakstelling).

6. Welke maatregelen tijdens de exploitatie worden getroffen indien de door Hanzehof voorgestelde maatregelen onvoldoende extra opbrengsten genereren en er alsnog een exploitatietekort dreigt.

Om tot een door de Hanzehof en gemeente gedragen verder uitgewerkt plan van aanpak te komen wordt het ambtelijk en bestuurlijk overleg geïntensiveerd. Maatregelen die snel ingevoerd kunnen worden en waar al dekking voor is, worden z.s.m. uitgevoerd (bijvoorbeeld energiemaatregelen). Verder zal er een ambtelijke werkgroep worden ingesteld die de Hanzehof gaat ondersteunen bij het opstellen van het plan van aapak.

Rapportage/evaluatie

Het uiteindelijke plan van aanpak met sluitende meerjarenbegroting zal in het eerste kwartaal van 2015, ter besluitvorming, aan u worden voorgelegd.

Financiën

zie de bijlage

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 mei 2014 met nummer 26665b e s l u i t :

1. om af te zien van de bezuinigingstaakstelling voor de Hanzehof voor het seizoen 2013/2014 (€ 87.500,-);
2. een bijdrage van € 62.500,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2013/2014;
3. een bedrag van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor de omvorming van de organisatie in het seizoen 2013/2014;
4. om de totale eenmalige kosten van € 215.000,- te dekken uit de reserve KTD en de nog te ontvangen € 140.000,- van de Hanzehof i.v.m. btw-verrekening verbouw 2007

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is door de CU de motie Help de Hanzehof ingediend. Deze motie verzoekt het college in gesprek te gaan met De Hanzehof en de opgelegde taakstelling twee jaar vooruit te schuiven, zodat in die tijd onderbouwd kan worden onderzocht/aangetoond waar bezuinigingen mogelijk zijn. Naar aanleiding van de motie stelt het college voor de bezuinigingstaakstelling 2014 voor de Hanzehof te laten vervallen en een bijdrage te verstrekken voor dekking van het exploitatietekort 2014 en voor omvorming van de organisatie dit jaar. Het totaalbedrag is 215.000,- euro. Hiervan wordt 140.000,- euro verrekend met de Hanzehof voor het terugbetalen van btw m.b.t. de verbouw uit 2007. Dekking van de overige 75.000,- euro vindt plaats uit de Reserve implementatie KTD.Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPMathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieAbel van Dijken
De Lokale PartijRené Sueters

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is de motie Help de Hanzehof ingediend. Deze motie verzoekt het college in gesprek te gaan met De Hanzehof en de opgelegde taakstelling twee jaar vooruit te schuiven, zodat in die tijd onderzocht/aangetoond kan worden waar bezuinigingen mogelijk zijn. Naar aanleiding van de motie legt het college een voorstel voor aan de raad.

D66 informeert naar het perspectief op lange termijn voor de Hanzehof.

Burgerbelang bedankt het college voor het voorstel. Dit bevat nog wel wat open eindjes.

De PvdA steunt het collegevoorstel en hoopt dat de Hanzehof uitvoering van het Plan van Aanpak actief ter hand neemt.

De VVD benadrukt dat de Hanzehof op termijn op eigen kracht verder moet en dat zij dus zelf aan zet is. De motie riep op tot een gesprek van gemeente met de Hanzehof. Strekking van de motie was om de Hanzehof te ‘helpen’ niet te ‘redden’. De VVD is vooral geïnteresseerd in het lange termijnperspectief voor de Hanzehof.

De Lokale Partij wil het voorstel graag betrokken zien bij een op te stellen cultuurvisie. Instellingen moeten meer gaan samenwerken. Bijzondere aandacht verdient de Buitensoos.

De SP geeft aan dat het voorliggende voorstel voor nu de beste optie is. Voor de lange termijn moeten keuzes worden gemaakt.

Het CDA spreekt waardering uit voor de inspanningen van de Hanzehof. Er moet gewerkt worden aan een perspectief voor de lange termijn.

GroenLinks vindt de Hanzehof een belangrijk voorziening voor de stad. Het Plan van Aanpak ziet er goed uit. Er moet wel gekeken gaan worden naar de grootte van het gebouw.

De Stadspartij constateert dat de theatersector het overal in Nederland moeilijk heeft. Met het collegevoorstel wordt een oplossing geboden voor een seizoen. De Stadspartij vraagt het college naar een nadere toelichting van deze keuze.

Het college doet nadrukkelijk een beroep op de eigen kracht van de Hanzehof en ziet bij de nieuwe directie meer elan. De gemeente zal het overleg met de Hanzehof intensiveren en stelt ook ambtelijke expertise beschikbaar. Tegelijk wil het college de kosten beheersbaar houden en heeft om die reden gekozen voor een oplossing voor een seizoen.

Bij interruptie constateert de VVD dat er een gat zit tussen motie en collegevoorstel van twee ton.

Het college geeft aan bewust gekozen te hebben voor een voorzichtige en gefaseerde aanpak. De termijn van 1 januari 2015 is gesteld om financiële consequenties mee te kunnen nemen in de Voorjaarsnota.

De voorzitter vraagt de fracties naar een reactie in tweede termijn.

GroenLinks benadrukt nogmaals het belang van een visie voor over 10-15 jaar. Wat verwachten we dan nodig te hebben?

D66 zou graag een missie zien. Die zou niet over ‘overleven’ maar over ‘bloeien’ moeten gaan.

De VVD ervaart een gebrek aan gevoelde urgentie en is niet gerust over de huidige situatie.

Het college deelt de zorg van dit raad bij dit dossier. Er is nu nog geen beeld van de lange termijn. Het Plan van Aanpak vormt uitgangspunt bij het ontwikkelen daarvan.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.

Advies: voldoende besproken, rijp voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend