Pagina delen

Bezuinigingsdocument 2015-2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met het Bezuinigingsdocument 2015-2017.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 21 juni j.l. heeft de gemeenteraad van Zutphen de Voorjaarsnota 2013 vastgesteld. De rode draad hierin is de aanhoudende economische en financiële crisis die ons land in haar greep houdt. Ondanks maatregelen in eerdere jaren liet ook de Zutphense begroting voor 2014 een tekort zien en zijn, weliswaar in geringe mate, nieuwe bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Middels maatregelen in het fysieke domein (verkeer en wegen) en technische maatregelen (lagere loonkosten en lagere toerekening van rente aan reserves) is het tekort voor 2014 structureel gedekt.

Naast 2014 liet ook het meerjarig perspectief in de Voorjaarsnota een tekort zien van ca. €2mln. De Voorjaarsnota voorzag niet in dekking van het meerjarig tekort. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is Raadsbreed een motie aangenomen waarin het College alsnog wordt opgedragen ‘in 2013 een sluitende meerjarenraming 2015-2017 te presenteren’.

Beoogd effect

Een sluitende begroting in meerjaren perspectief.

Argumenten

1. Middels het bezuinigingsdocument geeft het College uitvoering aan de motie van de Raad.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is Raadsbreed een motie aangenomen waarin het College alsnog wordt opgedragen ‘in 2013 een sluitende meerjarenraming 2015-2017 te presenteren’. Met het voorliggende Bezuinigingsdocument 2015-2017 komt het College tegemoet aan de wens van de Raad.

2. In het bezuinigingsdocument is een nadrukkelijke samenhang opgenomen met de  Strategische Visie ‘Zutphen 2025’

Zutphen heeft de afgelopen jaren reeds diverse pijnlijke bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Voor het sluitend maken van de meerjarenraming 2015-2017 zijn we op een punt beland waar ook het snijden in het voorzieningenniveau en andere, voor Zutphen bepalende aspecten, overwogen moet worden. Om te voorkomen dat keuzes worden gemaakt die indruisen tegen het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van Zutphen, zijn de voorstellen in het bezuinigingsdocument gestaafd aan de Strategische Visie ‘Zutphen 2025’.

3. De conclusies uit het onderzoek van de Strategische Visie ‘Zutphen 2025’ worden in het bezuinigingsdocument in acht genomen.

Uit het onderzoek van dhr. Marlet blijkt o.a. dat het voor Zutphen van groot belang is in de komende jaren te blijven investeren in een aantrekkelijke binnenstad met een grote variëteit aan stedelijke voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Ook verdient de aansluiting van bepaalde groepen in de stad op de arbeidsmarkt aandacht. Deze pijlers worden in het bezuinigingsdocument grotendeels ontzien in de voorstellen om tot een sluitende meerjarenraming te komen.

4. Het totaal aan voorstellen dekt het te verwachten tekort voor de komende jaren en kan als zodanig onderdeel vormen van de Strategische Agenda/programmabegroting 2015-2018

In het bezuinigingsdocument is per jaarschijf een opsomming gegeven van alle voorgestelde maatregelen. Daaruit blijkt dat er in 2015 en 2016 voldoende dekking is om het tekort structureel te dekken, in 2017 is er sprake van een sluitende begroting middels een deels incidentele dekking (inzet saldo-overschot 2014). Daarmee kunnen de maatregelen in het bezuinigingsdocument als basis dienen voor de Strategische agenda / Meerjarenbegroting 2015-2018.

Kanttekeningen

1. De financiële uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn omgeven door onzekerheden.

De laatste zes maanden hebben zich meerdere wijzigingen in het meerjarenperspectief voorgedaan. Oorzaak daarvan is o.a. de meicirculaire waarin sprake is van een negatief financieel effect. De septembercirculaire was onaangekondigd veel negatiever dan verwacht kon worden op basis van de landelijk beschikbare informatie. Het herfstakkoord leidt vooralsnog weer tot een lichte positieve bijstelling, maar uiteraard weten we pas definitief hoe dit akkoord uitpakt als de decembercirculaire is doorgerekend. De onzekerheid wordt nog versterkt doordat de eerste positieve berichten binnendruppelen over de ontwikkeling en het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie.  Daarnaast leidt het gebrek aan inzicht in de consequenties van de decentralisaties tot een grote mate van onzekerheid over de financiële toekomst van gemeenten.

2. Het tijdens de Kerntakendiscussie genomen besluit tot een taakstelling van €1,3mln. op het inkomensdeel bij Het Plein wordt herijkt naar een loonsomreductie van 4fte.

Tijdens de Kerntakendiscussie is op het I-deel van Het Plein een taakstelling opgelegd die oploopt naar €1,3mln. in 2015. Afgelopen periode is gebleken dat in tijden van economische tegenwind deze taakstelling niet haalbaar is. Ter invulling van de p.m.-taakstelling op de bedrijfsvoering van Het Plein, bovenop de taakstelling die het met partners in het sociaal domein vanuit het Koersdocument heeft, is recentelijk een onderzoek door StimulansZ uitgevoerd. In het bezuinigingsdocument wordt op basis van dit onderzoek een loonsomreductie van 4fte voorgesteld, met de verdeling van 3 fte via het Participatiebudget en 1 fte ten laste van het bedrijfsvoeringbudget. Dit levert Zutphen naar rato een bezuiniging op van ca. €65.000,-

3. De begrotingstekorten worden in het bezuinigingsdocument deels gedekt met incidentele middelen.

Een groot deel van de dekking voor de jaren 2015 en verder wordt gehaald uit een onttrekking uit de reserves Wmo (€ 1,5mln.) en Wwb (€ 0,5mln.). Deze onttrekkingen worden vanaf 2015, voor de periode van 5 jaren aangewend voor een jaarlijkse dekking ter hoogte van € 400.000,-.

Tevens wordt, als gevolg van het halveren van ontwikkelingssamenwerking, een aanvullende onttrekking uit de reserve Wmo ter hoogte van €15.000,- per jaar in de periode van 2016-2020 voorgesteld. De totale extra onttrekking bedraagt daarmee €75.000,-

Één van de genoemde bezuinigingsmaatregelen voor 2016 is de taakstelling op Het Plein. Aanvullend daarop wordt voorgesteld om voor de periode van 5 jaar (2016-2020) een bedrag van €15.000,- extra aan de reserve Wwb te onttrekken ter dekking van het tekort in deze jaren. De totale extra onttrekking bedraagt daarmee €75.000,-

In relatie tot de voor 2015 voorgestelde verlaging van de dotatie aan de reserve voor vervanging van sportaccommodaties naar €150.000,- wordt voor de periode 2016-2020 een verdere verlaging van de dotatie voorgesteld van €25.000,-. Daarna wordt er jaarlijks weer €150.000,- gedoteerd.

Voorgesteld wordt om het voorziene tekort voor 2017 ter hoogte van €0,5mln. met incidentele middelen (een deel van het overschot van 2014) te dekken. Op deze wijze wordt 2017 taakstellend ingevuld en blijft één van de belangrijkste pijlers van de Strategische Visie ‘Zutphen 2025’ overeind. Gevolg is dat bij het opstellen van de begroting 2017 voor €0,5mln. alternatieve dekking moet worden gevonden om deze begroting structureel sluitend te maken.

Daarnaast ontstaat bij het opstellen van de begroting van 2021 een tekort van in totaal €455.000 doordat de begroting van 2021 niet meer door de uitnamen uit de reserves wordt gedekt. Dit betekent dat op middellange termijn voor dit tekort alternatieve structurele dekking moet worden gezocht.

Voor beide tekorten geldt de verwachting dat het herstel van de Nederlandse economie voor een belangrijk deel bij zal dragen aan het oplossen van dit tekort.

Met het oog op de risicobeheersing binnen Zutphen wordt geconstateerd dat door de uitnamen uit de reserves Wwb, Wmo en Vervanging sportaccomodaties het weerstandsvermogen van de gemeente zich richting de ratiocategorie ‘onvoldoende’ beweegt. Derhalve wordt geadviseerd om in economisch betere tijden de gemeente voor te bereiden op toekomstig magere tijden en de reserves weer aan te vullen tot een weerstandsratio op het niveau van ‘ruim voldoende’.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

In de motie van de Raad wordt het College opgedragen ‘in 2013 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren’.  Dit zal middels voorliggend document plaatsvinden op donderdag 19 december in een forumspecial. De agenda voor deze bijeenkomst wordt in afstemming met de Griffie opgesteld en tijdig naar de fracties verzonden. De verdere routing van voorliggend document, na de behandeling op 19 december, wordt door het Presidium bepaald.

Rapportage/evaluatie

College en Raad worden via een memo over nieuwe ontwikkelingen in het meerjarenperspectief geïnformeerd. Per situatie moet bekeken worden of er aanleiding is tot het nemen van extra maatregelen.

Financiën

Er zijn middelen nodig om deze extra bezuinigingen te realiseren (bijvoorbeeld voor de nadere uitwerking van de in 2017 genoemde clusters). Tijdens de Voorjaarsnota 2013 is besloten tot een structurele buffer voor implementatie van bezuinigingsmaatregelen en het opvangen van tegenvallers, ter hoogte van €250.000,-. Komend jaar worden de onderzoeksplannen nader uitgewerkt en komt een dekkingsvoorstel richting College en Raad.

Bijlagen

Bezuinigingsdocument 2015-2017. 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0186

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 december 2013 met nummer 11111b e s l u i t :

In te stemmen met het Bezuinigingsdocument 2015-2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 19 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het doel van de avond is besluitvorming voorbereiden over het voorstel van het college voor een sluitende meerjarenraming 2015-2017. Met het voorliggende Bezuinigingsdocument 2015-2017 komt het college tegemoet aan motie M20 van de raad waarin het college wordt opgedragen in 2013 een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017 te presenteren. Zie de bijlage voor een agendavoorstel.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-12-2013 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en G.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker en C. Oosterhoff
D66R. Jense en W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen en R.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld en J. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij meldt dat bij deze Forumspecial per fractie twee leden aanwezig mogen zijn. Hij meldt dat er enkele personele mutaties zijn geweest mbt de raads- en forumfracties. Besloten is de flesjes drinkwater te vervangen door kannen met kraanwater.

De voorzitter memoreert dat een motie is aangenomen waarbij het college wordt opgedragen nog dit jaar te komen met een sluitende meerjarenbegroting (mjb). Dit is vanavond aan de orde en is oordeelsvormend ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van 27 januari 2014. Er is op 13 januari nog een mogelijkheid deze forumspecial voort te zetten.

2. Inleiding college

Het college geeft aan dat in de Voorjaarsnota (Vjn) en de Strategische Agenda (SA) over het voorliggend perspectief. Toen was het college al blij met een sluitende SA 2014. Nu gaat het om een sluitende mjb. Voor het sluitend maken heeft het college ervoor gekozen ook te gaan beschikken over reserves. Dit moet nadrukkelijk worden gezien als sluitstuk. In financieel betere tijden zullen de reserves eerst aangevuld moeten worden voordat andere bestedingen plaats vinden. De Strategische Visie 2015 geeft aan dat het voorzieningenniveau in Zutphen op peil moeten worden gehouden om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Hier moet niet fors op worden bezuinigd om niet het risico te lopen dat je meer afbreekt dan je lief is.

Inmiddels is de Decembercirculaire ontvangen en doorgerekend en blijkt dat de financiële uitkomsten iets positiever zijn. Voor het college is dit nu nog geen reden om het voorliggende document bij te stellen. De komende wijzigingen voor mn 2017 zijn nog niet te overzien.

 Op 13 januari komt dit onderwerp weer aan de orde en het college kan de uitkomst van vanavond dan meenemen

3. 1e Termijn reactie/vragen van de fracties

PvdA:

De PvdA is blij met dit stuk en met de sluitende mjb ook in het licht van het zwembad en Broederenklooster. Het is redelijk conservatief en dat is prima. Gaat het college er van uit dat de situatie op middellange termijn ook positiever wordt? De vooruitzichten zijn nog niet echt positief. Verhoging ozb tot de macronorm is ok. De PvdA zet wel vraagtekens bij de inzet van de reserves WWB/WMO. De bezuiniging op de huisvesting De Mars vinden we niet terug en ook de Hanzehof treffen we nergens aan. Wat is er nog mogelijk op het gebied van efficiency? De Kostenverdeelstaat (KVS) geeft een bedrag van € 10 miljoen weer. Dit snappen we niet. Op het gebied van regionale samenwerking, minder wegenonderhoud, IJsselkade onderhoud eigen panden, bestemmingsplannen: wat is mogelijk, wat doen we wel en wat doen we niet. Hier moet naar worden gekeken en ook wil de PvdA praten over de grote projecten.

Burgerbelang:

Burgerbelang geeft aan dat een cultuuromslag nodig is. De gemeente is niet in control. De gemeente heeft de afgelopen 10 jaar geen gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. We willen duidelijke keuzes van het college zien. Waarom niet iets groots afstoten? Waarom niet bijvoorbeeld H. Polak opheffen en deze gelden elders in te zetten? Positief is dat het college de al genoemde motie heeft opgepakt.

Voorgesteld wordt minder te doneren aan de reserve sportaccommodaties. Hiermee worden gemaakte afspraken doorbroken. Wat kost het vervangen van de velden van W. Boys? Waarom is het Herfstakkoord niet verwerkt in het meerjarig perspectief? Burgerbelang vraagt zich af op welke terreinen we de wettelijke bodem hebben bereikt en wat de gevolgen zijn van het verlagen van de interne rentevoet in relatie tot een stijgende rente op de markt. Hierop wil Burgerbelang graag een antwoord.

Christen Unie:

De CU heeft een aantal punten. Een hiervan is het Plein. Van de oorspronkelijke bezuiniging van € 1,3 miljoen vinden we slechts € 65.000 terug. Dit mag wat de CU betreft meer zijn. Steeds wordt de kaasschaafmethode gebruikt, maar er zullen nu duidelijke keuzes gemaakt moeten gaan worden zoals over het Broederenklooster. CU wil graag weten hoe het nu zit met de 4e wethouder of toch 3 wethouders? De onttrekking aan de reserves is geen structurele dekking en daar is CU niet blij mee. Evenals dat CU niet blij is met de halvering van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking. Genoemd wordt een bezuiniging van € 100.000 op WGR’s. Hoe zit dat?

D66:

D66 geeft aan dat Zutphen een gemiddeld laag inkomen per inwoner heeft. Dit leidt tot een onbalans terwijl evenwicht hierin juist een belangrijk aspect is. Zutphen moet maatregelen nemen om deze onbalans in de goede richting ombuigen. De mogelijkheden die Zutphen heeft om aantrekkelijk te blijven moeten we benutten, denk aan voorzieningen op cultureel- en onderwijsgebied. Deze voorzieningen moeten op peil worden gehouden. De instroom in sociale voorzieningen moet zoveel mogelijk beperkt worden door het nemen van allerlei maatregelen. We moeten nog meer doen aan burgerparticipatie, maar de gemeente moet hiervoor wel aanspreekbaar blijven. D66 is daardoor minder gelukkig met bezuinigingen op het gebeid van dienstverlening/organisatie. Wel zijn er nog vragen: wat zijn de gevolgen van bezuinigingen op kleine subsidies, waarom extra formatiereductie terwijl we nu al knel komen te zitten, waarom niet extra bezuinigen bij het Plein? D66 kan zich voor een groot deel vinden in de voorstellen van het college.

Stadsbelang:

Stadsbelang zegt dank voor de sluitende mjb. Desondanks zijn er nog veel onzekerheden. Het doen van investeringen blijft noodzakelijk, maar deze moeten wel kritisch tegen het licht worden gehouden. Hierin moeten we gaan prioriteren. Zutphen moet proberen andere groepen inwoners aan te trekken om te proberen hierdoor de al eerder genoemde onbalans niet nog negatiever te laten omslaan. Bij de analyse van het rapport van Marlet gaat het hier dan ook om duidelijke interpretaties. Wel heeft Stadsbelang nog vragen en opmerkingen: noodzaak is dat er een adequaat risicomanagement is, wat is de ondergrens van de genoemde reserves en de onttrekking hieraan is incidenteel, wat zijn de gevolgen van de lagere interne rentevoet? Er kan nog een efficiencyslag gemaakt worden in de organisatie omdat er nog teveel ambtelijke ondersteuning is. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden. In dit stuk missen we dat. Evenals we de (reservering voor) hoogspanning en Hanzehof missen in dit document.

Groen Links:

Groen Links heeft waardering voor dit document. De onzekerheid duurt voort ook al zijn er enkele lichtpuntjes. We missen een langere termijn visie van mn werkgelegenheden voor hoger opgeleiden. Zoals bijv. in de Clean-tec. Door samen op te trekken met de provincie zien we hier nog wel mogelijkheden. Ook moeten we kijken naar het uitbesteden van werken, waar mogelijk met alternatieve financieringsbronnen. We moeten ons inzetten voor samenwerking met andere overheden. Ook om hierdoor sterker te staan om Europese subsidies binnen te halen. Groen Links verwijst nog naar de “best gejat prijs” op de website van KING. We hoeven niet telkens zelf het wiel uit te vinden. De burger moet nog meer zelf gaan doen en minder laten doen door de overheid. Groen Links ziet graag dat het college dit meeneemt.

Daarnaast heeft Groen Links twijfels bij de uitnamen uit de reserves WWB en WMO en bij het verlagen van subsidies voor culturele instellingen. Eens is Groen Links het met activiteiten tav energiezuinige verlichting. Dit mag nog ambitieuzer. Er mag ook meer bezuinigd worden op de gemeentelijk panden en het financiële voordeel dat dit oplevert mag ingezet worden om de voorgestelde halvering van de subsidie ontwikkelingssamenwerking ongedaan te maken. Gekeken moet worden of het onderhoud in de openbare ruimte slimmer kan worden gedaan.

CDA:

Basis voor de bezuinigingen is de strategische visie. Dit is goed maar bezuinigen is niet echt leuk. Het is het college niet gelukt om keuzes aan te bieden. De investering voor de hoogspanningsleiding wordt gemist.

De greep in de reserves vindt het CDA minder gewenst. Wat is de ondergrens voor deze reserves? De ratio voor het weerstandsvermogen in 2014 is voldoende. Hoe ziet deze ratio er voor de komende jaren uit? De subsidie voor ontwikkelingssamenwerking moet wat het CDA betreft € 1 per inwoner blijven. De taakstelling van het Plein is aan de zuinige kant. Dit mag scherper worden neergezet. Vraag is of bij de openbare verlichting mogelijkheden zijn tot grotere besparingen. Mbt verlaging van de incidentele subsidies voor culturele instellingen is de vraag welke verenigingen/instellingen dit betreft. Ten aanzien van de mjb wil het CDA graag een reactie van het college hoe de provincie hiermee omgaat in haar toezichthoudende rol.

Stadspartij:

De Stadspartij heeft waardering voor dit stuk. Dit is weer een bezuinigingsvoorstel. De Stadspartij staat voor een gedegen financieel beleid. De belangrijke voorzieningen moeten op peil worden gehouden, maar voor 2017 zijn er nog zorgen over dit op peil houden. Er moet meer worden gedaan aan lokale initiatieven mbt werkgelegenheid.

Stadspartij heeft nog een aantal vragen: zijn de voorgestelde bezuinigingen op het Plein niet dezelfde als al eerder aangegeven/genoemd? Ten aanzien van de bezuinigingen op de GGD is Zutphen niet de enige gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de dienstverlening van de GGD? Is de heffing van precariorechten kostendekkend of is hier nog meer mogelijk? Stadspartij wil graag het effect zien van de lastendruk voor de burger als gevolg van verhoging ozb en leges.

SP:

De SP bedankt voor dit document. In dit bezuinigingsvoorstel is helaas niets terug te vinden van de (exploitatie) Hanzehof. Het Broederenklooster zal nog besproken moeten worden. De wettelijke bodem is op diverse punten bereikt, dus moet ook gekeken worden wat er nog goedkoper kan. Het kantoor op de Mars zou dicht gaan, maar blijft toch open. De kosten worden gedekt uit een reserve. Wie heeft dit geautoriseerd? Vraag is nog wat de ondergrens is voor de reserves WMO en WWB.

Lijst Lilian:

Lijst Lilian geeft aan dat het voorliggende plan gebaseerd is op drijfzand. De arme mensen moeten voor de rijkeren betalen. Voorlopig is er ook nog geen financiële verbetering te verwachten. De korting op de kwijtscheldingen moet van de baan.

VVD:

De VVD is blij dat dit document er nu is, mar het is jammer dat het college niet eerder gekomen is met iets dergelijks. Wat opvalt, is dat alleen de doorwerking van de circulaire is meegenomen en niet wordt ingegaan op de huidige structurele mee- en tegenvallers. De uitnamen uit de reserves WWB/WMO is niet verstandig en de VVD stelt daarom voor juist de dotaties te verminderen. Hierdoor blijft de omvang van de reserves wel op peil. De begroting 2017 is niet sluitend. Er worden een paar posten genoemd en dat is het. De VVD heeft veel vragen die ook schriftelijk zullen worden gesteld en waarop voor 13 januari een antwoord wordt verwacht. De VVD wil in het kader van de kwijtscheldingsmaatregelen ook naar het vaste deel kijken en hiervoor tot 50% kwijtschelding verlenen. Om kosten van bewindvoering te verminderen zijn wellicht efficiëntere manieren te vinden. De bezuiniging op de GGD is kortzichtig. De VVD mist het leerlingenvervoer. Door in de gemeente het passend onderwijs te versterken kunnen leerlingen hier naar toe wat tot gevolg heeft dat er minder kosten gemaakt worden voor vervoer. Op het Plein is nog een efficiencyslag mogelijk. Naar mening van de VVD is verdere lastenverzwaring onwenselijk. We moeten ons juist richten op goedkopere dienstverlening. De VVD ziet ook lichtpuntjes. Probeer zoveel mogelijk subsidie te halen uit Brussel voor bijv. Rids en Basseroord.

De voorzitter schorst het overleg voor 10 minuten.

4. Reactie college en beantwoording vragen.

Het college bedankt voor alle reacties en vragen en zal hier een antwoord op geven.

- € 10 miljoen indirecte kosten: hierop zit geen afzonderlijke bezuiniging. Deze kosten mag je boekhoudkundig indirect toerekenen. Kies je hier niet voor, dan ga je deze kosten direct toerekenen aan de diverse producten.

- de opmerkingen betreffende formatie/personeel neemt het college ter harte.

- naar besparingen op onderhoud en energieverbruik van gebouwen zal het college nog eens goed naar kijken. Kan er nog een schepje boven op?

- een hogere interne rentevoet leidt ertoe dat meer wordt toegerekend aan reserves.

- voor onderhoud aan sportaccommodaties is de reserve tot 2023 toereikend.

- mogelijk wordt de taakstelling van de Hanzehof niet gehaald. Dan zal via iKTD dekking gevonden worden. De Hanzehof past wel bij Zutphen als voorziening. De combinatie van beide baart het college zorgen.

- bezuinigen op incidentele subsidies doet ook het college pijn.

- voor de hoogspanningsleiding wordt een eigen traject gevolgd. Tzt zal er een voorstel tot go or no-go komen.

- op de GGD wordt een klemmend beroep gedaan tot bezuiniging. De GGD zal wellicht met de vraag komen wat wel en niet meer gedaan moet gaan worden.

- betreffende het onderhoud van de openbare ruimte is alles gedaan om te komen tot lagere onderhoudskosten. Nog niet alle maatregelen zijn geëffectueerd, op termijn wordt dit zichtbaar. Ook is al gekeken naar de samenvoeging van stukken openbaar groen en efficiënter werken. Het college licht toe hoe eea thans in zijn werk gaat.

- de taakstelling van bureau de Mars moet worden behaald binnen het gehele programma en niet door de huisvesting.

- het bezuinigingsvoorstel betreffende ontwikkelingssamenwerking is ook voor het college pijnlijk.

- een hogere bezuiniging op het Plein is onverantwoord. Op de vaste formatie is al 9% bezuinigd en op het participatiebudget al 50%. Van belang is een betere balans tussen arm en rijk. We moeten proberen rijkere mensen naar Zutphen te halen. Maar we laten zeker de armere mensen niet los. In dit laatste heeft ook het Plein een belangrijke rol.

- onttrekking aan de reserves WWB en WMO is nu verantwoord. Dit voorkomt dat dit ten laste gaat van de transities die nog gaan komen. Voorwaarde is wel dat de reserves weer aangevuld gaan worden zodra het financieel weer beter gaat.

- betreffende vervallen kwijtscheldingen afvalstoffenheffing is gekozen voor het variabele deel om hiermee ook de “kleinere beurs” te stimuleren tot het scheiden van afval.

- het college is geen voorstander van verdere bezuinigingen op minima-/schuldenbeleid.

- ivm kerstreces/vakanties kan het college niet garanderen dat alle vragen voor 13 januari zijn beantwoord. We doen ons uiterste best. Voor 27 januari zijn wel alle vragen beantwoord.

De voorzitter stelt voor openstaande en aanvullende vragen voor 30 december in te dienen bij de griffie. Punt van orde is de vraag om te stoppen om 21.00 uur of nog door te gaan. Na raadpleging van de aanwezigen blijkt de meerderheid voor te zijn om te stoppen om 21.00 uur.

5. 2e termijn

VVD:

Heeft nu geen vragen. Aanvullende vragen zullen schriftelijk worden ingediend.

Lijst Lilian:

Lijst Lilian stelt dat het plan berust op drijfzand. Hoe ervaart het dit?

College:

Het college zegt dit niet zo te ervaren omdat het voorstel zeker niet op drijfzand berust. Wel zijn er risico’s aanwezig waar het college zich van bewust is. Het aanspreken van reserves ziet het college wel als mogelijkheid.

SP:

Vraag is hoe het college denkt de ondergrens van de reserves WWB?WMO te bepalen.

College:

Het college geeft aan dat hierbij de paragraaf weerstandsvermogen/risico’s wordt gehanteerd. Hier is voor niet gedekte stijgende kosten decentralisaties € 5 miljoen opgenomen en voor sociale uitkeringen (BUIG) € 1 miljoen. Gezamenlijk zit in beide reserve € 10 miljoen. Gelet op bovenstaande bedragen acht het college het verantwoord over deze reserves te beschikken.

Stadspartij:

De vraag die leeft is richting Burgerbelang en is wat wordt bedoeld met sluiten H. Polak en de gelden elders in te zetten?

Burgerbelang:

Burgerbelang geeft aan H.Polak te willen betrekken bij een bredere discussie mbt tot culturele instellingen om tot een goede culturele sector te komen, zoals dit ook al eerder is aangegeven.

CDA:

De vraag is hoe de provincie aankijkt tegen de niet sluitende begroting 2017.

College:

De provincie heeft hier niet zo veel moeite mee. De begroting 2014 is sluitend, dan is een niet sluitende begroting 2017 akkoord. In het geval 2014 niet sluitend zou zijn, dan moet de mjb wel sluitend zijn.

Groen Links:

Het is verstandig een “subsidieaanvraagpost” in te richten om zo te proberen Europese subsidies in de wacht te slepen. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?

College:

Subsidies proberen binnen te halen doen wel nu ook al en bij voorkeur in breder regionaal verband. Of dit volledig wordt benut is niet aan te geven.

Stadsbelang:

Wat gebeurt er als er in de komende jaren financiële tegenvallers zijn en we niet toe kunnen voegen aan de reserves die nu gedeeltelijk worden aan gesproken. Stadsbelang denkt dat de kans op tegenvallers groter is dan de kans op meevallers.

College:

Het college denkt dat het risico gering is dat deze reserves de komende paar jaar nog extra moet worden aangesproken. Als dit toch echt groter is dan moeten we ons hierover opnieuw beraden.

Stadsbelang:

Het gaat ons niet om wat we “denken” maar het gaat ons om wat we “zeker weten”. En wat is het effect op het weerstandsvermogen.

College:

Het college geeft aan dat door de onttrekking aan de reserves de ratio van het weerstandsvermogen iets naar beneden gaat.

D66:

De vraag is wat wordt bedoeld met “de opmerkingen betreffende formatie/personeel neemt het college ter harte”? En wat zijn precies de gevolgen van deze voorgestelde bezuinigingen.

College:

Het college geeft aan graag nog een keer uit te leggen hoe omgegaan wordt met formatie/formatiereductie/loonsom en de gevolgen hier van zullen we nog duidelijker aangeven.

CU:

Voor het jaar 2017 worden een bezuiniging genoemd op de cluster WGR’s. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

College:

Dit is een taakstellend bedrag voor alle WGR’s waarin Zutphen deel neemt. We zullen hierin samen moeten optrekken met andere gemeenten.

Burgerbelang:

Burgerbelang zal komen met schriftelijke vragen.

PvdA:

De wijze waarop het college omgaat met het onderhoud in de openbare ruimte is een compliment waard. Dit is een creatieve manier van denken en werken. Wat zijn de gevolgen van verdere bezuinigingen op wegenonderhoud?

De PvdA proeft in dit Forum angst voor discussie, maar is van mening dat er toch echt keuzes gemaakt moeten gaan worden.

College:

Naar het wegenonderhoud wordt al heel kritisch gekeken. Nog minder of geen onderhoud leidt op termijn tot extra schade met extra investeringen (reparaties) als gevolg.

6.Afstemming Forum-college over vervolgprocedure.

Na kort overleg meldt de voorzitter dat morgen (20 december) een mail zal worden verzonden waarin verdere procedure, tijdpad en zo mogelijk de antwoorden op vragen zijn opgenomen.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze Forumbijeenkomst.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 13 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de Presidiumvergadering van 16 december 2013 is afgesproken dat, vooruitlopend op de Forumbehandeling van dit voorstel op 19 december 2013, ook in het Forum van 13 januari 2014 een uur wordt gereserveerd voor de bespreking van dit voorstel. Eventuele vragen die tijdens de Forumbehandeling van 19 december 2013 onbeantwoord zijn gebleven en mogelijke technische vragen die nog opkomen over het voorstel kunnen in de tussenliggende periode worden toegezonden, zodat deze zijn beantwoord voor de vervolgbehandeling in het Forum van 13 januari 2014.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 13-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdA
Stadspartij
VVD
GroenLinks
D66
Burgerbelang
CDA
SP
ChristenUnie
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is doorgeschoven naar het Forum van 27 januari 2014.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 27 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Op 19 december 2013 is dit voorstel besproken in het Forum. Afgesproken werd dat eventuele vragen die tijdens die Forumbehandeling onbeantwoord zijn gebleven en mogelijke technische vragen die nog opkomen over het voorstel konden worden gesteld en dat deze zouden worden beantwoord voor de bedachte vervolgbehandeling in het Forum van 13 januari 2014. Omdat deze planning vanwege de kerstvakantie te krap bleek is besloten de Forumbespreking door te schuiven naar 27 januari 2014. De vragen zijn intussen beantwoord en als bijlage toegevoegd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan de forumleden om vragen over het voorliggende stuk te stellen aan het college.

De VVD vraagt waarop de hoogte van de Reserve WMO WBB is gebaseerd. Is het werkelijk nodig deze reserve ieder jaar met 1,5 miljoen op te hogen?

Daarnaast kondigt de VVD aan met een motie te komen waarin gevraagd wordt af te zien van lastenverhogingen voor de burgers. De motie zal nog ter bestudering aan de raad worden toegezonden.
DE VVD acht het onverstandig om legesverhogingen in te zetten om de begroting sluitend te krijgen. De inkomsten zijn te onzeker. Er dient vooral gekeken te worden naar de overhead. Deze is op veel lekken binnen de gemeente 30%. Streef er naar dit maximaal 25% te laten zijn.

De PvdA wil graag concreter cijfers over de synergetische effecten van de samenwerking met andere gemeenten. Tevens wil men weten waarom de 6 miljoen management kosten niet terug te vinden zijn onder de personeelslasten maar onder de indirecte kosten.
De PvdA geeft aan bezig te zin met een amendement over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Kunnen de werkzaamheden aan de IJselkade niet worden stilgelegd.?

Burgerbelang zegt veel risico’s te zien in de begroting. Is de meerjarenbegroting niet te rooskleurig? Daarnaast vindt men het vreemd dat een structurele bezuiniging in 21017 wordt opgelost met een eenmalig overschot in 2014.

Burgerbelang wil de reserve WMO te zijner tijd weer aangevuld zien

De ChristenUnie geeft aan geen reserves te willen inzetten voor bezuinigingen.
Daarnaast is de gehanteerde kaasschaafmethode onduidelijk.

De bezuiniging op het aantal FTE's op het plein is goed maar dit is wel een gedeelde regeling met een andere gemeente. Gaat dat zo makkelijk?

D66 vraagt of de effecten van de decembercirculaire reeds zijn meegenomen in onderhavig stuk. Daarnaast vindt men dat de reductie van 600.000 Euro op de loonsom van de gemeente onevenredig is met de bezuiniging bij het Plein. Wat gaat het effect van de bezuiniging zijn.

GroenLinks stelt voor de bezuiniging op de ontwikkelingssamenwerking te schrappen, evenals de reductie op de post eenmalige subsidies. Men stelt voor de raadsvergaderingen niet meer te laten notuleren maar deze op te nemen.

Hoe verhoudt de maximalisering van de leges kosten zich tot het in de wet vastgelegde plafond. Kostendekkendheid is het maximum.

Het CDA wil weten hoe de reductie van de eenmalige subsidies vorm gat krijgen.

Het CDA maakt zich zorgen over  de door het college gesignaleerde knelpunten als gevolg van de bezuinigingen. Het verder terugbrengen van het ambtelijk apparaat kan kennelijk de uitvoering van de wettelijke taakstelling in gevaar brengen. Daarnaast kan het tot onvrede lieden bij de burgers. Het CDA zou graag concrete voorbeelden van deze problemen van het college vernemen.

De Stadspartij wil weten of de precario inkomsten wel onhoog kunnen in verband met het wettelijk plafond.

Daarnaast maakt men zich zorgen om de aanpassingen in de kwijtscheldingsregelingen. Levert dit niet teveel problemen op.

De SP refereert aan een afspraak in 2012 dat een overschot WMO alleen voor de WMO gebruikt zou worden. Geldt dit uitgangspunt nog?

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

De hoogtes van de reserves zijn geen vast gegeven. De risico’s moeten wel worden afgedicht. 8 miljoen zou voldoende moeten zijn.

De meeropbrengst van de legesverhoging betreft niet de opbrengst uit de risicovolle bouwleges maar om de zekere leges. Deze worden verhoogd tot kostendekkend niveau.

De reductie van de overhead is aldus het college een vestzak broekzak verhaal waarbij kosten hooguit aan andere posten toegeschreven worden.

Voor wat betreft het uitstellen van de werkzaamheden aan de IJselkade worden dan de 6,5 miljoen van de provincie misgelopen.

Het college geeft aan dat de cijfers van de decembercirculaire een verwaarloosbaar effect hebben op de meerjarenbegroting.Wat betreft de ontwikkelingssamenwerking is het college van mening dat men met de helft uit kan komen.

De kaasschaafmethode is gebruikt omdat men zoveel mogelijk het voorzieningenniveau op peil wil houden. Door op een bepaalde post te drastisch te snijden kan betekenen dat gemeentelijke voorzieningen dan zouden verdwijnen.

De verhouding 600.000 Euro gemeentelijke loonkosten ten opzichte van een reductie van 65.000 euro bij het plein valt anders uit als bezien wordt dat een deel van die reductie voor rekening van de gemeente Lochem komt.

D66 geeft aan dat een reductie van 10 fte veel lijkt. Wat zijn de effecten.

Het college geeft aan dit nog niet te weten maar dat het effect zal hebben op werkdruk en dienstverlening lijkt zeker.

Inzake de reductie van de post eenmalige subsidies geeft het college aan dat het uitdrukkelijk gaat om eenmalige subsidies en dat aanvragen kunnen worden gehonoreerd totdat de pot leeg is.

Voor wat betreft de effecten van de bezuinigingen op het uitvoeren van de wettelijke taken en de dienstverlening aan de burgerij geeft het college aan nu geen concrete voorbeelden te hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de openingstijden van het gemeentehuis minder ruim zullen worden.

Op de vraag van de SP inzake de bestemming van de WMO overschoten geeft het college aan dat deze inderdaad altijd n de reserves WMO gingen maar dat er geen beletsel is dit nu anders te doen.

De PvdA refereert aan een raadsbesluit dat WMO overschotten niet specifiek geoormerkt zijn als WMO gelden maar dat deze binnen het sociaal domein gebruikt moeten worden.

Voor wat betreft de 6,5 miljoen aan indirecte managementkosten meldt het college dat deze werkzaamheden meestal niet projectgebonden zijn en dus indirect zijn. Overigens zijn deze kosten ook meegenomen in de totale gemeentelijke loonsom

Wat betreft de synergetische effecten van de samenwerking geeft het college aan dat deze nu nog onduidelijk zijn. Eerst zal er geïnvesteerd moeten worden alvorens er rendement behaald kan worden. Een bedrijfsplan wordt momenteel opgesteld.

Wat betreft de hoogte van de precario, deze is momenteel nog niet kostendekken.

De VVD geeft aan dat een reductie van de overhead niet een kwestie mag zijn van verschuiven van posten maar een werkelijke reductie.

Daarnaast pleit de VVD voor een in stand houden van de huidige WMO reserve en stelt men voor de jaarlijkse afdracht van 1,5 miljoen terug te brengen.

D66 vraagt het college de subsidieafbouw te heroverwegen,

Het CDA geeft aan de beantwoording van de effecten van de reductie van de personeelskosten niet afdoende te vinden.


Het college geeft aan dat de gevolgen niet mee zullen vallen, De huidige afbouw is al moeilijk en de werkdruk neemt al toe met als gevolg ziekteverzuim waardoor toch personeel ingehuurd moet worden. Ook de mobiliteit zorgt er voor dat soms werk blijft liggen.

De PvdA wil weten of er gekeken is naar de precariorechten op kabels en leidingen.

Het college antwoordt dat dit gedaan is. Het is mogelijk maar niet heel eenvoudig.

VVD en CDA geven aan dat er in het document wel rekening wordt gehouden met precario op kabels en leidingen in het bezuinigingsdocument.

Het college zegt dat dit juist is en dat deze heffing ook plaats gaat vinden.

De SP geeft aan dat de onttrekking van de WMO reserves binnen het sociaal domein moet blijven.

 Het college geeft aan dat het ontrekken van gelden uit deze greserve een keuze is die node gemaakt wordt. In betere tijden moet de reserve worden aangevuld.

 De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en door kan naar de raad voor verder debat.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. Er is een amendement ingediend, maar dit wacht op de besluitvorming over het raadsvoorstel.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. Er is een een tweede amendement ingediend. Beide amendementen wachten op de besluitvorming over het raadsvoorstel.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Het voorstel is aangenomen met inachtneming van amendement 2014-A0004. De VVD, Burgerbelang en mevr. Siebelink van Stadsbelang stemden tegen.
Aantal stemmen voor: 17
Aantal stemmen tegen: 6
Amendement(en) aangenomen