Pagina delen

Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 22 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op verzoek van het Presidium heeft het college een memo opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze de raad wordt betrokken in het proces van besluitvorming over het Omgevingsplan Landelijk Gebied. Naar aanleiding van het memo heeft het Presidium op 13 maart jl. besloten om dit onderwerp te agenderen voor het Forum. Doel van het Forum is om voor de raad uiteen te zetten hoe het proces is uitgelijnd en om duidelijk aan te geven waar de invloedsfeer van de raad ligt en in welke fase van dat proces de raad een rol heeft.

Aandachtspunt hierbij is de mogelijkheid om bevoegdheden te mandateren aan het college. Als er sprake is van dit voornemen dan dient hiervoor een apart raadsvoorstel te worden voorgelegd aan de raad. In de Forumvergadering zal het college hier expliciet op ingaan.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de memo over de betrokkenheid van de raad om te komen tot het ‘omgevingsplan landelijk gebied’. Het woord is aan het college voor een toelichting.

 College: De memo wordt toegelicht door de ambtelijk ondersteuner, mevrouw Schuijl.

 PvdA: In de memo staat dat de bevoegdheden duidelijk zijn. Wat zijn die bevoegdheden, ze worden niet genoemd.

 Mevrouw Schuijl: Die vraag is onderdeel van de tweede stap in het proces. Op dat moment zal met het college en de raad het gesprek gevoerd worden over de bevoegdheden die er liggen en de manier waarop daar invulling aan gegeven wordt.

 D66: De raad gaat ook over de inhoud. Waar zitten de momenten waarop de raad die inhoud kan leveren?

 Mevrouw Schuijl: Het door de raad vastgestelde beleid vormt de inhoud van het omgevingsplan. Over het proces en de verantwoordelijkheden moet de discussie gevoerd worden. We staan nu aan het begin van het proces. Na de zomer komen we terug bij de raad in het kader van stap twee.

 D66: In stap vier wordt gesproken over samenspraak. Wat is precies de rol van de raad? Kunnen er bijvoorbeeld inhoudelijke zaken worden toegevoegd?

 Mevrouw Schuijl: Die ruimte is er zeker, de raad gaat over de inhoud van het plan. Daarbij is echter nog onduidelijk wat de Omgevingswet op dit vlak vraagt. Er wordt gezocht naar een werkvorm in lijn met de doelen van de Omgevingswet.

 PvdA: Komt er na de vakantie een presentatie?

 Mevrouw Schuijl: In stap twee zien wij een werksessie voor ons. Openbaar, lerend, adviserend, in gezamenlijkheid zoeken naar de beste manier voor Zutphen.

 VVD: Hoe is de respons op de enquête verdeeld onder groepen boeren, burgers en buitenlui? Het traject is in 2016 opgestart, de raad wordt rijkelijk laat geïnformeerd. Er zal duidelijkheid moeten komen over de informatie momenten.

 College: In de maanden juni-september staat stap drie geagendeerd. De hoge respons op de enquête heeft ook tot gevolg dat de verwerking van de informatie meer tijd kost. De onderverdeling tussen verschillende groepen zal in de werkgroep gedeeld worden.

 Stadspartij: In stap één staat dat ambtelijk de onderdelen worden bepaald. Dat is toch de rol van de raad. Vraag is ook wat er in de enquêtes gevraagd is. Er wordt gesproken over keukentafelgesprekken. Hoe gaat dat ingevuld worden?

 College: We zijn op zoek naar een andere manier van werken. Het moet een ‘dichter bij je bed show’ worden. Op die manier kunnen we ook achterhalen welke onderwerpen de raad en bewoners aan het hart liggen. Die halen we gezamenlijk naar boven, het gaat om samen leren.

 Stadspartij: Hoe kunnen we dit anders doen?

 GroenLinks: De tijd is te beperkt om dit onderwerp te bespreken, het zal nog eens op de agenda moeten komen.

 De voorzitter concludeert dat de fracties het memo onvoldoende besproken achten. De voorzitter schorst de vergadering en vraagt het presidium het stuk voor vervolgbehandeling te agenderen.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 3 juli 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op verzoek van het Presidium heeft het college een memo opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze de raad wordt betrokken in het proces van besluitvorming over het Omgevingsplan Landelijk Gebied. Naar aanleiding van het memo heeft het Presidium op 13 maart jl. besloten om dit onderwerp te agenderen voor het Forum.

In het het Forum van 22 mei 2017 is voor de raad uiteengezet hoe het proces is uitgelijnd om duidelijk aan te geven waar de invloedsfeer van de raad ligt en in welke fase van dat proces de raad een rol heeft.

In deze Forumvergadering zal inhoudelijk op deze memo worden ingegaan.

Aandachtspunt hierbij is de mogelijkheid om bevoegdheden te mandateren aan het college. Als er sprake is van dit voornemen dan dient hiervoor een apart raadsvoorstel te worden voorgelegd aan de raad. In de Forumvergadering zal het college hier expliciet op ingaan.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de memo Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied. De behandeling is een vervolg van een eerdere forumvergadering op 22 mei 2017.

De voorzitter geeft het woord aan GroenLinks voor het vervolgen van de vragen.

GroenLinks: In de memo wordt gesproken over een goede verstandhouding met LTO. Echter niet alle boeren voelen zich vertegenwoordigd door LTO. Hoe worden de niet-LTO leden betrokken?

Er wonen ook burgers in het Landelijk gebied. Naast verpaarding zien we ook vergroening. Hoe worden de bewoners betrokken?

Is de respons op de enquête voldoende? Overigens was de vraagstelling erg gericht op de ontwikkeling van landbouwbedrijven.

College: Iedereen heeft de enquête gekregen, LTO leden en niet-LTO leden. De respons van 36% is hoog. In het landelijk gebied zijn ook andere bedrijven te vinden. Via de enquête kon iedereen ideeën leveren over de ontwikkelingen in het gebied. Dat heeft een hoge opbrengst opgeleverd.

VVD: Is de onderverdeling van de respons al bekend?

College: Die is momenteel nog niet bekend.

De openstaande vragen van de Stadspartij worden door de ambtelijke ondersteuning beantwoord.

Mevrouw Schuijl: De inhoud wordt niet ambtelijk bepaald. Er wordt geïnventariseerd welk door de raad vastgesteld beleid opgenomen kan worden in het omgevingsplan. Ambtelijk wordt slechts voorbereid.

De vragen in de enquête waren gericht op de stand van zaken en de wensen voor de toekomst. Op die manier wordt duidelijk waar de dynamiek in het gebied zit. Daar kan dan op voorgesorteerd worden.

Er zijn ook veel ideeën opgehaald in de keukentafelgesprekken.

Belangrijk is dat we samen gaan kijken hoe we recht gaan doen aan de verschillende belangen in het landelijk gebied.

Stadspartij: Wij zijn benieuwd naar stap twee.

College: De verschillende stappen staan in de memo beschreven. Helaas is de raadswerkgroep van vorige week niet doorgegaan. Daar worden ook ideeën opgehaald.

D66: Er ligt een doelstelling met betrekking tot duurzame energie. Dat vraag om ruimte. Hoe wordt het ruimtebeslag geborgd, waar zit dat in het proces?

College: Dat zit in stap twee.

D66: In de toelichting van de griffie staat dat er een separaat raadsbesluit nodig is voor het mandateren van bevoegdheden aan het college. Is dat het voornemen?

Mevrouw Schuijl: In stap twee komen technische vragen als deze aan de orde. Samen moeten we daarin de lijn bepalen. Het genoemde raadsbesluit is de vaststelling van het omgevingsplan.

D66: Er komt geen apart raadsvoorstel?

College: Ja, dat komt er niet.

PvdA: Wellicht is het goed om dit even kort te sluiten met de griffie.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dit stuk voldoende besproken achten. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad