Pagina delen

Bestuursrapportage 2013-3

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013-3;
  2. de Begroting 2013 te wijzigen conform de begrotingswijziging 2013-27.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de 3e bestuursrapportage (Burap) 2013 geeft u de Raad inzicht in de voortgang en realisatie van de Strategische Agenda 2013. De 3e Burap heeft betrekking op de periode januari t/m augustus van dit jaar.

Op basis daarvan wordt tevens een financiële en beleidsmatige doorkijk (prognose) gegeven naar het einde van het jaar. Door de begroting aan te passen aan de te verwachten afwijkingen, blijft sprake van een sluitende begroting 2013.

De voortgangsrapportage Zutphen Versobert & Investeert (KTD) is als bijlage toegevoegd, evenals een overzicht van de stand van zaken iKTD-budget 2013 en een meerjarenprognose van de uitputting van de reserve KTD.

Tevens is de Voormelding Burap Het Plein als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect

De raad te informeren over de voortgang en afwijkingen met betrekking tot de realisatie van doelen uit de strategische agenda en maatregelen uit de Kerntakendiscussie, alsmede het sluitend houden van de begroting.

Argumenten

1. De uitvoering van de meeste beleidsprogramma’s ligt op schema

Er is hard gewerkt is om zoveel mogelijk inspanningen te realiseren. Als gevolg van verminderde capaciteit en economische omstandigheden moest er in een aantal gevallen anders geprioriteerd worden waardoor de realisatie van inspanningen is belemmerd of vertraagd.

2. Veel van de ktd-taakstellingen zijn inmiddels gerealiseerd

Algemeen beeld is dat een groot deel van de KTD-maatregelen is gerealiseerd. Een zevental maatregelen is lastig te realiseren en van zes maatregelen is de realisatie onzeker (zie bijlage voortgangsrapportage Zutphen versobert en investeert). In de Burap 2013-3 wordt nog geen financiële eindstand opgemaakt van de KTD-maatregelen over 2013 en zijn de financiële consequenties niet meegenomen. Eind 2013 wordt u  middels een afzonderlijke rapportage hierover apart geïnformeerd en gaan we de raad voorstellen de begroting overeenkomstig te wijzigen. Uitzondering hierop is de taakstelling van Het Plein die buiten de KTD-budgetten wordt gedekt.

3. Een strakke begrotingsdiscipline is van groot belang en leidt derhalve tot een aanpassing in de vorm van een begrotingswijziging op basis van de Burap als geheel

Aangezien binnen de meeste programma’s sprake is van afwijkingen ten opzichte van de ramingen wordt dit vertaald in een wijziging van de programmabegroting.

Kanttekeningen

1. De Burap loopt gelijk op met de strategische agenda

Door uw college en door de raad is aangegeven dat de derde Burap tijdig moet verschijnen om zo input te kunnen zijn voor de strategische agenda.

- In augustus/september zijn drie P&C documenten opgesteld: de Burap, de voortgangsrapportage ZV&I en de Strategische Agenda. Daarnaast vergt een nieuwe bezuinigingsronde veel capaciteit en energie. Hierdoor krijgt de Burap niet de aandacht en tijd die nodig is voor een gedegen ambtelijke en bestuurlijke behandeling. Komende tijd zal worden geëvalueerd hoe tot een beter proces kan worden gekomen.

- De afstemming tussen de gemeentelijke Burap en de Burap van Het Plein is bij Burap 2 formeel losgelaten. Aanlevering van een ‘voormelding’ van de Burap van Het Plein heeft echter volgens afspraak plaatsgevonden, met vooral een beleidsmatige inhoud. De financiële situatie bij Het Plein wordt in de Burap Het Plein eind september aan het DB voorgelegd en aansluitend aan de gemeente aangeboden.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Op 4 september is Burap 2013-3 in het CTO besproken, gevolgd door behandeling in de portefeuillehoudersoverleggen tussen 6 en 11 september. Behandeling in het College vindt plaats op 17 september 2013. In het Forum en Raad zal respectievelijk de behandeling cq. vaststelling plaatsvinden op 7 oktober (beide op dezelfde avond). De afdelingen, teams en budgethouders worden over de uitkomsten van de bestuursrapportage geïnformeerd en te nemen maatregelen en noodzakelijke bijstellingen worden doorgesproken.

Rapportage/evaluatie

U wordt frequent geïnformeerd over de voortgang en realisatie van de strategische doelen en de onderkende inhoudelijke en financiële maatregelen.

Financiën

In 2013 is strak gestuurd op de bewaking van de budgetten. Financieel gezien maakt deze bestuursrapportage melding van een klein tekort van €152.000,- op basis van de begroting 2013. Voorgesteld wordt dit tekort te onttrekken aan de saldireserve.

De bestuursrapportage van de Gemeenschappelijk Regeling Het Plein wordt komende week behandeld in het DB. Naar verwachting laat deze Burap een tekort zien. Voorstel is het verwachte tekort te dekken uit de Reserve WWB. Dit is mogelijk omdat de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) voor 2013 wederom fors verhoogd is. Voor een toelichting wordt verwezen naar genoemde rapportage.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0141

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 september 2013 met nummer 122220b e s l u i t :

  1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013-3;
  2. de Begroting 2013 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2013-27.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Bestuursrapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering van voorgenomen beleid in het lopende jaar en eventuele (financiële) afwijkingen die daarbij optreden. Ook wordt een financiële en beleidsmatige prognose gegeven naar tot het einde van het jaar. De raad stelt de bestuursrapportage niet vast, maar neemt kennis van de stand van zaken en kan daarover reageren richting het college. De nu voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode tot augustus 2013. Naast het kennisnemen van de bestuursrapportage wordt de raad tegelijkertijd voorgesteld om een begrotingswijziging vast te stellen, waarmee geanticipeerd wordt op de te verwachten afwijkingen, zodat sprake blijft van een sluitende begroting 2013.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De VVD merkt op dat het een zeer gedetailleerde burap is op productniveau. Het is goed nu tijdig veel inzicht te krijgen, maar het is de vraag of dit het niveau is voor de raad om te sturen. De raad stelt immers op programmaniveau de kaders vast. De fractie mist informatie over de taakgroepen en de sturing daarvan. Risico-analyse en evaluatie vinden een plek in de jaarrekening en de burap. Hij is echter van oordeel dat deze meer financieel dan kwalitatief beschrijvend zou moeten zijn. Dat voor de inrichting van de VVV het implementatiebudget van de KTD is gebruikt acht hij niet juist.

De PvdA vraagt wat de raad precies kan met de vele en uitvoerige informatie. De fractie verwacht van het college eerder voorstellen voor zaken waar de doelstellingen niet worden gehaald. Veel komt pas aan het eind van het jaar. Wat betekent dat voor het debat over de strategische agenda volgende week? Bij Het Plein is de uitstroom minder dan beoogd. Benut het college de budgetten die rijk en provincie beschikbaar stellen voor bestrijding van de werkloosheid?

Burgerbelang meent dat Het Plein nog een black box is. Wat zijn de risico’s?

De Christen Unie stelt dat Het Plein voor grote opgaven staat. Wat zegt de huidige stand van zaken over deze opgave? Volgens de burap zou de Hanzehof om kunnen gaan met de opgelegde bezuiniging; het bestuur van de Hanzehof lijkt daar echter toch anders over te denken.

D66 constateert een duidelijk stijgende lijn in de kwaliteit en tijdigheid van de burap. Dat verdient een compliment. De achtereenvolgende rapportages hebben veel tekstuele overlappen. Het zou het lezen vereenvoudigen als nieuwe/gewijzigde tekstdelen worden gemarkeerd. Het Plein en de transities baren zorgen. Geen verband is te leggen tussen de voormelding van Het Plein en de burap. In de voortgangsrapportage ontbreekt een aantal taakstellingen; de totalen per programma ontbreken. Daardoor is vergelijking moeilijk.

Stadsbelang wijst erop dat de mededeling dat de meeste KTD-taakstellingen worden gehaald strijdig is met de vele rood en oranje gekleurde vakjes. De uitgaven bij Het Plein lopen alleen maar op. Hoe wordt daarop gestuurd door het college? Bij de grote projecten liggen grote taakstellingen, maar juist daar is nog veel onzeker. De fractie vraagt een verklaring voor het ziekteverzuim dat van invloed is geweest op het behalen van de taakstelling. De fractie verzoekt een overzicht van de besteding van de NUON-gelden. Tenslotte vraagt zij of het college bij het opleggen van de bezuinigingstaak in het programma bestuur een verkeerd voorstel heeft gedaan, nu wordt gemeld dat de bezuiniging niet wordt gehaald, omdat “de bodem is bereikt”.

GroenLinks vindt argument 1 in het raadsvoorstel ondoorgrondelijk. Begrotingsdiscipline houdt in dat binnen de begrotingspost wordt gebleven; niet dat bij overschrijding de begroting maar wordt aangepast. Hij verzoekt een verklaring voor de herverdeling van de reserves. Tenslotte acht de fractie het goed wanneer het college de raad nader spreekt over de formatiereductie. Het overschot van 9 ton op de WMO is pijnlijk in het licht van hetgeen zich heeft afgespeeld rond de huishoudelijke hulp.

Het CDA meent dat de vele discussies over kerntaken in de maanden augustus en september ertoe leiden dat de burap wat in het gedrang komt. Hoe is dit op te lossen? Wanneer zijn antwoorden te verwachten op de vragen over de transities, het is al bijna eind 2013? Wanneer zijn bij Het Plein groene vakjes te verwachten?

De Stadspartij maakt zich zorgen over de begrotingsdiscipline. Het leerlingenvervoer is een zorgenkind met een tekort van € 250.000,--. Zijn de regels voor het leerlingenvervoer aan te passen, zodat budgetoverschrijding wordt voorkomen? Ten gevolge van de economische situatie stijgt de instroom bij Het Plein. Hoe wordt daarop komende jaren gestuurd?

Het college antwoordt dat het college wil leveren wat de raad vraagt. Het is een zoektocht hoe dat goed gestalte kan krijgen. Volgende week wordt in de werkgroep Strategische Agenda weer gesproken over een betere verbinding tussen de SA en de burap. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom. Het is aan de raad om aan te geven wat hij wenst.

De PvdA zegt dat aangegeven moet worden welke maatregelen door de raad zijn vastgesteld en vervolgens waar de afwijkingen daarvan zitten. Aan de vervolgvraag, namelijk wat gaan we doen om bij te sturen, komt het college nog niet toe.

De Christen Unie meent dat er vier grote dossiers zijn welke bespreking behoeven, namelijk het zwembad, de Hanzehof, Het Plein en de formatiereductie. De huidige stand van zaken is basis voor de discussie.

De VVD vraagt zich af over welke onderwerpen uit de burap het college zich zorgen maakt.

Het college meent dat de overschrijding ten opzichte van het totaal van de begroting op zich niet zo zorgelijk is. Tegenover het niet behalen van de taakstelling door Het Plein staat een verhoging van de BUIG-uitkering 2013. Deze uitkering wordt in 2014 nog eens aanzienlijk hoger.

De Christen Unie acht deze opstelling zorgelijk. Er ligt een grote opgave voor Het Plein welke geen uitstel kan lijden.

Het college merkt op dat nog niet bekend is wat er precies met de transities gebeurt. Daarvoor is nog wetgeving noodzakelijk. Het uitgangspunt van het college is dat het voor de gemeente budgettair neutraal moet zijn. De voorbereidingen worden al wel getroffen.

Burgerbelang constateert dat Het Plein aangeeft de taakstelling niet te zullen halen. Wat gaat het college daaraan doen?

De voorzitter verzoekt het forum en het college deze discussie nu af te sluiten. Essentie is dat het forum het college verzoekt handvatten aan te reiken, waarmee de raad zijn sturende bevoegdheid kan uitoefenen. Hij verzoekt nu over te gaan tot beantwoording van de overige vragen.

Het college antwoordt dat het grootste deel van de uitvoering van de KTD op schema ligt; in de burap wordt aangegeven waar dat niet het geval is.

D66 meent dat de burap voldoende informatie bevat voor benoeming van de op te lossen problemen.

Stadsbelang is van oordeel dat daarnaast in de burap aangegeven zou moeten worden waar en hoe er bijgestuurd gaat worden, bijvoorbeeld op het gebied van de loonsomreductie.

Dit gaat het college te ver. Het is goed om over de grote projecten met de raad van gedachten te wisselen, zoals dat onlangs is gebeurd over het zwembad. Het geld voor de VVV komt inderdaad uit het implementatiebudget, maar dat is mede een gevolg van de wens van de raad. De risico-analyse is inderdaad kwalitatief beschreven. Dat wordt nu verder uitgewerkt ook financieel. Het college maakt zo veel mogelijk gebruik van de Rijks- en provinciale gelden die beschikbaar komen ter bestrijding van de werkloosheid. Het college is op de hoogte van de opvattingen van het bestuur van de Hanzehof; gesprekken om tot een oplossing te komen zijn gaande. Het is een goed idee om aanvullingen in de tekst van de burap te markeren. De besteding van de NOUN-gelden wordt aangegeven bij de verschillende projecten. Ondanks zorgvuldige voorbereiding zijn sommige zaken toch niet goed te voorzien. Een voorbeeld daarvan is de vertraagde invoering van het papierarm vergaderen, waardoor nu de taakstelling niet wordt gehaald bij het programma bestuur. Het overschot op de WMO blijft wel in de reserve voor de WMO zitten. Het college hoopt dat volgende burap Het Plein een groen vakje heeft. De taakstelling zal niet meer zijn gericht op uitstroming, maar op bedrijfsvoering. Een voorstel daarvoor is in de maak. De overschrijding van het budget voor leerlingenvervoer baart ook het college zorgen, maar regels aanpassen biedt geen soelaas meer, aangezien al wordt uitgegaan van de wettelijke normen.

De VVD vraagt welke invloed het college op dit vervoer verwacht van de invoering van passend onderwijs.

Het college kan daarover nog weinig zinnigs zeggen. Wel probeert het een cluster 4 school in Zutphen te houden, aangezien dat vervoerkosten scheelt. Volgend jaar vindt opnieuw aanbesteding plaats met zes andere gemeenten. Wellicht leidt dit ook tot een kostenreductie. De hogere instroom bij bijzondere bijstand is een gevolg van de economische situatie. Als de economie aantrekt zal die instroom op een later moment afnemen. Het ziekteverzuim daalt onvoldoende. Daarom wordt nu wordt er een gesprek gevoerd door de leidinggevende met de medewerker als hij zich driemaal binnen een jaar heeft ziekgemeld. De overheveling van 6 miljoen heeft geen budgettaire effecten: de lasten vallen tegen de baten weg.

D66 vraagt waardoor het aantal kwijtscheldingen zo is toegenomen. Het gaat om een bedrag van € 95.000,--.

Het college antwoordt dat dit een rechtstreeks gevolg is van de toename van het aantal mensen dat in de WW of bijstand zit.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend