Pagina delen

Bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een AZC aan de Voorsterallee

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 februari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 12 januari 2015 over de concept-bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente heeft het college toegezegd een communicatieplan te zullen presenteren. Het college schetst nu de voorgestelde aanpak om te komen tot een dergelijk communicatieplan. Na bespreking in het Forum wordt uiterlijk 15 maart het plan voor de komende periode afgerond.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

In het Forum van 12 januari 2015 over de concept-bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente heeft het college toegezegd een communicatieplan te zullen presenteren. Het college wil dit Forum gebruiken om hiervoor input te verzamelen. In de vergaderstukken wordt de aanpak geschetst om te komen tot een communicatieplan en de bestanddelen waaruit dit bestaat.

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Schakel (zie de bijlage voor de inspraakreactie).

Het college ziet de inbreng van de heer Schakel als een uitgestoken hand. Het college zal hier zeker gebruik van maken.

De VVD bedankt de inspreker voor het gebaar en spreekt haar complimenten uit.

De voorzitter vraagt het college of zij de plannen wil toelichten.

Het college geeft aan dat met dit Forum invulling wordt gegeven aan een toezegging die op 12 januari 2015 is gedaan. Het college is benieuwd naar de inbreng vanuit de fracties. Deze inbreng zal worden meegenomen in het plan. Het plan wordt in conceptvorm opnieuw aan het Forum gepresenteerd.

BbZW geeft aan de toezegging van het college anders verstaan te hebben. Er zou in dit Forum een plan op tafel liggen.

Het college antwoordt dat eerst zij eerst input wil halen bij alle betrokkenen. Zij ziet goede communicatie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

GroenLinks kan dit standpunt begrijpen en zit niet te wachten op een dichtgetimmerd plan.

De CU vindt dat communicatie geen doel op zich moet zijn, maar een middel.

Vervolgens leveren de fracties hun inbreng voor het op te stellen plan.

De VVD is van mening dat gelijk gestart moet worden met communiceren, tijdens alle fasen van realisatie van het AZC en daarna. Betrek de hele gemeente daarbij en niet alleen de buurt.

De PvdA roept het college op een dialoog aan te gaan met de omwonenden. Beter teveel dan te weinig communiceren. Ben transparant en eerlijk.

BewustZW roept het college op direct te beginnen met communiceren en daarbij open te staan voor verbeteringen.

D66 is van mening dat eerst communicatie richting omwonenden moet plaatsvinden die goed geborgd is. Zorg dat er genoeg capaciteit is voor goede communicatie.

De Stadspartij is van oordeel dat communicatie tweerichting verkeer moet zijn. Plan momenten voor overleg.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gegroeide weerstand wordt erkend en dat daar rekening mee wordt gehouden. Benadruk samenwerking en stel gezamenlijke doelen.

Het CDA hanteert als motto ‘communicatie moet je doen’. Meld vooral ook zaken die goed gaan.

De CU vindt transparantie essentieel. Richting COA spreekt de fractie de verwachting uit dat een nieuw WOB-verzoek overbodig zal zijn.

De SP legt graag de nadruk op ‘ontvangen’ in plaats van ‘zenden’. Benader betrokken partijen actief. Ga niet zitten wachten tot mensen komen maar zoek ze op.

BbZW roept het college op gevoelens van betrokkenen niet te bagatelliseren. Geef duidelijk aan wat wel en wat niet kan. Vertrouwen en eerlijkheid moeten leidend zijn.

Het college dankt het Forum voor zijn inbreng en geeft aan hoe zij deze heeft verstaan.

Communicatie moet duidelijk, eerlijk en helder zijn, zoals de heer Schakel in zijn inspreekreactie ook aangaf.

Er moet sprake zijn van dialoog, in eerste instantie met de buurt, maar ook breder. De blik moet vooruit worden gericht. Zaken moeten goed teruggekoppeld worden en de gemeente moet actief om informatie vragen.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in