Pagina delen

Bestuursopdracht en procesvoorstel Agenda sport & bewegen

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De bestuursopdracht Agenda Sport en Bewegen is bedoeld om invulling te geven aan een ambitie die in meerdere beleidsdocumenten (Zutphen 2025, het collegeakkoord, de Bijstellingsnota en de Strategische Agenda) terugkomt: sport inzetten als doel én als middel in Zutphen. Samen met direct betrokkenen moet daarom zowel het gezondheidsaspect (sport als doel) als het preventie-aspect (sport als middel) worden benadrukt.

De raad wordt op 5 oktober 2015 over de voorliggende bestuursopdracht geïnformeerd, waarna ambtelijk de startnotitie wordt voorbereid. Dat document - volgens de planning half januari in het Forum - geeft de richting van de Agenda Sport en Bewegen aan: wat willen we bereiken, waarmee gaan we aan de slag, wat kost dat en waar halen we de middelen vandaan. Opvolgend wordt de uitvoeringsstrategie opgesteld, die wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2017 en de Strategische Agenda 2017.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Lijst van Vliet: F. van Vliet

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij introduceert kort het onderwerp en geeft dan het woord aan het college.

Het college geeft aan dat het uiteindelijke product tot stand moet komen met de samenleving en dus niet een zuiver ambtelijk stuk moet worden.

De werkelijke processtart is een brede bijeenkomst om te kijken wat er leeft, wat men wil  en wat er moet gebeuren. Vervolgens komt er een startnotie die terugkomt in het forum. Hierna volgt een conceptagenda. Daarna komt het onderwerp aan bod in de voorjaarsnota.

Sport wordt niet alleen bedreven in georganiseerd verband. Er zijn ook veel ongeorganiseerde sporters. Wellicht moeten we deze zien te bevragen via Moventum.

Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid om het college te bevragen.

De CDA-fractie wil graag meer weten over de buurtsportcoaches. Daarnaast wil men het college meegeven dat men de verbinding met ondermeer scholen en de sociale wijkteams belangrijk acht. Tevens wil men lage financiële drempels om iedereen in staat te stellen mee te doen. Ook wil men meegeven dat sporten in de openbare ruimte een goede plaats moet hebben. Het skatepark in Leesten vindt men een prima voorbeeld. Tot slot vraagt men aandacht voor de mogelijkheid om 's avonds veilig hard te kunnen lopen.

De ChristenUnie is blij met het korte maar krachtige stuk. Volgens de fractie moet de samenleving uiteindelijk de kar trekken. Wel wil men graag wat meer aandacht voor vroege signalering. Nu wordt dit alleen kort aangestipt. Hoe gaat men om met probleemgevallen?

De Lijst Van Vliet maakt zich zorgen om de kinderen die op de armoedegrens zitten. Vallen deze niet buiten de boot? De crisis heeft er daarnaast voor gezorgd dat er veel minder sponsoren zijn. Ook het aantal vrijwilligers is teruggelopen. Tevens vraagt men aandacht voor de terugkeer van het schoolzwemmen en stelt men voor om professionele ondersteuning van de gymlessen op school te bieden. Bovendien zijn er verenigingen verdwenen.

De VVD vraagt wat er gebeurt met lopende initiatieven.

De Stadspartij kan zich voor een groot deel vinden in de woorden van de Lijst van Vliet. Daarnaast wil men weten wat er straks op tafel moet liggen en wat de doelen zijn.

D66 Vraagt wat bedoeld wordt met het inzetten van aanvullende budgetten.

De PvdA is blij met de komende nota. Men ziet ook een rol weggelegd voor de gemeente. Daarnaast vraagt men aandacht voor alle doelgroepen, dus ook de ouderen. Wie worden in november voor de meeting uitgenodigd. Daarnaast wil men ook aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van sport, met name bij kinderen. De fractie is blij dat nu gekeken gaat worden naar het breder inzetten van accommodaties. Wel vraagt men om te zorgen dat niet alles mag. Sporten in de openbare ruimte blijft onduidelijk.

GroenLinks vindt de thema's nog erg abstract. Wat is de prioriteit? Men roept op om de verbinding te maken tussen vrijwilligers en perspectief. Tot slot vraagt men aan het college waarom de helft van het budget naar externe capaciteit gaat.

Burgerbelang is nieuwsgierig naar de buurtsportcoaches.

Het college gaat in op de vragen.

Verbinden is belangrijk. Perspectief wordt uitgenodigd om te helpen.

Aan de notitie openbare ruimte en sport wordt gewerkt. Deze volgt op 5 november.

Wat betreft de ongeorganiseerde sport gaat het college kijken wat hiermee te doen in de nota. Zo kijkt men ook naar het 's avonds hardlopen. Wel kan dit soms botsen met andere beleidsvelden.

Voor kinderen van minder vermogende ouders bestaat de Stichting Leergeld. De verenigingen weten dat deze mogelijkheid bestaat.

Het college geeft aan dat het verdwijnen van verenigingen soms een fusie betekent waarbij krachten gebundeld worden. Dit beschouwt het college als positief.

Het college gaat in op de mogelijkheid sportfaciliteiten ruimer te gebruiken. Het houden van feesten e.d. is niet de bedoeling. Sportgerelateerde workshops en clinics liggen meer in de lijn.

Het college geeft aan dat niet alle sportinitiatieven in beeld zijn. Daarnaast zijn er nog de ongeorganiseerde sporters.

Het college is van mening dat het lastig gaat zijn de doelen meetbaar te maken. Het belangrijkste is dat mensen moeten gaan bewegen.

Over het aanvullende budget meldt het college dat er in de bijstellingsnotitie geld voor zal worden vrijgemaakt en dat dit ook in de voorjaarsnotitie zal gebeuren.
Daarnaast biedt het rijk middelen voor de buurtsportcoaches.

De vraag om aandacht voor het sociaal-emotionele aspect zal meegenomen worden in het traject.

Over de hoge kosten voor externen geeft het college aan dat de gemeente de expertise niet zelf in huis heeft. De gemeente heft geen sportambtenaar meer in dienst.

De PvdA vraagt of de raad in een vroeg stadium mee kan denken.

Het college antwoordt dat dit in de processtappen is opgenomen.

De SP vraagt of het schoolzwemmen in het plan opgenomen kan worden.

Het college geeft aan er naar te zullen kijken maar dat het nog te vroeg is voor concrete toezeggingen.

In overleg met het forum biedt het college de heer van der Laan, verbonden aan het Plein de mogelijkheid aan de ervaringen te delen over het leggen van verbindingen tussen bewegen en dagbesteding.

Men bezoekt regelmatig voetbalverenigingen om de stichting Leergeld te promoten. DE heer van der Laan onderschrijft het belang van bewegen.. Zeker voor mensen op trede 1 en 2 kan het veel goed doen, ook in mentaal opzicht.
Er zijn veel meedoen plekken te vinden in het kader van onderhoud van sportfaciliteiten.
Er is veel specifieke kennis aanwezig bij verenigingen. Zo is er een autistenteam bij de hockeyvereniging. Gebruik deze specifieke kennis. Als specifieke tip geeft de heer van der Laan mee dat ook ondernemers uitgenodigd moeten worden.

De ChristenUnie vraagt hoe de schakeling naar professionele hulpverlening tot stand moet komen bij signalering van problemen.

De heer van der Laan geeft aan dat het maken van verbindingen verenigingen ook laat nadenken over hun maatschappelijke rol. Soms zullen verenigingsmensen zich laten bijscholen

Het CDA geeft aan dat het belangrijk is dat aan het verwachtingsmanagement van de betrokken partijen wordt gewerkt zodat niemand teleurgesteld raakt.

D66 vraagt wat de gemeente doet als uit de maatschappelijke consultaties blijkt dat men vindt dat de gemeente het proces los moet laten.

Het college geeft aan dat men slechts de aanjager wil zijn en dat de gemeente dus met een concreet iets zal moeten komen maar dat men na verloop van tijd wel weer los zal laten.

GroenLinks vind dat het plan goed aansluit op het college-akkoord en onderschrijft het idee van het college dat een start gemaakt moet worden wil men verbinden.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en bedankt de aanwezigen voor hun komst. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in