Pagina delen

Bestuurlijk arrangement Het Plein

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Om een aantal redenen verloopt de samenwerking tussen Lochem, Zutphen en Het Plein in de praktijk complexer dan volgens de theorie bedacht. Die redenen zijn o.a. de grote dynamiek binnen het sociaal domein, de langgerekte P&C cyclus, verschillende rollen van eigenaar, opdrachtgever en leverancier die invulling vragen en een sterk uiteenlopend takenpakket van beide opdrachtgevers. Dit vertaalt zich ook naar vragen over de ambtelijke ondersteuning: wie adviseert wie in welke rol, wanneer en tot op welk niveau? Door het opstellen van het voorliggende bestuurlijk arrangement wordt getracht om te komen tot een effectievere en efficiëntere samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Ook de rekenkamers hebben opgeroepen tot het opstellen van een dergelijk arrangement.

Het vaststellen van het bestuurlijk arrangement is een bevoegdheid van het college. Gelet op de politieke karakter van het onderwerp Het Plein wordt het document toch geagendeerd voor bespreking en heeft raad de gelegenheid om het college nader te bevragen over het bestuurlijk arrangement.

NB: Dit onderwerp staat geagendeerd in een 'sociaal blok' waarin ook de onderwerpen 'Voornemen tot opheffen GR Het Plein', 'Begrotingswijziging Het Plein' en 'Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling' staan geagendeerd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

De voorzitter leidt de bespreking van het onderwerp kort in.Door het opstellen van voorliggend bestuurlijk arrangement wordt getracht om een meer effectieve en meer efficiënte samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tot stand te brengen. Het vaststellen van het bestuurlijk arrangement betreft een bevoegdheid van het College.

ChristenUnie informeert naar de bemensing van het AB en DB van Het Plein. In het verleden was wel eens sprake van bestuurlijke dubbelfuncties. De fractie heeft er altijd voor gepleit om rollen en taken goed te scheiden. Uit voorliggend arrangement valt echter niet af te leiden of dat ook daadwerkelijk het geval is.

College verwijst naar het advies om op basis van het huidige reglement van de GR te concluderen dat het DB het dagelijks bestuur is van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt dus voort uit het algemeen bestuur en niet uit een andere samenstelling van personen. Het DB voert de opdrachten van het AB uit.

Desgevraagd licht het College toe dat het AB het laatste jaar behoorlijk is uitgebreid. Inmiddels bestaat het AB uit vier Zutphense wethouders en drie wethouders uit Lochem. Dat vertaalt zich in een DB met twee bestuurders uit Zutphen en één uit Lochem.

ChristenUnie maakt zich zorgen over de samenstelling aangezien wethouders van één College hetzelfde belang dienen, namelijk het collegiale belang; dat is lastig te doorbreken en zal vooral bij ingewikkelde discussies kunnen meespelen. Bij Het Plein is het ook belangrijk om toezicht te regelen en het bestuur kritisch te bevragen. De ChristenUnie acht het intern organiseren van weerstand van groot belang. Dit kan desnoods ook met mensen of deskundigen van buitenaf worden ingevuld.

Stadspartij sluit zich bij deze zorg aan. De fractie ziet de opdrachtgeversrol en opdrachtgeversrol liever gescheiden. Zeker bij een organisatie als Het Plein moet de vertegenwoordiging helder zijn.

D66 sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie. Het is goed om als toezichthouder bijvoorbeeld een ‘critical friend’ aan te stellen.

VVD kan zich in algemene zin vinden in de opmerkingen over de governance, maar de vraag is hoe relevant dat in deze context nog is. Het Plein wordt binnen korte tijd geliquideerd en de vraag is waar dit arrangement nu nog voor nodig is.

Stadspartij vindt het arrangement juist in deze situatie heel relevant. De organisatie an sich verdwijnt niet, maar gaat op in een andere vorm, waar mogelijk ook weer een DB en een AB wordt aangesteld.

College licht toe dat het bestuurlijk arrangement is bedoeld voor GR Het Plein. Spreker is van mening dat het met name voor het komende jaar belangrijk is om de rollen duidelijk te hebben. De uitgesproken zorg en de suggestie wat betreft het organiseren van je eigen tegenstand, neemt de wethouder mee terug naar het College.

VVD had liever gezien dat de wethouder zich in het verleden op dit punt ook iets meer had ingespannen. Er wordt een bestuurlijk arrangement opgetuigd voor een periode van één jaar, waarin niet veel meer op de agenda staat dan het afwikkelen van de GR. Dat is wel een belangrijke zaak, maar afgevraagd wordt waar de scherpte in de governance was toen dit besluit werd genomen.

College licht toe dat geen sprake is van een geheel nieuwe structuur. Er verandert niet zoveel ten opzichte van de bestaande situatie. De vele gesprekken in het afgelopen anderhalf jaar, die tot dit document hebben geleid, hebben de bestuurders scherper gemaakt op hun respectieve rollen.

Daarnaast lagen er toezeggingen - zowel vanuit het College van Zutphen, als uit het College van Lochem - om een bestuurlijk arrangement op te maken. Ook om die reden is dit doorgezet. Er is vastgesteld dat het belangrijk is om dit arrangement te hebben. De wethouder realiseert zich wel dat, op het moment dat met dit arrangement werd gestart, er nog geen voorgenomen besluit lag tot opheffing van GR Het Plein.

In feite wordt er slechts één onderdeel wezenlijk anders met dit bestuurlijk arrangement, namelijk het opmaken van een dienstverleningsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en GR Het Plein. Dit zal het komende jaar bijdragen aan de rollenscheiding. Het DB stelt zich op als eigenaar en is verantwoordelijk voor het welzijn van de organisatie en de uitvoerbaarheid van de DVO’s. De afspraken ten behoeve van de DVO worden gemaakt tussen de Colleges en het AB. In de praktijk wordt de portefeuillehouder werk en inkomen geconfronteerd met de voorzitter van het DB van Het Plein en dat kan in bepaalde gevallen ingewikkeld zijn.

ChristenUnie vraagt aanvullend of bij de ontmanteling van deze GR wordt overwogen een externe deskundige in de arm te nemen om aan het proces leiding te geven.

College geeft aan dat dit nu nog niet het geval is, maar het is voorstelbaar dat dit wel gaat gebeuren. De wethouder zal deze suggestie in haar rol als voorzitter van het DB meenemen in het gesprek met de directeur van Het Plein.

 De voorzitter constateert dat dit onderwerp voor dit moment voldoende is besproken en sluit de vergadering, na te hebben vermeld dat er gelegenheid is om in de hal afscheid te nemen van de heer Van der Wart vanwege diens aankomende pensionering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in