Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Onderwerp Bestemmingsplan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Onderwerp Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314
Programma03. Duurzame leefomgeving
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder L. Werger
Inlichtingen bij Rudy de Groote
06-51585400 R.deGroote@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
 1. de “Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op de N314’ vast te stellen;
 2. de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan Zuid &West, aansluiting Revelhorst IV op N314 (NL.IMRO.1518.bpaansluitingN314-on01), zowel analoog als digitaal ongewijzigd vast te stellen, met als onderbouwing de reactienota, de vormvrije mer-beoordelingsnotitie d.d. 18 april 2019 en de overige onderzoeken en bijlagen inclusief de bij het bestemmingsplan horende bijlagen verder in procedure te brengen en de tekstuele wijzigingen en de toevoeging van de impressies in de toelichting van het bestemmingsplan door te voeren;
 3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Om te voorzien in de behoefte naar bedrijfslocaties is in 2012 begonnen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Revelhorst 4. Dit bedrijventerrein, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein Revelhorst, is gelegen aan de zuidzijde van Zutphen en ligt in de oksel van twee provinciale wegen, namelijk de N314 en N348. Het bedrijventerrein heeft een omvang van circa 18 hectare, waarvan 13,5 hectare uitgeefbaar als bedrijfslocatie voor kleine tot middelgrote bedrijven. Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein is een goede ontsluiting op het bestaande (hoofd)wegennet. De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein vindt vooral plaats via de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Revelhorst (via het kruispunt Gelderhorst – Den Elterweg). In de huidige situatie wordt het kruispunt, waarmee het bedrijventerrein wordt ontsloten op de N348 (Den Elterweg), gezien als knelpunt. Dit vooral vanwege het feit dat door de verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren de efficiënte verkeerafwikkeling aanzienlijk afneemt. Hierdoor is de ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst 4 vanuit verkeerskundig oogpunt niet optimaal. Roosdom Tijhuis en de gemeente Zutphen zijn van plan om een extra ontsluitingsweg te realiseren tussen het bedrijventerrein Revelhorstweg 4 en de rotonde op de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein. De provincie Gelderland stemt, als de wegbeheerder van de N314, in met de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst op de N314. De nieuwe ontsluitingsweg moet de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein vergroten en de verkeersdruk op de overige ontsluitingswegen verminderen. De nieuwe ontsluitingsweg is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk en hiervoor heeft van 24 mei tot en met 4 juli het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen ter inzage gelegen. In deze periode zijn er tien zienswijzen ontvangen. Op basis van de zienswijzen is een reactienota opgesteld, waarin alle zienswijzen zijn samengevat en van een reactie zijn voorzien.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ’Buitengebied Zuid&West, aansluiting Revelhorst op N314’ maakt het mogelijk, dat de gewenste ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst op de provinciale weg (N314) gerealiseerd kan worden.

Argumenten

1.1 De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding de regels noch de verbeelding aan te passen
Het ontwerpbestemmingsplan met de oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling heeft van 24 mei tot en met 4 juli ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn tien zienswijzen ingediend. In de ‘Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314’ zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien. Op basis van de zienswijze wordt voorgesteld een tekstwijziging in paragraaf 5.2.2 voor de waterberging op te nemen, zodat duidelijk is dat de gevraagde waterberging door het waterschap van minimaal 40 mm. wordt gerealiseerd. Ambtshalve wordt voorgesteld de getoonde impressies bij de informatie- en inloopavonden van 9 mei en 13 juni in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen. Op de planregels en de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is op basis van de zienswijzen geen aanleiding wijzigingen door te voeren.

2.1 Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt, dat de beste oplossing voor het verkeerskundig knelpunt bij N314-Gelderhorst een nieuwe ontsluitingsweg op de N314-Anne Frankplein is
De verkeerskundige situatie bij het bedrijventerrein Revelhorst moet worden verbeterd. Het aanwezige knelpunt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst is in het evaluatierapport van het Verkeercirculatieplan Zutphen (1996) geconstateerd. De evaluatie hierop heeft geleid tot het Uitvoeringsplan VCP 2008. In deze evaluatie zijn verschillende oplossingen voor het gesignaleerde knelpunt onderzocht, waarbij uiteindelijk de oplossing voor de nieuwe ontsluitingsweg de oplossing bleek met de minste nadelen. De mogelijke consequenties voor de verkeersstructuur zijn onderzocht. De nieuwe ontsluitingsweg levert geen toename van het verkeer op de N314 op. Ook levert de ontsluitingsweg geen toe- of afname van sluipverkeer op.

2.2 De ontwikkeling van de ontsluitingsweg past niet binnen het huidige geldende bestemmingsplan
De nieuwe ontsluitingsweg past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West. In het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren.

2.3 Het bestemmingsplan biedt de kaders voor de realisatie van de ontsluitingsweg
In het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt de ontsluitingsweg te realiseren. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de ruimtelijke onderbouwing beschreven voor de nieuwe ontsluitingsweg. Hierbij wordt ingezoomd op nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en verschillende onderwerpen of onderzoeken op het gebied van onder andere archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit e.d.

2.4 Uit onderzoek is gebleken, dat de effecten van de ontsluitingsweg op de omgeving ten aanzien van luchtkwaliteit of geluid ruimschoots voldoen aan wettelijke normen en er geen sprake is van significante toe- of afname van de geluidsbelasting
In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan zijn onderzoeken op het gebied van geluid en luchtkwaliteit opgenomen. Voor luchtkwaliteit blijkt dat de effecten van de ontsluitingsweg ruimschoots aan de wettelijke normen voldoen. Voor geluid blijkt dat er geen significante toe- of afname is van de geluidbelasting ter plaatse van de woningen ten gevolge van de bestaande wegen met of zonder de nieuwe weg.

2.5 De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van de N314 ingestemd met de nieuwe ontsluiting
Op basis van de verschillende onderzoeken heeft de provincie Gelderland ingestemd met de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de N314. De N314 is een provinciale weg.

3.1 De financieel-economische uitvoerbaarheid is verzekerd
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ontsluitingsweg waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid dient te worden aangetoond. De gemeente Zutphen heeft met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis een aanvullende anterieure overeenkomst gesloten waarin deze aspecten zijn geborgd. Deze overeenkomst is inmiddels ondertekend. Ook heeft uw gemeenteraad op 8 juli 2019 de begrotingswijziging voor de gemeentelijke kosten van de ontsluitingsweg goedgekeurd. Hiermee is de financieel-economische uitvoerbaarheid verzekerd.

Risico’s

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de indieners van de zienswijzen beroep instellen. Op basis van het beroep kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplanbesluit vernietigen. Dit risico wordt gemitigeerd door de beoordeling van de verschillende onderzoeken en dergelijke door verschillende deskundigen en adviesbureaus. Qua uitvoering zijn er mogelijk nog risico’s aanwezig, zoals bijvoorbeeld onverwachte bodemverontreiniging o.i.d. Deze risico’s liggen bij Roosdom Tijhuis en de gemeente. Op zich wordt het risico op bodemverontreiniging als nihil gezien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming worden het vastgestelde bestemmingsplan, de oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling en de verschillende bij de besluiten behorende bijlagen voor zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden, die eerder zienswijzen hebben ingebracht, kunnen in die periode beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Financiën

De totale kosten voor het project bedragen € 400.000: € 200.000 wordt betaald door de ontwikkelaar en € 200.000 komt uit de gemeentelijke reserve bovenwijkse voorzieningen (zie raadsbesluit van 8 juli 2019, begrotingswijziging 2019-012).

Bijlagen

 1. Reactienota geanonimiseerde zienswijzen.pdf
 2. Geanonimiseerde zienswijzen.pdf
 3. Toelichting bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, aansluiting Revelhorst op N314.pdf
 4. Regels bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, aansluiting Revelhorst op N314.pdf
 5. Planverbeelding aansluiting Revelhorst op N314.pdf
 6. Oplegnotitie MER ontsluitingsweg Revelhorst IV, Zutphen.pdf
 7. Bijlage 1 Evaluatie verkeerscirculatieplan Zutphen.pdf
 8. Bijlage 2 Verkeerskundig onderzoek.pdf
 9. Bijlage 3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf
 10. Bijlage 4 Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf
 11. Bijlage 5 Ecologisch onderzoek.pdf
 12. Bijlage 6 Activiteitenplan flora en fauna 2010.pdf
 13. Bijlage 7 Memo mitigerende maatregelen flora en fauna.pdf

Bijlagen

1. Reactienota geanonimiseerde zienswijzen
2. Geanonimiseerde zienswijzen
3. Toelichting bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, aansluiting Revelhorst op N314
4. Regels bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, aansluiting Revelhorst op N314
5. Planverbeelding aansluiting Revelhorst op N314
6. Oplegnotitie MER ontsluitingsweg Revelhorst IV, Zutphen
7. Bijlage 1 Evaluatie verkeerscirculatieplan Zutphen
8. Bijlage 2 Verkeerskundig onderzoek
9. Bijlage 3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
10. Bijlage 4 Luchtkwaliteitsonderzoek
11. Bijlage 5 Ecologisch onderzoek
12. Bijlage 6 Activiteitenplan flora en fauna 2010
13. Bijlage 7 Memo mitigerende maatregelen flora en fauna
86458RH 2019_BW_00428

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0087

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 augustus 2019 met nummer 86458;


gelet op artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht,

 


b e s l u i t :

 1. De ‘Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314’ d.d. 12 juli 2019 vast te stellen;
 2. De regels en verbeelding van het bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst op N314 (NL.IMRO.0301.bp15183AansluitN314-vs01) zowel analoog als digitaal ongewijzigd vast te stellen en de tekstuele wijzigingen en de toevoeging van de impressies in de toelichting van het bestemmingsplan door te voeren en vervolgens het bestemmingsplan met bijlagen en de Reactienota ter inzage te leggen;
 3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 9 september 2019


Toelichting griffie:

Om te voorzien in de behoefte naar bedrijfslocaties is in 2012 begonnen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Revelhorst 4. Dit bedrijventerrein, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein Revelhorst, is gelegen aan de zuidzijde van Zutphen en ligt naast twee provinciale wegen, namelijk de N314 en N348. Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein is een goede ontsluiting op het bestaande (hoofd)wegennet.

De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein vindt vooral plaats via de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Revelhorst (via het kruispunt Gelderhorst – Den Elterweg) en voldoet niet. Roosdom Tijhuis en de gemeente Zutphen zijn van plan om een extra ontsluitingsweg te realiseren tussen het bedrijventerrein Revelhorstweg 4 en de rotonde op de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein. De provincie Gelderland stemt, als de wegbeheerder van de N314, in met de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst op de N314. De nieuwe ontsluitingsweg moet de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein vergroten en de verkeersdruk op de overige ontsluitingswegen verminderen.

De nieuwe ontsluitingsweg is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk en hiervoor heeft van 24 mei tot en met 4 juli het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn er tien zienswijzen ontvangen. Op basis van de zienswijzen is een reactienota opgesteld, waarin alle zienswijzen zijn samengevat en van een reactie zijn voorzien. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan geleid.

Het college stelt de raad voor de reactienota en het bestemmingsplan "Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op de N314" vast te stellen.


Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum: 09-09-2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: B.M. Duizer
Notulist:
Genodigden:

Aanwezig namensNaam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Portefeuillehouder(s): A. Vermeulen
Ondersteuners: A van den Engel, V van Damme, H Aarnink
Pers: ja
Publiek: 20 personen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.


Bijlagen:
Bijdrage spreekrecht mw Pladdet

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad


Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-09-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 23 september 2019

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl