Pagina delen

Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De ‘Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen, d.d. 16 januari 2019’ vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen (NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-vs01), zowel analoog als digitaal ongewijzigd en het inrichtingsplan d.d. 13 september 2018 gewijzigd vast te stellen, met als onderbouwing de Reactienota, de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie d.d. 17 oktober 2018 en de overige onderzoeken en bijlagen en deze, conform de gemeentelijke coördinatieregeling, ter inzage te leggen.
3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het kader van de energietransitie is het van groot belang, dat energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Zonne-energie is een van de duurzame wijze van energieopwekking. Ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg is het initiatief om een zonnepark van 7 ha. te realiseren die 6 miljoen kilowattuur gaat opbrengen. In het plan Zonnepark Revelhorst worden de plannen voor het realiseren van het zonnepark met ruiterpaden en bloemrijke vegetaties voor bijen, inclusief een landschappelijke inpassing rondom, mogelijk gemaakt. Voor dit project is een bestemmingsplanherziening en een omgevingsvergunning nodig. Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0092). Solar ProActive is de initiatiefnemer van deze ontwikkeling. Solar ProActive heeft het plan met de omgeving en de Vogelwerkgroep afgestemd. Naar aanleiding van de terinzagelegging tussen 16 november en 27 december 2018 zijn drie zienswijzen binnengekomen. Op 22 november heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waar Solar Proactive het plan toelichtte en de ontwerpbesluiten (ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning) door de gemeente werden toegelicht.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst maakt het mogelijk, dat het zonnepark met de recreatieve ruiterpaden en landschappelijke inpassing gerealiseerd kan worden.

Argumenten

1.1 Een samenvatting van de ingediende zienswijzen en de reactie(s) hierop zijn verwerkt in de Reactienota.
Het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen e.o. heeft van 16 november tot en met 27 december 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen ingediend. In de ‘Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen’ zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien. Op basis van de zienswijzen is er geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Wel wordt naar aanleiding van een zienswijze het inrichtingsplan op bladzijde 9 met specifieke soorten beplanting toegevoegd.

2.1 Het bestemmingsplan biedt de kaders voor de realisatie van het zonnepark, de landschappelijke inpassing en de ruiterpaden met behoud van de agrarische bestemming met waarden.
In het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt het zonnepark met de landschappelijke inpassing en de ruiterpaden te realiseren. Hierbij blijft de huidige agrarische bestemming met waarden behouden. De realisatie past binnen het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. De ontwikkeling past in het Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 en in het Collegeakkoord 2018-2022, waarin actief wordt gestuurd op het energieneutraal maken van de gemeente. Ook sluit de ontwikkeling goed aan op de visie op het landelijk gebied en het Stuit-gebied, waarin landschappelijke inpassing van percelen (o.a. laanbeplanting) en de realisatie van recreatieve paden onderdeel zijn.

2.2 De ontwikkeling van het zonnepark past niet binnen het huidige geldende bestemmingsplan.
De totale ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West. In het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst wordt het juridisch mogelijk gemaakt de verschillende plannen te realiseren. De agrarische functie met waarde blijft hierbij behouden.

2.3 Het plan past binnen de kaders van de Visie Landelijk Gebied
De Visie Landelijk Gebied, zoals vastgesteld in november 2015, biedt de basis voor de verdere uitwerking van het onderwerp energieopwekking. In hoofdstuk 5 en specifiek op bladzijde 55 e.v. van deze visie is voor zonne-energie aangegeven, dat de gemeente Zutphen bekijkt of het ook mogelijk is, naast de mogelijkheden in de stad, binnen het gehele landelijk gebied van Zutphen ontwikkelingen van kleinschalige of grootschalige zonnevelden te faciliteren. Voorgestelde locatie past binnen dit beleidsuitgangspunt. Het gaat immers om een kleinschalig zonnepark, die ligt in of nabij stedelijk gebied (bedrijventerrein Revelhorst, provinciale weg N314 en de woonwijk Leesten-west).

2.4 De beoordeling van mogelijke milieugevolgen van de realisatie van een zonnepark leidt niet tot bijzondere omstandigheden, waardoor geen milieueffectrapportage nodig is.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2018, kenmerk 2018-BW-00634 ingestemd met de Oplegnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling zonneakker Revelhorst IV van 17 oktober 2018. Uit bijgevoegde oplegnotitie blijkt, dat er geen bijzondere milieugevolgen zijn, waardoor er geen milieueffectplanprocedure (Wet milieubeheer) gevolgd dient te worden. In de notitie worden op basis van verschillende onderzoeken de mogelijke effecten op verschillende milieu-aspecten in beeld gebracht.

2.5 De procedure wordt conform het gemeentelijke raadsbesluit van 24 september 2018 uitgevoerd.
Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad besloten de gemeentelijke coördinatieprocedure vanuit de Wet ruimtelijke ordening voor dit project van toepassing te verklaren. De procedure conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit. De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:

  • Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst van gemeente Zutphen;
  • Omgevingsvergunning.

De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project zijn gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Op de te nemen besluiten is één beroepsgang bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk (conform de coördinatiebepalingen in de Wet ruimtelijke ordening).

3.1 De financieel-economische uitvoerbaarheid is verzekerd.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ontwikkeling waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid dient te worden aangetoond. Solar ProActive gaat met een SDE-subsidie de ontwikkeling realiseren. Hiermee is de financieel-economische uitvoerbaarheid verzekerd.In de anterieure-overeenkomst is de inspanningsverplichting om het Gelre Ziekenhuis en/of inwoners van Zutphen via ZET aan te sluiten op het zonnepark opgenomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bestuurlijke wens om dit te borgen. Een resultaatsverplichting is juridisch gezien niet mogelijk. De stappen om te komen tot gevraagde afname zijn al door Solar ProActive gezet. ZET (lokale energiecoöperatie voor duurzame energie) was bij de informatieavond ook aanwezig om mogelijk bewoners enthousiast te maken om zich aan te sluiten op het zonnepark.

Kanttekeningen

In verband met de subsidievoorwaarde is uitvoering van het project uiterlijk mei 2020 nodig. Hiervoor is het nodig dat de procedure tijdig wordt afgerond, zodat Solar ProActive kan starten met de verschillende werkzaamheden.

Risico’s

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de indieners van de zienswijzen beroep instellen. Op basis van het beroep kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplanbesluit vernietigen. Dit risico is weggenomen door beoordeling van de verschillende onderzoeken en dergelijke door verschillende deskundigen en adviesbureaus. Qua uitvoering zijn er mogelijk nog risico’s aanwezig, zoals bijvoorbeeld onverwachte bodemverontreiniging o.i.d. Deze risico’s liggen bij Solar ProActive. Met Solar Proactive zijn anterieure overeenkomsten gesloten over planschade, de realisatie en het beheer en onderhoud van de landschappelijke inpassing. De risico’s voor de gemeente ten aanzien van financiën en de resultaatsverplichting voor de landschappelijk inpassing zijn hierbij geborgd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming worden het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met de verschillende bij de besluiten behorende bijlagen voor zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden, die eerder zienswijzen hebben ingebracht, kunnen in die periode beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Financiën

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, de uitvoering, de mer-beoordeling en het uitvoeren van de daarbij behorende onderzoeken evenals verschuldigde plankosten en bouwleges zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Bijlagen

- Geanonimiseerde zienswijzen (drietal)
- 16-01-2019 Reactienota ontwerpbesluiten Zonnepark Revelhorst geanonimiseerd
- Oplegnotitie MER Revelhorst IV, Zutphen (17 oktober 2018)
- Toelichting bestemmingsplan Zonnepark Revehorst gemeente Zutphen
- Regels bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst gemeente Zutphen
- Planverbeelding bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst gemeente Zutphen
- Bijlage 1 Aerius-berekening bij bestemmingsplan
- Bijlage 2 Ecologisch onderzoek 2018 bij bestemmingsplan
- Bijlage 3 Activiteitenplan Flora en Fauna 2010 bij bestemmingsplan
- Bijlage 4 Memo mitigerende maatregelen Flora en Fauna bij bestemmingsplan
- Bijlage 5 Archeologisch onderzoek bij bestemmingsplan
- Bijlage bij regels Inrichtingsplan bij bestemmingsplan

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0012

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 februari 2019 met nummer 119917


gelet op artikelen 3.1, 3.30 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht,

 


b e s l u i t :

  1. De Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen, d.d. 16 januari 2019 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst gemeente Zutphen (NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-vs01) zowel analoog als digitaal ongewijzigd vast te stellen en het bestemmingsplan met bijlagen en de Reactienota, conform het gemeentelijke coördinatiebesluit, ter inzage te leggen;
  3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Dit raadsvoorstel is als bespreekstuk op de technisch blokagenda geplaatst en niet als hamerstuk omdat de inschatting van de Agendacommissie is dat dit onderwerp meer bespreking behoeft.

De raad wordt verzocht het bestemmingsplan "Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen" vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt de kaders voor de realisatie van het zonnepark, de landschappelijke inpassing en de ruiterpaden met behoud van de agrarische bestemming met waarden.

Voor dit project is een bestemmingsplanherziening en een omgevingsvergunning nodig. Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0092).

Solar ProActive is de initiatiefnemer van deze ontwikkeling en heeft het plan met de omgeving en de Vogelwerkgroep afgestemd. Op 22 november heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waar Solar Proactive het plan toelichtte en de ontwerpbesluiten (ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning) door de gemeente werden toegelicht.

Solar ProActive gaat met een SDE-subsidie de ontwikkeling realiseren. Hiermee is de financieel-economische uitvoerbaarheid verzekerd. In verband met de subsidievoorwaarde is uitvoering van het project uiterlijk mei 2020 nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tussen 16 november 2018 tot 27 december 2018. Er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven het bestemmingsplan te aan te passen. Wel gaven de zienswijzen aanleiding om aan het inrichtingsplan specifieke soorten beplantingen toe te voegen.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een volle agenda en maar een half uur. We gaan gauw beginnen. We hebben een inspreker voor het algemeen spreekrecht en straks een bij het hamerstuk "bestemmingsplan Hoveniersweg 5".

2. Algemeen spreekrecht

Inspreker de heer Ameon Struijk mede namens mevrouw Kina Pijl en mevrouw Tanja Braam:

Nu het kappen van de acht overgebleven beeldbepalende kastanjes aan de Badhuisweg is opgeschort, willen wij als buurtbewoners die van zowel de culturele als de ecologisch-natuurlijke betekenis van de bomen overtuigd zijn, aandringen op een degelijke probleemanalyse voordat de gemeente een omgevingsvergunning in procedure brengt.

Tot nu toe is de gevolgde handelswijze te onduidelijk en te ondoorzichtig gebleken, mede doordat  meerdere partijen en belangen  betrokken zijn in deze kwestie. Er is behoefte aan overzicht en onderbouwing. 

Het is van belang dat de bomenstichting actief wordt betrokken in de probleemanalyse, dit  om een juiste interpretatie  van hun expert judgement te borgen. Dit geldt ook ten aanzien van de uitspraak dat eventuele herplanting op deze plaats onverantwoord is.

Onderzoeker Rob Weimer van de bomenstichting concludeert dat de bomen weliswaar ziek zijn en uiteindelijk ten dode opgeschreven (wie niet, zou ik zeggen), maar en dit zijn zijn woorden ‘De bomen ongetwijfeld nog lang kunnen staan’. Natuurlijk is daarvoor dan wel onderhoud vereist. Zijn collega onderzoeker Henk Slootjes vult aan dat ondanks het feit dat de groeiplaatsomstandigheden van de bomen niet gunstig zijn, het met de pseudomonas, zoals de kastanjebloedingsziekte in vakjargon heet, hier wel meevalt.

Met betrekking tot de aanpak van de kastanjebloedingsziekte willen we ook wijzen op een veelbelovende behandelmethode BHS, die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld en in de stad Groningen op zieke kastanjes wordt toegepast.

Ambtenaar Klaas van de Woud heeft ons vandaag toegezegd dat kap voorlopig niet aan de orde is en met de verschillende belanghebbenden actief het gesprek aan zal gaan. Dit juichen we van harte toe en zullen zeker ingaan op zijn uitnodiging.

We spreken hierbij de verwachting uit dat de gemeente in de tussentijd geen verdere stappen onderneemt.

College: We gaan eerst praten en willen meer informatie over de bomenziekte BHS (Kastanjebloedingsziekte) en proberen er samen uit te komen. Voorlopig worden de bomen niet gekapt.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen de motie "Deze bron gaat niet op" indienen in de raadsvergadering van 8 april 2019.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

College: Ook het college heeft dit geconstateerd. We zijn weer bezig met een veeglijst, een verzamelmemo waarin wordt aangegeven hoe de toezeggingen zijn afgedaan.

PVDA: Wanneer"? Dit is al eerder gezegd.

College: Morgen neem ik dit mee naar het college, via de Griffie laten we weten wanneer dit komt.

Voorzitter: Voor de raadsvergadering van 8 april 2019?

College: Ja.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

PVDA: Wij zijn blij met deze verlaging. Verder horen wij dat nu er geen fysieke parkeervergunning meer is, er wel mee bonnen worden uitgeschreven.

College: Als je wel een parkeervergunning hebt en toch een parkeerbon krijgt, kun je heel gemakkelijk bezwaar maken.

Voorzitter: Dit voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Inspreker, de heer Nard Everdij: Geachte gemeenteraad,

Ik spreek in over het bestemmingsplan Hoveniersweg 5. Ik heb een inhoudelijke opmerking en een procedurele opmerking.

Inhoudelijk:

Vorig jaar diende hier het bestemmingsplan Hoveniersweg 10. Ik heb toen in mijn zienswijze 2 technische zaken aangebracht: er is op een onjuiste wijze met de milieueffecten omgegaan en de ladder voor duurzame verstedelijking is onjuist toegepast. Beide zienswijzepunten werden afgedaan als onzin. Maar omdat ik weet waar ik het over heb, heb ik beide punten nu weer in mijn zienswijze opgenomen. En zie daar: op het punt van de milieueffecten ben ik nu wel in het gelijk gesteld en het BP is er op aangepast.

Blijft de ladder voor duurzame verstedelijking over. Ook op dat punt heb ik gelijk. Ik ga nu echt geen beroep instellen om bij Raad van State mijn gelijk te halen, ik zit hier als betrokken burger, niet als dwarsligger. Dus u kunt het bestemmingsplan gewoon vaststellen en de indiener kan gaan bouwen. Maar weet wel dat het college u op onjuiste gronden dit besluit laat nemen. En dat, als u hier mee instemt, u zich hier dus bij neerlegt. De keus is aan u.

Procedureel:

De afgelopen jaren heb ik al enkele keren zienswijzen ingediend. Zoals ik al zei, ik voel me betrokken bij wat er in mijn leefomgeving gebeurt. En als ik zie dat de gemeente fouten maakt, dan ben ik zo vrij om daar op te wijzen, zodat ze hersteld kunnen worden. Maar een fout die maar terug blijft komen is de wijze van communiceren door de gemeente:

1 bij de behandeling van Hoveniersweg 10 heb ik al aangegeven dat ik nooit antwoord op mijn zienswijzen heb ontvangen. Voor de wethouder was dat zelfs reden om aan te geven dat excuses op zijn plek waren. Maar symptomatisch: ook die moet ik nog ontvangen.

2 bij de Structuurvisie De Hoven noord heb ik aangegeven dat er nooit antwoord op de zienswijzen is verzonden. Ik heb dit zelfs nog telefonisch aan de behandelend ambtenaar gesuggereerd die dat “wel een goed idee vond”. Uiteindelijk kwam er een mail met een link naar de raadsagenda.

3 en u raad het al: de beantwoording op mijn zienswijze op Hoveniersweg 5 heb ik ook nog niet ontvangen. Overigens heb ik ruim een maand na inzenden van de zienswijze wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar ik heb zelf de collegebesluiten en de raadsagenda in de gaten moeten houden om uiteindelijk te weten hoe mijn zienswijze beantwoord is.

Deze manier van communiceren vind ik onderhand ronduit stuitend. Ik doe daarom nadrukkelijk de oproep aan uw raad om het college opdracht te geven hier meer respect voor hun burgers te tonen. En het zou een mooi gebaar zijn als uw raad, en dan eigenlijk de griffie, zelf ook actief gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen. Dit is in andere gemeenten al zeer gebruikelijk.

Voorzitter: Zijn er vragen?

GroenLinks: Dit komt neer op een vraag aan het college.

College: Dit is niet goed, dit neem ik morgen mee naar het college. Zo horen wij niet te communiceren. Dit moet anders. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

CDA: Inspreker vraag of de Griffie actie gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen, maar kan de Griffie dat doen? Graag over twee weken antwoord.

NB! Uit overleg met de ambtelijke organisatie blijkt het volgende. Indieners van zienswijzen worden er schriftelijk op geattendeerd wanneer de behandeling van het plan waartegen zij zienswijzen hebben ingediend binnenkort in de raad zal worden behandeld, en dat zij de mogelijkheid hebben in te spreken en zij zich daartoe moeten melden bij de griffie. Tevens wordt aangegeven dat zij meer informatie op de website kunnen vinden. Hiermee wordt geheel tegemoet gekomen aan het verzoek van inspreker.

De Griffie heeft er geen zicht op wie zienswijzen indient tegen voorgenomen plannen van de gemeente, is niet inhoudelijk betrokken bij het behandelen van zienswijzen, en heeft ook geen contactgegevens van degenen die zienswijzen indienen. Nu indieners van zienswijzen daarnaast al via de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd over de agendering van raadsvoorstellen, lijkt in de behoefte van inspreker via de ambtelijke organisatie al voorzien te zijn. Hier is geen taak voor de Griffie weggelegd.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

GroenLinks: Deze wijziging maakt het mogelijk dat de burgemeester een dwangsom kan opleggen bij woonoverlast. Is dat de goede manier om woonoverlast aan te pakken? Wij willen dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 april 2019 behandelen.

ChristenUnie/ PVDA: Wij willen dat ook.

Voorzitter: Dit voorstel wordt een bespreekstuk in de raad.

5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

BewustZW: Twee ton is wel veel in het kader van de bezuinigingen. Daar bovenop komt nog 8 duizend structureel per jaar. Wij verzoeken dit voorstel ook als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

College: De twee ton aan gelden is vanuit de Provincie. De gemeente Zutphen wordt gevraagd €8000,- per jaar te betalen. De speeltuin is een onderdeel van het veel bredere project "Rivier in de stad".

BewustZW: Qua tijdsdruk staan we op scherp waardoor we kans lopen dat wij als gemeente toch zullen moeten opdraaien voor de kosten.

College: Wij hebben hierover contact gehad met de gedeputeerde. Vanuit de Provincie is extra tijd gegeven.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

GroenLinks: Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de zienswijzen van de vogelwerkgroep? En in hoeverre mag de werkgroep Energie Zutphen (ZET) deelnemen aan het park?

Ambtelijke ondersteuning (Rudy de Grootte): De beplanting wordt aangepast en ook het vernatten van het park. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zienswijzen. Wij zijn in gesprek met ZET. Er wordt voldoende energie aan het ziekenhuis en aan Zutphen gegeven.

Stadspartij: Uit onderzoek blijkt dat het niet verstandig is om het buitengebied vol zonnepanelen te zetten. Verder blijkt dat er drie zienswijzen zijn ingediend; hoe zijn die meegenomen?

College: De Revelhorst is geen buitengebied. Het heeft wel een agrarische bestemming: Door de economische crisis is de bestemming afgewaardeerd naar agrarisch. Zonnepanelen op daken vormt ook onderdeel van het onderzoek. Dit zonnepark is een stap in de richting die het college op wil gaan.

Voorzitter: Voldoende besproken. Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

D66: Nummer 6: tekorten VNOG. Apeldoorn wil veranderingen in het bestuur. D66 wil hier op aanhaken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

D66: Memo nummer 4: Wij zijn niet tevreden met de gegeven antwoorden. Wij gaan daarom aanvullende schriftelijke vragen stellen.

VVD: Over het 's-Gravenhof willen wij een apart forum.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-01-2019

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 11-02-2019

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De Stadspartij stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend