Pagina delen

Bestemmingsplan Valckstraat 30

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Valckstraat 30” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0305Valckstr30-vs01);
2. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland is voornemens om basisschool De Zwaan aan de Valckstraat 30 te Zutphen uit te breiden. De Zwaan is een van de drie scholen voor het Vrije School Basisonderwijs in Zutphen. De stichting is voornemens het aantal locaties voor het basisonderwijs terug te brengen naar twee. Om leerlingen op te kunnen vangen op twee locaties dient de locatie aan de Valckstraat verbouwd en uitgebreid te worden. De uitbreiding bestaat uit een aula aan de noordzijde van het bestaande gebouw en daarnaast een loopbrug ten behoeve van de entree. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Deventerweg-Voorsteralleekwartier’ de bestemming ‘Maatschappelijk’ en gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. De voorgenomen uitbreiding van het gebouw is niet gelegen in het bouwvlak. Om mee te kunnen werken aan de uitbreiding van het gebouw is dan ook een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan “Valckstraat 30” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Valckstraat 30’ beoogt de uitbreiding van de basisschool De Zwaan aan de Valckstraat 30 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.
Het betreft een uitbreiding van de bestaande basisschool De Zwaan. De uitbreiding vindt plaats aan de noordzijde van het gebouw, naast de entree van het gebouw. Door aan de voorzijde van het gebouw de aula toe te voegen ontstaat een verankering met het glooiende terrein en gaan omgeving en gebouw vloeiend in elkaar over. De school is gelegen in het groen. De uitbreiding is van ondergeschikte aard en zodanig gesitueerd dat deze geen nadelige invloed heeft op de tegenovergelegen woningen aan de Valckstraat (op ruim 60 meter afstand).

1.2 De gewenste uitbreiding van het gebouw kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.
Het perceel Valckstraat 30 heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Deventerweg-Voorsteralleekwartier’ de bestemming ‘Maatschappelijk’. Op basis hiervan zijn onder andere educatieve voorzieningen toegestaan. De voorgenomen uitbreiding past niet in het bouwvlak zoals opgenomen in de verbeelding van het geldende bestemmingsplan. Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 28 april 2016 tot en met 8 juni 2016 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld
In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning) zijn geregeld middels een legesverordening, en hoeven daarom niet middels een overeenkomst te worden geregeld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

- Bestemmingsplan “Valckstraat 30” (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp0305Valckstr30-vs01).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juli 2016 met nummer 76177b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan “Valckstraat 30” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0305Valckstr30-vs01);
2. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter: De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat Wijkraad De Hoven, zich heeft aangemeld en graag gebruik wil maken van het spreekrecht. De Wijkraad wordt vertegenwoordigd door de heer T. Merkx.

2.a – Inspreekreactie de heerT. Merkx, namens Wijkraad De Hoven

Zie bijlage bij het verslag.

Vragen fracties

De PvdA vraagt of de afgelopen vier à vijf jaar ook sprake was van een onveilige brug.

Inspreker antwoordt bevestigend. Het gezamenlijk gebruik van het fietspad door fietsers, bromfietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. Spreker wijst er op, dat voetgangers onverlichte verkeersdeelnemers zijn en vaak pas last minute worden gesignaleerd.

2.b - Inspreekreactie de heer W. Kersten, namens Vlindertuin De Kas inzake geschil bij De Kaardebol tussen Vlindertuin De Kas en Driekant Buiten

Zie bijlage bij het verslag.

(NB notuliste: reactie college onder agendapunt 3)

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Sueters.

Het College gaat nader in op de ontwikkelingen op De Kaardebol. De onvrede van de huurders is bekend bij het College. In vervolg hierop zijn gesprekken aangegaan met Driekant B.V.

In het verleden is in samenspraak met de raad bewust gekozen voor één hoofdhuurder met onderhuurders.

Toegezegd is dat de onderhuurders in de nieuwe constructie met ongewijzigde voorwaarden te maken zouden hebben, zoals een ongewijzigde huurprijs. Ook is een vorm van samenwerking afgesproken.

Het College ervaart het als erg vervelend dat de samenwerking niet goed verloopt en zal hier deze week verder actie op zetten en bezien of vervolgstappen nodig zijn. Er zal opnieuw een gesprek met de contractpartner, zijnde de hoofdhuurder, worden aangegaan. Het streven van de portefeuillehouder is er op gericht om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Withagen.

Het College meldt dat de integratie tussen het Plein en Delta van de baan is. Hierover is een memo in voorbereiding. Het bestuur van Delta heeft besloten om alle op de integratie gerichte activiteiten stop te zetten. Aangenomen wordt dat het Plein deze week een eensluidend besluit zal nemen. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De portefeuillehouder acht het te ver gaan om dit besluit tijdens het technisch blok nader te motiveren en verwijst naar het aangekondigde memo waarin ook zal worden ingegaan op de toekomst en de uitvoering van de Participatiewet. Wat het College betreft, kan dit memo over veertien dagen in het Forum behandeld worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter stelt vast dat er onder dit agendapunt geen aankondigingen zijn.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016

D66 mist de toezeggingen inzake Delta, zoals deze bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn gedaan. Ook de verbeterplannen van Het Plein worden gemist.

Het College verwijst naar de vraag van D66. Het betreffende amendement is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat zij hierop zal terugkomen. Het verzoek van D66 is om deze toezegging in de lijst op te nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

De voorzitter meldt het verzoek van de SP tijdens het Presidium om hier een bespreekpunt van te maken. De Beheerverordening kan vanavond in de raadsvergadering worden besproken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Akkoord.

6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Akkoord.

6d Bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

De voorzitter verwijst naar de vergadering van het Presidium en verzoekt mevrouw Siebelink dit punt toe te lichten. De VVD pleit voor agendering als bespreekstuk en niet als hamerstuk.

7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 04-07-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 4 juli 2016 conform kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20.25 uur gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend