Pagina delen

Bestemmingsplan Spiegelstraat 3

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Spiegelstraat 3” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0504Spiegelstr3-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om in het pand Spiegelstraat 3 te Zutphen twee woningen te realiseren. Het betreft een voormalig winkelpand.  Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan “Oude stad/IJsselkade”  de bestemming “Gemengd”. Op basis hiervan mag op de begane grond van het pand geen woonfunctie worden gerealiseerd. Om mee te kunnen werken aan het verzoek is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan “Spiegelstraat 3” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Spiegelstraat 3” beoogt de realisatie van  twee (grondgebonden) woningen in het pand Spiegelstraat 3 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1  Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

De detailhandelsfunctie is al geruime tijd uit het pand verdwenen en het staat sindsdien leeg. Er is in Zutphen minder behoefte aan winkelpanden, waardoor de leegstand ontstaat. Het pand is een rijksmonument en gelegen in het centrum. In de directe omgeving zijn verschillende functies aanwezig, hoofdzakelijk woningen en om de hoek is de winkelstraat Korte Beukerstraat gelegen met daarbij ook een aantal restaurants. Voor de leefbaarheid en functie van het gebied zijn twee woningen naast elkaar (grondgebonden en geen appartementen) een positieve ontwikkeling. Het is gewenst om de functie om te zetten in wonen om verpaupering van een rijksmonument te voorkomen.

1.2 De gewenste realisatie van twee woningen kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het pand Spiegelstraat 3 heeft in het geldende bestemmingsplan “Oude stad/IJsselkade” de bestemming “Gemengd”. Op basis hiervan is het niet mogelijk om op de begane grond woonfuncties te realiseren. Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Het plan Spiegelstraat 3 staat op de planninglijst voor woningbouw (KWP 3).

Met de realisatie van het plan worden twee woningen aan de woningbouwvoorraad toegevoegd. Het plan is besproken en akkoord bevonden door de regietafel en staat op de Planningslijst 2014 voor de provincie Gelderland.

1.4 Er zijn geen  zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 26 juni 2014 tot en met 6 augustus 2014 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning) zijn geregeld middels een legesverordening, en hoeven daarom niet middels een overeenkomst te worden geregeld.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in het digitale gemeenteblad,  in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedures komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

Zie stukken die ter inzage liggen

Stukken die ter inzage liggen

  1. Bestemmingsplan “Spiegelstraat 3”

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0132

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 september 2014 met nummer 39698b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Spiegelstraat 3” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0504Spiegelstr3-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-09-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller en M.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie JansenA.W. Jansen en T. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1.       Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.       Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.       Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de gemeente volledig in het gelijk is gesteld in het kort geding dat TCR had aangespannen tegen de gunning van het leerlingenvervoer. TCR gaat in hoger beroep.

Het college meldt voorts dat het kort geding tussen bewoners van De Teuge en Vitens dient op 30 september. De gemeente is hierin geen partij.

Tot slot deel het college mee dat deze middag de naam van het nieuwe zwembad is bekendgemaakt en dat deze luidt: De IJsselslag.

4.       Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.       Toezeggingenlijsten

a.       Toezeggingenlijst Forum 22 september 2014

Er zijn geen vragen.

b.       Toezeggingenlijst Raad 22 september 2014

De Christenunie constateert dat bij toezegging 2014-08 (Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege een afdoeningstermijn staat tot juni 2015. Dit is erg ver weg.

Het college geeft aan dat hier juni 2014 had moeten staan.

6.       Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 september 2014 (griffienummer: 2014-0125)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen (griffienummer 2014-0128)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bestemmingsplan Spiegelstraat 3 (griffienummer 2014-0132)

D66 wijst op argument 1.1. waarin opgemerkt wordt dat in de directe omgeving verschillende functies aanwezig zijn, hoofdzakelijk woningen en om de hoek is de winkelstraat Korte Beukerstraat gelegen met daarbij ook een aantal restaurants.

Het college antwoordt dat dit inderdaad geen valide argument is.

De Fractie Jansen merkt op dat er dan nu een voorstel ligt van het college dat niet klopt en vraagt of dit voorstel dan aangepast gaat worden.

Het college merkt op het voorstel hiermee niet minder van kwaliteit wordt. Het is meer een beschrijving.

De Fractie Jansen stelt voor dat de voorzitter van de raad aan het begin van de vergadering meldt dat de passage uit het voorstel geschrapt wordt.

De fracties stemmen hiermee in.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de rekenkamercommissie (griffienummer 2014-0129)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7.       Lijst ingekomen stukken raad 22 september 2014 (griffienummer 2014-0127)

De Stadspartij merkt op dat de brief op de Lijst van op advies wachtende stukken van Alliander over de strategische koers dateert van februari 2014. De fractie vraagt waarom daar nog geen reactie op is.

Het college deelt mee dat dit morgen op de agenda van het college staat.

8.       Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 september 2014 (griffienummer: 2014-0135)

Geen opmerkingen.

9.       Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 08-09-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De tekst "met daarbij ook een aantal restaurants" uit argument 1.1 van het raadsvoorstel is komen te vervallen.
Geen amendementen ingediend