Pagina delen

Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de zienswijze van het Waterschap Rijn en IJssel niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1102HerzLeesten-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het deelgebied ’t Hummel is een van de woonprojecten in Leesten-Oost en wordt door ontwikkelingsmaatschappij ’t Hummel ontwikkeld. Het gebied is gelegen ten oosten van de Looër Enkweg ter hoogte van de Laan van de Highlanders en er zijn hier reeds 31 woningen gerealiseerd. Op 27 juni 2017 zijn de ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Zutphen tot overeenstemming gekomen over de afronding van dit deelgebied. Onderdeel hiervan is de hoeveelheid nog te realiseren woningen in het deelgebied ’t Hummel en een grondruil. Dit betekent dat naast de twee bestaande woningen in totaal maximaal 45 woningen gerealiseerd mogen worden. Daarbij is overeengekomen dat op termijn, na aanpassing van de woningbouw-programmering, doch op zijn vroegst in 2020 of 2025, twee extra woningen kunnen worden gerealiseerd. Er is daarnaast ook een inspanningsverplichting overeengekomen voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor het oostelijke deel van het deelgebied ’t Hummel. Omdat een gedeelte van de ontwikkeling van de woningen niet past in het huidige bestemmingsplan en om het maximum aantal woningen voor het deelgebied ’t Hummel planologisch-juridisch vast te leggen is een bestemmingsplanherziening nodig.

Naast de bovengenoemde ontwikkeling is voor het project ‘Het Berghege’ op 18 april 2017 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit ‘handelen in strijd met het bestemmingsplan Leesten’ ten behoeve van de realisatie van twee-onder-één-kapwoningen. Omdat deze locatie gelegen is in het plangebied van de herziening, dient deze omgevingsvergunning tevens te worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ heeft vanaf 29 december 2017 tot en met 8 februari 2018 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ beoogt de afronding van deelgebied ‘t Hummel in Leesten-Oost te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken en de verleende omgevingsvergunning voor het project ‘Het Berghege’ planologisch juridisch vast te leggen.

Argumenten

1.1 De zienswijze is na afloop van de termijn ingediend.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 29 december 2017 tot en met 8 februari 2018 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er is een zienswijze ontvangen van het Waterschap Rijn en IJssel (bijlage 1). De zienswijze is ingediend per mail van 9 februari 2018 (en per brief gedateerd 12 februari 2018, ontvangen op 14 februari 2018) en daarmee pas ontvangen na afloop van de termijn. Op basis van artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is de zienswijze dan ook niet-ontvankelijk.

Voor de volledigheid wordt hierbij ingegaan op de zienswijze. Het waterschap geeft aan dat met het ontwerpbestemmingsplan er geen noemenswaardige wijzigingen plaatsvinden voor de waterhuishouding. Het is een goede uitwerking om regenwater te infiltreren en/of af te voeren naar voorzieningen of waterberging. Voor de navolgbaarheid en duidelijkheid wil het waterschap wel graag haar beleidsuitgangspunten (bui 10+10% en bui 100+10%) genoemd zien bij de uitwerking van het thema wateroverlast van de watertoets. Leesten-Oost is een woonwijk in ontwikkeling. Voor Leesten-Oost is een waterhuishoudkundigplan opgesteld (door Arcadis d.d. 11 december 2009 en 8 september 2010) en deze is door het waterschap goedgekeurd. Daarmee is aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan niet nodig.

2.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een klein deel van het plangebied, te weten het omzetten van een gedeelte van de huidige bestemming Wonen op de locatie ’t Hummel 1 en 3 naar Woongebied – 1, Woongebied – 2 en Verkeer-Verblijfgebied. De herontwikkeling van dit gedeelte is vastgelegd in de overeenkomst van juni 2017 en draagt bij aan het invullen van de woningbouwopgave. Daarnaast blijven, behalve het opnemen van de op 18 april 2017 verleende omgevingsvergunning voor het project ‘Het Berghege’, voor het overige deel de bestemmingen in het plangebied ongewijzigd. De bestemmingen Woongebied – 1 en Woongebied – 2 maken deel uit van het plangebied omdat het toegestane maximum aantal woningen gelijk dient te blijven. Voor het deelgebied ’t Hummel is hiervoor met een algemene aanduidingsregel het maximum aantal van 49 woningen vastgelegd.

2.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het deelgebied ’t Hummel heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Leesten’ de bestemmingen Wonen, Woongebied – 1 en Woongebied – 2. Op basis van de bestemming Wonen zijn de twee bestaande woningen bestemd met een bouwvlak waarbinnen elk bouwvlak één vrijstaande woning is toegestaan. Het bestemmingsvlak Wonen wordt verkleind om op het overige deel vrijstaande, twee-onder-één-kapwoningen en/of geschakelde woningen te kunnen realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken en maximum aantal woningen voor het deelgebied ’t Hummel planologisch-juridisch vast te leggen is een bestemmingsplanherziening nodig.

2.3  Er zijn ambtshalve redenen het plan aan te passen.

In de regels is bij de bestemmingen Wonen, Woongebied - 1 en Woongebied – 2 een regel voor het afwijken van de bouwmogelijkheden (opgenomen in de artikelen 4.3 onder a, 5.3 onder d en 6.3 onder d) ter verduidelijking aangepast. De regel is gesplitst in een afwijkingsmogelijkheid voor uitbreiding van woningen in het zijerf tot (het verlengde van) de voorgevellijn van het hoofdgebouw en in een afwijkingsmogelijkheid voor uitbreiding van woningen met een erker. Hiermee zijn de artikelen 4.3 onder c, 5.3 onder f en 6.3 onder g uit het ontwerpbestemmingsplan komen te vervallen.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Het onderhavige bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard, waarbij de woningbouwmogelijkheden op basis van het voorgaande bestemmingsplan Leesten-Oost al voor 2008, voor de invoering van de Wro, zijn ondergebracht in de grondexploitatie van het gebied. Voor het deelplan ’t Hummel is een overeenkomst gesloten met ontwikkelingsmaatschappij ’t Hummel. De kosten voor deze nieuwbouw zijn daarmee anderszins verzekerd. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Procedure verlenen hogere grenswaarden geluid

De Wet geluidhinder geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van een ruimtelijke procedure. Uit het onderzoek is gebleken dat voor de woningen in het deelgebied Berghege oost vanwege de N314 er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarom dient voor deze woningen een hogere grenswaarde vast te worden gesteld. Dit besluit moet een binnengeluidsniveau waarborgen van maximaal 33 dB. Het verlenen van hogere grenswaarden is gemandateerd aan de Teamleider RED. De procedure loopt - conform de wet - parallel aan die van de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van het besluit heeft tegelijk met het ontwerp van de bestemmingsplanherziening ter inzage gelegen. Het verlenen van de hogere grenswaarden blijft - nu er geen inhoudelijke zienswijzen zijn ingediend op dit ontwerpbesluit - gemandateerd aan de Teamleider RED. Het besluit wordt genomen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Financiën

De kosten van de bouw van de woningen in het deelgebied ’t Hummel zijn voor rekening van ontwikkelaar.

Bijlagen

  1. Zienswijze Waterschap Rijn en IJssel
  2. Bestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0025

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 februari 2018 met nummer 98876


gelet op artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtlijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht


b e s l u i t :

  1. de zienswijze van het Waterschap Rijn en IJssel niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1102HerzLeesten-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 maart 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het deelgebied ’t Hummel is een van de woonprojecten in Leesten-Oost en wordt door ontwikkelingsmaatschappij ’t Hummel ontwikkeld. Omdat een gedeelte van de ontwikkeling van de woningen niet past in het huidige bestemmingsplan en om het maximum aantal woningen voor het deelgebied ’t Hummel planologisch-juridisch vast te leggen is een bestemmingsplanherziening nodig.

Naast de bovengenoemde ontwikkeling is voor het project ‘Het Berghege’ op 18 april 2017 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit ‘handelen in strijd met het bestemmingsplan Leesten’ ten behoeve van de realisatie van twee-onder-één-kapwoningen. Omdat deze locatie gelegen is in het plangebied van de herziening, dient deze omgevingsvergunning tevens te worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ heeft vanaf 29 december 2017 tot en met 8 februari 2018 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen.

De raad wordt voorgesteld de zienswijze van het Waterschap Rijn en IJssel niet-ontvankelijk te verklaren, het bestemmingsplan ‘Leesten, 1e herziening’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1102HerzLeesten-vs01), en geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA. Verwoort
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers gemeld, te weten mevrouw Ter Velde namens Stichting ‘Rivierdorp en Stad op één lijn’ en de heer Volma namens Stichting Warnsveld Zutphen Hoogspanningsvrij. De insprekers krijgen de gelegenheid hun betoog te houden bij agendapunt 7.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het benoemingsvoorstel zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

5b. Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

De VVD heeft geconstateerd dat Heerde onder een andere arbeidsmarktregio valt. Heerde zet wel de nodige stappen om alsnog bij de Stedendriehoek aan te sluiten. Spreker vraagt hoe de Provincie dit wil afdwingen.

Het College licht toe dat het antwoord op deze vraag schriftelijk zal volgen vòòr de raadsvergadering. Het College zal positief adviseren over de aansluiting.

Conclusie: Het Technisch Blok concludeert dat na de schriftelijke beantwoording door het College zal worden besloten of voorliggend voorstel een hamerstuk wordt.

5c. Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen

GroenLinks heeft vernomen dat de bewoners rondom De Mars momenteel niet veel geluidsoverlast ervaren. De vraag is gericht op de toekomstverwachting, wat dit punt betreft, rekening houdend met de verdere invulling van de kavels.

Het College licht toe dat het geluidsreductieplan wordt opgesteld omdat de gemeente anders geen vergunning kan afgeven aan de onderneming die daarom heeft gevraagd. De genoemde norm betreft het geluid in z’n totaliteit. Een geluidstoename is geen optie. Er vindt een verdeling over de kavels plaats. In de nabije omgeving wordt in ieder geval niet legaal gewoond; mocht er sprake zijn van bewoning dan is dit illegaal.

GroenLinks vraagt aandacht voor de woningen langs de Deventerweg en de Noorderhaven. Het College spreekt over een totaalnorm, maar spreker stelt vast dat er toch nog wel geluid bij kan komen. Spreker zou graag zien dat er daadwerkelijk sprake is van geluidsreductie en geluidsreducerende maatregelen.

Ook ziet GroenLinks graag dat de totale geluidsruimte niet wordt ingenomen. Dit kan ook worden ervaren als een stimulans. Als bedrijven geluidsreducerende maatregelen nemen, komt dat ten goede aan de totale geluidsemissie.

Het College acht dit een mooie aanvulling en neemt dit mee, maar dat is niet de wijze waarop de norm is vastgesteld.

Het CDA vraagt of de mogelijkheid bestaat dat woningbouw en bedrijven met elkaar in de knel komen als er in de toekomst dicht bij bedrijven woningbouw gaat plaatsvinden.

Het College antwoordt dat dit juist met dit plan is verholpen. Desgevraagd geeft het College aan, dat dit onderwerp momenteel niet aan de orde is voor andere bedrijventerreinen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het bestemmingsplan zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

5d. Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'

De VVD vraagt waarom het College de zienswijze van het Waterschap terzijde heeft geschoven.

Het College meldt dat de zienswijze een dag te laat binnen kwam. In contacten met het Waterschap was al afgesproken dat op deze wijze zou worden gehandeld.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het bestemmingsplan zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

6. Motie: Afgesloten honden speelplaatsen

Burgerbelang doet een ordevoorstel. De fractie verzoekt dit onderwerp in een specifiek theamaforum te behandelen. Aan het College wordt gevraagd een klankbordgroep te vormen. Deze klankbordgroep kan dan input leveren in het Forum.

De SP geeft aan dat het aan de Agendacommissie is om dit voor een Forum te agenderen. Voor de SP is een afzonderlijk Forum niet nodig.

De voorzitter constateert dat de mening van de SP door de overige fracties wordt gedeeld. Het voorstel van Burgerbelang is ook reeds aan de orde geweest in het Presidium. Het Presidium heeft aangegeven dat de Agendacommissie hierover beslist. Als de tijd in dit Technisch Blok onvoldoende is, kan de bespreking worden geschorst en zal de Agendacommissie besluiten over agendering voor een Forum. Spreker geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie, zijnde de fracties van Burgerbelang en het CDA.

Burgerbelang licht de motie toe. De combinatie van loslopende honden met andere gebruikers kan tot lastige situaties kan leiden. De indieners denken dat het afsluiten van losloopgebieden een oplossing biedt. Mensen die geen honden hebben en honden als lastig ervaren zijn hiermee geholpen. Een klankbordgroep vanuit de samenleving zou aan kunnen geven welke plaatsen geschikt zijn als afgesloten losloopgebied en hoe dit gestalte kan krijgen. Het Walhalla en de praktijkschool zouden hierbij betrokken kunnen worden.

Het CDA denkt dat afgebakende plekken ook bijdragen aan de handhavingstaak.

De PvdA heeft op zich geen problemen met deze motie, maar in bepaalde wijken hebben bewoners samen met het wijkteam binnen een jaar een hondenspeelplaats gerealiseerd. De PvdA meent dat dit op andere plaatsen ook mogelijk is en denkt dat de oplossing niet ligt in het plaatsen van hekken om alle losloopgebieden.

Burgerbelang vraagt niet om alle losloopgebieden van een hek te voorzien. Feit is wel dat niet alle wijken over een wijkteam beschikken.

De indieners wensen meer hondenspeelplaatsen dan de huidige vijftien.

De VVD vindt de motie sympathiek en zal deze ondersteunen. Wel vraagt de fractie aandacht voor handhaving op plaatsen waar loslopende honden nièt zijn toegestaan.

ChristenUnie vindt de motie eveneens sympathiek en zal deze steunen. Spreker vraagt of de indieners meer losloopgebieden wensen of aanpassing van de bestaande.

Burgerbelang licht toe dat het losloopgebied bij de vijver bijvoorbeeld zou kunnen worden verplaatst naar een locatie die kan worden afgesloten. De indieners vragen geen uitbreiding van het aantal losloopgebieden.

GroenLinks vraagt vanuit welke bronnen de indieners de signalen over lastige situaties hebben ontvangen. Voorts vraagt GroenLinks wat de wijkteams in dezen kunnen betekenen. Met een specifieke wijkaanpak kunnen doelgroepen dichter bij elkaar worden gebracht dan met een gemeentelijke aanpak.

Burgerbelang geeft nogmaals aan, dat sommige wijken geen wijkteam hebben. Bewoners kunnen dan nergens met hun vragen terecht. De wijkregisseurs kunnen blijkbaar niet in die behoefte voorzien. Spreker heeft de signalen ontvangen door het bezoeken van de losloopgebieden. Een aantal daarvan behoeft aandacht.

BewustZW informeert wat wordt bedoeld met een natuurlijke afscheiding.

Burgerbelang had dit tijdens een presentatie in een thematisch Forum willen toelichten. Met wilgentakken kan een natuurlijke afzetting worden gemaakt.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de opdracht van de klankbordgroep. Als de klankbordgroep wordt ingesteld, dient zij wel met de hondenbezitters in de wijk in overleg te treden.

Burgerbelang wijst erop dat de uitlaatgebieden hetzelfde blijven, alleen mogen op sommige plaatsen de honden niet meer loslopen.

Het CDA stelt dat de kaart met losloopgebieden een update nodig heeft. De meedenkavond over hondenbeleid werd door veel belangstellenden bezocht.

D66 vraagt zich af of een gemeentebrede klankbordgroep wel meerwaarde heeft. Binnen een wijk kan namelijk al heel veel worden bereikt.

Burgerbelang geeft aan dat de mensen nu niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

De PvdA is van mening dat het tijd wordt om de proef met zakjes en afvalbakken te evalueren; dat zou mooi gecombineerd kunnen worden met een evaluatie van het hondenbeleid in brede zin. Er zijn best veel mogelijkheden om te helpen in delen van de stad waar geen wijkteams zijn, maar dat hoeft niet per definitie middels een klankbordgroep.

Burgerbelang bedankt iedereen voor de verhelderede vragen en de op- en aanmerkingen. Wellicht verdient de motie aanscherping voordat deze in de raad wordt behandeld.

De voorzitter stelt vast dat de motie nu niet doorgaat naar de raad maar eerst zal worden aangescherpt.

Conclusie: de indiener zal – rekening houdend met de inbreng tijdens het TB - de motie aanscherpen voordat deze voor raadsbehandeling wordt ingebracht

7. Lijst ingekomen stukken Raad 12 maart 2018

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ter Velde, inspreker bij ingekomen stuk C5, brief (13-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 117825)Wet Energie Transitie.

Mevrouw Ter Velde wijst op het besluit dat is genomen door de Tweede Kamer, dat ook armlastige gemeenten moeten kunnen verkabelen. De Provincie Gelderland heeft inmiddels anderhalf miljoen euro hiertoe toegekend aan de gemeente Apeldoorn.

Uit contacten met de Provincie is voorts gebleken dat de Provincie ervoor openstaat dat vrijkomende grond een bestemming krijgt die past bij de provinciale doelstellingen, zoals bebossing om klimaatstress tegen te gaan. Primair zou de gemeente Zutphen een haalbaarheidsonderzoek moeten uitvoeren. Dan wordt duidelijk met welke techniek en tegen welke kosten de kabels kunnen verdwijnen. De kosten van het Rijk worden via de energienota aan de burgers doorberekend. Dat betekent dat de inwoners van Zutphen ook meebetalen aan de landelijke verkabeling, ook al zou er in de eigen gemeente feitelijk geen sprake van verkabeling zijn. Door milieuspecialisten wordt de situatie in Zutphen als één van de meest ernstige in Nederland beschouwd. De kinderen van het ACZ mogen niet onder de kabels wonen, maar dit zou voor alle kinderen moeten gelden, vanwege de hoge concentraties fijnstof. De gemeente heeft nu de kans om de kabels definitief onder de grond te krijgen en de gemeente duurzaam te vergroenen. Er is echter weinig tijd.

De gemeente kan tot 1 januari 2020 een aanvraag voor verkabeling indienen, waarbij het principe wordt gehanteerd ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Er zit dus tijdsdruk op het haalbaarheidsonderzoek en de Zutphense politici moeten hiermee snel aan de slag gaan, om de laatste kans niet te laten passeren.

BewustZW wenst een reactie van het College.

Het College vindt dat het woord aan de politiek is. Er is een motie ingediend en het College lijkt het niet wenselijk om daarop vooruit te lopen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Volma, inspreker bij ingekomen stuk C5, brief (13-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 117825)Wet Energie Transitie.

De heer Volma wijst op het feit dat in gebieden met hoogspanningsleidingen meer kinderen aan leukemie lijden. Zij hebben tweemaal zoveel kans op leukemie als elders. Elk geval van kinderleukemie dat voorkomen kan worden, is er één. Het beschermen van burgers is een primaire taak van de gemeente. Zutphen zou de kans op leukemie dus moeten verlagen, maar helaas heeft de gemeente Zutphen tot op heden de kop in het zand gestoken. Inspreker heeft in een gesprek met de wethouder een cruciale denkfout geconstateerd. Het wachten op een wetenschappelijke verklaring wordt door de gemeente misbruikt om de invloed van hoogspanning op leukemie in twijfel te trekken. Inspreker vindt dit een gevaarlijke en kwalijke denkfout en vraagt zich af waarom de gemeente zich niet aan de Wet hoeft te houden.

Voorts is aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur niet uit te sluiten. Als de gemeente wacht tot na 2020, dan is de consequentie dat de gemeente op eigen kosten moet verkabelen.

Inspreker begrijpt niet waarom een organisatie als de gemeente Zutphen dit risico bewust neemt. De huidige coalitie heeft nu de kans om te starten met het haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek leidt nog niet tot verplichtingen, maar is wel een belangrijk statement naar de inwoners, dat de gemeente de gezondheid van haar inwoners serieus neemt.

De PvdA en Burgerbelang wensen inzage in het wetenschappelijk onderzoek, waar inspreker aan refereert.

Inspreker zegt toe het wetenschappelijk rapport toe te zullen zenden.

8 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 12-02-2018

Besluit: Het Forumverslag, gedateerd op 12-02-2018, wordt conform vastgesteld.

9b. Technisch Blok 12 februari 2018

Besluit: Het verslag van het Technisch Blok, gedateerd op 12-02-2018, wordt conform vastgesteld.

9c. Forumverslag 15-02-2018

Besluit: Het Forumverslag, gedateerd op 15-02-2018, wordt conform vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend