Pagina delen

Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Lansinkweg 2, Zutphen”vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan “Lansinkweg 2” met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1512Lansinkweg2-vs01);
 3. geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. de Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen door middel van bijgaande verordening (Verordening tot intrekking van de Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen 2017) in te trekken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan “Lansinkweg 2” heeft van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Er is in de periode van terinzagelegging één zienswijze kenbaar gemaakt.

Over de locatie Lansinkweg 2 zijn in het verleden diverse gesprekken gevoerd met eigenaars over de mogelijkheden van de bedrijfsvoering. Op de locatie was het volgende mogelijk: of opschalen naar dubbel aantal dieren (bijna 200.000 kippen behorend bij de intensieve veehouderij) of stoppen en omschakelen naar een andere bedrijfsvoering. Eigenaren hebben aangegeven dat ze willen omschakelen naar een recreatiebedrijf.

Het verzoek is gedaan om op deze locatie extensieve verblijfsrecreatie op te richten met maximaal 30 recreatiewoningen en maximaal 6 groepsaccommodaties en/of toeristisch kamperen in een landschappelijk ingepaste setting (doelgroep zijn gezinnen, families, groepen maar geen jongerencamping). De bestaande grote opstallen die nog niet afgeschreven zijn willen ze gebruiken voor opslag van diverse goederen, wo caravans e.d. en voor ondersteunende voorzieningen bij het recreatiebedrijf (ontvangst, binnenspelen, sanitair e.d.). Op de grote dakvlakken komen zonnepanelen, waardoor de bedrijfsvoering energieneutraal kan worden.

De omschakeling van de intensieve veehouderij naar een recreatiebedrijf is op basis van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West” niet mogelijk. Om de transformatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Lansinkweg 2, Zutphen” beoogt de transformatie van de intensieve veehouderij naar een recreatiebedrijf aan de Lansinkweg 2 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1  Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze kenbaar gemaakt.

Het Waterschap Rijn & IJssel heeft op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend. Het Waterschap heeft een aantal opmerkingen op het plan. Dit betreft tekstuele opmerkingen voor de plantoelichting, waarvoor in de brief een tekstvoorstel is opgenomen. En het betreft inhoudelijke opmerkingen ten aanzien van de plantoelichting. Wat met name van belang is, is de verantwoording in de waterparagraaf die gemist wordt ten aanzien van de waterberging.

De tekstuele opmerkingen waarvoor een tekstvoorstel is aangeleverd zijn in de toelichting (waterparagraaf) verwerkt. De watertoetstabel is vervangen door de meest recente, zoals toegezonden door het waterschap. De motivering is aangevuld. De aanpassingen zijn met het Waterschap doorgesproken en akkoord bevonden door het Waterschap.

2.1 Het plan past binnen de Visie Landelijk gebied, binnen de STUIT-visie en binnen de provinciale verordening.

Het verzoek is gelegd naast de Visie landelijk gebied die in 2015 is vastgesteld en de al eerder vastgestelde STUIT-visie. De visies bieden ruimte voor creatieve initiatieven en nieuwe (economische) ontwikkelingen. Met de ruimte in deze visies kunnen gebruikers van het gebied beter inspelen op een veranderende markt en vraag. Een nieuw initiatief in de recreatieve sfeer moet aanvullend op het huidige aanbod zijn en een versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse met zich meebrengen. Uitwerking van het plan is gedaan op grond van de STUIT-visie en de gebiedsDNA’s uit de Visie landelijk gebied.

Een deel van de gronden is gelegen in de Groene Ontwikkelingszone en het Waardevol landschap van de provincie. Dat betekent dat elke verandering in functies of uitbreiding van functies gepaard moet gaan met een goede inpassing van de functies rekening houdend met de kernkwaliteiten van het gebied. In dit geval gaat het niet alleen om landschappelijke kernkwaliteiten maar ook kwaliteiten ten behoeve van natuurontwikkeling. Met het voorgestelde plan inclusief de landschappelijke inpassing wordt hier aan voldaan.

2.2 Beëindiging van de intensieve veehouderij betekent milieuwinst.

Het beëindigen van de intensieve veehouderij op deze plek brengt een enorme milieuwinst en daarmee gezondheidswinst met zich mee. Daar waar nu sprake is van een overbelaste situatie voor de omgeving door geuroverlast, stofuitstoot, ammoniakuitstoot is dat er niet in de nieuwe situatie. Met de omschakeling kan de Geurverordening die nu geldt voor Revelhorst IV worden ingetrokken (zie 4.1).

2.3 Het plan past bij het focustraject van de gemeente.

Een van de doelen van de gemeente is het ondersteunen van het ondernemersklimaat. Ondernemers willen inzetten op een duurzame voortzetting van een bedrijf op deze locatie met behulp van technische mogelijkheden om duurzaam te kunnen ondernemen. Het toevoegen van een recreatief segment dat we in Zutphen nog niet hebben geeft mogelijkheden voor werk en inzet van Wajong-ers (die ze nu ook hebben), omschakelen biedt mogelijkheden om met andere ondernemers in de omgeving en in de stad een verbinding aan te gaan (arrangementen op recreatief-toeristisch gebied).

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor onderhavige ontwikkeling is een anterieure overeenkomst gesloten. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

4.1 De Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen kan worden ingetrokken.

Door het wegbestemmen van de intensieve veehouderij kan de nu geldende Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen worden ingetrokken. Dit is een logische en formele vervolgstap bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Lansinkweg 2. Dit brengt met zich mee dat er geen extra geurregels meer gelden voor de ontwikkeling van Revelhorst IV.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan

Na vaststelling door de raad van het bestemmingsplan ligt dit plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij dat niet konden, beroep instellen bij de Raad van State. Degenen die beroep instellen kunnen tevens om een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat het plan na het ter inzage leggen in werking treedt.

De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Contact, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Verordening tot intrekking Geurverordening Revelhorst IV

De verordening tot intrekken van de Geurverordening wordt op de voorgeschreven wijze digitaal bekend gemaakt, opdat deze verordening ook in werking treedt.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legestabel voor rekening van de initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zullen eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

 1. Ingediende zienswijze
 2. Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Lansinkweg 2, Zutphen”
 3. Vast te stellen bestemmingsplan “Lansinkweg 2” (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp1512Lansinkweg2-vs01)
 4. Verordening tot intrekking van de Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0116

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 september 2017 met nummer 105184


gelet op artikelen 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6, 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 149 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

 1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Lansinkweg 2, Zutphen” vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan “Lansinkweg 2” met betrekking tot de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301. bp1512Lansinkweg2-vs01);
 3. geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. de Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen door middel van bijgaande verordening (Verordening tot intrekking van de Geurverordening Revelhorst IV gemeente Zutphen 2017) in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De bebouwing aan Lansinkweg 2 / 2a is in gebruik als intensieve veehouderij. De huidige ondernemers zijn voornemens om te schakelen naar recreatie in boerderijsfeer door middel van het hergebruiken van de huidige bebouwing voor opslag van campers, caravans en overige goederen en het plaatsen van lodges/houten vakantiehuisjes en groepsverblijven. Tevens is er plaats voor een (blijvende) kleinschalige paardenstalling en ruw-/diervoederopslag. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet passend is in de huidige bestemming is een bestemmingsplanherziening vereist.

Het ontwerpbestemmingsplan “Lansinkweg 2” heeft van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Er is in de periode van terinzagelegging één zienswijze kenbaar gemaakt.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de zienswijzennota en de wijziging van het bestemmingsplan.

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-10-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft de inspreker, de heer Ophuis, het woord.

De heer Ophuis verwijst naar diens eerdere inspreekreactie tijdens het Technisch Blok op 11 september jl. Hij heeft er toen op aangedrongen het agendapunt betreffende de kredietverlening voor de WKO-installatie aan te houden. Inmiddels heeft hij twee gesprekken gevoerd met wethouder Sueters. Deze gesprekken zijn goed verlopen.

Tijdens het gesprek op 20 september heeft de wethouder gemeld dat voor de WKO installatie nog geen vergunning was aangevraagd bij de Provincie en heeft hij toegezegd dat eerst een onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele risico’s zou plaatsvinden. De resultaten van deze onderzoeken zouden ter kennisgeving aan de buurtbewoners worden gebracht en de buurtbewoners zouden worden voorgelicht over het WKO-systeem. Pas daarna zou de vergunning worden aangevraagd bij de Provincie. Spreker wenst daaraan toe te voegen dat de vergunning pas wordt aangevraagd als ook de haalbaarheid is bewezen. Hij adviseert deze voorwaarde op te nemen in de voorwaarden die aan de kredietverlening worden gekoppeld.

De ongerustheid over de WKO-installatie heeft met name te maken met het risico van mogelijke bodemverschuivingen, de aanwezige verontreiniging van het grondwater en de gevolgen van het meebewegen van het waterpeil in de IJssel met het grondwater in het centrum.

Het resultaat van het tweede gesprek met wethouder Sueters is de afspraak dat gemeentelijk architect Rouw alle benodigde gegevens krijgt om een ontwerp te maken, waarbij de luchtinstallatie een kwartslag wordt gedraaid; zodoende komt deze in de lengterichting van de diagonaal van het stadhuis te liggen, in plaats van in de breedte en hoeft de installatie niet meer op een stellage te worden geplaatst. Zonder deze stellage kan de installatie 1.50 tot 1.70 meter lager worden geplaatst.

De architect verwacht het gewijzigde ontwerp eind oktober gereed te hebben, waarna er medio november een 3D-presentatie voor omwonenden volgt.

Gezien de geluidsproductie van de nieuwe klimaatinstallatie pleit inspreker voor geluidsmetingen bij omwonenden. Spreker spreekt voorts de verwachting uit dat de eerder gemaakte afspraken over de gebruikstijden van de installatie worden nagekomen.

Spreker meldt afsluitend dat hij blij is met het feit dat dit nu is opgepakt en dat de architect wordt betrokken bij het ontwerp.

De voorzitter constateert dat er vanuit de fracties geen vragen worden voorgelegd aan de heer Ophuis.

De inspraakreactie van de heer Ophuis is bij dit verslag gevoegd.

3. Actieve informatievoorziening

Het College meldt - naar aanleiding van de inbreng inzake de WKO-installatie - dat een memo naar de raad is gestuurd over de gang van zaken. Na het opstellen van de memo’s zijn er nieuwe feiten naar voren gekomen. Zo is onder meer gebleken dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Op basis hiervan heeft het College besloten een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rondom de bouw van de klimaatinstallatie op het stadhuis. De uitslag zal zo spoedig mogelijk met de raad worden gedeeld.

Er is een goed gesprek gevoerd met de omwonenden en de architect. In gezamenlijkheid wordt bezien wat binnen het bestemmingsplan de beste oplossing is.

De VVD wijst er op dat in de inspreekreactie ook zorgen zijn geuit wat betreft het boren. Spreker vraagt de wethouder of hierover ook inderdaad goed overleg met omwonenden plaatsvindt.

Het College bevestigt dat dit onderwerp wordt meegenomen in de gesprekken met omwonenden, maar het staat los van de WKO-installatie. De bewoners is voorts de mogelijkheid geboden om dit met de installateur te bespreken.

D66 informeert naar het moment waarop de vergunning is verleend en vraagt op welk moment het College signaleerde dat er iets misging.

Het College antwoordt dat dit in het collegeonderzoek in beeld zal worden gebracht. In de memo is vermeld dat het College nog niet op de hoogte was op het moment dat er zaken misgingen. De schriftelijke vragen van D66 zijn in de memo behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt een motie aan over de Voedselbank. Het College wordt in deze motie gevraagd om het voortbestaan van de Voedselbank te garanderen zolang bewoners van Zutphen deze voorziening nodig hebben.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 9 oktober 2017.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de raad, versiedatum 9 oktober 2017.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Startersleningen 2017

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6f. Intrekken Verordening wet inburgering

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017

De PvdA wijst op de brief, die door de heer K. de Heer op 21 september aan College en raadsleden is gestuurd. De heer De heer spreekt hierin over “de dreiging van grootschalige horeca in de wijk”. De PvdA constateert dat dit schrijven ontbreekt in de lijst ingekomen stukken van 9 oktober.

Het College zal nagaan of deze brief aan het College en de raad is gericht.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen Forumverslagen

9a. Forumverslag 21-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 25-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend