Pagina delen

Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan ‘Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1413LgHoekendaal-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om de woonbestemming op de locatie van de niet meer bestaande villa op het Landgoed Hoekendaal, gelegen aan de Vordenseweg 36 te Warnsveld, te verplaatsen. Op het landgoed is reeds een woning aanwezig. In het huidige bestemmingsplan zijn twee woningen toegestaan, één ter plaatse van de bestaande woning en één ter plaatse van de niet meer bestaande villa (gesitueerd naast en ten westen van de bestaande woning). Verzoeker is voornemens op het landgoed een tweede woning te bouwen. De locatie van de niet meer bestaande villa is om technische, praktische en sociale redenen niet geschikt voor het bouwen van de woning. De gewenste locatie voor de tweede woning ligt aan de zuidoostzijde van het landgoed. Op grond van het geldende bestemmingsplan is op deze locatie geen woonbestemming aanwezig. Om de bouw van woning aan de zuidoostzijde van het landgoed mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld’ heeft vanaf 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er zijn geen schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen ingediend.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld’ beoogt het verplaatsen van de woonbestemming om de tweede woning op de gewenste locatie op het Landgoed Hoekendaal planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het bestemmingsplan voorziet in het verplaatsen van de woonbestemming op het landgoed Hoekendaal gelegen aan de Vordenseweg 36 in het buitengebied van de gemeente Zutphen. De nieuwe locatie van de woonbestemming is geprojecteerd op de zuidoostzijde van het perceel aan de rand van de bestaande open ruimte. De woning wordt ontsloten via een bestaande ontsluitingsweg vanaf de Hoekendaalseweg. Om de woning goed in te passen in het bestaande landschap is gekeken naar de karakteristiek van de woningen in de omgeving van Hoekendaal. Daaruit zijn de volgende richtlijnen ontleend. De goothoogte van de woning is maximaal 3,5 meter. De woning is voorzien van een grote kap en de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.

1.2 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het perceel Vordenseweg 36 heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost 2007’ de bestemmingen Bos en Agrarisch gebied met hoge natuur- en landschapswaarden. De nieuwe locatie van de tweede woning heeft de bestemming Agrarisch gebied met hoge natuur- en landschapswaarden. Op basis van de bestemmingen Bos en Agrarisch gebied met hoge natuur- en landschapswaarden is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘W’ een woning toegestaan. De gewenste locatie van de tweede woning heeft geen aanduiding ‘W’. Aan de verplaatsing van de woonbestemming kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor onderhavige ontwikkeling is een anterieureovereenkomst gesloten. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legestabel voor rekening van de initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zullen eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

-          Bestemmingsplan “Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld’” (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp1413LgHoekendaal-vs01),

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 september 2017 met nummer 104676


gelet op artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan ‘Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1413LgHoekendaal-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Aan de Vordenseweg 36 (Warnsveld) ligt een landgoed waarop één woning en een berging aanwezig zijn. In het bestemmingsplan is daarnaast een woning bestemd op de locatie van een niet meer bestaande villa. De initiatiefnemer wil op het landgoed een tweede woning bouwen. De locatie van de niet meer bestaande villa is om technische, praktische en sociale redenen niet geschikt voor het bouwen van de woning. De gewenste locatie voor de woning ligt aan de zuidoostzijde van het landgoed. Op grond van het geldende bestemmingsplan is op deze locatie geen woonbestemming aanwezig. Om de woonbestemming naar deze locatie te verplaatsen dient het bestemmingsplan te worden herzien.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen ingediend.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

 

.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-10-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft de inspreker, de heer Ophuis, het woord.

De heer Ophuis verwijst naar diens eerdere inspreekreactie tijdens het Technisch Blok op 11 september jl. Hij heeft er toen op aangedrongen het agendapunt betreffende de kredietverlening voor de WKO-installatie aan te houden. Inmiddels heeft hij twee gesprekken gevoerd met wethouder Sueters. Deze gesprekken zijn goed verlopen.

Tijdens het gesprek op 20 september heeft de wethouder gemeld dat voor de WKO installatie nog geen vergunning was aangevraagd bij de Provincie en heeft hij toegezegd dat eerst een onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele risico’s zou plaatsvinden. De resultaten van deze onderzoeken zouden ter kennisgeving aan de buurtbewoners worden gebracht en de buurtbewoners zouden worden voorgelicht over het WKO-systeem. Pas daarna zou de vergunning worden aangevraagd bij de Provincie. Spreker wenst daaraan toe te voegen dat de vergunning pas wordt aangevraagd als ook de haalbaarheid is bewezen. Hij adviseert deze voorwaarde op te nemen in de voorwaarden die aan de kredietverlening worden gekoppeld.

De ongerustheid over de WKO-installatie heeft met name te maken met het risico van mogelijke bodemverschuivingen, de aanwezige verontreiniging van het grondwater en de gevolgen van het meebewegen van het waterpeil in de IJssel met het grondwater in het centrum.

Het resultaat van het tweede gesprek met wethouder Sueters is de afspraak dat gemeentelijk architect Rouw alle benodigde gegevens krijgt om een ontwerp te maken, waarbij de luchtinstallatie een kwartslag wordt gedraaid; zodoende komt deze in de lengterichting van de diagonaal van het stadhuis te liggen, in plaats van in de breedte en hoeft de installatie niet meer op een stellage te worden geplaatst. Zonder deze stellage kan de installatie 1.50 tot 1.70 meter lager worden geplaatst.

De architect verwacht het gewijzigde ontwerp eind oktober gereed te hebben, waarna er medio november een 3D-presentatie voor omwonenden volgt.

Gezien de geluidsproductie van de nieuwe klimaatinstallatie pleit inspreker voor geluidsmetingen bij omwonenden. Spreker spreekt voorts de verwachting uit dat de eerder gemaakte afspraken over de gebruikstijden van de installatie worden nagekomen.

Spreker meldt afsluitend dat hij blij is met het feit dat dit nu is opgepakt en dat de architect wordt betrokken bij het ontwerp.

De voorzitter constateert dat er vanuit de fracties geen vragen worden voorgelegd aan de heer Ophuis.

De inspraakreactie van de heer Ophuis is bij dit verslag gevoegd.

3. Actieve informatievoorziening

Het College meldt - naar aanleiding van de inbreng inzake de WKO-installatie - dat een memo naar de raad is gestuurd over de gang van zaken. Na het opstellen van de memo’s zijn er nieuwe feiten naar voren gekomen. Zo is onder meer gebleken dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Op basis hiervan heeft het College besloten een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rondom de bouw van de klimaatinstallatie op het stadhuis. De uitslag zal zo spoedig mogelijk met de raad worden gedeeld.

Er is een goed gesprek gevoerd met de omwonenden en de architect. In gezamenlijkheid wordt bezien wat binnen het bestemmingsplan de beste oplossing is.

De VVD wijst er op dat in de inspreekreactie ook zorgen zijn geuit wat betreft het boren. Spreker vraagt de wethouder of hierover ook inderdaad goed overleg met omwonenden plaatsvindt.

Het College bevestigt dat dit onderwerp wordt meegenomen in de gesprekken met omwonenden, maar het staat los van de WKO-installatie. De bewoners is voorts de mogelijkheid geboden om dit met de installateur te bespreken.

D66 informeert naar het moment waarop de vergunning is verleend en vraagt op welk moment het College signaleerde dat er iets misging.

Het College antwoordt dat dit in het collegeonderzoek in beeld zal worden gebracht. In de memo is vermeld dat het College nog niet op de hoogte was op het moment dat er zaken misgingen. De schriftelijke vragen van D66 zijn in de memo behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt een motie aan over de Voedselbank. Het College wordt in deze motie gevraagd om het voortbestaan van de Voedselbank te garanderen zolang bewoners van Zutphen deze voorziening nodig hebben.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 9 oktober 2017.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de raad, versiedatum 9 oktober 2017.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Startersleningen 2017

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6f. Intrekken Verordening wet inburgering

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017

De PvdA wijst op de brief, die door de heer K. de Heer op 21 september aan College en raadsleden is gestuurd. De heer De heer spreekt hierin over “de dreiging van grootschalige horeca in de wijk”. De PvdA constateert dat dit schrijven ontbreekt in de lijst ingekomen stukken van 9 oktober.

Het College zal nagaan of deze brief aan het College en de raad is gericht.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen Forumverslagen

9a. Forumverslag 21-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 25-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend