Pagina delen

Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die de ‘beleidsvisie externe veiligheid’ (d.d. 18 mei 2015) biedt en de realisatie van de scholen voor speciaal basisonderwijs aan de Keucheniusstraat 26 toe te staan;
  2. het bestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0715Keuchstr26-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door de nieuwbouw van het zwembad De IJsselslag is het voormalige zwembadterrein aan de Keucheniusstraat vrijgekomen voor herontwikkeling. Naast het terrein is de korfbalvereniging gelegen. Voor beide locaties zijn verzoeken voor (her)ontwikkeling gekregen. Vanuit onderwijs is de vraag gekomen om op het voormalig zwembadterrein een cluster IV school te bouwen en vervangende nieuwbouw voor het Mozaïek in combinatie met een deel voor het cluster III onderwijs (Anne Flokstraschool). De scholen willen de bouw combineren met de vestiging van zorginstellingen. Bij de scholen komen twee gymzalen. Van korfbalver­eniging KVZ is er een verzoek gekomen om een korfbalhal te bouwen. Onderzocht is of de bouw van korfbalhal en één van de gymzalen gecombineerd kan worden. Door ontwikkelingen te combineren met elkaar kunnen voordelen worden behaald. Gebleken is dat een gecombineerde sporthal en gymzaal voor de gemeente grote financiële risico’s met zich meebrengt en de nieuwe hal tot substantiële leegstand van De Hanzehal en De Kei leidt. Ons college heeft op 24 oktober 2017 dan ook besloten geen financiële middelen vanuit onderwijs beschikbaar te stellen aan KVZ voor de ontwikkeling van een gecombineerde hal.

De herontwikkeling is op basis van het geldende bestemmingsplan “Zuid-Oostkwartier” niet mogelijk omdat het ten behoeve van de scholen geen maatschappelijke bestemming heeft en de beoogde sporthal deels buiten het bestaande bouwvlak valt. Om de bouw van de scholen gecombineerd met zorginstellingen, bestuurskantoren en sporthal mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

In de toelichting van een bestemmingplan dient het aspect externe veiligheid te worden verantwoord. Uit het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek (van augustus 2017) bleek dat op basis van de ‘beleidsvisie externe veiligheid’ (mei 2015) het groepsrisico van de N348 volledig moet worden verantwoord. Gelet op de planning van de Cluster IV school is voortgang van de bestemmingsplanprocedure van belang en is dit onderzoek gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan uitgevoerd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ heeft vanaf 15 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ beoogt de realisatie van de scholen voor speciaal onderwijs gecombineerd met zorginstellingen en sporthal op het perceel Keucheniusstraat 26 te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Uit het ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’ en de adviezen van de VNOG en ODA is gebleken dat het aspect externe veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, zoals scholen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke slachtoffers beperkt blijft. De ‘beleidsvisie externe veiligheid’ beschrijft hoe de gemeente Zutphen omgaat met externe veiligheid. In dit beleid zijn verschillende ambities opgenomen. Het voorliggende plan past niet volledig binnen de ambities uit deze beleidsvisie. Hierin is aangegeven dat er transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt over de provinciale weg N348. Binnen 200 meter van deze weg gelden beperkingen voor het toestaan van bijzonder kwetsbare objecten (waaronder scholen).

Het plangebied ligt op circa 140 meter van de N348. Op grond van het beleid kan worden afgeweken van de ambitie. Dit wordt gemotiveerd in het uitgevoerde ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’. In dit onderzoek is het groepsrisico met betrekking tot de N348 volledig verantwoord. Hieruit volgt dat het groepsrisico van het plan laag ligt (ruim onder de wettelijke norm van 0,1 maal de oriëntatiewaarde) en dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een situatie waarbij de veiligheid van de beperkt zelfredzame kinderen bij een calamiteit voldoende is geborgd.

Zowel de ODA als de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) hebben over het ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’ advies uitgebracht.

De VNOG concludeert in haar advies van 2 november 2017 dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en adviseert in te stemmen met de voorgenomen ontwikkeling.

De ODA concludeert in haar advies van 27 oktober 2017 dat het uitgevoerde onderzoek externe veiligheid op alle onderdelen akkoord is. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan in voldoende mate gemotiveerd worden dat voor het aspect externe veiligheid sprake is van een situatie waarbij de veiligheid van de beperkt zelfredzame kinderen bij een calamiteit voldoende is geborgd.

Het rapport ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’ en de adviezen van de ODA en VNOG zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Ter borging van het aspect externe veiligheid is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen voor nadere eisen die zien op de locatie en omvang van de gebouwen. Hierbij wordt advies ingewonnen bij de VNOG. Op deze manier wordt rekening gehouden met het advies om de vluchtroutes en calamiteitenuitgangen te realiseren aan de zijde die is afgekeerd van de N348 en er voor te zorgen dat de Keucheniusstraat goed bereikbaar is.

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die de ‘beleidsvisie externe veiligheid’ biedt en de realisatie van de scholen voor speciaal basisonderwijs aan de Keucheniusstraat 26 toe te staan. Voor een volledige weergave wordt verwezen naar het ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’ d.d. 10 oktober 2017 en de adviezen van de ODA d.d. 27 oktober 2017 en de VNOG d.d. 2 november 2017, welke onderdeel uitmaken van dit besluit.

2.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van maatschappelijke functies op het perceel gelegen aan de Keucheniusstraat 26 in de wijk Waterkwartier van de gemeente Zutphen. De keuze voor de locatie van het voormalig zwembadterrein is gemaakt omdat deze voldoende ruimte biedt voor de volledige nieuwbouw van de drie scholen, direct beschikbaar en in eigendom van de gemeente is. Er is ook ruimte voor de verschillende (zorg)partners waarmee wordt samengewerkt, zodat alle zorg op één locatie aanwezig is. Daarnaast wonen veel leerlingen buiten Zutphen en worden gebracht met de taxi of auto. Door de ligging in de buurt van de N348 is de locatie goed bereikbaar.

Op dit moment is de precieze stedenbouwkundige invulling nog niet bekend. Daarom is gekozen voor een globaal bestemmingsplan dat het programma van de drie scholen gecombineerd met zorginstellingen en een sporthal mogelijk maakt. Het gehele plangebied heeft de bestemming Maatschappelijk gekregen. Binnen deze bestemming mogen gronden en gebouwen worden gebruikt ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, zoals sociale, culturele, educatieve, medische, onderwijs-, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen, overheidsvoorzieningen en kinderopvang. Zo is het plan flexibel en is er ruimte om de plannen verder uit te werken. In de regels zijn wel een aantal kaders vastgelegd, zoals een maximale bouwhoogte en bebouwingsoppervlakte.

2.2 In het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen d.d. 10 april 2017 is de nieuwbouw van de scholen geprioriteerd.

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende huisvesting voor het onderwijs en bewegingsonderwijs (met uitzondering van het beroepsonderwijs). De gemeenteraad heeft op 10 april 2017 het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen “Onderwijs sterk in verbinding” vastgesteld. Het Masterplan is een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen op onderwijs en daarbij passende huisvesting met randvoorwaarden, een meerjarenraming en een uitvoerings­agenda. Op basis van het Masterplan komen de Cluster IV school, het Mozaïek en een deel van de Anne Flokstraschool (Cluster III) in fase 1 in aanmerking voor (vervangende) nieuwbouw. Het Mozaïek heeft te maken met een dringend huisvestingsvraagstuk, zowel de technische als functionele staat van de accommodatie zijn slecht. Deze school heeft een regionaal karakter. Het Mozaïek wil in combinatie met het primair onderwijs van Cluster III (Anne Flokstra), nieuw bouwen. Het Mozaïek en Cluster III zien mogelijkheden om elkaar inhoudelijk te versterken. Dit past goed bij de uitgangspunten van het Masterplan.

2.3 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

Het perceel Keucheniusstraat 26 heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Zuid-Oostkwartier’ grotendeels de bestemming Sport met ter plaatse van het voormalige zwembad de aanduiding ‘zwembad’, en een gedeelte heeft de bestemmingen Verkeer en Groen. Op basis van de bestemmingen Sport, Verkeer en Groen zijn scholen gecombineerd met zorginstellingen en bestuurskantoren niet toegestaan. De gewenste sporthal is gelegen in de bestemming Sport, echter deze is groter dan het bouwvlak in het huidige bestemmingsplan toelaat. Aan de realisatie van de scholen gecombineerd met zorginstellingen, bestuurskantoren en de sporthal kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

2.4 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 15 september 2017 tot en met 26 oktober ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.5  Er zijn ambtshalve redenen het plan aan te passen.

De toelichting van het bestemmingsplan is onder paragraaf 4.2 ‘Externe veiligheid’ aangevuld met de verantwoording van het groepsrisico. Ook is het aanvullend onderzoek flora en fauna verwerkt in de toelichting. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen essentiële elementen voor vleermuizen, boomvalk en poelkikker in het plangebied aanwezig zijn. Er is dan ook geen ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming nodig. Daarnaast is de stand van zaken van de ontwikkeling van gecombineerde sporthal verwerkt en nog een aantal kleine tekstuele aanpassingen.

Op de verbeelding is een bouwvlak opgenomen waarbinnen de (school)gebouwen kunnen worden gerealiseerd. Dit is vanwege de geluidsbelasting van de Keucheniusstraat. De bebouwing voor een geluidgevoelige bestemming moet namelijk voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De grens van het bouwvlak ligt op18 meter van de Keucheniusstraat, de grens waaraan voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Als gevolg hiervan is in artikel 1 ‘Begrippen’ de definitie van bouwvlak toegevoegd en bij de bestemming Maatschappelijk toegevoegd dat gebouwd dient te worden binnen het bouwvlak. Hierbij is een afwijkingsmogelijkheid voor het bouwen dichter op de Keucheniusstraat onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid. Daarnaast ontbrak in de regels onder wijze van meten ‘oppervlakte van een bouwwerk’, dit artikel is toegevoegd. Bij artikel 11 Parkeren stond onder a een verouderde verwijzing naar ‘publicatie 182’, deze is vervangen door ‘publicatie 317’. Tot slot en zoals onder argument 1.1 reeds is aangegeven is bij de bestemming Maatschappelijk een regeling voor nadere eisen voor het aspect externe veiligheid toegevoegd en de hierbij behorende procedureregeling onder de algemene regels.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor onderhavige ontwikkeling zijn de kosten opgenomen in de meerjarenraming van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Kanttekeningen

1.1 Het realiseren van scholen voor speciaal onderwijs betekent een toename van beperkt zelfredzame personen in de 200 meter zone van de N348.

Echter, uit het onderzoek ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’ en de reacties van de ODA en VNOG hierop blijkt dat voor het aspect externe veiligheid sprake is van een situatie waarbij de veiligheid van de beperkt zelfredzame kinderen bij een calamiteit voldoende is geborgd. Op basis hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken van de ‘beleidsvisie externe veiligheid’. Zie hiervoor argument 1.1.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De nieuwbouw van de scholen is opgenomen in de meerjarenraming van het Masterplan Onderwijshuisvesting. De kosten van de bouw van een sporthal zijn voor rekening van KVZ.

Bijlagen

-          Bestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ (NL.IMRO.0301.bp0715Keuchstr26-vs01);

-          ‘Onderzoek externe veiligheid, Keucheniusstraat 26’, SAB, d.d. 10 oktober 2017;

-          advies ODA d.d. 27 oktober 2017;

-          advies VNOG d.d. 2 november 2017.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0170

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 november 2017 met nummer 86859


gelet op artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht


b e s l u i t :

  1. gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die de ‘beleidsvisie externe veiligheid’ (d.d. 18 mei 2015) biedt en de realisatie van de scholen voor speciaal basisonderwijs aan de Keucheniusstraat 26 toe te staan;
  2. het bestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0715Keuchstr26-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Na de bouw van het nieuwe zwembad De IJsselslag, is de locatie van het voormalige zwembad aan de Keucheniusstraat vrijgekomen voor herontwikkeling. Voor deze locatie en het naastgelegen terrein van de korfbalvereniging KVZ ligt een aantal verzoeken voor (her)ontwikkeling. Het betreft de realisatie van drie scholen, bestuurskantoren, de vestiging van zorginstanties en twee gymzalen bij de scholen en een sporthal voor de korfbalvereniging KVZ. 

De gemeente wenst deze ontwikkelingen mogelijk te maken en wil ruimte bieden aan maatschappelijke functies. Om uitwisseling en versterking van maatschappelijke functies mogelijk te maken wordt aan het plangebied een ruime maatschappelijke bestemming toegedacht.

De herontwikkeling is op basis van het geldende bestemmingsplan “Zuid-Oostkwartier” niet mogelijk omdat het ten behoeve van de scholen geen maatschappelijke bestemming heeft en de beoogde sporthal deels buiten het bestaande bouwvlak valt. Om de bouw van de scholen gecombineerd met zorginstellingen, bestuurskantoren en sporthal mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keucheniusstraat 26’ heeft vanaf 15 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

De raad wordt onder andere gevraagd in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan.  

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

De Stadspartij verwijst naar toezegging 17-09. Vòòr 1 december zou het college een reactie toesturen naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek Wilhelminafontein. De Stadspartij heeft deze reactie nog niet gezien en informeert hiernaar. Het College verwijst naar de berichtgeving vorige week dat sprake is van enige vertraging wat deze reactie betreft. In genoemd bericht is tevens aangegeven dat het College hier begin januari 2018 op terug zal komen.

Het CDA heeft in het Presidium meerdere malen gevraagd om een memo over doelbelasting. Dit is enkele keren toegezegd, maar nog niet geëffectueerd. Spreker wil deze toezegging graag toegevoegd zien aan de lijst van toezeggingen. Het College zegt toe dat het memo in januari 2018 aan de raad wordt gestuurd. 

4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Er bestaat geen behoefte om op onderstaande voorstellen te reageren. De voorstellen worden als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

5c. Renovatie sportzaal De Mene

5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. 

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 04-12-2017

Wordt conform vastgesteld.

9. Sluiting

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaring afgelegd door dhr. Van Vliet.
Geen amendementen ingediend