Pagina delen

Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor de projecten “Aanpak IJsselkade – IJsselbrug” d.d. 30 januari 2017
 2. Het bestemmingsplan IJsselkade e.o. (NL.imro.0301.bp0507IJsselkadeeo-vs01), met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen, zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen, met als onderbouwing het mer-beoordelingsbesluit met de aanmeldingsnotitie “Herinrichting IJsselkade en aanpassing primaire kering gemeente Zutphen” (Arcadis, refnr 078908334 A.15) en de overige onderzoeken en bijlagen en het bestemmingsplan met bijlagen, conform de provinciale en gemeentelijke coördinatieregeling, ter inzage te leggen.
 3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor het programma IJsselsprong en Rivier in de Stad zijn afgelopen jaren raadsbesluiten genomen, zoals de vaststelling van de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong en het Gebiedsplan Rivier in de Stad. Vanuit deze visie en het plan zijn door het programmabureau Rivier in de Stad afgelopen jaren ontwerpen opgesteld en inloopbijeenkomsten geweest voor de plannen bij de Oude IJsselbrug, Tichelbeeksewaard en de herinrichting van de IJsselkade. In oktober 2015 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk coördinatiebesluit genomen. De coördinatieregeling bewerkstelligt, dat verschillende besluiten die op hetzelfde project zijn gericht gezamenlijk worden genomen. In het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan IJsselkade e.o. worden de plannen voor het aanbrengen van een voetpad en een trap bij de Oude IJsselbrug naar de Tichelbeeksewaard, de herinrichting van de IJsselkade met het aanbrengen van een nieuwe primaire kering, inclusief de kade, mogelijk gemaakt. Op basis van het besluit Milieueffectrapportage heeft er voor het wijzigen van de waterkering ook een milieueffectbeoordeling plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2016 een mer-beoordelingsbesluit genomen, waarbij geconcludeerd is dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om een volledige mer-beoordeling met de daarbij behorende procedure te doorlopen. De aanmeldingsnotitie maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan en het parallel te nemen projectplan waterwetbesluit (bevoegd gezag waterschap; goedkeuring provincie). Vanaf 17 november tot en met 28 december lagen de volgende ontwerp-besluiten gecoördineerd ter inzage:

- Ontwerp-projectplan, inclusief mer-beoordelingsbesluit van provincie Gelderland

- Ontwerpbestemmingsplan IJsselkade e.o., inclusief mer-beoordelingsbesluit van de gemeente Zutphen;

- Ontwerpbesluit watervergunning.

Binnen deze periode zijn vier zienswijzen ontvangen. Op 30 november 2016 heeft er een inloopavond plaatsgevonden om mogelijke vragen of toelichting te geven op de ontwerpbesluiten en de voorgestelde inrichting en uitvoering. Met de indieners van de zienswijzen is overleg geweest over de insteek van de beantwoording van de zienswijzen. De zienswijzen richten zich met name op de fysieke uitvoering van het project, het verzoek om de middelen in te zetten op de verlenging van het voetpad op de Oude IJsselbrug of een aanvullend projectvoorstel (Berkelkade). In bijgevoegde Reactienota zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien door het betreffende bevoegd gezag. Ook is aangegeven of er naar aanleiding van de zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen in de ontwerpbesluiten worden opgenomen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan en de behandeling van de zienswijzen wordt het mogelijk de projecten in 2017 tot en met 2019 te realiseren.

Beoogd effect

In het gewijzigde bestemmingsplan IJsselkade e.o. planologisch en juridisch mogelijk maken, dat de plannen vanuit het Gebiedsplan Rivier in de Stad voor de omgeving van de Oude IJsselbrug en de IJsselkade uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten

1.1 Een samenvatting van de ingediende zienswijzen en de reactie(s) hierop zijn verwerkt in de Reactienota.

Het ontwerpbestemmingsplan IJsselkade e.o. heeft van 17 november tot en met 28 december ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vier zienswijzen ingediend. In de Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor de projecten “Aanpak IJsselkade – IJsselbrug” zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien. Ook zijn wijzigingen op basis van de zienswijzen of ambtshalve aangegeven. De opgenomen wijzigingen hebben betrekking op planregelwijzigingen en/of planverbeelding ten opzichte van de functie van de kiosk, de terrassen, het straatmeubilair en de evenementen, opdat een en ander goed aansluit bij het gemeentelijke beleid en het ontwerp. Ook is in overleg met de rivierbeheerder (Rijkswaterstaat) de hoogte van vaartekens in planregel 19 aangepast. Wel is hierbij de koppeling gemaakt met planregel 17 (beschermde stadsgezicht van de IJsselkade) en kan het college van burgemeester en wethouders nadere voorschriften opleggen. Rijkswaterstaat is akkoord met deze aanpassing. De betreffende wijzigingen zijn niet grootschalig van aard.

2.1 Het bestemmingsplan biedt de kaders voor de ontwerpen voor de kering, de inrichting van de IJsselkade en het voetpad met trap bij de Oude IJsselbrug en passen in het Gebiedsplan Rivier in de Stad en de intergemeentelijke structuurvisie masterplan Middengebied IJsselsprong.

In het bestemmingsplan zijn de ontwerpen van de kering, de kade, de herinrichting van de IJsselkade en de trap en het voetpad op de IJsselbrug opgenomen. De gemeenteraad heeft in 2013 en 2014 het Gebiedsplan Rivier in de Stad en de IGSV masterplan Middengebied IJsselsprong vastgesteld. In deze plannen zijn de verschillende ambities voor o.a. de Oude IJsselbrug, de Tichelbeeksewaard en de IJsselkade aangegeven.

2.2 De ontwerpen voor de Oude IJsselbrug en de IJsselkade passen niet binnen de huidige geldende bestemmingsplannen.

De plannen in de Tichelbeeksewaard (verschillende paden e.d.) passen binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West. Plannen voor de Oude IJsselbrug (verbreden met een voetpad en de trap), de herinrichting van de IJsselkade en de wijzigingen van de waterkering passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen. In het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt de verschillende plannen te realiseren.

2.3 De beoordeling van mogelijke milieugevolgen van de wijziging van de waterkering leidt niet tot bijzondere omstandigheden, waardoor een milieueffectrapportage nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2016, kenmerk 2016-BW-0605 ingestemd met de aanmeldingsnotitie voor de benodigde milieueffectbeoordeling. Uit bijgevoegde aanmeldingsnotitie blijkt, dat er geen bijzondere milieugevolgen zijn, waardoor er geen milieueffectplanprocedure (Wet milieubeheer) gevolgd dient te worden. In de notitie worden op basis van verschillende onderzoeken de mogelijke effecten op verschillende milieu-aspecten in beeld gebracht.

2.4 Over de verschillende ontwerpen voor de IJsselkade, de Oude IJsselbrug, inclusief de trap naar de Tichelbeeksewaard, heeft uitvoerige participatie en communicatie plaatsgevonden. Vandaar dat de voorontwerpfase niet wordt toegepast.

Afgelopen jaren heeft er over de ontwerpen met bewoners, bedrijven en wijkraad De Hoven overleg plaatsgevonden. Vanuit de overleggen en participatie zijn wijzigingen in ontwerpen, indien dit mogelijk was, doorgevoerd. Het is vanuit dit traject, dat een inspraakprocedure, hetgeen niet verplichtend is voorgeschreven, niet is toegepast. Ook is met de gecoördineerde procedure de uitgebreide voorbereidingsprocedure vanuit de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven, waarbij een inspraakprocedure overbodig is. Op 20 december is een inloopavond over de verschillende ontwerpbesluiten geweest. De inloopavond is druk bezocht geweest (ongeveer 100 belangstellenden gedurende hele avond) en er zijn vele vragen met name over de uitvoering beantwoord.

2.5 De procedure wordt conform het provinciale coördinatiebesluit uit 2009 en het gemeentelijke coördinatiebesluit uit 2015 uitgevoerd.

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen van project Aanpak IJsselkade en -IJsselbrug, onderdeel van het programma Rivier in de Stad, is besloten tot toepassing van de provinciale en gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 en 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluiten van Provinciale Staten van Gelderland (Besluit nr. PS2009-940, d.d. 16 december 2009) en de gemeenteraad van Zutphen d.d. 5 oktober 2015, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De procedure conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:

 • Projectplan Waterwet van Waterschap Rijn en IJssel
 • Bestemmingsplan IJsselkade e.o. van gemeente Zutphen
 • Besluit Watervergunning van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project Aanpak IJsselkade en -IJsselbrug zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

3.1 De financieel-economische uitvoerbaarheid is verzekerd.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ontwikkeling waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid dient te worden aangetoond. In juli 2016 heeft de gemeenteraad krediet vastgesteld voor de plannen die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Hiermee is de financieel-economische uitvoerbaarheid verzekerd. Ditzelfde geldt ook voor de realisatie van de kiosk. De gemeente is eigenaar van de grond en zal met een anterieure overeenkomst de kosten met een mogelijke ontwikkelaar/initiatiefnemer veilig stellen.

Kanttekeningen

In verband met de subsidievoorwaarden vanuit provincie Gelderland en het rijk is uitvoering van de werkzaamheden in juni 2017 nodig. Hiervoor is het nodig dat de procedure, inclusief beroepsmogelijkheid, tijdig wordt afgerond, zodat gemeente en waterschap kunnen starten met de verschillende werkzaamheden. Vertraging in de besluitvorming (procedure) en vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden is ongewenst.

Risico’s

Tegen het bestemmingsplan kunnen beroepen worden ingediend. Op basis van het beroep kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplanbesluit vernietigen. Dit risico wordt beperkt door beoordeling van de verschillende onderzoeken en dergelijke door verschillende deskundigen en adviesbureaus. Vanuit de planschaderisicoinventarisatie is gebleken, dat er geen risico’s op planschade door de te nemen wijzigingen in het bestemmingsplan worden verwacht. Los van deze risico’s worden uitvoeringsrisico’s genoemd, waaronder schade door trillingen, vertraging door mogelijke bodemverontreinigingen of niet geëxplodeerde munitie e.d. Op zich zijn naar deze zaken uitvoerig onderzoek verricht en beheersmaatregelen in het bestek en/of uitvoering opgenomen, maar deze risico’s kunnen niet tot 0 worden gereduceerd. De gemeente heeft voor schades een CAR-verzekering.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpbesluiten. Als er geen zienswijze is ingediend en betrokkene is wel een belanghebbende, dan kan er alleen beroep worden ingesteld, als redelijkerwijs niet verweten kan worden dat betrokkene geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a) Naam en adres;

b) De dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen waarom niet met het besluit kan worden verenigd.

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is.

Financiën

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, de uitvoering, de mer-beoordeling en het uitvoeren van de daarbij behorende onderzoeken evenals verschuldigde plankosten en bouwleges zijn voor rekening van de gemeente. Hiervoor is in juli een kredietbesluit door de gemeenteraad genomen.

Bijlagen

 1. Bestemmingsplan IJsselkade e.o., gemeente Zutphen (NL.imro.0301.bp.0507IJsselkadeeo-vs01).
 2. Bestemmingsplan IJsselkade e.o. vastgesteld Bijlagen 1 tm 13.
 3. Bestemmingsplan IJsselkade e.o. vastgesteld Bijlagen 14 tm 18.
 4. M.e.r. Beoordelingsbesluit, Aanmeldingsnotitie herinrichting IJsselkade en aanpassing primaire kering gemeente Zutphen (Arcadis, referentie 078908334 A.15) .
 5. Zienswijzen bestemmingsplan IJsselkade e.o.
 6. Reactienota RIDS definitief geanonimiseerd.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2017 met nummer 89008


gelet op artikelen 3.1, 3.30 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht


b e s l u i t :

 1. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor de projecten “Aanpak IJsselkade – IJsselbrug” d.d. 30 januari 2017;
 2. Het bestemmingsplan IJsselkade e.o. (NL.imro.0301.bp0507IJsselkadeeo-vs01), met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen, zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen, met als onderbouwing het mer-beoordelingsbesluit met de aanmeldingsnotitie “Herinrichting IJsselkade en aanpassing primaire kering gemeente Zutphen” (Arcadis, refnr 078908334 A.15) en de overige onderzoeken en bijlagen en het bestemmingsplan met bijlagen, conform de provinciale en gemeentelijke coördinatieregeling, ter inzage te leggen;
 3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen ontwikkelt het programma Rivier in de Stad. Dit programma heeft tot doel de relatie tussen de stad en de rivier te versterken door het leggen van verbindingen daartussen en het herinrichten van het gebied. Het programma bestaat uit verschillende projecten voor het gebied van De Hoven, Tichelbeekse waard en de IJsselkade. De aanpak is integraal.

De herinrichting van de IJsselkade, de aanpassing van de waterkering, de verplaatsing van de bestaande kiosk op de IJsselkade en de verbreding van de Oude IJsselbrug met een voet/wandelpad zijn niet allemaal mogelijk binnen de vigerende bestemmingsplannen. Om die reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld , welk bestemmingsplan het planologisch-juridisch kader vormt voor deze projecten binnen het programma Rivier in de Stad. In oktober 2015 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk coördinatiebesluit genomen. De coördinatieregeling bewerkstelligt, dat verschillende besluiten die op hetzelfde project zijn gericht gezamenlijk worden genomen. In het voorliggende bestemmingsplan IJsselkade e.o. worden de plannen voor het aanbrengen van een voetpad en een trap bij de Oude IJsselbrug naar de Tichelbeeksewaard, de herinrichting van de IJsselkade met het aanbrengen van een nieuwe primaire kering, inclusief de kade, mogelijk gemaakt. 

De ontwerp besluiten hebben van 17 november tot en met 28 december 2016 gecoördineerd ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn vier zienswijzen ontvangen.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen en in te stemmen met de reactienota zienswijzen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 27-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij verwijst naar de hamerstukken 6.d en 6.e, die in geval er behoefte bestaat om hier vragen over te stellen, besloten dienen te worden behandeld.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dus geen noodzaak voor een besloten behandeling van deze agendapunten, waarmee de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich insprekers hebben gemeld voor agendapunt punt 7.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan of noodzaak tot actieve informatieverstrekking.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017

BewustZW verwijst naar de memo Atelier 3D en merkt op dat het onderdeel dat schriftelijk aan de raad is voorgelegd, mogelijk in het Forum aan de orde wordt gesteld.

5b. Toezeggingenlijst Raad 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

BewustZW meldt dat dhr. Jansen zich van stemming zal onthouden tijdens de raadsvergadering, vanwege zijn indirecte betrokkenheid bij dit onderwerp.

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. De voorzitter geeft aan dat in geval de raad een besluit neemt over agendapunt 6.d vanavond, agendapunt 6.e niet meer aan de orde is en van de raadsagenda zal worden gehaald.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017

De voorzitter kondigt de insprekers aan en schetst in het kort waar de inspreekreactie op is gericht. Inspreker mevrouw Van den Broek is niet aanwezig ter vergadering, maar heeft een schriftelijke inspraakreactie toegestuurd. Deze tekst wordt door de voorzitter voorgelezen.

Vervolgens is het woord achtereenvolgens aan de insprekers: mw. Van der Veld, dhr. Weghorst en mw. Reinds. Hun inspreekreactie is toegevoegd als bijlage bij het verslag.

BewustZW stelt vast dat mw. Van der Veld een aantal stevige uitspraken doet en adviseert het college een memo aan de raad te doen toekomen om zicht te krijgen op de situatie, waaronder de verhouding tussen raad en college.

De voorzitter stelt dat dit ook het voorstel aan het College is.

BewustZW wenst het antwoord van het college op de ingekomen brief te zien, alvorens dit schrijven aan de indieners hiervan wordt toegezonden.

De voorzitter wijst er op dat dit een toevoeging is aan het voorstel en vraagt of dit voorstel wordt gedeeld door de overige fracties.

GroenLinks informeert naar de procedure zoals deze dan wordt.

De voorzitter zegt toe de procedure aan het slot van dit agendapunt toe te lichten.

Na de bijdrage van de insprekers geeft de voorzitter in reactie op de vraag van GroenLinks aan, dat de betreffende brief is geplaatst in categorie C.01. Dat betekent dat het College een antwoord opstelt dat vervolgens ter inzage aan de raad wordt voorgelegd in de categorie ‘Ter inzage liggende stukken’.

BewustZW heeft verzocht om het antwoord op de brief in te zien, alvorens dit wordt verzonden. Door de brief te verplaatsen naar categorie D is dit mogelijk. Dat betekent dat het College een advies schrijft en dat aan de raad voorlegt.

De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met plaatsing van de brief in categorie D en hoopt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de insprekers om de raad nauwer te betrekken.

Het College wil ervoor waken dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. Plaatsing van de brief in categorie D wil zeggen dat het advies van het College uitsluitend betrekking heeft op die brief en niet op de reactie van het College op de inspraakreacties.

De voorzitter geeft aan dat dit kan worden ondervangen door plaatsing in categorie E.

De VVD heeft de indruk dat de opmerking van BewustZW uitsluitend betrekking heeft op het advies van het College inzake de reactie op de brief. Plaatsing in categorie D zou volstaan.

De voorzitter concludeert dat plaatsing in categorie D voldoende is.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9a. Forumverslag 13-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 maart 2017, inclusief de toegevoegde aantekeningen, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 16-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 16 maart 2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Dhr. Jansen heeft zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend