Pagina delen

Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Geesinkweg 2 gemeente Zutphen” met betrekking tot de toelichting gewijzigd en met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1411Geesinkweg2-vs01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Aanleiding en context:

Op de locatie Geesinkweg 2 te Warnsveld is voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. De eigenaar is voornemens om, in het kader van het functieveranderingsbeleid van vrijkomende agrarische gebouwen, de agrarische bebouwing grotendeels te slopen en ter compensatie van de sloop één nieuwe woning te realiseren. Daarnaast wordt de bestaande woning formeel gesplitst en omgezet in twee burgerwoningen, op grond van eerder verleende vergunningen.

Beoogd resultaat:

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van de functieverandering. De realisatie betreft:
- één rood-voor-roodwoning,
- de splitsing van de bestaande woning in twee woningen,
- landschappelijke inpassing van het erf.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 25 februari 2016 t/m 6 april 2016 ter inzage gelegen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan is de uitwerking van het Beleidskader functieverandering die nodig is om de ontwikkeling mogelijk temaken.
Het verzoek past binnen het Beleidskader functieverandering. Het betreft een lang lopende ontwikkeling. Voor het voorliggende plan is medio 2015 principemedewerking verleend. Om het verzoek daadwerkelijk mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridische kader.

1.2 De functieverandering draagt bij aan diverse beleidsdoelen voor het landelijk gebied.
De beleidsdoelen staan beschreven in de Visie Landelijk Gebied, het Beleidskader functieverandering zoals opgesteld door de Regio Stedendriehoek en het Landschapsontwikkelingsplan. De beleidsdoelen hebben betrekking op sloop van niet meer functionele bebouwing, vitalisering van het landelijk gebied met nieuwe functies (wonen) en landschapsherstel. Voorliggend plan draagt op lokaal niveau bij aan deze doelen.

1.3 De functieverandering draagt bij aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de omgeving.
Naast sloop van de bebouwing wordt de nieuwe woonbebouwing ingepast in het agrarische cultuurlandschap. Ten behoeve daarvan is een inpassingsplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Hiermee voldoet het plan aan de voorwaarden van het functieveranderingsbeleid.

1.4 De functieverandering voldoet aan de eisen die worden gesteld in het Beleidskader functieverandering.
Er vindt sloop plaats van 3 opstallen met een totale oppervlakte van circa 630m². Conform het beleid functieverandering mag hiervoor 1 nieuwe vrijstaande woning worden gebouwd. De toevoeging van één woning is opgenomen in de woningbouwprogrammering.

1.5 De woningsplitsing van de boerderij wordt geformaliseerd.
In het verleden is vergunning verleend om de deel van boerderij te verbouwen en te gebruiken ten behoeve van wonen. In voorliggend bestemmingsplan wordt deze splitsing geformaliseerd zodat er in de voormalige boerderij maximaal twee woningen zijn toegestaan. Deze formalisatie drukt niet op de woningbouwprogrammering omdat op dit adres, volgens de BAG, al twee woonfuncties aanwezig
zijn.

1.6 Het Gelders Genootschap is positief over de ontwikkeling.
Het schetsontwerp is voorgelegd aan welstand. Zij hebben een positief advies afgegeven ten aanzien van het initiatief. Zij hebben aangeven dat het schetsontwerp aansluit bij de ambities van het Landschapsontwikkelingsplan en de Visie Landelijk Gebied. De gekozen opzet en landschappelijke inrichting versterkt het kampenlandschap. Belangrijk is dat de nieuwe woning en bijgebouwen qua uitstraling ondergeschikt zijn het hoofdgebouw (de boerderij) en één ensemble vormen.
1.5 Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 25 februari 2016 t/m 6 april 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

1.6. De toelichting wordt tekstueel gewijzigd nav reactie van Waterschap Rijn en IJssel.
Het ontwerp-bestemmingsplan is toegezonden aan de wettelijke overlegpartners. Het Waterschap Rijn en IJssel geeft in haar reactie aan dat het Waterbeheerplan 2016-2021 reeds van kracht is en verzoekt dit in de tekst te actualiseren. Nu wordt nog gesproken van het ontwerp-waterbeheerplan. De tekst zal worden geactualiseerd. Het betreft geen inhoudelijke wijziging.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Op grond van artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad bij het vaststellen van bestemmingsplannen tegelijkertijd een exploitatieplan vaststellen. Een exploitatieplan is volgens het Besluit ruimtelijke ordening nodig voor (onder meer) plannen waarbij de bouw van een of meer woningen mogelijk wordt gemaakt. De kosten die gemoeid gaan met de ontwikkeling van het initiatief zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de exploitatie van het plan is een vertrouwelijke anterieure overeenkomst gesloten. Hierin worden de kosten van gemeentewege, zoals leges, verhaald op de initiatiefnemer.

Kanttekeningen

-

Risico’s

n.v.t.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het elektronisch gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rapportage/evaluatie

-

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedures komen overeenkomstig legestabel voor rekening van de ontwikkelaar. Eventuele planschade zal eveneens voor rekening van de ontwikkelaar komen. Hiertoe is een planschadeovereenkomst gesloten.

Bijlagen

Zie stukken die ter inzage liggen.

Stukken die ter inzage liggen

1. Bestemmingsplan “Geesinkweg 2 gemeente Zutphen”

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 april 2016 met nummer 76031b e s l u i t :

Bestemmingsplan_Geesinkweg 2_vastgesteld-april 2016 (pdf)

Besluit 2016_BW_00288 (pdf)

1. het bestemmingsplan “Geesinkweg 2, gemeente Zutphen”, met betrekking tot de toelichting gewijzigd en met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1411Geesinkweg2-vs01);
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op de locatie Geesinkweg 2 is voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. De eigenaar is voornemens om de agrarische bebouwing grotendeels te slopen en ter compensatie van de sloop één nieuwe woning te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat de bestaande woning wordt gesplitst in twee burgerwoningen. Op basis van het geldend bestemmingsplan is het niet mogelijk deze ontwikkeling vorm te geven. Om het initiatief mogelijk te maken is het voorliggend bestemmingsplan opgesteld. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 25 februari 2016 t/m 6 april 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

NB: ten behoeve van de exploitatie van het plan is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is niet openbaar. Via een apart raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Poels spreekt in als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Laaksche Veld (Laaksche Oever). De vereniging heeft een aantal problemen ervaren met de gemeente. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD wil graag van dhr. Poels weten wat hij van het forum en het college vraagt.

Dhr. Poels geeft aan dat het hem gaat om het respectvol omgaan met mensen die iets kenbaar maken bij de gemeente.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan druk bezig te zijn met orde op zaken te stellen bij Het Plein in samenwerking met de gemeente Lochem. Het college kondigt aan nog voor de zomer met een raadsvoorstel te zullen komen. Inhoud van dit voorstel zal zijn dat additionele middelen voor een bedrag van € 1,8 miljoen extra nodig zal zijn om de basis op orde te brengen en de noodzakelijke kwaliteit, capaciteit en proportionaliteit te realiseren. In Lochem is een voorstel in voorbereiding en loopt de behandeling iets voor. Het voorstel is in het Dagelijks Bestuur van Het Plein tot stand gekomen. De bijdrage is naar omvang van de deelname in Het Plein verdeeld, dus Zutphen draagt het grootste deel bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

GroenLinks geeft aan dat de fractie voor openheid is en dat dit soort overeenkomsten in andere gemeenten soms wel openbaar zijn. Kan dat in Zutphen ook.

Het college zegt dat, zoals de vraagsteller al aangeeft, dit soms wel en soms niet openbaar kan zijn.

De voorzitter vult aan dat dit te maken heeft met bescherming van belangen van betrokkenen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

BurgerBelang vraagt of de raad op de hoogte kan worden gehouden van de invulling van de plannen, i.c. het voormalige cellenblok.

Het college zegt toe dat er meer duidelijkheid komt, wanneer het plan wordt ingediend. Dit moet binnen de kaders passen die door de raad nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het college zal de betreffende stukken voor de raad ter inzage leggen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Concept Begroting Tribuut 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

De Stadspartij geeft aan op de schriftelijke vragen onder nummer A 02 en A 03 nog geen antwoorden te hebben ontvangen. Nu staat op de lijst vermeld dat deze voor kennisgeving aangenomen kunnen worden, maar ze zijn nog niet aan de vraagsteller beschikbaar gesteld.

Het college meldt dat de verzending van de antwoorden niet volgens de juiste procedure is verlopen. De brief is door de behandelend ambtenaar aan de griffie verzonden in de veronderstelling dat die de brief aan de vraagsteller zou verzenden. Inmiddels zijn de antwoorden alsnog verzonden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 09-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel

Het verslag wordt vastgesteld.

9c. Forumverslag 12-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend