Pagina delen

Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de ‘Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019’ en het ‘Addendum reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 2 september 2019’ vast te stellen;
 2. af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie d.d. 5 februari 2019 (kenmerk ZUT18-00006-2) ten aanzien van de maximale tiphoogte van 185 meter vanwege maatschappelijke- en economische belangen en de klimaatdoelstellingen die zwaarder wegen dan het landschappelijke belang;
 3. het bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ (NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-vs01), gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding, met als onderbouwing de Reactienota, het MER Windpark IJsselwind d.d. 7 december 2018 met bijbehorende Aanvulling op Milieueffectrapport IJsselwind d.d. 18 juli 2019 en de overige onderzoeken en bijlagen en deze, conform de gemeentelijke coördinatieregeling, ter inzage te leggen;
 4. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op de noordelijke punt van bedrijventerrein De Mars en een deel van het ten noorden daarvan gelegen landelijk gebied, vinden verschillende ruimtelijke gebiedsontwikkelingen plaats. Om de voorziene ontwikkelingen samenhangend vast te leggen, is een nieuw bestemmingsplan voor dit gehele gebied opgesteld. Hiermee wordt ook tot een juridisch-planologische regeling gekomen voor een deel van het bedrijventerrein, Fort de Pol, waar momenteel geen bestemmingsplan geldt.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het Windpark IJsselwind, een initiatief van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel om in dit plangebied gezamenlijk drie windturbines te realiseren. Windturbinelocaties 1 en 2 zijn gelegen ten Noorden van het Twentekanaal in het buitengebied van Zutphen en windturbinelocatie 3 is gelegen op het laagste plateau van Fort de Pol. Over het Windpark IJsselwind bent u al verschillende keren geïnformeerd. Uw raad heeft eerder op 4 juli 2016 en op 25 september 2017 besloten het initiatief van IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel tot het realiseren van de windturbines te (onder)steunen.

Op 29 januari en 24 september 2018 heeft u ten behoeve van de realisatie van het Windpark IJsselwind ingestemd met de gemeentelijke coördinatieprocedure (besluitnummers 2018-0004 en 2018-0098). Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’, de ontwerp-omgevingsvergunningen, de ontwerpwatervergunningen en de ontwerpontheffing Wet natuurbescherming hebben vanaf 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Er zijn in totaal 64 zienswijzen ontvangen (bijlage 1).

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft direct grote gevolgen voor alle (ruimtelijke) ontwikkelingen. De methode die in de PAS wordt gebruikt is namelijk verworpen. Het bedrijventerrein De Mars, specifiek Fort de Pol, was als geprioriteerd project opgenomen in de PAS. De uitspraken betekenen voor de PAS en specifiek Fort de Pol dat elke (nieuwe) bedrijfsontwikkeling momenteel niet mogelijk is. In de ‘Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019’ wordt hierop nader ingegaan (bijlage 2). Er wordt door het Rijk gewerkt aan een noodregeling. Naar verwachting zal komend najaar hier meer duidelijkheid over zijn.

Op regioniveau wordt de planvorming voor de Regionale Energie Strategie (RES) opgestart. In het kader van deze RES gaat de regio afspreken waar duurzame energie wordt opgewekt. Bestaande en eerder besloten ontwikkelingen (zon, wind, warmte) worden in deze RES opgenomen. Over de RES wordt veelvuldig gecommuniceerd met belanghebbenden en uw raad.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ beoogt de bestaande en vergunde situatie op Fort de Pol vast te leggen en het Windpark IJsselwind planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 64 zienswijzen ingediend
In de ‘Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019’ en het ‘Addendum reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 2 september 2019' zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien (bijlage 2). Onderwerpen die veel naar voren zijn gebracht zijn gezondheid, het draagvlak(onderzoek), alternatieven voor een windpark, slagschaduw, geluidsoverlast, stankoverlast van GMB, stapeling van ontwikkelingen in het gebied, betrokkenheid van/informatie aan omwonenden, de hoogte van de windturbines en bescherming flora en fauna. Naar aanleiding van de zienswijzen en de uitspraken ten aanzien van de PAS is het ontwerpbestemmingsplan aangepast, waarbij bestaande en vergunde situaties, zoals de bestaande windturbines en het onherroepelijke zonnepark (deels op Fort de Pol), worden opgenomen en de realisatie van de drie windturbines mogelijk worden gemaakt. In de Reactienota is in hoofdstuk 2 uitvoerig stilgestaan bij de situatie dat bij geen herziening van het bestemmingsplan er voor een gedeelte van het gebied Fort de Pol geen beperking is in gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, hetgeen ongewenst is. Het is vanuit een goede ruimtelijke ordening van groot belang, dat deze situatie wordt beëindigd en er een integraal bestemmingsplan voor het gebied wordt vastgesteld.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 van de reactienota.

2.1 Het Windpark IJsselwind dient het maatschappelijk belang om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de uitstoot van CO te verminderen en draagt bij aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (RKC) heeft een advies (d.d. 5 februari 2019 met kenmerk ZUT18-00006-2) uitgebracht over het plan voor het Windpark IJsselwind. Zie bijlage 3 en kanttekening 1.1. Ze adviseert negatief ten aanzien van de maximale tiphoogte van 185 meter. Hier tegenover staat het duurzaamheidsbeleid van het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. In argument 3.1 wordt hier nader op ingegaan. Duurzame energiebronnen, waaronder windenergie, spelen daarbij een belangrijke rol. Gemeente Zutphen steunt initiatieven en innovaties die het opwekken van schone energie bevorderen, waaronder de realisatie van Windpark IJsselwind. Uit de business case van initiatiefnemers blijkt echter dat windturbines met een tiphoogte van 150 meter niet rendabel zijn. Het Windpark IJsselwind draagt bij aan de transitie naar duurzame energie en het terugdringen van CO₂-uitstoot. Vanwege de maatschappelijke belangen en politieke verantwoordelijkheid voor het beleidsthema duurzaamheid wordt in dit specifieke geval afgeweken van het advies van de Commissie RKC daar waar het gaat om de maximale tiphoogte van de windturbines.

3.1 De realisatie van Windpark IJsselwind past binnen het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid
De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO₂. Hiervoor werkt het Rijk toe naar een CO₂-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Één van de CO₂-arme energiebronnen is windenergie op land. Het Rijk wil in 2020 6.000 megawatt (MW) aan opgesteld windvermogen op land hebben gerealiseerd. Deze landelijke opgave is verdeeld onder de twaalf provinciën. Zo is de provincie Gelderland verantwoordelijk voor de realisatie van 230,5 MW in 2020. De locatie ‘De Mars/Twentekanaal’ is met de actualisatie van de Omgevingsvisie (vastgesteld 1 maart 2017) door de provincie aangewezen als locatie voor windenergie. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is als speerpunt aangegeven dat de gemeente streeft naar energieneutraliteit in 2030. Daarnaast past de ontwikkeling van Windpark IJsselwind in het Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2030. Bovendien heeft uw raad in juli 2016 en september 2017 besloten het initiatief te (onder)steunen. Daarnaast past het ook in het rijks- en provinciaal beleid zoals hiervoor onder argument 2.1 is beschreven.

3.2 De gewenste ontwikkelingen kunnen met een bestemmingsplan worden gerealiseerd en ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen
De locatie van windturbine 1 heeft in het geldende inpassingsplan ‘Rondweg N348 Zutphen – Eefde’ de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de locatie van windturbine 2 heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid en West’ de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 1'. Aan de realisatie het Windpark IJsselwind kan planologisch medewerking worden verleend door een bestemmingsplan.
Voor Fort de Pol (inclusief de locatie van windturbine 3) geldt momenteel geen bestemmingsplan. Omdat met ingang van 1 juli 2018 de gemeentelijke Bouwverordening is komen te vervallen, betekent dit dat hier geen stedenbouwkundige regels gelden (gebruik en bouwhoogten zijn vrij). Voor Fort de Pol is het gewenst dat deze ongelimiteerde mogelijkheden qua gebruik en bebouwing worden beperkt en dat de locatie (met uitzondering van locatie windturbine 3) een passende beheersgerichte bestemming krijgt naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 ten aanzien van stikstof en de PAS. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar argument 3.6.

3.3 Volgens het GGD onderzoek is het aantal inwoners met kanker in het onderzochte gebied niet hoger dan het landelijk gemiddelde
Het onderwerp gezondheid is ook veelvuldig naar voren gebracht in de zienswijzen. Als gevolg van de realisatie van de drie windturbines vrezen indieners voor gezondheidseffecten en meer verspreiding van uitstoot van de bedrijven (zoals o.a. GMB en Aurubis) op De Mars.

Vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezondheid heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland een Kankercluster onderzoek Eefde West (d.d. 4 juni 2019) uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen. Hieruit is gebleken dat het aantal inwoners met kanker in het onderzochte gebied niet hoger dan het landelijk gemiddelde is. Daarnaast is het risico voor de inwoners in Eefde-West als gevolg van de uitstoot van de 5 onderzochte bedrijven op De Mars verwaarloosbaar. Vanwege de uitkomsten van de onderzoeken is geen reden voor verder onderzoek in Eefde-West. Voor alle informatie over het GGD onderzoek wordt verwezen naar de website www.zutphen.nl.

3.4 Het initiatief voor de drie windturbines levert op basis van de uitgevoerde en aanvullende voortoets natuur geen significant negatieve effecten op
Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan is een voortoets uitgevoerd. In deze voortoets is beoordeeld of significant negatieve effecten vanwege de windturbines op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied op voorhand zijn uit te sluiten. Deze voortoets staat beschreven in het MER windpark IJsselwind en de daarbij behorende bijlagen. Daaruit blijkt dat geen sprake is van direct verlies van habitat en/of leefgebied van habitat- en/of vogelrichtlijnsoorten in een Natura 2000-gebied. Uit het MER blijkt verder dat de drie windturbines niet verstorend werken. De drie windturbines zijn bovendien niet gepland in een foerageergebied van beschermde habitat- en/of vogelrichtlijnsoorten. Evenmin zijn de drie windturbines geprojecteerd in een vliegroute van beschermde soorten. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied kunnen daarom op voorhand uitgesloten worden.

Deze voortoets is na terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan – uit een oogpunt van zorgvuldigheid – op twee onderdelen aangevuld:
- Naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 is de uiterst beperkte en tijdelijke toename van stikstofdepositie vanwege de aanleg van drie windturbines opnieuw beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling zijn weergeven in de notitie ‘Uitspraak PAS i.r.t. Windpark IJsselwind’ d.d. 4 juli 2019 van Royal Haskoning DHV (deze notitie is onderdeel van het bestemmingsplan, bijlage 5 bij dit voorstel) . Uit deze notitie blijkt dat de tijdelijke (ca. 2-6 maanden) toename van stikstofdepositie met 0,01 mol/ha/jaar niet leidt tot overschrijding van de kritische depositiewaarden. Significant negatieve effecten als gevolg van deze uiterst beperkte en tijdelijke depositietoename zijn met zekerheid uit te sluiten.
- Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het aantal te verwachten aanvaringsslachtoffers onder vogels met een instandhoudingsdoel beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling zijn weergeven in de notitie ‘Aanvaringsslachtoffers windpark IJsselwind’ d.d. 22 juli 2019 van Royal Haskoning DHV (deze notitie is onderdeel van het bestemmingsplan, bijlage 5 bij dit voorstel). Uit deze notitie blijkt dat het aantal te verwachten aanvaringsslachtoffers (ruim) onder de 1%-mortaliteitsnorm blijft. Deze notitie bevestigt daarmee de conclusie uit het MER, te weten dat significant negatieve effecten op voorhand zijn uit te sluiten.

Uit de hiervoor beschreven (geactualiseerde) voortoets blijkt, kortom, dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied op voorhand zijn uit te sluiten.

3.5 De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is vrijwillig gevraagd advies te geven op het Milieueffectrapportage (MER)
Initiatiefnemers hebben vrijwillig een MER opgesteld om alle met het project samenhangende aspecten goed te duiden. De Commissie voor de m.e.r. heeft in haar advies d.d. 13 mei 2019 (bijlage 4) voor het MER twee tekortkomingen geconstateerd. De commissie is van mening dat de tekortkomingen ten aanzien van geluid en landschap moeten worden aangevuld. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan in een aanvulling op het MER de geluidsbelasting nader te onderzoeken met een referentieturbine die de bovengrens weergeeft van wat het plan mogelijk maakt, de ‘worst-case’ en om de visualisaties van de alternatieven, het voorkeursalternatief (VKA) en het beplantingsplan op te nemen in een aanvulling op het MER. Naar aanleiding van het advies van de Commissie is een ‘Aanvulling op Milieueffectrapport IJsselwind’ d.d. 18 juli 2019 opgesteld. Hierin is het MER aangevuld met de geconstateerde tekortkomingen voor geluid en visualisaties. De aanvullende berekeningen voor geluid geven geen aanleiding tot het aanpassen van de effectscores of conclusies zoals opgenomen in het MER. Ook de in de aanvulling MER opgenomen visualisaties van de onderzochte alternatieven en van het inrichtingsplan geven geen aanleiding tot een wijziging van de in het MER getrokken conclusies. De aanvulling MER is niet opnieuw voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r., maar beoordeeld door de Omgevingsdiensten. De opmerkingen voor het aspect geluid op het rapport ’Aanvullingen op Milieueffectrapport IJsselwind d.d. 13 juni 2019’ zijn volgens de Omgevingsdiensten correct verwerkt in de “Aanvullingen op Milieueffectrapport IJsselwind, op basis van advies Commissie voor de m.e.r., finale versie/P01.01 dd. 18 juli 2019”. Hiermee zijn de ontbrekende aspecten ten aanzien van geluid met verwijzing naar het advies Commissie voor de m.e.r. weggenomen en kan het aspect geluid als volwaardig belang worden meegewogen.

3.6 Er zijn ambtshalve redenen het plan aan te passen
Er zijn ambtshalve redenen om het bestemmingsplan aan te passen. Een overzicht is opgenomen in hoofdstuk 3 van de ‘Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark en het ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en windpark IJsselwind’. De voornaamste wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waaruit blijkt dat er geen stikstoftoename kan plaatsvinden. Voor de locatie Fort de Pol zijn in het plan aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan nodig die voorkomen dat er bedrijfsontwikkeling plaatsvindt die stikstofdepositie met zich meebrengt. Dit betekent dat de bedrijfsbestemming op Fort de Pol (exclusief de locatie van windturbine 3) wordt bevroren tot het huidige gebruik: gesloten vuilstortplaats met de bestaande en vergunde (bedrijfs)activiteiten (het zonnepark op hoogste plateau). Gebouwen en bouwwerken mogen niet worden gebouwd. Zodra duidelijk is wat de oplossing wordt voor de stikstofproblematiek in relatie tot bedrijfsontwikkeling op Fort de Pol, wordt verder onderzocht of en hoe deze gronden te ontwikkelen en uit te geven zijn ten behoeve van bedrijvigheid of andere bestemmingen. De uitspraak van de PAS heeft geen gevolgen voor het Windpark IJsselwind, omdat uit een nadere onderbouwing ten aanzien van stikstof blijkt dat de activiteit geen gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige habitattypen in het Natura2000 gebied Rijntakken-Uiterwaarden IJssel.

4.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld
In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Voor de ontwikkeling van het Windpark IJsselwind zijn anterieure overeenkomsten met IJsselwind BV en het waterschap Rijn en IJssel gesloten. Hiermee zijn voor de realisatie van het Windpark IJsselwind de kosten anderszins verzekerd. Fort de Pol is een terrein dat als er ontwikkeling mogelijk is, deze door de gemeente in eigen beheer (via gronduitgifte) wordt gerealiseerd. Er zijn daarmee geen verhaalbare kosten, waardoor er geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan hoeft te worden vastgesteld.

Kanttekeningen

2.1 De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een negatief advies uitgebracht voor het Windpark IJsselwind
De Commissie RKC heeft een negatief advies uitgebracht over het plan voor het Windpark IJsselwind, zie hiervoor argument 2.1. Het advies spitst zich vooral toe op de hoogte van de windturbines en de landschappelijke inpassing. De Commissie adviseert negatief ten aanzien van de hoogte van de windturbines, zij stelt een maximale tiphoogte van 150 meter voor en deze te hanteren voor de hele gemeente. Initiatiefnemers hebben een business case berekening gemaakt waarin is aangegeven dat windturbines met een tiphoogte van 150 meter niet rendabel zijn. Het bestemmingsplan gaat echter enkel over drie windturbines met een maximale tiphoogte van 185 meter. Daarmee worden nu geen uitspraken gedaan over maximale hoogten voor mogelijke toekomstige windturbines op eventuele andere locaties in de gemeente Zutphen.
De Commissie RKC heeft geen advies uitgebracht over het materiaal en de kleurkeuze van de windturbines. Voor het gebied ten noorden van het Twentekanaal geldt geen welstandbeleid. In de aanvraag van de omgevingsvergunning is een referentiebeeld opgenomen. In het besluit op de omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen waaraan de windturbines moeten voldoen. Gezien de energietransitie doelstellingen van de gemeente, regio, provincie en het Rijk wordt voor dit bestemmingsplan afgeweken van het welstandsadvies van de Commissie RKC waar het gaat om de maximale tiphoogte van de windturbines.

2.2 Om de najaarsronde 2019 van de SDE subsidie te halen is een besluit over het bestemmingsplan in de raad van september 2019 nodig
Voor de realisatie van het Windpark IJsselwind moeten initiatiefnemers gebruikmaken van de SDE subsidie najaarsronde 2019. Om deze subsidie aan te kunnen vragen is een vastgesteld bestemmingsplan en een verleende omgevingsvergunning nodig. Het streven is dan ook om in september de gemeenteraad te laten besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

3.1 Bij veel zienswijzen is de kans groot op een beroepsprocedure bij de Raad van State
Er bestaat veel onvrede bij de omwonenden uit Eefde over alle ontwikkelingen in de omgeving van De Mars en het landelijk gebied ten noorden van het Twentekanaal. Veel van deze omwonenden hebben een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende ontwerpbesluiten ingediend. De kans dat meerdere omwonenden beroep instellen bij de Raad van State is dan ook groot.

3.2 De economische uitvoerbaarheid staat onder druk
Bij initiatiefnemers staat de financiële haalbaarheid van het Windpark IJsselwind onder druk. Als de SDE subsidie van de najaarsronde 2019 wordt gemist of onvoldoende is of de kosten hoger uitvallen dan geraamd, kan dit betekenen dat het plan voor het Windpark IJsselwind economisch niet uitvoerbaar is en daarom niet doorgaat.

Risico’s

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de indieners van de zienswijzen beroep instellen. Op basis van het beroep kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplanbesluit (geheel of gedeeltelijk) vernietigen. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken zijn de verschillende onderzoeken en aanvullingen op onderzoeken door deskundigen en adviesbureaus beoordeeld. De grootste weerstand tegen dit plan is gelegen in ontwikkeling van het Windpark IJsselwind. Initiatiefnemers van Windpark IJsselwind zijn zich bewust van/gewezen op dit mogelijke risico.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming worden het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen, de waterwetvergunningen en de ontheffing Wet natuurbescherming met de verschillende bij de besluiten behorende bijlagen voor zes weken ter inzage gelegd conform de gemeentelijke coördinatieregeling. Belanghebbenden, die eerder zienswijzen hebben ingebracht, kunnen in deze periode beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De terinzagelegging van bovengenoemde besluiten wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact en de Berkelbode (uitgave gemeente Lochem), het digitale Gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiën

De kosten voor de realisatie van het Windpark IJsselwind (waaronder het opstellen van het bestemmingsplan en het uitvoeren van de daarbij behorende onderzoeken evenals verschuldigde plankosten, planschade en bouwleges) zijn voor rekening van de initiatiefnemers.

Voor Fort de Pol wordt de bestaande en vergunde situatie vastgelegd, de gronduitgifte kon daarom niet conform de vastgestelde fasering doorgaan. Dat is afhankelijk van de noodregeling rond stikstofdepositie van het Rijk. Als daardoor gronden wel uitgeefbaar zijn, is er niets aan de hand. Indien per 1 januari 2020 de gronden nog niet uitgeefbaar zijn, dan dient een verliesvoorziening te worden getroffen. Dit komt dan terug in de meerjaren prognose grondexploitaties 2020-1.

Bijlagen

 1. Geanonimiseerde zienswijzen, nr. 63 en 64 zijn bijvoegd
 2. ‘Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019’ en het ‘Addendum reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 2 september 2019’
 3. Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie d.d. 5 feb 2019
 4. Advies Commissie voor de m.e.r. Windpark IJsselwind, gemeente Zutphen d.d. 13 mei 2019
 5. Bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’, inclusief MER, aanvulling MER en bijbehorende onderzoeken
 6. Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomsten windplan IJsselwind.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 augustus 2019 met nummer 137386


gelet op 3.8, 3.30 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

 


b e s l u i t :

 1. de ‘Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019’ en het ‘Addendum reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 2 september 2019’ vast te stellen;
 2. af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie d.d. 5 februari 2019 (kenmerk ZUT18-00006-2) ten aanzien van de maximale tiphoogte van 185 meter vanwege maatschappelijke- en economische belangen en de klimaatdoelstellingen die zwaarder wegen dan het landschappelijke belang;
 3. het bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ (NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-vs01), gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding, met als onderbouwing de Reactienota, het MER Windpark IJsselwind d.d. 7 december 2018 met bijbehorende Aanvulling op Milieueffectrapport IJsselwind d.d. 18 juli 2019 en de overige onderzoeken en bijlagen en deze, conform de gemeentelijke coördinatieregeling, ter inzage te leggen;
 4. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op de noordelijke punt van bedrijventerrein De Mars en een deel van het ten noorden daarvan gelegen landelijk gebied, vinden verschillende ruimtelijke gebiedsontwikkelingen plaats. Om de voorziene ontwikkelingen samenhangend vast te leggen, is een nieuw bestemmingsplan, "Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind" voor dit gehele gebied opgesteld. Hiermee wordt ook tot een juridisch-planologische regeling gekomen voor een deel van het bedrijventerrein, Fort de Pol, waar momenteel geen bestemmingsplan geldt.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het Windpark IJsselwind, een initiatief van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel om in dit plangebied gezamenlijk drie windturbines te realiseren. Windturbinelocaties 1 en 2 zijn gelegen ten Noorden van het Twentekanaal in het buitengebied van Zutphen en windturbinelocatie 3 is gelegen op het laagste plateau van Fort de Pol.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 maart tot 2 mei 2019 ter inzage gelegen en de ingediende zienswijzen zijn beantwoord door het college (zie de reactienota).

Het college stelt de raad nu onder andere voor de reactienota en het bestemmingsplan vast te stellen. Daarnaast vraagt het college de raad af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie ten aanzien van de maximale tiphoogte van 185 meter vanwege maatschappelijke en economische belangen en de klimaatdoelstellingen, die zwaarder wegen dan het landschappelijk belang.

Tijdens de Forumspecial Windmolenplan IJsselwind van 4 juli 2019 hebben onder andere de projectleiding, initiatiefnemers en bewonersgroepen de raads- en forumleden via presentaties geïnformeerd. Het Forum van 2 september is in zijn geheel gereserveerd voor het spreekrecht. In het Forum van 9 september kan niet meer worden ingesproken. Dit forum is bedoeld voor de gedachtewisseling en debat tussen fracties en het college. Besluitvorming kan, als het Forum daarmee instemt, in de raadsvergadering van 23 september plaatsvinden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorafgaand aan de bespreking van dit bestemmingsplan is er een vergadering ingeruimd voor het spreekrecht. (zie verslag https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/spreekrecht-windmolenplan-ijsselwind)

De inhoudelijke bespreking van dit bestemmingsplan is verplaatst naar 9 september 2019.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op de noordelijke punt van bedrijventerrein De Mars en een deel van het ten noorden daarvan gelegen landelijk gebied, vinden verschillende ruimtelijke gebiedsontwikkelingen plaats. Om de voorziene ontwikkelingen samenhangend vast te leggen, is een nieuw bestemmingsplan, "Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind" voor dit gehele gebied opgesteld. Hiermee wordt ook tot een juridisch-planologische regeling gekomen voor een deel van het bedrijventerrein, Fort de Pol, waar momenteel geen bestemmingsplan geldt.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het Windpark IJsselwind, een initiatief van IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel om in dit plangebied gezamenlijk drie windturbines te realiseren. Windturbinelocaties 1 en 2 zijn gelegen ten Noorden van het Twentekanaal in het buitengebied van Zutphen en windturbinelocatie 3 is gelegen op het laagste plateau van Fort de Pol.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 maart tot 2 mei 2019 ter inzage gelegen en de ingediende zienswijzen zijn beantwoord door het college (zie de reactienota).

Het college stelt de raad nu onder andere voor de reactienota en het bestemmingsplan vast te stellen. Daarnaast vraagt het college de raad af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie ten aanzien van de maximale tiphoogte van 185 meter vanwege maatschappelijke en economische belangen en de klimaatdoelstellingen, die zwaarder wegen dan het landschappelijk belang.

Tijdens de Forumspecial Windmolenplan IJsselwind van 4 juli 2019 hebben onder andere de projectleiding, initiatiefnemers en bewonersgroepen de raads- en forumleden via presentaties geïnformeerd. Het Forum van 2 september is in zijn geheel gereserveerd voor het spreekrecht. In het Forum van 9 september kan niet meer worden ingesproken. Dit forum is bedoeld voor de gedachtewisseling en debat tussen fracties en het college. Besluitvorming kan, als het Forum daarmee instemt, in de raadsvergadering van 23 september plaatsvinden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 09-09-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. Het woord is eerst aan wethouder Matser voor een toelichting vooraf.

College: De reductie van Co2 is een belangrijke opgave voor de gemeente. We moeten een omslag maken naar duurzame energie. Alleen zonne-energie en windenergie zijn op dit moment bewezen duurzame energiebronnen. Met deze drie windmolens kunnen we straks 6.700 huishoudens van stroom voorzien. Het plan dat voorligt is een plan dat al lang in voorbereiding is.

Burgerbelang: De wethouder schetst een langlopend traject. De weerstand tegen het project is nog steeds even groot. Wordt voldoende rekening gehouden met wat er intussen in de buitenwereld gebeurt? Over een aantal jaren zijn deze drie windmolens mogelijk overbodig, omdat er duizenden windmolens in de Noordzee staan.

College: We hebben te maken met een enorme opdracht in de Cleantech Regio, minimaal 49 procent Co2 reductie. Hiervoor is het nodig vol in te zetten op zonne- en windenergie.

Burgerbelang: Ambities schuiven op. Zutphen is de kleinste gemeente in de Stedendriehoek. Welke gemeente heeft ze wel gebouwd?

VVD: Laten we in Zutphen ook ons best doen, anders komen we er niet.

Burgerbelang: In plaats van vast te houden aan drie windmolens, hadden we beter de nadruk op Co2 reductie kunnen leggen.

College: Op verschillende plaatsen in de regio zijn windmolens neergezet. We moeten zeker een breed scala aan slimme maatregelen nemen om de Co2 reductie te behalen. We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig maatregelen met betrekking tot woonisolatie voor te bereiden.

VVD: Onze fractie is tevreden dat de tijd is genomen om een zorgvuldig traject af te leggen.

PvdA: De bouw van deze windmolens is echt nodig om onze energieambitie te halen. We hadden wel graag dat rekening was gehouden met de tiphoogte. Is er gekeken naar beroepsprocedures bij andere gemeenten? Die gaan veelal over de hoogte van de molens.

BewustZW: Op 2 september is er ingesproken door de exploitant van de huidige windmolens op de Mars. Daar hadden we beter naar moeten kijken voordat we dit traject in gingen. Kan het college met een memo komen over de huidige drie windmolens? Kunnen deze qua capaciteit worden verhoogd?

D66: De nieuwe windmolens zijn bittere noodzaak. Ze hebben ook een behoorlijk draagvlak in de gemeente Zutphen.

Burgerbelang: Het is niet 99 procent zeker dat de provincie ons deze opgave gaat opdringen. Ze willen geen kleine windparken.

College: De bevoegdheid ligt uiteindelijk bij de provincie, zij kunnen het proces altijd overnemen.

GroenLinks: In 2016 en 2017 is er heldere besluitvorming geweest. We hebben geen reden om een ander standpunt in te nemen. Maar is er voldoende gedaan om de effecten minder erg te maken voor bewoners? Voor wat betreft geluidhinder van windmolens; deze kan soms met 7 decibel toenemen. Van het college wil de fractie graag horen dat voor een stillere windmolen wordt gekozen. Ook op hinder beperkende maatregelen aan de gevels moet het college toezien. De ligging van de één van de molens bij een dassenburcht vraagt om voldoende ecologische begeleiding. Eerder was er een ruime meerderheid voor dit project, de fractie hoopt dat dit opnieuw het geval is.

BewustZW: Dit is niet correct. We hebben gevraagd om een draagvlakonderzoek.

GroenLinks: Het gaat om de stellingname in 2017 over deze locatie. Een aantal partijen is gaan twijfelen.

BewustZW: We kunnen nu pas de balans gaan opmaken, het is te vroeg om conclusies te trekken.

GroenLinks: Het gaat ook om de betrouwbaarheid van de gemeente. Alle benodigde rapportages zijn uitgevoerd en opgeleverd.

Burgerbelang: Wij distantiëren ons van het verhaal van GroenLinks. Er mag meer rekening worden gehouden met omwonenden.

CDA: Moeten er windmolens komen bij Eefde-West? Zijn we op de goede weg met de energietransitie? De MER rapporten roepen veel vragen op. We moeten zoeken naar een veel breder draagvlak.

GroenLinks: Waarom twijfelt het CDA aan de MER?

CDA: De rapporten geven ruimte voor ruis, zijn niet helder. Het is verstandig ook voortschrijdend inzicht te gebruiken.

ChristenUnie: We hebben vragen over de bouw van de molens in relatie tot de stikstof uitspraak van de rechter. En wat betekenen deze molens voor de capaciteit van het netwerk?

SP: Wij hebben geen vragen.

Burgerbelang: We protesteren tegen de symboolfunctie van deze windmolens in Zutphen. We zijn bezig met allerlei duurzame projecten en moeten daarin kijken naar de sterke en zwakke punten. De vraag moet iedere keer zijn; hoe verloopt het proces en hoe nemen we omwonenden mee? Van de andere fracties horen we graag hoe zij hier in staan.

VVD: Hoe kijkt het college tegen het ophogen van de bestaande windmolens aan? We zijn bezorgd over de tiphoogte en het worst case scenario. Er moet zoveel mogelijk gebeuren om bewoners te ontlasten.

College: Door de initiatiefnemers is gekozen voor een tiphoogte van 185 meter in verband met de haalbaarheid van de businesscase. Dat is de reden voor de ophoging.

PvdA: Kunnen mensen die dichtbij wonen gecompenseerd worden?

College: Een compensatie is voor omwonenden een schrale troost, zij willen de windmolens niet. De winst die wordt geboekt, wordt wel weer geïnvesteerd in het gebied.
De procedures bij de Raad van State over de tiphoogte leiden voor het grootste deel onverkort tot plaatsing van de molens. We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk vast te leggen voor een eventuele procedure.
De inspraak van de exploitant van de huidige drie windmolens heeft het college bevreemd.

BewustZW: Deze inspreker is verstandig geweest zich te melden.

College: De exploitant is eerder al verwezen naar de initiatiefnemers. We kiezen er nu voor om het project niet langer te vertragen.

BewustZW: Er is geen vergelijking gemaakt tussen deze opties. Dit had meegenomen moeten worden.

College: Dan had de exploitant zich bij mij moeten melden.

Burgerbelang: Wij delen het punt van BewustZW.

College: Er is geen (nieuwe) vergunning aangevraagd door de exploitant.

Burgerbelang: Het gaat om de slagingskans van een dergelijk project.

GroenLinks: Er is meer dan voldoende tijd geweest voor de exploitant van de huidige windmolens om zich te melden. Dat is al die tijd niet gebeurd.

College: Een vraag van GroenLinks was of het college toeziet op de geluidhinder; dat doen we. Ook gevelisolatie en de aanwezige dassenburcht hebben onze aandacht.
De vragen van het CDA over voortschrijdend inzicht zijn de afgelopen jaren al besproken.
Over de stikstof hebben we in de notitie het nodige aangegeven, die gaat geen problemen opleveren. Datzelfde geldt voor het stroomnetwerk.
De slagschaduw zal in de praktijk meevallen, dat wordt geen worst case scenario.

Voorzitter: Dank voor uw bijdragen. Het onderwerp is voor nu voldoende besproken en kan door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend