Pagina delen

Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide” ongewijzigd overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301. bp0303RpLeeuwWeide-vs01) vast te stellen;
  2. de zienswijzennota, d.d. 4 november 2013 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Verkeerskundig onderzoek (pdf)Inleiding/aanleiding

Het bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier is op 2 november 2009 vastgesteld door de gemeenteraad als actualisatieplan. Bedoeling van een actualisatieplan is om regels van de verschillende bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen en daarbij aan te sluiten op de geldende gebruiks- en bouwmogelijkheden van de verschillende bestemmingsplannen in combinatie met de feitelijke situatie.

Zo is ook het voormalige bestemmingsplan Sutfene opgenomen in het bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier. Om actief  bij te dragen aan de impasse die is ontstaan tussen het Woonbedrijf en Koopmans B.V., omtrent de aanvraag  om omgevingsvergunning voor het bouwen, is verzocht om een bestemmingsplanherziening om de voorheen geldende gebruiks- en bouwmogelijkheden te herstellen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Tijdens deze termijn is één zienswijze ontvangen namens 13 personen.

Beoogd effect

Het onderhavige bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide is een reparatieplan waarmee wordt beoogd het huidige bestemmingsplan te repareren om het voorgenomen bouwplan van Ieder1 en Koopmans te realiseren.

Argumenten

1.1  Het bouwplan is al in verschillende bestemmingsplannen mogelijk gemaakt.

In 2005 is het bestemmingsplan Sutfene opgesteld. Dit bestemmingsplan bood de basis voor de realisatie van 90 gestapelde woningen en 30 rijwoningen op de locatie Leeuwerikweide. Bij het opstellen van het actualisatieplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier in 2009 zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan Sutfene voor het overgrote deel overgenomen.

1.2  Woonbedrijf Ieder1 heeft verzocht om een herziening van het huidige bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier en er is overeenstemming over de inhoud.

Nu de bouwplannen actueel worden is geconstateerd dat de realisatie van het oorspronkelijke plan binnen het bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier niet helemaal mogelijk is. Ieder1 heeft dan ook verzocht het bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier te herzien.

Aan de gewenste ontwikkeling kan planologisch medewerking worden verleend door het herzien van het bestemmingsplan.

Om het reparatieplan voor de ontwikkelende partijen, Woonbedrijf Ieder1 en Koopmans B.V, op te stellen is ook met hen de inhoud van het voorliggende reparatieplan doorgesproken. Er is overeenstemming over de inhoud van voorliggend reparatieplan.

1.3  De reparatieonderdelen hebben enkel betrekking op het te realiseren bouwplan en raakt niet de woningbouwplanning.

In voorliggend bestemmingsplan wordt een aantal onderdelen gerepareerd. Deze hebben enkel betrekking op het bouwplan in combinatie met het soort te realiseren woningen. Het gaat niet om meer of minder woningen. Voor het overgrote deel is de inhoudelijke regeling van het oude bestemmingsplan Sutfene wel opgegaan in het nu geldende bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier.

Bovenstaande betekent concreet dat de volgende reparaties in voorliggend bestemmingsplan zijn opgenomen:

- De mogelijkheid voor realisatie van zelfstandige woningen en bijzondere woonvormen, waarbij het begrip ‘bijzondere woonvorm’ is gedefinieerd;

- De bepaling dat eindwoningen op de bouwperceelsgrens mogen worden gebouwd;

- Een kleine uitbreiding van de parkeergarage ten behoeve van de ontsluiting van de parkeergarage. 

 

2.1 Er is 1 zienswijze, namens 13 personen,  ingediend tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmings­plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 september 2013 tot en met 16 oktober 2013 zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze termijn is 1 schriftelijke zienswijze ingediend.

Samenvatting zienswijze:

Inspreker is van mening dat er sprake is van een uitbreiding en wijziging van de mogelijkheden in plaats van een reparatie. Daarbij stelt inspreker de ontwikkeling in stedenbouwkundige opzet en aantal woningen ter discussie, gezien de verkeersveiligheid en economische situatie in de woningbouwvoorraad. Inspreker verzoekt de gemeente zich te verzetten tegen nutteloze bouwprojecten en verstening tegen te gaan.

Strekking reactie:

Het onherroepelijke bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier voorziet reeds in de opzet van het te ontwikkelen plangebied en het aantal te ontwikkelen woningen binnen het plangebied. Dit staat niet ter discussie bij voorliggend reparatieplan. Een heroverweging is dan ook niet aan de orde. De verantwoording van de haalbaarheid is reeds in de bestemmingsplannen Sutfene en Deventerweg – Voorsteralleekwartier aan de orde gekomen.   

Conclusie:

De zienswijzen vormen geen aanleiding het plan niet verder in procedure te brengen.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid, van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Het bestemmingsplan heeft een reparend karakter. Op grond van artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld als er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b tot en met f of als de verhaalbare kosten uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen. De gemeente maakt geen verhaalbare kosten in het plangebied/ exploitatiegebied, waardoor geen exploitatieverplichting in het kader van de Wro geldt.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

Aangezien het een reparatieplan betreft en ervoor is gekozen actief bij te dragen aan een oplossing voor de ontwikkelende partijen, is in een eerder stadium aangegeven dat de kosten voor het opstellen van het reparatieplan en de procedurekosten voor rekening van de gemeente zijn.

Stukken die ter inzage liggen

1. Bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide

2. Zienswijzennota, d.d. 4 november 2013

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0168

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2013 met nummer 9151


gelet op artikel 3.8 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide” ongewijzigd, overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301. bp0303RpLeeuwWeide-vs01), vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het onderhavige bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide is een reparatieplan waarmee wordt beoogd het huidige bestemmingsplan te repareren om het voorgenomen bouwplan van Ieder1 en Koopmans te realiseren. Nu de bouwplannen actueel worden is geconstateerd dat de realisatie van het oorspronkelijke plan binnen het bestemmingsplan Deventerweg – Voorsteralleekwartier niet helemaal mogelijk is. Ieder1 heeft dan ook verzocht het bestemmingsplan te herzien. De gemeente wil hier medewerking aan verlenen. De reparatie/herziening heeft enkel betrekking op het te realiseren bouwplan en raakt niet de woningbouwplanning. Vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens geeft hij de inspreekster mevrouw Vaandrager-Stoop het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspreekreactie biedt de voorzitter de fracties de gelegenheid tot vragen stellen aan de inspreekster.

Groen Links wil weten of de inspreekster verwacht dat de aanpassing van het bestemmingsplan verkeersveilig kan.

De inspreekster geeft te kennen dat zij verwacht dat dit niet kan. Veel zelfstandige woningen betekenen in haar optiek meer verkeer.

Burgerbelang vraagt namens wie de inspreekster spreekt.

Mevrouw Vaandrager-Stoop geeft aan te spreken namens de bewoners van de omgeving Deventerweg, Leeuweriklaan en de Weg naar Laren. Ze verwijst tevens naar de ingediende zienswijze d.d. 13 oktober 2013. Hier staan dertien indieners genoemd.

De PvdA wil weten of de inspreekster geen mogelijkheden ziet om de reparatie van het bestemmingsplan verkeersveilig te laten verlopen.

De inspreekster zegt dat er geen studie is gedaan naar de verkeersafwikkeling in de gewijzigde situatie.

De VVD merkt op dat de voornaamste zorg kennelijk de verkeerstoename is ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2005.


De inspreekster geeft aan dat dit juist is. Er is een verschil in het aantal verkeersbewegingen tussen jonge gezinnen en senioren.

De voorzitter bedankt de inspreekster voor haar bijdrage en  geeft het woord aan de fracties. 

Groen Links geeft aan de zorg van de bewoners te delen. Is de reparatie wel zo eenvoudig.

Het CDA vraagt zich eveneens af of de reparatie wel zo eenvoudig is . Indien het alleen een reparatie is: hoe wordt dan de verkeersveiligheid gerepareerd?

De Stadspartij vraagt hoeveel ruimte er is voor aanvullend onderzoek.

De SP deelt de zorgen van de bewoners over de verkeersveiligheid. Daarnaast wil de SP weten hoeveel sociale woningbouw er  in het plan zit.

De VVD wil weten of de verkeersveiligheid goed is onderzocht of dat indien dat niet is gebeurd er alsnog een onderzoek plaats vindt.

De PVDA wil eveneens weten hoe het zit met de verkeersveiligheid.

D66 vraagt waarom er geen onderzoek naar de verkeersveiligheid is uitgevoerd. 

De voorzitter geeft het College het woord om de vragen te beantwoorden.

Het College geeft aan dat er sprake is van een reparatie omdat er al een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan bleek dat de bouwplannen juridisch net niet helemaal overeenkwamen met het onderliggende bestemmingsplan. In het aantal woningen verandert niets. 

De ChristenUnie wil weten wat het verschil is tussen reparatie en wijziging van het bestemmingsplan.

Het College geeft aan dat het bij een reparatie gaat om een kleine technische aanpassing van het bestemmingsplan. Inhoudelijk verandert het niet.

De VVD wil weten of de doelgroep niet wijzigt met de reparatie.
Het college geeft aan dat de doelgroep nooit wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. 

De VVD wil weten waarom de ontwikkelaar dan een reparatie  wilde . Valt dan niet te verwachten dat er nu een andere doelgroep komt te wonen.

Het College geeft aan dat dit niet het geval is. Zowel het gerepareerde plan als het bestemmingsplan uit 2005 zijn op het zelfde onderliggende plan gebaseerd.

De PvdA wil weten waarom er dan gerepareerd moet worden. 

Het College geeft aan dat de ontwikkelaar de grond niet hoeft af te nemen als er juridische onzekerheid bestaat over de bouwplannen ten opzichte van het  bestemmingsplan. 

D66 wil van het College weten of het de reparatie tot meer verkeersdruk leidt. 

Volgens het College is daar geen sprake van. Er is gekeken naar soort en aantallen woningen. De situatie is vergelijkbaar met  die van 2005.

De PvdA merkt op dat er kennelijk alleen  juridische redenen zijn voor de reparatie en dat inhoudelijk de verschillen niet zo groot zijn. 

Burgerbelang wil graag een reactie van het College over het volgens de inspreekster toenemen van de verkeersdruk in het geval het voorstel tot  reparatie door de Raad wordt goedgekeurd. 

Het College meldt dat de verkeerstroom een aandachtspunt is maar dat dit voldoende geregeld is.

Burgerbelang vraagt of er met de bewoners gekeken is naar de verkeersveiligheidsaspecten.

Het College zegt dat dit niet gebeurd is. Wellicht is dit zinvol als de ontwikkelingsplannen in een verder stadium zijn. 

Burgerbelang vraagt om de burgers niet te laat bij het plan te betrekken zodat eventuele problemen tijdig opgelost kunnen worden. 

De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de burgers pas in een later stadium zinvol is. Pas als men daadwerkelijk weet wat er gaat gebeuren. Is het College bereid een onderzoek naar de verkeersveiligheid uit te voeren?

Groen Links is van mening dat het wellicht beter is om een uitspraak van de Raad van State over de reparatie  af te wachten.

Het CDA denkt dat het wellicht wenselijk is om te kijken in hoeverre bewoners en scholen behoefte hebben aan informatie en inspraak.

Het College geeft aan dat de reparatie voldoende onderbouwt is de basis is dezelfde als die van het bestemmingsplan. Overleg me de bewoners is volgens het College pas zinvol als het plan meer vorm krijgt.

De VVD vraagt of de gemeente er ook van overtuigd is dat het slechts om een reparatie gaat en niet om een grote koerswijziging.

In het bestemmingsplan is nimmer vastgelegd dat sprake zou zijn van seniorenwoningen. Er staan alleen gebruiks- en bouwmogelijkheden in. 

Het CDA wil wel een sterkere opstelling om de verkeersveiligheid te repareren. Er komt hoe dan ook meer verkeer.

Hert college geeft aan dat dat juist is, ook het in 2005 onherroepelijk geworden bestemmingsplan ging men daar van uit. Volgens de cijfers waar men toen vanuit ging  zou de uitbreiding veilig kunnen. Een veilige verkeersafwikkeling is ook voor het College een aandachtspunt maar dit is niet het moment om in te gaan op alle details. 

De VVD vraagt of het onderzoeksrapport uit 2005 ter beschikking van de Raad kan komen. 

Burgerbelang slwuil dit ook en vraag bovendien of het College breid is met de burgers in gesprek te gaan. 

Groen Links vraag om het onderzoek in ieder geval te actualiseren omdat het al uit 2005 dateert. 

De SP zegt geen antwoord te hebben gekregen over het aandeel sociale woningen.

 Het College geeft aan het antwoord niet paraat te hebben en komt er op terug. 

Daarnaast geeft het College toe het onderzoek door te sturen inclusief een memo van het College over de actuele situatie en of men wel of niet van mening is of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende besproken is en dat het rijp is voor behandeling in de Raad. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
SP stemde tegen, overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend