Pagina delen

Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het bestemmingsplan “Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18” met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1410OBorculoseweg18-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op de locatie Oude Borculoseweg 18 te Warnsveld is voormalige agrarische erf aanwezig dat erg in verval is geraakt. Op het erf staan diverse gebouwen: een bungalowwoning, een karakteristieke (vervallen) boerderij en enkele schuren. Het initiatief gaat uit van het slopen van de bungalowwoning, het herbouwen en gebruiken van de boerderij als woning met inwoning en het slopen/verbouwen/verplaatsen van enkele schuren. Het erf wordt landschappelijk ingepast.
Het initiatief gaat uit van het opknappen van de locatie. Er is geen sprake van sloop en compensatie met behulp van de rood-voor-roodregeling.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen.

 

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

Argumenten

1.1 Het plan draagt bij aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.
Op dit moment is het voormalige agrarische erf in verval geraakt. Initiatiefnemer wil de locatie opknappen door opstallen te slopen, een nieuwe woning op te richten en het erf landschappelijk in te passen. De locatie heeft al een woonbestemming waarbij inwoning mogelijk is.
Het herstel van de kwaliteit ter plekke is veel waard. Een goed functionerend erf dat onderhouden wordt en op deze manier landschappelijk wordt ingepast draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit ter plekke en draagt bij aan herstel en ontwikkeling van landschap en natuur in het buitengebied. Ten behoeve van de planvorming is een inrichtingsplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

1.2 Het plan laat een woning van 1400 m3 toe.
Op het perceel is een voormalige karakteristieke woonboerderij aanwezig. Daarom is in het kader van de planontwikkeling ook een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Door op dezelfde plek van de voormalige boerderij en dezelfde inhoudsmaat van de voormalige boerderij als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe woning blijft de karakteristiek van de locatie overeind. Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe woning van 1400 m3 wordt gebouwd, in plaats van de 600 m3 die op grond van het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Op grond van de ontwerp Visie Landelijk gebied zijn grotere woningen wel mogelijk. Tijdens de inspraakperiode is niet gereageerd op
de inhoud van woningen. Daarmee is het initiatief passend in dit ontwerpbeleid.

1.3 Het plan maakt inwoning mogelijk.
Op grond van het huidige bestemmingsplan Buitengebied Oost 2007 is inwoning toegestaan. Dat betekent dat in grote bouwvolumes (met name bedoeld voor de instandhouding van grote karakteristieke boerderijen) twee huishoudens gevestigd mogen zijn die samen in één woning wonen (1 hoofdtoegang, gemeenschappelijk gebruik van één of meer voorzieningen of (verblijfs)ruimten). Deze situatie drukt niet op de woningbouwprogrammering.

1.4 Het Gelders Genootschap is positief over de ontwikkeling.
De plannen voor de nieuwe woning en het inrichtingsplan zijn voorgelegd aan welstand. Naar aanleiding van de advisering door welstand is het resultaat opgenomen als voorwaarde/ eis in voorliggend bestemmingsplan. Bij de voorgestelde inpassing is gebruik gemaakt van de in het Landschapsontwikkelingsplan vermelde en gewenste landschapsstructuren. Welstand heeft positief geadviseerd over de inhoud en opzet van het plan.

1.5 Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
Op grond van artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad bij het vaststellen van bestemmingsplannen tegelijkertijd een exploitatieplan vaststellen. Een exploitatieplan is volgens het Besluit ruimtelijke ordening nodig voor (onder meer) plannen waarbij de bouw van een of meer woningen mogelijk wordt gemaakt. De kosten die gemoeid gaan met de ontwikkeling van het initiatief zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de exploitatie van het plan is een vertrouwelijke anterieure overeenkomst gesloten. Hierin worden de kosten van gemeentewege, zoals leges, verhaald op de initiatiefnemer.
 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Op dit bestemmingsplan is de uniforme openbare voorbereidingprocedure conform afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent dat het besluit van de raad met de daarbij behorende stukken gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit ter inzage wordt gelegd. De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Financiën

De gemeente ontvangt leges voor het in procedure nemen van het bestemmingsplan.
Het kostenverhaal van grondexploitatie vindt plaats door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

 

Bijlagen

Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0126

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 september 2015 met nummer 63370


gelet op artikel 3.8 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

  1. het bestemmingsplan “Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18” met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1410OBorculoseweg18-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 september 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsvoorstel ter behandeling als vermoedelijk hamerstuk in het Technisch Blok met de bedoeling het dezelfde avond in de raadsvergadering te behandelen. Op de locatie Oude Borculoseweg 18 te Warnsveld is voormalige agrarische erf aanwezig dat erg in verval is geraakt. Op het erf staan diverse gebouwen: een bungalowwoning, een karakteristieke (vervallen) boerderij en enkele schuren. Het initiatief gaat uit van het slopen van de bungalowwoning, het herbouwen en gebruiken van de boerderij als woning met inwoning en het slopen/verbouwen/verplaatsen van enkele schuren. Het erf wordt landschappelijk ingepast. Het initiatief gaat uit van het opknappen van de locatie. Er is geen sprake van sloop en compensatie met behulp van de rood-voor-roodregeling. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2015 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld - het bestemmingsplan “Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18” met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1410OBorculoseweg18-vs01); - geen exploitatieplan vast te stellen. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 3.8 lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke ordening.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is een rechtstreeks verzoek vanuit het Ministerie om extra crisisopvang vanuit het rampenplan. Hiertoe wordt de accommodatie de Hanzehal gebruikt tot aan het weekend. In totaal komen hier ongeveer 200 mensen. Dit is gecommuniceerd aan de omwonenden van de Hanzehal en de omwonenden aan de Voorsterallee  in verband met de komst van een AZC in de voormalige rechercheschool. Op dit moment wordt onderzocht of op andere locaties noodopvang kan plaatsvinden.

College: de Stand van zaken rondom het behoud van de rechtbank in zijn meest volwaardige vorm. Bij de Algemene Beschouwingen heeft de Tweede Kamer hiertoe een Motie ingediend waarin wordt aangegeven dat meer tijd benodigd is om tot een meer afgewogen plan te komen.

College: de uitvoeringskosten van het sociaal domein worden iets overschreden. Hier komt nog een melding van hoeveel.

Stadspartij: Komt dat dit jaar?

College: Ja.

GroenLinks: Komt hier een raadsvoorstel van?

College: Ja.

4. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: vanavond dienen wij tijdens de raadsvergadering een amendement op het referendumverordening in.

College: krijgt de portefueillehouder dit amendement ook nog vooraf te zien?

Stadspartij: U heeft nog niets gezien? Ik zorg dat u het krijgt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 september 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 september 2015

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 07-09-2015

Er is een wijziging in het verslag aangedragen door de VVD. deze is inmiddels in het verslag verwerkt.

Verder is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend