Pagina delen

Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Een bedrag van € 10.670.959,54 vanuit het resultaat 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.

2 Een bedrag van € 3.020.700 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve coronaeffecten.

3 Een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve armoedebestrijding en vanuit deze reserve € 1.000.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Armoedebestrijding.

4 Een bedrag van € 148.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Krachtig Zutphen en vanuit deze reserve € 148.300 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

5 Een bedrag van € 52.100 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Innovatiebudget Werktmee en vanuit deze reserve € 52.100 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten Stuurbudget WMO en WSW.

6 Een bedrag van € 28.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Nieuwe wet inburgering en vanuit deze reserve € 28.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Integratie verhoogde asielinstroom.

7 Een bedrag van € 82.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Asfaltverharding en vanuit deze reserve € 82.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Asfaltverharding.

8 Een bedrag van € 63.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Elementverharding en vanuit deze reserve € 63.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Elementverharding.

9 Een bedrag van € 102.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Openbaar groen en vanuit deze reserve € 102.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten Openbaar groen.

10 Een bedrag van € 230.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Kantoorautomatisering en vanuit deze reserve € 230.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Automatisering.

11 Een bedrag van € 30.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Toegang jeugd en vanuit deze reserve € 30.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Preventie jeugd.

12 Een bedrag van € 100.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Werkkostenregeling gevolgen en vanuit deze reserve € 100.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Werkkostenregeling.

13 Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanningsleidingen.

14 Een bedrag van € 31.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Thematafel eenzaamheid en vanuit deze reserve € 31.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Thematafel eenzaamheid.

15 Een bedrag van € 44.600 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve DUVO middelen en vanuit deze reserve € 44.600 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Veilig thuis.

16 Een bedrag van € 10.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Regiodeal bedrijfsterreinen en vanuit deze reserve € 10.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Regiodeal.

17 De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-22).

Inhoud

Inleiding

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 10.670.959,54. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve. Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2022 of in de coronareserve te storten.
Totaal gaat het om een bedrag van € 6.441.700. Bij de argumenten wordt hier verder op in gegaan.

Rekening houdend met een onttrekking op basis van bovenstaande punten wordt per saldo € 4.229.300 toegevoegd aan de algemene reserve. Hieronder de berekening:

Voordelig jaarrekeningresultaat 2021:                                             € 10.671.000
Beschikbaar voor bovenstaande doelen:                                                                 -/-  €   6.441.700
Toename algemene reserve na bestemming jaarrekening 2021:        €   4.229.300

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2021.

Argumenten

1. De algemene reserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.
Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats naar een aantal (nieuw op te richten) bestemmingsreserves.

Besluitpunten 2 tot en met 16:

In 2021 zijn op een aantal budgetten middelen overgebleven die wij in 2022 willen gebruiken om gewenste resultaten te realiseren.

Voor de volgende doelen willen we in 2022 een deel van de overgebleven middelen in 2021 gebruiken:

-  Het saldo van de voor en nadelen van de coronacrisis € 3.020.700
-  Participatie (motie 2022-M0003) € 1.000.000
-  Krachtig Zutphen € 148.300
-  Innovatiebudget Werktmee € 52.100
-  Implementatie nieuwe wet inburgering € 28.000
-  Asfaltverharding € 82.000
-  Elementverharding € 63.000
-  Openbaar groen, bomen en laanbeplanting € 102.000
-  Nog niet afgeronde automatiseringsprojecten € 230.000
-  Verduurzaming toegang Jeugd, deskundigheidsbevordering en SKJ € 30.000
-  Gevolgen WKR netto corona uitkering € 100.000
-  Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen € 1.500.000
-  Thematafel eenzaamheid € 31.000
-  DUVO middelen (Doeluitkering vrouwenopvang) € 44.600
-  Regiodeal cofinanciering toekomstige bedrijfsterreinen € 10.000
   
Totaal € 6.441.700

Een korte toelichting per doel:

2 COVID-19 € 3.020.700

Voorgesteld om het positieve saldo van de financiële voor en nadelen van de coronacrisis in de bestemmingsreserve coronaeffecten te storten om zo deze middelen de komende jaren nog in te kunnen zetten om de nog komende effecten (positief en negatief) van de coronacrisis op te kunnen vangen. Jaarlijks kunnen de effecten verrekend worden met deze reserve. Het gaat om een bedrag van € 3.020.700. Dit bedrag is opgebouwd uit vele grote en kleinere posten. In de bijlage vindt u een onderbouwing van dit bedrag. Deze bijlage maakt ook deel uit van de jaarstukken.

3 Restant budget participatie motie 2022-M0003 € 1.000.000

Naar aanleiding van de motie van de raad (2022-M0003) over het behoud en meer inzet van middelen tegen armoede wordt voorgesteld € 1.000.000 over te hevelen naar boekjaar 2022 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor armoedebestrijding.

4 Krachtig Zutphen € 148.300

De uitvoering van Krachtig Zutphen loopt via vier programma’s: Binnenstad, Duurzaamheid, Waterkwartier en Werk. Doel van de middelen voor Krachtig Zutphen is om met geld meer geld te maken en projecten te versnellen.
In 2020 bleek al dat een groot deel van de projecten vertraging ondervond door Corona, ook in 2021 is dat het geval.
Er resteert nu een bedrag ter grootte € 148.322 (ongeveer 50% van het budget).
We willen dit bedrag graag overhevelen naar 2022 omdat een aantal zaken nog lopen:

  • De cofinanciering voor de regiodeal (programma Werk en Waterkwartier) en Transform (programma duurzaamheid)
  • De onderzoeken van Buck, KCAP en Ruimtevolk
  • Projecten binnenstad (o.a. Bourgonjetoren)

Dit heeft voor een belangrijk deel met COVID-19 te maken waardoor samenwerking moeilijker van de grond is gekomen). Voor een deel van de projecten is in 2021 cofinanciering beschikbaar gesteld voor de Regiodealprojecten, deze projecten lopen nog.
Er is een reserve voor Krachtig Zutphen van € 536.000 euro. Voor het overgrote deel van dit budget is er besluitvorming over de besteding. Bijvoorbeeld voor de businesscase Industriehaven (€150.000), voor projecten in de binnenstad die om verschillende redenen een lange doorloop kennen zoals Klein Vaticaan, Polsbroek, Schupstoel, autoluwe binnenstad (totaal €150.000), voor Transform (€25.000).
Wij gaan deze zomer, mede op basis van het nieuwe coalitieakkoord, de bestaande programma’s incl. financiering tegen het licht te houden.

5 Innovatiebudget Werktmee € 52.100

In 2021 hebben wij het beleidsonderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen ‘Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk’ vastgesteld. Tevens zijn in 2021 de gewijzigde beleidsvoorschriften voor toepassing van het WerktMee product van kracht geworden. De afgelopen tijd is doorgewerkt aan de verdere vormgeving van het Werktmee product. De implementatie vraagt tijd van zowel de zorgaanbieders als van de eigen organisatie. De invoering van de budgetplafonds per 1 januari 2021 hebben daarbij voor zorgaanbieders en de uitvoering enigszins belemmerend gewerkt. Het WerktMee product is in 2021 te weinig ingezet om het product nu te evalueren en te beoordelen in hoeverre het product bijdraagt aan de transformatie in het sociaal domein. Daarom is het voorstel WerktMee ook in 2022 in te zetten.

6 Implementatie nieuwe Wet inburgering 2021 € 28.000

Voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2021 zijn voorbereidingen getroffen in 2021. Een deel van de implementatie van de nieuwe wet gaat nog door in 2022 waardoor er nog  uitgaven volgen in 2022.
De activiteiten voor het implementeren van de nieuwe wet hebben dus niet volledig in 2021 plaatsgevonden. Tevens was er op onderdelen aanvullende informatie vanuit het Rijk nodig voor de aanschaf van producten (denk hierbij aan de materiaaleisen voor het afnemen van de leerbaarheidstoets).
Reden om het restant implementatiebudget voor de nieuwe Wet inburgering 2021 ad € 28.000 over te hevelen naar 2022.

7 Asfaltverharding € 82.000

Door verslechterde weersomstandigheden aan het eind van 2021 zijn asfaltwerkzaamheden uitgesteld. Daarom wordt nu voorgesteld € 82.000 over te hevelen naar 2022 om de uitgestelde werkzaamheden alsnog in 2022 uit te kunnen voeren.

8 Elementverharding € 63.000

Niet alle werkzaamheden voor het elementenonderhoud waarvoor opdracht in 2021 was verstrekt zijn voor het eind van het 2021 afgerond. Daarom wordt nu voorgesteld € 63.000 over te hevelen naar 2022 om de werkzaamheden af te kunnen ronden.

9 Openbaar groen, bomen en laanbeplanting € 102.000

Door latere aanbesteding is het snoeien begonnen in december en loopt het snoeibestek door naar februari 2022. Daarnaast zijn binnen het project “vervangen van laanbeplanting” een aantal projecten doorgeschoven naar 2022, zoals Vispoortstraat, Boompjeswal en Martinetingel.
Daarom wordt voorgesteld € 102.000 over te hevelen naar 2022 zodat deze werkzaamheden in 2022 afgerond kunnen worden.

10 Nog niet afgeronde automatiseringsprojecten € 230.000

Op automatiseringsgebied zijn een drietal projecten in 2021 niet geheel afgerond.

Common Ground: Vanwege het vertrek van de informatiearchitect die dit project zou trekken, is verdere aansluiting op Common Ground, c.q. het inrichten van de servicebus, uitgesteld naar 2022. Daarom wordt voorgesteld het restant bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2022.

Invoering nieuwe wetgeving: We zien dat de invoer landelijk vertraging ondervindt en dat ook de markt voor producten om in te spelen op de nieuwe wetgeving moeizaam op gang komt. Eind 2021 is anonimiseringssoftware geselecteerd die (dus pas) in 2022 gehuurd, ingericht en in gebruik genomen wordt. Van het eenmalig exploitatiebudget hiervoor (€ 100.000) is niets uitgegeven; dat gaat in 2022 gebeuren. Daarom wordt voorgesteld dit geld in 2022 beschikbaar te stellen.

Office 365: Uit de 365-suite is in 2021 Teams in gebruik genomen. De migratie naar de overige nieuwe (kantoor)software is beperkt uitgevoerd. De nieuwste software voor lokale installatie is geïnstalleerd, maar nog niet de zogenaamde cloudversies. Dat is gedaan om de veranderingen binnen de perken te houden, dat in het belang van medewerkers, maar ook in verband met de benodigde inzet van systeembeheerders. Deze migratie staat in 2022 op de rol. Voorgesteld wordt om het in 2021 incidenteel beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2022.

11 Verduurzaming toegang Jeugd, deskundigheidsbevordering en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd € 30.000

Met de beoogde veranderingen rondom de koers “lichte jeugdhulp anders organiseren”, verandert er ook het een en ander voor de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang gaat zich toespitsen op de complexe hulpverlening en casuïstiek. Ook de regierol van de gemeentelijke toegang zal daarmee veranderen. Hierbij gaat het echt om het voeren van casusregie. Daarnaast wordt gezien dat er steeds meer taken naar de gemeente toekomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ondersteunen van de gecertificeerde instellingen in het zoeken naar passende verblijfsvormen. Het maken van veiligheidsplannen zijn deze beweging al voor gegaan (voorheen taak van Veilig thuis). Ook de juridische manier van werken vraagt aandacht omdat het inzetten en het begeleiden van zorg steeds meer vraagt om kwaliteitskaders en juridisch correcte werkwijzen. Om de gemeentelijke toegang hier goed op toe te rusten, starten we een nieuw opleidingsplan om deskundigheid te bevorderen en medewerkers toe te rusten om deze taak goed te vervullen. De verplichte onderdelen van een benodigde SKJ registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) nemen we hier in mee. De werkgever heeft namelijk ook een taak en verantwoordelijkheid in het op peil houden van de deskundigheid van medewerkers. Dit pleit voor een goed en stevig opleidingsprogramma in 2022/ 2023. De bestemde bedragen, opgenomen in het innovatiebudget, konden in 2021 niet benut worden gezien het later starten van het project. Overheveling van €30.000 euro naar 2022 is daarom gewenst.

12 Gevolgen WKR netto corona uitkering nieuwe CAO € 100.000

Begin 2022 is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren vastgesteld. Deel van deze Cao is een eenmalige corona uitkering van € 300 over 2021. Deze uitkering is netto uitgekeerd en telt daardoor mee in het WKR forfait van de gemeente. Een overschrijding van dit forfait leidt tot een naheffing van de belastingdienst. De kans dat het WKR forfait wordt overschreden is door deze netto uitbetaling reëel. Daarom wordt voorgesteld € 100.000 van het jaarrekeningsaldo 2021 te reserveren voor een eventuele naheffing.

13 Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen € 1.500.000

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 is de motie ‘Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingen’ aangenomen (2021-M0036). In de motie draagt de raad ons op 40% van het positieve jaarrekeningsaldo 2021 en verdere jaren te reserveren voor de verkabeling, met een maximum van € 1.5 miljoen per jaar, totdat een reserve van € 4.0 miljoen is bereikt. Voor 2021 houdt dit in dat € 1.5 miljoen gereserveerd moet worden voor de verkabeling.

14 Thematafel eenzaamheid € 31.000

Bij de Thematafel Eenzaamheid is in 2021 € 31.000 overgebleven. In afstemming met het Netwerk Eenzaamheid Zutphen willen we dit budget inzetten voor een interventie gericht op eenzame jongeren. Deze interventie wordt momenteel voorbereid, maar zal pas in 2022 daadwerkelijk beginnen. Het is daarom niet mogelijk om het restantbudget hier nu al voor in te zetten. We stellen voor om bij het vaststellen van de jaarrekening het restant van 2021 over te hevelen naar 2022.

15 Duvo middelen (Doeluitkering vrouwenopvang) € 44.600

Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2020 is € 60.000 overgeheveld naar begrotingsjaar 2021. Van deze middelen is in 2021 € 15.400 besteed. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen over te hevelen naar begrotingsjaar 2022 zodat de in gang gezette projecten voortgezet kunnen worden. Het gaat om de volgende doelen:
Algemene onderbouwing is het raadsbesluit 13 juli 2020: “regiovisie samen tegen huiselijk geweld en bijbehorende uitvoeringsagenda” en de samenloop met landelijke ontwikkelingen inzake aanpak huiselijk geweld.
De toegangsteams Jeugd en Wmo moeten extra getraind worden om regie te kunnen voeren in de aanpak huiselijk geweld. Maar hun werk loopt door. Met het geld kan extra personeel tijdelijk worden ingezet, zodat er vervanging is als het vaste personeel naar training gaat. Met dit budget kan gedurende één kwartaal voor 32 uur per week vervanging worden ingezet.
Jongeren komen soms enorm in problemen door misbruik van social media, loverboys of criminele uitbuiters. De preventie activiteiten hiervoor zijn gebaseerd op voorbeelden van organisatie MEE. Het gaat om een divers aanbod dat op maat kan worden aangeboden aan scholen. Zoals gastlessen over sexting, grooming en loverboys; training aan professionals in voorkomen, signaleren en handelen bij loverboy problematiek, loverboy theater en nepacties. Het aanbod wordt toegesneden op de behoefte in Zutphen en de wens van de scholen. De kosten zijn gebaseerd op rekenvoorbeelden uit andere gemeenten en uiteraard kunnen we dit ook van andere geschikte aanbieders afnemen. Met dit budget kunnen meerdere van dit soort activiteiten worden ingezet.

16 Regiodeal cofinanciering toekomstige bedrijfsterreinen € 10.000

Deze middelen zijn nodig voor de cofinanciering van de regiodeal onderdeel ‘toekomstige bedrijfsterreinen’. De provincie subsidieert dit project ook, maar er wordt ook cofinanciering van de gemeente verwacht.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de algemene reserve toeneemt. Na de storting van, per saldo € 4.229.300 is de saldo van de algemene reserve € 12.707.400. In dit bedrag is rekening gehouden met de begrote stortingen en onttrekkingen tot 1 mei 2022.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2022-22 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0057

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 mei 2022 met nummer 316137


gelet op artikel(en) 198 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

1 Een bedrag van € 10.670.959,54 vanuit het resultaat 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.

2 Een bedrag van € 3.020.700 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve coronaeffecten.

3 Een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve armoedebestrijding en vanuit deze reserve € 1.000.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Armoedebestrijding.

4 Een bedrag van € 148.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Krachtig Zutphen en vanuit deze reserve € 148.300 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

5 Een bedrag van € 52.100 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Innovatiebudget Werktmee en vanuit deze reserve € 52.100 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten Stuurbudget WMO en WSW.

6 Een bedrag van € 28.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Nieuwe wet inburgering en vanuit deze reserve € 28.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Integratie verhoogde asielinstroom.

7 Een bedrag van € 82.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Asfaltverharding en vanuit deze reserve € 82.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Asfaltverharding.

8 Een bedrag van € 63.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Elementverharding en vanuit deze reserve € 63.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Elementverharding.

9 Een bedrag van € 102.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Openbaar groen en vanuit deze reserve € 102.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten Openbaar groen.

10 Een bedrag van € 230.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Kantoorautomatisering en vanuit deze reserve € 230.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Automatisering.

11 Een bedrag van € 30.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Toegang jeugd en vanuit deze reserve € 30.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Preventie jeugd.

12 Een bedrag van € 100.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Werkkostenregeling gevolgen en vanuit deze reserve € 100.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Werkkostenregeling.

13 Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanningsleidingen.

14 Een bedrag van € 31.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Thematafel eenzaamheid en vanuit deze reserve € 31.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Thematafel eenzaamheid.

15 Een bedrag van € 44.600 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve DUVO middelen en vanuit deze reserve € 44.600 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Veilig thuis.

16 Een bedrag van € 10.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Regiodeal bedrijfsterreinen en vanuit deze reserve € 10.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudget Regiodeal.

17 De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-22).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 20 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2022 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ. van Donk
BurgerbelangM. Roerdink
PvdAH.L.A. Bouma
D66Y.J.A. ten Holder
VVDH.J. Hulleman
SPT.R. Vallentgoed
Partij voor de DierenW. Welker
Kies Bewust LokaalA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
CDAT.R. ter Steege
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Zie de videotulen van de vergadering.

Wethouder Boswinkel zegt toe:

  1. Voorafgaand aan de raad van 1 juli schriftelijk terug te komen op een vraag van de fractie van het CDA over besluitpunt 10 (Kantoorautomatisering). Is er al een nieuwe informatiearchitect voor de aansluiting op Common Ground (het inrichten van de servicebus) aangetrokken?

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie