Pagina delen

Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Een bedrag van € 3.281.184 vanuit het resultaat 2019 toe te voegen aan de algemene reserve.

2a Een bedrag van € 14.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphen regenbooggemeente en vanuit deze reserve €14.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphen regenbooggemeente.

2b Een bedrag van € 246.200 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Transitievisie duurzaamheid en vanuit deze reserve €246.200 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Transitievisie duurzaamheid.

2c Een bedrag van € 195.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve €195.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering Omgevingswet.

2d Een bedrag van € 84.100 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Pilot huisartsen en vanuit deze reserve € 84.100 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Pilot huisartsen.

2e Een bedrag van € 187.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ESF gelden en vanuit deze reserve € 187.300 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Gelrewerkt!.

2f Een bedrag van € 55.400 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphenfonds en vanuit deze reserve € 55.400 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphenfonds.

3 De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € 3.281.184. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve. Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2020.

- Op het budget voor Zutphen regenbooggemeente: € 14.000
- Op het budget voor transitievisie duurzaamheid: € 246.200
- Op het budget voor de invoering van de Omgevingswet: € 195.000
- Op het budget voor de pilot huisartsen (plus team Jeugd): € 84.100
- Ontvangen ESF gelden: € 187.300
- Op het budget voor het Zutphenfonds: € 55.400
Totaal: € 782.000

Rekening houdend met een onttrekking o.b.v. bovenstaande punten wordt per saldo € 2.499.184,15 toegevoegd aan de algemene reserve. Hieronder de berekening:

Voordelig jaarrekeningresultaat 2019: € 3.281.184
Beschikbaar voor bovenstaande doelen: -/- € 782.000
Toename algemene reserve na bestemming jaarrekening 2019: € 2.499.184

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2019.

Argumenten

1. De algemene reserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.
Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats naar een aantal (nieuw op te richten) bestemmingsreserves.

2. In 2019 zijn op een aantal budgetten middelen overgebleven die in 2020 nog nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren.

Zutphen regenbooggemeente: De raad heeft met een initiatiefvoorstel besloten € 15.000 beschikbaar te stellen voor het beleid rondom Zutphen Regenbooggemeente voor de jaren 2019 en 2020. Voor het restant van 2019 (€ 14.000) wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2020.

Transitievisie warmte, energieloket en wijkaanpak: In het klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 t/m 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire ontvangen en daarom nog niet benut in 2019. Daarom wordt voorgesteld het ontvangen geld (€ 246.200) beschikbaar te stellen voor 2020.

Omgevingswet: De werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet zijn later gestart dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Voor 2020 zijn de middelen nog weer nodig voor de implementatie van de Omgevingswet. Daarom wordt voorgesteld het restant budget uit 2019 (€ 195.000) over te hevelen naar 2020.

Pilot huisartsen: In 2019 is een voordeel van € 84.100 op preventie Jeugd ontstaan. Dit overschot komt omdat de preventieve maatregelen (o.a. uitbreiding Plus team Jeugd) gerelateerd aan het project huisartsen pas later in het jaar zijn ingevuld. De evaluatie van het project huisartsen (zie vierde kwartaalrapportage Berenschot) laat zien dat hier potentie is voor meer sturing op de inzet van zorg en op kosten. Inmiddels is het aantal huisartsen (groeps) praktijken dat gebruik wil maken van een jeugdconsulent gegroeid naar zeven. Dit vertrouwen willen we graag vasthouden. Daarom wordt voorgesteld om het overschot van 2019 in 2020 extra in te zetten op de ondersteuning in huisartsenpraktijken.

ESF gelden: In 2019 is een Europese subsidie ESF over 2018 toegekend en ontvangen. Nieuwe aanvragen voor ESF subsidie zijn pas weer mogelijk vanaf 2021. Voorstel is om de inkomsten behorende bij deze ESF 2018 over te hevelen naar 2020 zodat de activiteiten die onder de noemer van ESF worden uitgevoerd in 2020 gecontinueerd kunnen worden. De benodigde administratieve inrichting, die behoorlijk is vanwege de strenge voorwaarden, kan hiermee overeind blijven. Wanneer het bedrag niet wordt overgeheveld dan moet de administratieve inrichting in 2020 worden stopgezet, om deze vervolgens vanaf 2021 volledig opnieuw vorm te geven. Een bestaande infrastructuur afbreken en een jaar later opnieuw opbouwen kost veel meer dan het continueren van de bestaande inrichting. Daarom wordt voorgesteld om € 187.300 over te hevelen naar 2020.

Zutphenfonds: Bij het vaststellen van de begroting 2019 is besloten het Zutphenfonds op te richten. Als dekking is de reclamebelasting in 2019 afgeschaft en in de plaats daarvoor de onroerend zaakbelasting verhoogd. Als gevolg van het oplopen van vertraging bij het oprichten van het Zutphenfonds wordt voorgesteld € 55.400 over te hevelen naar 2020 ten behoeve van het Zutphenfonds.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de algemene reserve toeneemt. Na de storting van, per saldo € 2.499.200 en de stortingen en onttrekkingen die tot op heden begroot zijn in 2020 is het saldo van de algemene reserve €8.295.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met restanten van beklemde bedragen uit voorgaande jaren. Hier volgt nog een apart voorstel voor om deze bedragen in aparte reserves te storten.

Bijlagen

- Begrotingswijziging 2020-12

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0051

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2020 met nummer 153026


153026RH 2020_BW_00244 (pdf)

Begrotingswijziging 2020-12 (pdf)

 


b e s l u i t :

1 Een bedrag van € 3.281.184 vanuit het resultaat 2019 toe te voegen aan de algemene reserve.

2a Een bedrag van € 14.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphen regenbooggemeente en vanuit deze reserve €14.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphen regenbooggemeente.

2b Een bedrag van € 246.200 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Transitievisie duurzaamheid en vanuit deze reserve €246.200 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Transitievisie duurzaamheid.

2c Een bedrag van € 195.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve €195.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering Omgevingswet.

2d Een bedrag van € 84.100 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Pilot huisartsen en vanuit deze reserve € 84.100 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Pilot huisartsen.

2e Een bedrag van € 187.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ESF gelden en vanuit deze reserve € 187.300 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Gelrewerkt!.

2f Een bedrag van € 55.400 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphenfonds en vanuit deze reserve € 55.400 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphenfonds.

3 De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-06-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor verslag: Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen(15-06-2020)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend