Pagina delen

Bestemming batig saldo jaarrekening 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Een bedrag van € 858.643,94 vanuit het resultaat 2017 toe te voegen aan de saldireserve;
2 Een bedrag van € 94.200,00 te onttrekken vanuit de saldireserve ten gunste van:
- Vastgoed en accommodatiebeleid € 41.300,00
- Bestemmingsplan landelijk gebied € 42.900,00
- Inzet wijkbudget voor preventie en bestrijding eenzaamheid € 10.000,00
En de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2017 sluit met een batig saldo van € 858.643,94 Het is gebruikelijk dat een positief saldo in eerste instantie wordt toegevoegd aan de saldireserve.

Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een drietal voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2018.

- Op het budget voor vastgoed en accommodatiebeleid:                                      € 41.300

- Op het budget voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan landelijk gebied:  € 42.900

- Op het budget voor de wijkbudgetten ter bestrijding van eenzaamheid:    +        € 10.000

                                                                                                                      € 94.200

Rekeninghoudend met een onttrekking o.b.v. bovenstaande punten wordt per saldo € 764.443,94 toegevoegd aan de saldireserve. Hieronder de berekening:

Positief jaarrekeningresultaat 2017:                                      €    858.643,94

Beschikbaar voor bovenstaande doelen:                     -/-        €     94.200,00

Toename saldireserve na bestemming jaarrekening 2017:       €   764.443.94

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2017.

Argumenten

  1. De saldireserve is de aangeweze reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.

Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de saldireserve. Vanuit de saldireserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats.

  1. In 2017 zijn op een drietal budgetten middelen overgebleven die in 2018 nog nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren.

Vastgoed en accommodatiebeleid: In 2017 is er (incidenteel) budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het vastgoed en accommodatiebeleid. De werkzaamheden lopen nog door in 2018. Daarom wordt voorgesteld het restant budget (€ 41.300,00) beschikbaar te stellen voor 2018.

Realisatie bestemmingsplan landelijk gebied: In 2017 is via nieuw beleid geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan landelijk gebied. In 2017 is hiermee gestart. De werkzaamheden lopen nog door in 2018. Daarom wordt voorgesteld het restant budget (€ 42.900,00) beschikbaar te stellen voor 2018.

Wijkbudget inzetten ter preventie en bestrijding eenzaamheid: In 2017 is er door wijkregie, mede door bewonersinitiatieven, een plan vormgegeven voor de preventie en bestrijding van eenzaamheid. De uitvoering van dit project loopt nog door in 2018. Daarom wordt voorgesteld € 10.000,00 beschikbaar te stellen voor 2018.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de saldireserve (onderdeel van de algemene reserve) wordt versterkt. Na de toevoeging van , per saldo € 764.443,94 en onttrekkingen die tot op heden begroot zijn in 2018 is het saldo van de saldireserve € 3.274.000,00.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2018-14 Bestemming batig saldo jaarrekening 2017.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0073

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 juni 2018 met nummer 117022


 

 

 


b e s l u i t :

1 Een bedrag van € 858.643,94 vanuit het resultaat 2017 toe te voegen aan de saldireserve;
2 Een bedrag van € 94.200,00 te onttrekken vanuit de saldireserve ten gunste van:
- Vastgoed en accommodatiebeleid € 41.300,00
- Bestemmingsplan landelijk gebied € 42.900,00
- Inzet wijkbudget voor preventie en bestrijding eenzaamheid € 10.000,00
En de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 juni 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De jaarstukken 2017 komen later beschikbaar dan aanvankelijk was voorzien. Ze zijn naar verwachting vanaf woensdag 13 juni beschikbaar voor de raads- en forumleden. Op 18 juni worden de jaarstukken toegelicht in een Forumvergadering. Op 2 juli volgt een oordeelsvormende forumvergadering, waarna besluitvorming diezelfde avond in de raadsvergadering kan plaatsvinden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie het verslag van Jaarstukken 2017 (18-06-2018)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend