Pagina delen

Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een bedrag van € 1.044.342,13 vanuit het resultaat 2016 toe te voegen aan de saldireserve;

2. Een bedrag van € 825.700,00 te onttrekken vanuit de saldireserve ten gunste van:

 • Participatie en integratie asielzoekers en vergunninghouders € 756.700,00
 • Duurzaamheidssubsidie Kaardebol € 30.000,00
 • Programma Zutphen Vooruit € 39.000,00

En de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2016 sluit met een batig saldo van € 1.044.342,13 Het is gebruikelijk dat een positief saldo in eerste instantie wordt toegevoegd aan de saldireserve.

Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een drietal voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2017.

 • Op het budget voor Integratie en Participatie asielzoekers en vergunninghouders: € 756.700
 • Op het budget voor een duurzaamheidssubsidie t.b.v. de Kaardebol:                    €  30.000
 • Op het budget voor het programma Zutphen Vooruit:                              +          € 39.000

€ 825.700

Rekeninghoudend met een onttrekking o.b.v. bovenstaande punten wordt per saldo € 218.642,13 toegevoegd aan de saldireserve. Hieronder de berekening:

Positief jaarrekeningresultaat 2016:                                    € 1.044.342.13

Beschikbaar voor bovenstaande doelen:                  -/-        €   825.700,00

Toename saldireserve na bestemming jaarrekening 2016:     €   218.642,13

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2016.

Argumenten

1. De saldireserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.

Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de saldireserve. Vanuit de saldireserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats.

2. In 2016 zijn op een drietal budgetten middelen overgebleven die in 2017 nog nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren.

Integratie en participatie asielzoekers en vergunninghouders: De tweede helft van 2016 heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen gekregen voor de integratie en participatie van asielzoekers en vergunninghouders. Het werkbudget wat in 2016 beschikbaar is gesteld is niet geheel uitgeput. Dit komt doordat de nadruk van de werkzaamheden meer in 2017 liggen dan in 2016. Daarom wordt voorgesteld het restant budget (€ 756.695,00) beschikbaar te stellen voor 2017.

Duurzaamheidssubsidie Kaardebol: In 2016 was geld beschikbaar voor een duurzaamheidssubsidie voor de Kaardebol. Omdat pas begin 2017 een visie is vastgesteld hieromtrent wordt voorgesteld het geld (€ 30.000,00) voor 2017 beschikbaar te stellen.

Zutphen Vooruit: Voor twee specifieke projecten uit het programma Zutphen Vooruit was in 2016 geld beschikbaar. Het gaat om het project architectuur (automatisering) en anders begroten. Beide projecten hebben een start gemaakt in 2016 maar lopen nog door in 2017. Totaal wordt voorgesteld € 39.000 over te hevelen naar 2017 voor deze projecten.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de saldireserve (onderdeel van de algemene reserve) wordt versterkt. Na de toevoeging van, per saldo € 218.642,13 en onttrekkingen die nu tot op heden begroot zijn in 2017 is het saldo van de saldireserve € 5.856.000.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2017 met nummer 97192b e s l u i t :

1. Een bedrag van € 1.044.342,13 vanuit het resultaat 2016 toe te voegen aan de saldireserve;

2. Een bedrag van € 825.700,00 te onttrekken vanuit de saldireserve ten gunste van:

 • Participatie en integratie asielzoekers en vergunninghouders € 756.700,00
 • Duurzaamheidssubsidie Kaardebol € 30.000,00
 • Programma Zutphen Vooruit € 39.000,00

En de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 19 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In één Forumvergadering staan de volgende stukken geagendeerd:

 • Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
 • Bestemming batig saldo Jaarrekening Zutphen 2016
 • Adviesbrief van de Auditcommissie inzake de kwaliteit van de Jaarstukken 2016 en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren

De Controleverklaring over de Jaarstukken 2016 van Deloitte accountants zal als extra bijlage aan de Jaarrekening worden toegevoegd, zodra deze is ontvangen.

Op de lijst van ingekomen stukken van 19 juni 2017 staat met nummer E02 de boardletter van de accountant. In deze boardletter staan bevindingen van de accountant met betrekking tot bedrijfsvoering en administratieve organisatie, naar aanleiding van de interim controle over 2016 door de accountant.
De concept-boardletter is een van de bronnen geweest bij het opstellen van het advies van de auditcommissie met betrekking tot de Jaarstukken 2016.
Bij de ter inzage liggende stukken van 19 juni staat met nummer E01 tevens een extra reactie van het college op de concept-boardletter van de accountant.

In de vergadering zal allereerst de speciaal hiertoe aanwezige accountant (dhr. M. Knip) een toelichting geven op de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de vervolgens uitgebrachte controleverklaring.
Daarna zal de voorzitter van de Auditcommissie (dhr. G. Pelgrim) de aan de raad gezonden brief toelichten. Het college krijgt daarna gelegenheid om haar visie op en duiding van het opgemerkte te geven.
Vervolgens kunnen vanuit de fracties de gewenste vragen worden gesteld en is er ruimte voor een onderling gesprek.

De besluitvorming over de Jaarstukken dient tijdig plaats te vinden in de raad, zodat de vastgestelde stukken voor de wettelijke termijn van 15 juli bij de Provincie kunnen worden aangeleverd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Overige aanwezigen:

dhr. Knip, mevr. V. Jongbloed (Deloitte), dhr. G. Pelgrim (vz. auditcomissie)

 

De Stadspartij waarom de duurzaamheidssubsidies in 2016 niet zijn uitgekeerd. Daarnaast is voor 2017 een bedrag begroot. Komt dit bedrag daar nu bovenop en is het budget voor 2017 daarmee verdubbeld?

Het college geeft aan dat het bedrag in 2016 niet is besteed en het voorstel is dit over te hevelen naar 2017. Dat dit in 2016 niet is uitgekeerd heeft te maken met de situatie op de Kaardebol die heel onduidelijk was. Over de gevolgen voor het budget in 2017 zal het college nader berichten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend