Pagina delen

Bestemming batig saldo jaarrekening 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een bedrag van € 224.717,24 vanuit het resultaat 2014 toe te voegen aan de saldireserve;
  2. Een bedrag van € 51.000,00 vanuit de saldireserve te onttrekken ten gunste van het stimuleringsprogramma “Gezond in de stad”;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2014 sluit met batig saldo van € 224.717,24. Het is gebruikelijk dat een positief saldo in eerste instantie wordt toegevoegd aan de Saldireserve.

Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een ontvangst van € 51.000 van het ministerie van VWS voor het stimuleringsprogramma “Gezond in de Stad”. De middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering, en zijn bedoeld voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het betreft een regeling voor 4 jaar.

Rekening houdend met een onttrekking o.b.v. bovenstaand punt wordt de saldireserve per saldo €173.717,24 toegevoegd aan de saldireserve na de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2014. Hieronder de berekening:

Positief jaarrekeningsaldo 2014:                                                                    € 224.717,24

Beschikbaar houden voor stimuleringsprogramma “Gezond in de stad”:         -/-€   51.000,00

Toename saldireserve na bestemming jaarrekeningsaldo 2014:                        € 173.717,24  

De daadwerkelijke besteding van de reserves blijft voorbehouden aan de raad, ook als bedragen zijn “geoormerkt”. Daarvoor zal afzonderlijke besluitvorming worden voorbereid.

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2014.

Argumenten

1. De saldireserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.

Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de saldireserve. Vanuit de saldireserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats.

2. Via de algemene uitkering is € 51.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

De tweede helft van 2014 heeft de gemeente Zutphen € 51.000 ontvangen voor het stimuleringsprogramma “Gezond in de stad”. De middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering maar zijn bedoeld voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het betreft een regeling voor 4 jaar. Doordat het pas later in 2014 bekend werd dat de gemeente Zutphen dit geld ging ontvangen is in 2014 al wel gestart met de voorbereiding van het project maar zijn er nog geen uitgaven gedaan. Voorgesteld wordt het bedrag wat de gemeente hiervoor in 2014 heeft ontvangen alsnog in 2015 beschikbaar te stellen. De middelen zullen ingezet worden voor preventieactiviteiten voor de jeugd, gericht op meer bewegen en gezonde voeding. Dit sluit aan bij de speerpunten van de lokale nota gezondheidsbeleid die de raad eerder heeft vastgesteld.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de Saldireserve (onderdeel van de algemene reserve) wordt versterkt, waardoor het weerstandsvermogen groter wordt. Na de toevoeging van, per saldo, € 173.717,24 en onttrekkingen die nu tot op heden begroot zijn in 2015 is het saldo van de saldireserve € 5.578.000.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0095

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2015 met nummer 61877b e s l u i t :

  1. Een bedrag van € 224.717,24 vanuit het resultaat 2014 toe te voegen aan de saldireserve;
  2. Een bedrag van € 51.000,00 vanuit de saldireserve te onttrekken ten gunste van het stimuleringsprogramma “Gezond in de stad”;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Na het vaststellen van de Jaarrekening 2014 is het gebruikelijk om het batig saldo terug te laten vloeien in de algemene reserves.

Het batig saldo over 2014 bedraagt € 224.717,24. Voorgesteld wordt nu om dit bedrag, verminderd met €51.000, terug te laten vloeien in de algemene reserve.

In de tweede helft van 2014 is die € 51.000,- namelijk binnengekomen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezondheidsachterstanden in de gemeente aan te pakken middels het programma 'Gezond in de Stad'.
Op 18 mei 2015 heeft de raad reeds de principebeslissing hiertoe genomen.

De resterende € 173.717,24 vloeit naar de algemene reserve van de gemeente.

Het voorstel staat vanwege de samenhang met de Jaarrekening in dezelfde Forumvergadering geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend