Pagina delen

Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

in te stemmen met de besteding van de extra incidentele gelden ter hoogte van € 50.000,-- voor intensivering armoede en schuldenproblematiek conform het bijgevoegde bestedingsplan.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De regering heeft in het voorjaar aangekondigd de gemeenten in 2013 eenmalig extra gelden ter beschikking te stellen voor armoede- en schuldenproblematiek. In haar brief van 3 juli jl. heeft staatssecretaris Klijnsma aangegeven dat zij deze gelden vooral bestemd heeft voor de bestrijding van armoede onder kinderen, schuldpreventie en de inzet van vrijwilligers bij de armoede- en schuldenproblematiek. Wij stellen u voor deze (niet geoormerkte en incidentele)  gelden in te zetten voor het beoogde doel, conform het bestedingsplan voorstel van V€rbindkracht Zutphen (armoedepact).

Beoogd effect

Besteding van de beschikbaar gestelde middelen gericht op een zekere verzachting van de armoede- en schuldenproblematiek in Zutphen met inachtneming van de aandachtspunten van staatssecretaris Klijnsma

Argumenten

1.1.Armoede- en schuldenproblematiek groeien in Zutphen

De harde cijfers van Het Plein wijzen op een toename van schuldenproblematiek in Zutphen, net als elders in Nederland. De stevige signalen van organisaties die zijn vertegenwoordigd in V€rbindkracht (armoedepact) zoals Voedselbank, st. Perspectief, st. Leergeld, en Diaconieën bevestigen dit beeld. Het is onze stellige overtuiging dat de crisis in combinatie met de inkomenseffecten door stapeling van maatregelen zijn tol gaat eisen.

1.2.Gelden zijn niet geoormerkt maar er wordt wel navraag gedaan.

Met deze eenmalige middelen wil de regering een extra impuls geven aan het armoede- en schuldenbeleid. Daarbij vraagt staatssecretaris Klijnsma met name aandacht voor kinderen in armoede, schuldpreventie en de inzet van vrijwilligers. De gelden worden gestort in het gemeentefonds en dienen in principe nog dit jaar besteed te worden. De staatssecretaris heeft in haar brief aangekondigd dat zij in het najaar van 2014 zal vragen inzicht te geven in de versterking van armoede- en schuldenbeleid sinds juli 2013.

Tegen deze achtergrond stellen wij u voor om de gelden in te zetten conform het opgesteld bestedingsplan.

Voor alle duidelijkheid. Het gaat hier niet om de toevoeging van uiteindelijk 100 miljoen zoals beschreven in het regeeerakkoord. Daarover verwachten wij op zijn vroegst in december 2014 duidelijkheid te krijgen.

1.3. V€rbindkracht Zutphen heeft een passend bestedingsplan opgesteld.

Vanuit de gedachte dat de organisaties in het veld waarschijnlijk de beste ideeën hebben over de besteding van de gelden zijn de deelnemers aan V€rbindkracht Zutphen gevraagd voorstellen in te dienen. Nadrukkelijk is daarbij ook aangestuurd op de inzet van vrijwilligersorganisaties omdat er op die wijze relatief veel effect wordt bereikt met beperkte financiële middelen.

In een plenaire bijeenkomst op 19 september jl. van V€rbindkracht is het uiteindelijke bestedingsplan  tot een gezamenlijk voorstel tot stand gekomen waarin er verbindingen zijn gezocht en gevonden tussen de diverse voorstellen.

Wij vragen u in het bijzonder aandacht voor  het voorstel van de Zutphense Uitdaging van de Weekend School. Dit voorstel is door gekozen als het beste voorstel, omdat men daar op inspirerende wijze een oplossing zoekt om sociale uitsluiting van kinderen in achterstandsituaties te voorkomen.

Vrijwel alle voorstellen beogen een duurzaam effect te hebben doordat het investeringen zijn naar de toekomst. Dit duurzame karakter van de voorstellen én de inzet van vrijwilligersorganisaties pleiten er ons inziens sterk voor om de incidentele middelen op voorgestelde wijze in te zetten in plaats van het eenmalig aan te wenden voor het (gedeeltelijk) oplossen van financiële gaten die ontstaan door het extra beroep op bijzondere bijstand of gemeentelijke kwijtschelding.

De landelijke organisatie Sociale Alliantie heeft zich recent in een brief aan u in gelijke termen laten horen en u opgeroepen de gelden te besteden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Kanttekeningen

1.1.Bestedingsplan is geen oplossing voor de armoede- en schuldenproblematiek te Zutphen.

De omvang, aard en ontwikkeling van de armoedeproblematiek staat in geen verhouding tot deze incidentele financiële impuls. Er kan hooguit sprake zijn van een zekere verzachting ervan met duurzame effecten op termijn.

1.3 Niet alle ingediende voorstellen hebben het uiteindelijke bestedingsplan gehaald

Een voorstel van cliëntenraad Het Plein en een voorstel van st. Leergeld zijn niet in het uiteindelijke bestedingsplan terecht gekomen. Daar lagen goede argumenten aan ten grondslag.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het Plein is bereid gevonden om de financiële afwikkeling van het bestedingsplan voor haar rekening te nemen. Daartoe is Het Plein ook toegerust. Op die manier  kan snel en op betrekkelijk eenvoudige en niet-bureaucratische wijze aan de slag worden gegaan. Van de organisaties wordt gevraagd rekenschap af te leggen in de vorm van een korte rapportage aan Het Plein, gecombineerd met een (gezamenlijke) presentatie, zodat ook de burger van Zutphen ziet dat de gelden zinvol zijn besteed. Deze rapportages vormen de basis voor een gemeentebrede rapportage voor ons en uw raad over de feitelijke besteding.

Communicatie

Na goedkeuring door uw raad zal er een persbericht verschijnen over de besteding van de extra gelden, waarbij de overwegingen prominent aandacht krijgen. Tevens zullen wij samen met betrokken parijen, verenigd in V€rbindkracht, de publiciteit zoeken om ook op die wijze actief te communiceren over de projecten en feitelijke maatregelen.

Rapportage/evaluatie

Uw raad kan vóór 1 juli 2014 een rapportage tegemoet zien.

Financiën

Via de algemene uitkering (gebaseerd op de septembercirculaire 2013) zijn de bedoelde middelen binnengekomen. Het gaat om een berekend bedrag van ca. € 55.000, = Dit berekende bedrag heeft een voorlopig karakter omdat de verdeelsleutel enkele variabele factoren bevat die kunnen leiden tot aanpassing van het bedrag op een later moment. Met de gevraagde € 50.000, = blijven we binnen de veilige marge.

Stukken die ter inzage liggen

Collegevoorstel Intensivering armoede- en schuldenbeleid (inclusief bijlagen).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0155

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 oktober 2013 met nummer 6118b e s l u i t :

in te stemmen met de besteding van de extra incidentele gelden ter hoogte van € 50.000,-- voor intensivering armoede en schuldenproblematiek conform het bijgevoegde voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 4 november 2013 is de motie Extra middelen voor armoedebestrijding in het Forum besproken. Omdat nadat de agenda was vastgesteld, maar voordat de vergadering is gehouden duidelijk werd dat het college met een raadsvoorstel over de bestemming van de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde extra gelden zou komen staat het raadsvoorstel nu geagendeerd en wordt met de agendering van de motie in de raad gewacht tot ook dit voorstel is besproken. Voorgesteld wordt om het incidenteel vanuit het Rijk beschikbaar gestelde budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor initiatieven rond armoedebestrijding.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op 4 november is een motie van de PvdA over dit onderwerp oordeelsvormend in het forum aan de orde geweest. Deze wordt 2 december in de raad behandeld.
Dit raadsvoorstel gaat over de incidentele gelden voor 2013 ter hoogte van € 50.000 euro.

Omdat een toelichting van het college niet meer nodig is wordt meteen de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

De ChristenUnie merkt op dat de memo over incidentele middelen gaat. Het is ook goed om te kijken naar structurele middelen. Denkt de gemeente na over het vervolg van de incidentele gelden?

GroenLinks vindt het een mooi voorstel dat dicht bij de mensen staat die het nodig hebben. De zorg is dat het geld niet besteedt wordt om de menskracht van de grote organisaties te financieren.

Het CDA kan zich goed vinden in het voorstel. Na goedkeuring van de raad zou er een persbericht verschijnen. Dit is al verschenen, hoe kan dat.

De Stadpartij vindt het een mooi voorstel voor 2013. Het moet wel daadwerkelijk besteed worden aan  het doel zoals in het voorstel wordt genoemd.

De SP vraagt zich af hoe het geld aan de weekendschool zal worden besteed.
Verder merkt de fractie op dat de training van vrijwilligers voor schuldpreventie van de diverse organisaties gekoppeld  zou kunnen worden.

Het CDA sluit zich aan bij GroenLinks m.b.t. het feit dat het geld niet aan Het Plein besteed wordt.

De PvdA is blij met het voorstel en ziet genoeg aanknopingspunten dat het geld bij de kinderen terecht komt. Dit voorstel is voor 2013. De fractie vraagt aandacht voor de continuïteit van  de goede initiatieven voor 2014.

Burgerbelang vindt het voorstel een goed uitgangspunt en vraagt om inzage krijgt in de cijfers van de schuldenproblematiek.

Stadsbelang benadrukt dat continuïteit erg belangrijk is, anders is het een druppel op de gloeiende plaat. Kunnen we dit niet als pilot beschouwen en evalueren?

De fractie van D66 heeft geen aanvullingen en vindt het mooi dat er gekozen is om het over te laten aan de experts in het veld.

Het college vindt het fijn dat de fracties zo positief zijn. Het blijkt dat door mensen in het veld in te zetten, ze elkaar ook beter weten te vinden, vaak zonder extra middelen.
Er wordt gekeken of  bij de training van vrijwilligers de krachten gebundeld kunnen worden.
Voor een aantal investeringen is een eenmalige impuls voldoende en zijn geen structurele middelen nodig. Sommige hebben wel structurele middelen nodig. In december krijgen we meer duidelijkheid over de structurele  middelen. Ook deze middelen zullen we bij de doelgroep terecht laten komen; deels rechtstreeks bij kinderen en gezinnen, deels via organisaties.
De PvdA vraagt  of deze structurele middelen geoormerkt zijn.
Het college geeft aan dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Ook dan wordt weer de mogelijkheid gegeven om nieuwe voorstellen in te dienen. V€rbindkracht zal ook daarbij weer ingezet worden.
Het is zeker niet de bedoeling om het geld te besteden aan menskracht van grote organisaties als Het Plein. Voor deze mensen is het regulier werk.
Het college geeft aan dat de gelden ook daadwerkelijk besteed worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het Plein komt halverwege volgend jaar met een rapportage hierover. De structurele middelen zijn eerder beschikbaar dan de rapportage. Wat er op dat moment bekend is wordt bij de inzet van de structurele middelen meegenomen.
Wat de besteding aan de Weekendschool betreft: De gemeente heeft contact met scholen die kinderen doorverwijzen, zij weten welke kinderen voor de Weekendschool in aanmerking komen.
Het college zal de suggestie van samenwerking van OZC en het Dagelijks Bestaan meenemen.
De harde cijfers van de schulddienstverlening staan in een aparte rapportage die 1x per jaar uit komt.

Na het collegebesluit  heeft het college besloten om een persbericht uit te geven. Na het raadsbesluit wordt ook een persbericht uitgegeven om het totaal onder de aandacht te brengen, zodat duidelijk is wie waarvan gebruik kan maken.

De PvdA geeft aan de motie in te zullen trekken.

De voorzitter resumeert dat zowel de motie als het raadsvoorstel voldoende besproken zijn en dat deze op 4 december in de raad komen.
Het college informeert naar de mogelijkheid of het raadvoorstel vanavond al in de raad als hamerstuk behandeld kan worden. Alle fracties zijn hiermee akkoord.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend