Pagina delen

Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Een krediet van € 860.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbouwing/renovatie van de Broederenkerk/bibliotheek en de kapitaallasten hiervan te dekken uit de reserve duurzame voorziening “Hof van Heeckeren” en de vrijval van de kapitaallasten krediet Cappellenlaan-Deventerweg.
  2. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenteraad heeft in 2011 een bezuinigingstaakstelling op Cultuur bepaald van € 500.000 onderverdeeld naar € 260.000 voor de musea en € 240.000 voor de bibliotheek (in Zutphen en Warnsveld). Een groot deel van die bezuiniging is in de jaren erna gerealiseerd. Het restant zou uit verbouw, samenvoeging musea en het multifunctioneler maken van Broederenklooster en de Broederenkerk/bibliotheek moeten komen en door de synergie tussen beide functies te vergroten. Dit met inzet van € 4 miljoen uit de verkoop van de NUON-aandelen. Daar is toen het 'plan Broederenklooster' voor opgesteld waarvoor in het kader van het Stadscontract een provinciaal subsidie werd gevraagd om dat plan mogelijk te maken.

Het plan Broederenklooster lag echter gevoelig. Toen hebben wij alternatieven in beeld gebracht waaronder het alternatief 's-Gravenhof. Dit behelsde realisatie van 'het Hof van Heeckeren' om de musea en archeologie te huisvesten en een zelfstandige verbouw van de Broederenkerk/bibliotheek (geraamde investering van € 1,3 miljoen). De provincie had voor het alternatief ’s-Gravenhof minder subsidie over. Alleen subsidie voor het Hof van Heeckeren. U heeft tot realisatie van deze variant besloten.

Gelet op de beschikbare gelden en de kosten van realisatie van het Hof van Heeckeren resteerde er een bedrag van € 698.000 voor de verbouw van de bibliotheek. Daarvan heeft u toen € 50.000 als voorbereidingskrediet en voor een onderzoek naar de herinvulling van het leegkomende Broederenklooster ter beschikking gesteld. Voor de verbouw heeft u dus € 648.000 gereserveerd. Het plan voor de bibliotheek is in dat licht opnieuw bekeken/verder uitgewerkt en er is nogmaals afgetast of de provincie daar, eventueel in samenhang met de herinvulling van het leegkomende Broederenklooster, subsidie voor zou willen verlenen. De provincie ziet geen mogelijkheden.

Er is een goed en functioneel (verbouw)plan uitgewerkt. Wij hebben het plan in het Forum van 20 juni jongstleden aan u gepresenteerd. De geraamdevanaf dit moment nog te maken kosten komen op € 860.000. Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen.                                

Beoogd effect

Een krediet voor de verbouw/renovatie van de Broederenkerk/bibliotheekter beschikking te stellen.

Argumenten

  1. Het plan maakt een goed functioneren van de bibliotheek aansluitend bij de eisen van deze tijd (persoonlijke ontwikkeling, ontmoeten, ‘Huis van de Taal’ ) mogelijk.

Het is van belang dat iedereen in onze maatschappij kan meedoen. Daarin wil Graafschap Bibliotheken bijdragen door o.a. de laaggeletterdheid aan te pakken en digitale vaardigheden te bevorderen. Het plan voorziet in het realiseren van extra ruimten en werkplekken om een goede invulling aan de vernieuwde en toekomstbestendige functies van de Bibliotheek zoalshet ‘Huis van de Taal’ te kunnen geven.

  1. Het plan maakt medegebruik door derden mogelijk en dat moet Graafschap Bibliotheken in de gelegenheid stellen om de bezuinigingstaakstelling helemaal te verwezenlijken.

Er is een plan uitgewerkt waardoor derden, al dan niet samen met de bibliotheek, activiteiten in de Broederenkerk kunnen houden. De bibliotheek is de spin in het maatschappelijke en culturele web en uitvoering van voorliggend plan geeft haar de kans om samen te werken en te verbinden. De in 2014 door Graafschap Bibliotheken opgestelde ‘Visie op toekomstbestendig bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen’ treft u als bijlage aan. Beoogd was ook om een plan te realiseren waardoor de bibliotheek inkomsten kan genereren om aan de bezuinigingstaakstelling te kunnen voldoen. Overigens dragen toe te passen duurzaamheidsmaatregelen ook bij aan het terugdringen van uitgaven en daarmee het behalen van de taakstelling.

  1. Een aantal zaken is aan vervanging toe en er is ook ingestoken om het monumentale pand beter tot z’n recht te laten komen.

Er is niet alleen sprake van bouwkundige werken ter vergroting van de gebruiksmogelijkheden. Ook afgeschreven en mindere bouwkundige elementen in en het beleven van het pand (moeten) worden geoptimaliseerd. Dit moet de aantrekkingskracht vergroten en tot het beoogde intensievere gebruik leiden.

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de Welstandscommissie zijn enthousiast over het plan.

Kanttekeningen

Er zal nog een kredietaanvraag volgen voor het aanhelen van de muren.

Bekend is dat er wat aan de binnenmuren van de kerk moet gebeuren. Deze moeten worden aangeheeld en opnieuw worden gesaust. Dit onderhoud is een aantal jaren geleden gelet op de voornemens die er voor de bibliotheek bestonden uitgesteld. Het betreft regulier onderhoud dat ten laste van onderhoudsbudget/de reserve onderhoud gebouwen komt. Als alle kasten van de muren komen ontstaat er een beter inzicht in wat er precies moet gebeuren en wat dan de kosten zijn. Dan zullen wij een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet aan u voorleggen.

Risico’s

De bezuinigingstaakstelling wordt niet gehaald.

Verbouw van de bibliotheek komt voort uit de kerntakendiscussie. Graafschap Bibliotheken heeft een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen. Zij heeft al een deel van die taakstelling verwezenlijkt. Het laatste deel van € 40.000 moet via de verbouw en daarmee het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het pand gevonden worden. Het moet straks blijken of dit gehaald wordt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na beschikbaar komen van het krediet zal het plan verder worden uitgewerkt en de benodigde vergunning worden aangevraagd. Verbouw is voorzien voor de eerste helft van 2017. Gedurende die periode kan de bibliotheek in het vrijgekomen Broederenklooster worden gehuisvest.  

Rapportage/evaluatie

 -

Financiën

Het benodigde krediet voor de daadwerkelijke verbouwing van de bibliotheek in de Broederenkerk vanaf dit moment is € 860.000. Wij hebben samen met deskundig bureau BBN een kostenraming opgesteld. Bij raadsbesluit van 9 maart 2015 “aanpassing fiche stadscontract 2012-2015” is een bedrag gereserveerd van € 698.000. Hiervan is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Het totale financiële beeld is dan als volgt:

Verbouwing bibliotheek in de Broederenkerk            € 860.000

-beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet              €   50.000

Totale krediet                                                         € 910.000

De verbouwing start in 2017 en hierdoor zijn er geen kapitaallasten in 2016. De kapitaallasten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017.

Het krediet Cappellenlaan-Deventerweg wordt in 2016 afgesloten en de verlaging van de kapitaallasten worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage.

De kapitaallasten zijn in het eerste jaar (2017) op basis van een afschrijving van 25 jaar € 36.400.

In de reserve duurzame voorziening “Hof van Heeckeren” is een bedrag geoormerkt van € 698.000. Jaarlijks zal reguliere rentoevoeging aan deze reserve plaatsvinden. De omvang van de reserve is daardoor zodanig dat van de kapitaallasten van de investering € 698.000 kan worden gedekt. Het restant van € 212.000 van het krediet, kapitaallasten van € 8.480 kan worden gedekt uit de vrijval van de kapitaallasten van het krediet van der Cappellenlaan-Deventerweg. Deze kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2016-2019.

Bijlagen

  1. Visie op toekomstbestendig bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen van 9 september 2014.
  2. Begrotingswijziging.

Stukken die ter inzage liggen

---

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0087

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 juni 2016 met nummer 60040b e s l u i t :

  1. Een krediet van € 860.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbouwing/renovatie van de Broederenkerk/bibliotheek en de kapitaallasten hiervan te dekken uit de reserve duurzame voorziening “Hof van Heeckeren” en de vrijval van de kapitaallasten krediet Cappellenlaan-Deventerweg.
  2. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft in 2011 een bezuinigingstaakstelling op Cultuur bepaald van € 0,5 mln.; € 260.000 voor de musea en € 240.000 voor de bibliotheek. Een groot deel van die bezuiniging is gerealiseerd. Het restant zou uit verbouw, samenvoeging musea en het multifunctioneler maken van Broederenklooster en de Broederenkerk/bibliotheek moeten komen en door de synergie tussen beide functies te vergroten. Daar is toentertijd het 'plan Broederenklooster' voor opgesteld hetgeen uiteindelijk niet is doorgegaan. Inmiddels is een goed en functioneel (verbouw)plan uitgewerkt voor de bibliotheek. Dit is in het Forum van 20 juni gepresenteerd. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de beoogde verbouw/renovatie van de Broederenkerk/bibliotheek.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer