Pagina delen

Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een budget van € 200.000,-- voor de realisatie van het routenetwerk De Hoven beschikbaar te stellen ten laste van het beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’ (onderdeel Groene Dorpsranden).
 2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-22).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Rivier in de Stad
Het programma Rivier in de Stad kent een uitgebreid scala aan projecten. Doel van het programma is het stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Dit willen we bereiken door de natuur, de historie en het water beter te benutten. Met Rivier in de Stad leggen we een link tussen verleden, heden en toekomst.

Routenetwerk
Eén van de projecten is het ontwikkelen van ‘het Routenetwerk de Hoven’. Dit project heeft een meerledige doelstelling:

 1. Het verbeteren van de leefbaarheid van de Hoven, door het verbeteren van uitloopmogelijkheden, ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en routes als middel om (particuliere) initiatieven zoals recreatief ondernemerschap een extra impuls te geven.
 2. De stad Zutphen recreatief te verbinden met het IJssellandschap met zijn hoge cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden.
 3. Zutphen te verbinden met de Veluwe (en haar verblijfsrecreatie) om recreanten naar de middeleeuwse binnenstad van Zutphen te trekken.

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten heeft in nauw overleg met bewoners en betrokkenen een aanzet gegeven voor twee mogelijke wandelroutes en een fietsroute. Die voorstellen treft u als bijlage aan. De ideeën hebben wij daarna besproken met de nodige betrokken instanties/organisaties. Deze waren positief verrast en hebben aangegeven hierin mee te willen denken en/of doen. Het is nu zaak om met het gebied en grondeigenaren/-gebruikers tot uitgewerkte (haalbare) routes te komen. Onderdeel van dat overleg is het maken van afspraken over langjarig beheer en gebruik. Bij overeenstemming kunnen de routes met bijbehorende werken daarna worden gerealiseerd en het landschap worden versterkt.

In Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben wij een goede partner gevonden om het genoemde proces te begeleiden en de uitvoering van de werkzaamheden te verzorgen. Daarbij worden de wandelroutes via het ‘Klompenpadenconcept’ gerealiseerd.

Beoogd effect

Budget ter beschikking stellen om opdrachten te kunnen verstrekken waardoor de routes met diverse bijbehorende werken worden gerealiseerd.

Argumenten

1.1 Er is een budget nodig om Stichting Landschapsbeheer Gelderland opdracht te kunnen verstrekken, de routes met bijbehorende werken en landschapsversterking te realiseren en langjarige contracten over beheer en openstelling van terreinen te sluiten.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland realiseert geregeld wandelpaden in de vorm van een klompenpad. Kenmerkend daarbij zijn de interactieve totstandkoming en de hoge mate van burgerparticipatie. Met haar ervaring en vele connecties met beherende organisaties en (landgoed)eigenaren is de stichting de geëigende spin in het web om de routes te realiseren onder het maken van afspraken over langjarig beheer. Het klompenpad ten zuiden van de rondweg bij Leesten is in het verleden ook met SLG gerealiseerd.

Het project kent de volgende kostenposten:

 1. SLG heeft offertes uitgebracht voor zaken als haar coördinatie, de aanleg, het aanbrengen van bewegwijzering, het maken van een routefolder en -app en het versterken van het landschap.
 2. Er worden kosten gemaakt voor langjarig beheer en openstelling en het aanvragen van vergunningen. Ook wordt er gekeken of het budget, mogelijk aangevuld met subsidies, ruimte biedt voor toe te voegen kleine ‘attracties’ (o.a. trekpontje, uitkijkhut) zoals in de voorstellen voor de routes zijn benoemd, het realiseren van rustpunten en het plaatsen van oplaadpalen in de fietsroute.
 3. Voornoemde punten zijn de kosten voor realisatie van het project. Na realisatie moet het geheel onderhouden worden. Voor de wandelroutes zorgen de vrijwilligers voor het klein onderhoud als verrichten van kleine reparaties, snoeiwerkzaamheden, checken en schoonhouden bebording, opnemen staat van bruggetjes/hekjes e.d. en opruimen van zwerfvuil. De gemeente is verantwoordelijk voor herstel na vandalisme en op termijn (10/15 jaar) vervanging van hekken, bruggetjes en dergelijke. Voor dergelijk groot onderhoud is het gebruikelijk de investering bij de voorjaarsnota voor het jaar waarin dat gepleegd moet worden op te voeren. De impact op toekomstige begrotingen is nu dus nul.

Voor de fietsroute komt het beheer bij de gemeente te liggen. Omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande routes betekent dit feitelijk alleen het schoonhouden van (nieuwe) bewegwijzeringsborden en informatiepanelen. Dit behoort tot de reguliere werkzaamheden van team Beheer en Onderhoud.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over aanvullende bijdragen van derden. Het verkrijgen van bijdragen is zeker iets wat wij bij de verdere uitwerking willen onderzoeken.

1.2 Dit leidt tot verbetering van het woon- en leefklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van de Hoven en dit deel van het buitengebied.
Het vergroten van de recreatieve mogelijkheden en belevingswaarde van het gebied zijn speerpunten uit het Wijkontwikkelingsplan de Hoven. Realisatie van deze routes zorgt voor een verhoogd woon- en leefklimaat. De bijbehorende versterking van de groenstructuur verbetert de ruimtelijke kwaliteit. Voor het versterken zal aansluiting worden gezocht bij ons Landschapsontwikkelingsplan.

1.3 Realisatie bevordert het toerisme in onze gemeente.
De routes zijn niet alleen bedoeld voor bewoners uit het gebied. Realisatie verbindt de Veluwe met de Achterhoek en vormt de schakel tussen de gebieden Cortenoever en Voorsterklei. Daarnaast is het concept klompenpaden in heel Nederland bekend. De hier te ontwikkelen paden worden onderdeel van het regionale Wandelnetwerk Achterhoek dat vermarkt wordt door de Stichting Achterhoek Toerisme. Realisatie zal de nodige wandelaars en fietsers en dus ook vakantiegangers naar onze gemeente lokken.

1.4 De routes verbinden de binnenstad met de Veluwe.
Bij het plannen maken voor Rivier in de Stad en vanuit het Wijkontwikkelingsplan de Hoven is geconstateerd dat er geen (kenbare) toeristische verbindingen liggen tussen de binnenstad en de Veluwe. Realisatie van dit routenetwerk lost deze leemte op.

Het routenetwerk heeft daarmee een diverse doelgroep: de inwoners van de Hoven, de rest van Zutphen en bezoekers van elders.

1.5 Hiermee maken we de cultuurhistorische waarden zichtbaar.
Met de aanleg van de paden worden karakteristieke cultuurhistorische landschapselementen opgeknapt, hersteld of op andere wijze weer zichtbaar gemaakt. Ook is het de bedoeling om in de routes de nodige ‘parels’ in de vorm van kastelen en buitens, de IJsselstroom, de oude herbergen en museum Boer Kip op te nemen.

Het beleefbaarder maken van cultuurhistorische waarden is één van de drijfveren om het routenetwerk te realiseren.

1.6 Uw raad heeft recent besloten het routenetwerk te willen realiseren.
Op 23 september jongstleden heeft u besluiten genomen over de inzet van de (resterende) gelden binnen het programma Rivier in de Stad. Het routenetwerk blijft één van de zaken die u graag gerealiseerd ziet.

Kanttekeningen

1.1 De oorspronkelijke subsidiebeschikking Nota Ruimtegelden ging uit van realisatie uiterlijk eind december 2020.
De provincie heeft deze termijn voor zaken in ‘de Groene Dorpsranden’ verlengd tot 31 december 2021.

1.2 Er wordt een grote mate van burgerparticipatie gevraagd en de ideeën moeten met veel betrokkenen uitgewerkt worden.
Burgerparticipatie is bij de planvorming en toekomstig beheer en onderhoud van groot belang. In de offertes van SLG is opgenomen dat de wijk de Hoven zelf zorg dient te dragen voor het verkrijgen van voldoende inzet vanuit de wijk. Bij dit proces moeten zeker ook bewoners van het buitengebied de Hoven/Brummen en van de kern Empe betrokken worden. De voorgestelde routes strekken zich tot die gebieden uit.

Het project zal breed worden ingestoken.

1.3 De offertes van Stichting Landschapsbeheer Gelderland dateren van november 2018.
Met de stichting is afgestemd dat ze nog actueel zijn. Alleen de in de offerte voor de fietsroute opgenomen planning is achterhaald maar de opzet is om een beeld te geven van de te nemen stappen en de doorlooptijd.

Risico’s

Vertraging in het (ontwerp)proces door benodigd overleg met grondeigenaren.
Het is de bedoeling om in overleg met de grondeigenaren tot definitieve routes en vergroening van het gebied te komen. Dat vraagt zorgvuldig overleg. Overigens wordt in de planning van een zorgvuldig traject uitgegaan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Opdrachtverstrekking
Na het beschikbaar stellen van het budget opdracht aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland verstrekken.

Communicatie
Actief naar buiten brengen dat de gemeente in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland toeristische routes in het gebied ten westen van de IJssel wil realiseren.

Planning
Het proces (van startavond tot feestelijke opening) om tot een klompenpad te komen vergt 1,5 tot 2 jaar. Voor de fietsroute is dat 1 jaar.

Rapportage/evaluatie

Er vindt rapportage plaats conform de afspraken vanuit het programma Rivier in de Stad.

Verder worden de voortgang en de planvorming van tijd tot tijd met de Wijkraad de Hoven en stakeholders uit de Hoven besproken.

Financiën

Er bestaat nog geen zicht op de totale kosten van het project en de daarbij te realiseren kwalitatief wenselijke zaken als oplaadpunten, rustpunten en ‘attracties’. Binnen het programma RidS is een bedrag van € 200.000,-- voor realisatie van de toeristische routes beschikbaar. Het voorstel is dat bedrag als budget ter beschikking te stellen.

Het bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’ (1900558/onderdeel Groene Dorpsranden).

De begroting 2019 dient dienovereenkomstig gewijzigd te worden.

Bijlagen

 1. Rapport Routenetwerk Zutphen – wandel en fietsroutenetwerk rondom de Hoven.
 2. Begrotingswijziging 2019-22.
 3. Offerte van Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor de realisatie van Klompenpad de Hoven.
 4. Offerte van Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor de realisatie van Fietsroute Zutphen (buitengebied ten westen van de IJssel).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 september 2019 met nummer 141887b e s l u i t :

 1. Een budget van € 200.000,-- voor de realisatie van het routenetwerk De Hoven beschikbaar te stellen ten laste van het beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’ (onderdeel Groene Dorpsranden).
 2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-22).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een budget van € 200.000,-- voor de realisatie van het routenetwerk De Hoven beschikbaar te stellen ten laste van het beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’ (onderdeel Groene Dorpsranden) en om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-22).

Het programma Rivier in de Stad kent een uitgebreid scala aan projecten. Eén van de projecten is het ontwikkelen van ‘het Routenetwerk de Hoven’. Bosch Slabbers Landschapsarchitecten heeft in nauw overleg met bewoners en betrokkenen een aanzet gegeven voor twee mogelijke wandelroutes en een fietsroute. Met het raadsvoorstel wordt beoogd budget ter beschikking te stellen om opdrachten te kunnen verstrekken waardoor de routes met diverse bijbehorende werken worden gerealiseerd.

Het beschikbaar stellen van krediet en de begroting hiertoe overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 07-10-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA Holtslag
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

 Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Van de herstelmaatregelen is het grootste deel genomen.

PVDA: Halen we 1 januari 2020?

College: De herstelmaatregelen zijn genomen om het einde van het jaar correct en doelmatig te halen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

SP: Punt van Orde: wij willen dit voorstel als bespreekstuk in de raad behandelen.

GroenLinks: Gelden de gewijzigde winkeltijden alleen voor supermarkten of geldt dit algemeen?

College: Algemeen.

GroenLinks: Dan willen wij dit ook als bespreekstuk in de raad behandelen.

Forum: Akkoord om dit als bespreekstuk in de raad te behandelen.

6b. Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in

de raad worden behandeld.

6c. Marktverordening gemeente Zutphen 2019

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in de raad worden behandeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad - 7 oktober 2019

GroenLinks: Bij het onderwerp vuurwerk staat geen datum vermeld. Komt dit onderwerp dit jaar niet in het Forum?

College: We kijken of er nog plaats voor is.

SP: Bij het onderwerp vuurwerk hebben wij een vraagteken of dit opiniërend is?

College: Dit voorstel komt vanuit de raad.

D66: Hoe moet ik dit schema zien?

Forum: Dit schema is informerend bedoeld. Je kan over de onderwerpen procesvragen stellen. Je kan ook onderwerpen aandragen. Hierdoor kan de agenderende rol van de raad worden versterkt.

CDA: In de Forumvergadering hiervoor is het onderwerp "Aanvullende maatregelen bij thema's 2,3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot" niet behandeld. Dit moet opnieuw in het Forum worden behandeld. Daarnaast moet ook het onderwerp "Doorontwikkeling toegang sociaal domein" in een eigen Forum.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 02-09-2019

Forum: Akkoord.

10b. Forumverslag 09-09-2019

Forum: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend