Pagina delen

Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2022 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste

de fractievoorzitters van GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 stelt voor :

De fractievoorzitters van GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 stellen voor:

 1. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vier bij besluitpunt 2 te benoemen wethouders;
 2. Te benoemen als wethouders:
  1. A.E.L. (Eva) Boswinkel;
  2. H.J.M. (Rick) Verschure;
  3. J. (Jasper) Bloem;
  4. S.J.H.G. (Sjoerd) Wannet.
 3. Wethouder Sjoerd Wannet met ingang van 2 juni 2022 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor hij uiterlijk op 1 juni 2023 zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Zutphen moet hebben.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 16 maart 2022 hebben verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgevonden. De vervolgens gevoerde coalitiebesprekingen tussen GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 zijn afgerond en deze vier fracties hebben vier kandidaten voorgedragen voor benoeming tot wethouder.

In artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet is bepaald dat de wethouders hun werkelijke woonplaats hebben in de gemeente. De heer Wannet heeft zijn woonplaats nu nog in Nijmegen. Hij heeft aangegeven in de gemeente Zutphen te willen gaan wonen en deze zomer op zoek te gaan naar woonruimte.

De Gemeentewet geeft in artikel 36a lid 2 aan dat de raad voor de duur van een jaar ontheffing kan verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.

Beoogd effect

Voorzien in de benoeming van wethouders om daarmee te voldoen aan artikel 35 van de Gemeentewet.

Voldoen aan het wettelijk voorschrift van artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet.

Argumenten

2.1 De gemeentewet draagt de raad op de wethouders te benoemen
Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de wethouders benoemt.

3.1 Snel in de gemeente komen wonen wordt van groot belang geacht
Het wordt belangrijk geacht dat wethouders in de gemeente wonen dan wel zich zo snel mogelijk vestigen in de gemeente. Door een wethouder voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, wordt de ruimte geboden om weloverwogen een geschikte woning te zoeken.

Kanttekeningen

Het staat personen vrij om zich ook kandidaat te stellen voor het wethouderschap.
Zoals gebruikelijk worden nieuwe wethouders door middel van een vrije stemming gekozen zodat alle raadsleden kunnen meestemmen. Op het stembriefje is gelegenheid voor alle raadsleden om de naam van de kandidaat van hun voorkeur te vermelden.
Omdat het om een vrije stemming gaat en niet om een tot een aantal personen beperkte voordracht mogen ook de ter benoeming voorgestelde raadsleden meestemmen. De voorgedragen kandidaten zullen worden vermeld op het stembriefje om de stemmingsprocedure te vergemakkelijken.

Voordat tot benoeming van een wethouder kan worden overgegaan dient door de raad te worden onderzocht of de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 36a van de Gemeentewet verklaart de eisen aan het raadslidmaatschap van overeenkomstige toepassing op wethouders.
Een commissie uit de raad, de commissie onderzoek geloofsbrieven, voert onderzoek uit om de raad hierover van advies te voorzien.

Vervolgtraject

Wanneer huidige raadsleden als wethouder worden benoemd en ze de benoeming tijdig aannemen zijn ze van rechtswege (artikel 36b lid 1 onder l.) geen lid meer van de gemeenteraad. Op dat moment zal de procedure in gang worden gezet om de ontstane vacatures in de raad te vervullen.

Financiën

De bezoldiging die een wethouder ontvangt is uitgewerkt in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Dat geldt ook voor de onkosten en andere financiële voorzieningen verbonden aan het ambt.

Bijlagen

 • Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (toegevoegd na de vergadering)
 • Memo Berenschot integriteitstoets kandidaat wethouders t.b.v. gemeenteraad Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0052

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 van 26 mei 2022 met nummerb e s l u i t :

 1. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vier bij besluitpunt 2 te benoemen wethouders;
 2. Te benoemen als wethouders:
  1. A.E.L. (Eva) Boswinkel;
  2. H.J.M. (Rick) Verschure;
  3. J. (Jasper) Bloem;
  4. S.J.H.G. (Sjoerd) Wannet.
 3. Wethouder Sjoerd Wannet met ingang van 2 juni 2022 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor hij uiterlijk op 1 juni 2023 zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Zutphen moet hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 2 juni 2022 Naar boven

Datum 02-06-2022 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Schriftelijke stemming
Mevrouw Boswinkel: 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De heer Verschure:25 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De heer Bloem: 27 stemmen voor en geen tegen. De heer Wannet: 27 stemmen voor en geen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in