Pagina delen

Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste

Het collectief van fractievoorzitters van GroenLinks, PVDA, SP en VVD stelt voor :

 1. Het coalitieeakkoord 2018 - 2022 'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld' voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vier bij besluitpunt 3 te benoemen wethouders;
 3. Te benoemen als wethouders
  1. G.L. (Harry) Matser;
  2. A. (Annelies) de Jonge;
  3. M.J. (Mathijs) ten Broeke;
  4. L. (Laura) Werger.
 4. Wethouder Laura Werger met ingang van 28 mei 2018 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor zij uiterlijk op 27 mei 2019 haar werkelijke woonplaats in Zutphen moet hebben.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 21 maart 2018 hebben verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgevonden. De vervolgens gevoerde coalitiebesprekingen tussen GroenLinks, PVDA, SP, en VVD zijn afgerond en in de raadsvergadering zullen vanuit deze fracties kandidaten worden voorgedragen voor benoeming tot wethouder.

In deze vergadering zal onder andere mevrouw Laura Werger worden voorgedragen als wethouder. In artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet is bepaald dat de wethouders hun werkelijke woonplaats hebben in de gemeente. Mevrouw Laura Werger heeft haar woonplaats nu nog in Gouda. In die plaats heeft ze echter haar woning al verkocht. Ze heeft op dit moment nog geen woonruimte in de gemeente Zutphen gevonden. Nu haar huidige woning in Gouda is verkocht en zij heeft aangegeven in de gemeente Zutphen te willen gaan wonen, is het aannemelijk dat zij deze zomer woonruimte in de gemeente Zutphen zal hebben gevonden en in gebruik zal hebben genomen.

De Gemeentewet geeft in artikel 36a lid 2 aan dat de raad voor de duur van een jaar ontheffing kan verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.

Beoogd effect

Voorzien in de benoeming van wethouders om daarmee te voldoen aan artikel 35 van de Gemeentewet.

Voldoen aan het wettelijk voorschrift van artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet.

Argumenten

1.1 De gemeentewet draagt de raad op de wethouders te benoemen
Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de wethouders benoemt.

4.1 Snel in de gemeente komen wonen wordt van groot belang geacht.

Het wordt belangrijk geacht dat wethouders in de gemeente wonen dan wel zich zo snel mogelijk vestigen in de gemeente. Door een wethouder voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, wordt de ruimte geboden om weloverwogen een geschikte woning te zoeken.

Kanttekeningen

Het staat personen vrij om zich ook kandidaat te stellen voor het wethouderschap.
Zoals gebruikelijk worden nieuwe wethouders door middel van een vrije stemming gekozen zodat alle raadsleden kunnen meestemmen. Op het stembriefje is gelegenheid voor alle raadsleden om de naam van de kandidaat van hun voorkeur te vermelden.
Omdat het om een vrije stemming gaat en niet om een tot een aantal personen beperkte voordracht mogen ook de ter benoeming voorgestelde raadsleden meestemmen. De voorgedragen kandidaten zullen worden vermeld op het stembriefje om de stemmingsprocedure te vergemakkelijken.

Alvorens tot benoeming van een wethouder kan worden overgegaan dient door de raad te worden onderzocht of de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 36a van de Gemeentewet verklaart de eisen aan het raadslidmaatschap van overeenkomstige toepassing op wethouders.
Een commissie uit de raad, de commissie onderzoek geloofsbrieven, zal dit onderzoek dienen uit te voeren om de raad terzake van advies te kunnen dienen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Wanneer huidige raadsleden als wethouder worden benoemd en ze de benoeming tijdig aannemen zijn ze van rechtswege (artikel 36b lid 1 onder l.) geen lid meer van de gemeenteraad en zal de procedure in gang worden gezet om de ontstane vacatures in de raad te vervullen.

Financiën

Volgens de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014 is de vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschap verbonden kosten gelijk aan het bedrag vermeld in artikel 25 lid 1 van het Rechtspositiebesluit wethouders. Van toepassing is het bedrag dat correspondeert met het aantal inwoners van de gemeente Zutphen.

Gedurende de periode dat een wethouder nog niet zijn of haar werkelijke woonplaats in de gemeente heeft, heeft volgens de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014 ten laste van de gemeente aanspraak op een vergoeding van reis- en pensionkosten, én verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder.

Bijlagen

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022 - 'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'
 • Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014;
 • Opzet en uitkomst van het uitgevoerde Integriteitsonderzoek
 • Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0070

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Het collectief van fractievoorzitters van GroenLinks, PVDA, SP en VVD van 18 mei 2018 met nummer


Gelet op:

 • artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet;
 • artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet
 • artikel 40 van de Gemeentewet;
 • artikel 41b van de Gemeentewet.

b e s l u i t :

 1. Het coalitieakkoord 2018 - 2022 'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld' voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vier bij besluitpunt 3 te benoemen wethouders;
 3. Te benoemen als wethouders
  1. G.L. (Harry) Matser;
  2. M.J. (Mathijs) ten Broeke;
  3. A. (Annelies) de Jonge;
  4. L.J. (Laura) Werger.
   (De namen van de vier gekozen wethouders zijn na schriftelijke stemming in de raadsvergadering ingevuld).
 4. Wethouder Laura Werger met ingang van 28 mei 2018 voor de maximaal mogelijke duur van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor zij uiterlijk op 27 mei 2019 haar werkelijke woonplaats in Zutphen moet hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 28 mei 2018 (20:00 - 23:00) Naar boven

Datum 28-05-2018 Tijd 20:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Bij de schriftelijke stemming over de kandidaten zijn op dhr. Matser 28 stemmen voor en 1 stem tegen uitgebracht, op dhr. Ten Broeke zijn 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen uitgebracht en was 1 onthouding, op mevr. De Jonge werden 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen uitgebracht en op mevr. Werger werden 28 stemmen voor en 1 stem tegen uitgebracht. Nadat de namen van de 4 gekozen wethouders bij besluitpunt 3 zijn ingevuld werd met algemene stemmen ingestemd met het raadsvoorstel.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in