Pagina delen

Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2014

het collectief van fractievoorzitters van SP, VVD, GL, PvdA, CDA en CU stelt voor :

 1. Het collegeakkoord 2014 - 2018 'Krachten Bundelen' voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vijf bij besluitpunt 3 te benoemen wethouders;
 3. Te benoemen als wethouders
  1. .......
  2. .......
  3. .......
  4. .......
  5. .......

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 19 maart 2014 hebben verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgevonden. De vervolgens gevoerde coalitiebesprekingen tussen SP, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie zijn afgerond en in de raadsvergadering zullen vanuit deze fracties wethouders worden voorgedragen voor benoeming.

Beoogd effect

Voorzien in de benoeming van wethouders om daarmee te voldoen aan artikel 35 van de Gemeentewet.

Argumenten

1.1 De gemeentewet draagt de raad op de wethouders te benoemen
Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de wethouders benoemt.

Kanttekeningen

Het staat personen vrij om zich ook kandidaat te stellen voor het wethouderschap.
De stemming over de nieuwe wethouders is een vrije stemming. Op het stembriefje is gelegenheid voor alle raadsleden om de naam van de kandidaat van hun voorkeur te vermelden.
Omdat het om een vrije stemming gaat en niet om een tot een aantal personen beperkte voordracht mogen ook de ter benoeming voorgestelde raadsleden meestemmen. Voorgedragen kandidaten zullen worden opgenomen op het stembriefje om de stemmingsprocedure te vergemakkelijken.

Alvorens tot benoeming van een wethouder kan worden overgegaan dient door de raad te worden onderzocht of de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 36a van de Gemeentewet verklaart de eisen aan het raadslidmaatschap van overeenkomstige toepassing op wethouders.
Een commissie uit de raad zal dit onderzoek dienen uit te voeren om de raad terzake van advies te kunnen dienen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Wanneer huidige raadsleden als wethouder worden benoemd en ze de benoeming tijdig aannemen zijn ze van rechtswege (artikel 36b lid 1 onder l.) geen lid meer van de gemeenteraad en zal de procedure in gang worden gezet om de ontstane vacatures in de raad te vervullen.

Personele consequenties

De ambtelijke organisatie krimpt. Het ondersteunen van vijf wethouders, in plaats van de geplande drie, zal frictie opleveren. In de beleidsinhoudelijke ondersteuning en de algemene ondersteuning zoals communicatie en secretariaat.
Dit zal aan de orde komen in de verdere uitwerking van de portefeuilles en het college-uitvoeringsprogramma.

Financiën

De kosten van de vierde formatieplaats worden voor 2014 gedekt uit het implementatiebudget Kerntakendiscussie (KTD) en voor 2015 en verder meegenomen bij de besluitvorming over de Strategische Agenda 2015-2018.

Bijlagen

 • Collegeakkoord 2014 - 2018 - Krachten Bundelen

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het collectief van fractievoorzitters van SP, VVD, GL, PvdA, CDA en CU van 23 juni 2014 met nummer


Gelet op:

 • artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet;
 • artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet
 • artikel 40 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

 1. Het collegeakkoord 2014 - 2018 'Krachten Bundelen' voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De formatie voor de te benoemen wethouders vast te stellen op in totaal 4,0 fte en deze gelijkmatig te verdelen over de vijf bij besluitpunt 3 te benoemen wethouders;
 3. Te benoemen als wethouders
  1. de heer O.W. Bosch, Abersonplein 2, 7231 CP te Warnsveld;
  2. de heer E.P.M. Gründemann, Leeuweriklaan 19, 7203 JD te Zutphen;
  3. mevrouw A. de Jonge, Tichelkuilen 209, 7206 BN te Zutphen;
  4. mevrouw J. Pennings – Hanemaaijer, Stuurmanstraat 1, 7203 DB te Zutphen;
  5. mevrouw P.C.M. Withagen, De Waarden 263, 7206 GG te Zutphen;
  (De namen van de vijf gekozen wethouders zijn na schriftelijke stemming in de raadsvergadering ingevuld.)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 3 juli 2014 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2014 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Schriftelijke stemming
De besluitvorming heeft per besluitpunt van het voorstel plaatsgevonden. De besluitpunten 1. en 2. zijn mondeling met algemene stemmen aangenomen. Over besluitpunt 3. heeft een schriftelijke stemming plaatsgevonden. Op dhr. Bosch zijn 28 stemmen voor uitgebracht; op dhr. Gründemann zijn 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 6 blanco stemmen uitgebracht; op mevr. De Jonge zijn 25 stemmen voor en 3 blanco stemmen uitgebracht; op mevr. Pennings-Hanemaaijer zijn 22 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 blanco stemmen uitgebracht; op mevr. Withagen zijn 24 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 blanco stem uitgebracht, waarmee ze alle vijf tot wethouders zijn benoemd. De benoeming is vervolgens ook door alle benoemde personen aangenomen, waarna de eed werd afgelegd door dhr. Gründemann en mevr. Pennings-Hanemaaijer en de belofte door dhr. Bosch, mevr. De Jonge en mevr. Withagen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in