Pagina delen

Benoeming van twee raadvertegenwoordigers in de Rekenkamercommissie Zutphen 2018

Het presidium stelt voor :

Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie:

  1. ...
  2. ...

(de namen worden ingevuld na de schriftelijke stemming in de raadsvergadering)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De rekenkamercommissie van Zutphen bestaat uit vijf leden: drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadvertegenwoordigers. “De raad benoemt uit de kring van raadsleden en forumleden twee raadvertegenwoordigers, voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad” (Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Zutphen 2016, artikel 3:4). Voor de periode 2018-2022 zijn vier aanmeldingen binnengekomen, vanuit vier verschillende fracties. Dat is positief. Omdat er plek is voor twee raads-/forumleden zal een stemming nodig zijn om twee personen te benoemen.

Beoogd effect

Een voltallige rekenkamercommissie waardoor het functioneren van de rekenkamercommissie mogelijk wordt gemaakt.

Argumenten

1.1 Volwaardige bemensing namens de raad van de rekenkamercommissie.

De benoemingstermijn van de vertegenwoordigers namens de raad in de rekenkamercommissie is afgelopen aan het einde van de bestuursperiode. Om die reden is nieuwe besluitvorming nodig voor een volwaardige bemensing namens de raad van de rekenkamercommissie.

Kanttekeningen

-

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De raad stemt over benoeming van twee raadvertegenwoordigers in de raadsvergadering.
Voor deze stemming kunnen de voorgedragen raadvertegenwoordigers een korte ‘pitch’ houden, waarin zij argumenten geven voor hun geschiktheid.

Hierna zal de raad schriftelijk stemmen, waardoor twee personen worden benoemd.

Financiën

Geen financiële consequenties.

Stukken die ter inzage liggen

Geen.

 

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0041

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 april 2018 met nummerb e s l u i t :

Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie:

  1. Jorn Lok
  2. Huibert Brouwer

(de namen zijn ingevuld na de schriftelijke stemming in de raadsvergadering)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Via schriftelijke stemrondes zijn Jorn Lok en Huibert Brouwer benoemd. In het voorafgaand aan de schriftelijke stemming door de raad benoemde stembureau hadden Martine Westerik en Mathijs ten Broeke zitting.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 9 april 2018 (17:15 - 18:15) Naar boven

Datum 09-04-2018 Tijd 17:15 - 18:15
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in