Pagina delen

Benoeming van mevrouw Van Ast als Forumlid voor de Stadspartij

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij mevrouw M. van Ast;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Meike Wesselink heeft ontslag genomen als raadslid en wordt als raadslid opgevolgd door Gerard Pelgrim die momenteel nog Forumlid is voor de Stadspartij. Wanneer Gerard Pelgrim is toegelaten tot de raad, ontstaat ruimte voor het benoemen van een nieuw Forumlid voor de Stadspartij. Om in deze vacature te voorzien heeft de fractievoorzitter van de Stadspartij een nieuw Forumlid voor benoeming voorgedragen.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de Stadspartij.

Argumenten

De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden te benoemen Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.

Het benoemen en ontslaan van Forumleden gebeurt door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 mei 2019 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

  1. te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij mevrouw M. van Ast;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 20 mei 2019 (18:00 - 19:15) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 18:00 - 19:15
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in