Pagina delen

Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter

Het presidium stelt voor :

mevr. A. Verwoordt te benoemen als Forumvoorzitter.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Mevr. A. Verwoort heeft zich aangemeld om de rol van Forumvoorzitter te gaan vervullen en wordt door het Presidium daarom nu voordragen voor benoeming als zodanig.

Een Forumvoorzitter is geen deelnemer aan de vergadering maar heeft een aantal specifieke taken waaronder het leiden van de vergadering en het handhaven van de orde. Positie en taken van de Forumvoorzitter zijn geregeld in artikel 2:10 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zutphen 2013. 

Beoogd effect

Mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter te benoemen, zodat voldoende Forumvoorzitters beschikbaar zijn om alle Forumvergaderingen voor te zitten.

Argumenten

Besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 2:10 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 schrijft voor dat voorzitters van Forumvergaderingen door de gemeenteraad worden benoemd.

Voldoende Forumvoorzitters
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters (10 à 12) belangrijk is om ook in geval van ziekte, vakantie of onverwachte verhindering Forumvoorzitters beschikbaar te hebben om vergaderingen te kunnen leiden. Met deze benoemingen blijft het aantal beschikbare Forumvoorzitters op het gewenste niveau.

Kanttekeningen

De fractie Burgerbelang levert een groot aantal Forumvoorzitters, waardoor bij het inplannen van Forumvoorzitters rekening dient te worden gehouden met het beschikbaar blijven van voldoende inhoudelijke deelnemers van deze fractie in een Forumvergadering.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 27 januari 2016 met nummer


gelet op artikel 2:10 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

mevr. A. Verwoordt te benoemen als Forumvoorzitter.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 februari 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Mw. A. Verwoort (Burgerbelang) heeft zich aangemeld voor de functie van Forumvoorzitter. Het Presidium draagt haar voor voor benoeming in die functie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Ik open deze technisch Blokvergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Morgen wordt de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van een basisschool op AZC terrein aangevraagd.

College: TSN staat op het punt om failliet te gaan. In veel gemeenten wordt TSN overgenomen door buurtzorg. Buurtzorg heeft Zutphen geen aanbieding gedaan. Via een spoedaanbestedingsprocedure zal de komende maanden opnieuw worden aanbesteed.

PVDA: Naar aanleiding van een opmerking van de bestuursvoorzitter van TSN willen wij weten of het geen problemen gaat geven als de gemeente een andere zorgaanbieder meer geld gaat geven?

College: Juist daarom gaan we niet in onderhandeling met Buurtzorg maar gaan we opnieuw aanbesteden.

SP: Kunnen cliënten hun eigen verzorger houden bij overname door Buurtzorg of bij opnieuw aanbesteden?

College: Dat kunnen we niet garanderen; dit zal de komende weken in een bestek worden uitgewerkt.

Stadspartij: Wij begrijpen niet waarom andere zorgaanbieders TSN niet kunnen overnemen; doen zij dat bij opnieuw aanbesteden wel?

CDA: Is er aandacht voor communicatie?

College: Ja, daar is aandacht voor.

SP: Doet Buurtzorg niet mee in de aanbesteding?

College: Zij doen wel mee. De aanbesteding is open voor iedereen, ook voor Buurtzorg, en zal leiden tot hogere tarieven.

GroenLinks: Het is aantrekkelijk als mensen hun eigen zorg kunnen houden, wij willen dat dit als voorwaarde in de aanbesteding wordt meegenomen. Wij willen hierover een heldere afweging terugzien.

College: Dat wordt gedeeld, dat is een aandachtspunt bij de uitwerking van de voorwaarden. Maar het past niet bij een spoedprocedure om daarover van te voren te informeren. Graag hebben wij met spoed uw instemming.

GroenLinks: Daarom geef ik het nu aan zodat u het kunt meenemen. Het Forum reageert hier instemmend op.

College: Er zal serieus naar worden gekeken maar het kan niet als hard criterium worden meegenomen. Wel zal er achteraf geïnformeerd worden.

PVDA: Wat betekent dit financiëel?

College: Dat kan nu nog niet worden ingeschat. Zodra hierover informatie is zal ik dat u laten weten. Een eventueel tekort kan worden gedekt uit de reserve WMO.

4. Aankondiging moties en amendementen

PVDA: Vanavond willen wij de motie "Toegankelijkheid de NORM, ontoegankelijk de uitzondering" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 februari 2016

ChristenUnie: Bij toezegging 15-11 staat dat er een voorstel zal komen, maar volgens ons is dat al geregeld.

College: De tillift is al wel geregeld, maar de speelattributen nog niet.

Voorzitter: Deze toezegging kan nog op de lijst blijven staan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

6b. Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

6c. Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 01-02-2016

Vastgesteld, inclusief de voorgestelde wijziging van de fractie Burgerbelang.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend