Pagina delen

Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumvoorzitter:

  • de heer A.J.A. Putker

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De heer A.J.A. Putker heeft zich bereid verklaard om de rol van Forumvoorzitter te gaan vervullen en wordt door het Presidium daarom nu voordragen voor benoeming als zodanig.

Beoogd effect

De voorgedragen heer A.J.A. Putker als Forumvoorzitter benoemen, zodat voldoende Forumvoorzitters beschikbaar zijn om alle Forumvergaderingen voor te zitten.

Argumenten

Besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 2:10 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 schrijft voor dat voorzitters van Forumvergaderingen door de gemeenteraad worden benoemd.

Voldoende Forumvoorzitters
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters (10 à 12) belangrijk is om goed te kunnen plannen ook in geval van ziekte, vakantie of onverwachte verhindering. Met deze benoemingen komt het aantal beschikbare Forumvoorzitters op het gewenste niveau.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0143

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 6 oktober 2014 met nummer


gelet op artikel 2:10 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumvoorzitter:

de heer A.J.A. Putker

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 november 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters belangrijk is om goed te kunnen vergaderen. Met deze benoeming komt het aantal beschikbare Forumvoorzitters op het gewenste niveau. Het benoemen van Forumvoorzitters is een bevoegdheid van de raad op basis van artikel 2:10 van het Reglement van Orde.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 03-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en M. Jaspers
SPH.M.H. Giesen en M.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk en C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd en J.G.A La Rose
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en M.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Ton Merkx spreekt in namens de Wijkraad De Hoven. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De Stadspartij vraagt op welke wethouder de heer Merkx doelt in zijn betoog.

De heer Merkx zegt dat dit wethouder Gründemann is.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert de raad over het besluit van het moskeebestuur tot een extra gebedsoproep op de maandagmiddag tussen 12 en 2 uur. Het college heeft de raad de brief verstrekt die het college en het moskeebestuur hebben verzonden om omwonenden te informeren.  Het besluit van de moskee is de uitkomst van een proces en biedt een basis voor harmonieus samenleven in de binnenstad, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens in de samenleving. Er is voor het college daarom geen aanleiding voor behandeling in een forum, waarbij vastlegging van normen in de APV aan de orde is.

De VVD is van mening dat het college hiermee een scheve schaats rijdt. De raad is altijd voorgehouden dat het college slechts faciliteerde om harmonieus met elkaar in gesprek te gaan. Dat is iets anders dan sturen in het gesprek. De VVD vindt dat het college eerst naar de raad had moeten gaan om te spreken over oplossingen. Nu ligt er een brief die ondertekend is en waarvan onduidelijk is of dit een besluit is en door wie dit is genomen. Daarbij wordt aangegeven dat het moskeebestuur dit nog moet bespreken met zijn leden. De fractie is zeer ongelukkig met de gang van zaken en beraadt zich op nadere stappen.

De SP is blij dat er een uitkomst is en dat er een besluit ligt. De SP begrijpt dat dit niet terug komt in de raad, maar dat kan volgens de fractie alleen als dit in voldoende samenspraak met omwonenden gebeurd is. De fractie verbaast het dat de afspraken niet worden vastgelegd en vreest dat over enige tijd de discussie over verdere uitbreiding opkomt.

De Stadspartij stelt ook vragen bij de gang van zaken. Volgens de brief is een en ander in goed overleg afgesproken. De fractie vraagt zich af of omwonenden hier ook zo over denken.

Burgerbelang vraagt wat er gebeurt als de moskee besluit toch vaker een oproep te doen.

Het college antwoordt dat het een besluit van het moskeebestuur betreft en dat dit binnen de wetten en regels past. Het moskeebestuur zou ook het besluit mogen nemen om 5 dagen per week op te roepen tot gebed. Het bestuur heeft de bezwaren goed gehoord en besloten het aantal oproepen te beperken tot 2 per week. Het college vindt de uitkomst zo aansluiten op het proces dat dit een goede basis vormt voor harmonieus samenleven. Indien het aantal oproepen toch meer wordt, dan komt het college met een voorstel op basis waarvan kan de discussie kan worden gevoerd of er regels moeten worden gesteld. Het college vertrouwt er echter op dat het moskeebestuur handelt overeenkomstig het besluit. Het is tenslotte hun eigen besluit. Het college heeft de brief alleen mede ondertekend, omdat dit door facilitering van de gemeente tot stand is gekomen.

De VVD geeft aan niet vrolijk te worden van dit antwoord. Door het college is telkenmale gesteld alleen een faciliterende rol te vervullen. Het is nu een goedkeurende rol geworden. Er is geen dialoog geweest met omwonenden.

Het college benadrukt dat de rol van het college altijd een faciliterende is gebleven en dat er geen sprake is van goedkeuring. Het is een uitkomst die het college niet brengt tot het stellen van nadere regels. Er gaan nog gesprekken plaatsvinden met omwonenden, zowel door het college als het moskeebestuur en daarbij zal ook nog teruggekomen worden op de eerder opgestelde afsprakenlijst.

De VVD denkt dat omwonenden niet eens meer met het college willen praten. Er is sprake van een buitengewoon eenzijdig besluit.

De voorzitter stelt voor dit onderwerp terug te laten komen in het presidium om verdere procesafspraken te maken.

De fracties stemmen hiermee in.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 november 2014

De PvdA vraagt wanneer de raad geïnformeerd wordt.

Het college antwoordt volgende week overleg te hebben met het bestuur van het Warnshuus. Daarna komt dit terug in het forum. De gedachte is om een gezamenlijke presentatie te houden over de stand van zaken.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 november 2014

De PvdA constateert dat er veel verlopen datums in het overzicht staan. Wanneer wordt dit overzicht bijgewerkt?

Het college was dit ook al opgevallen. Het gaat alles op alles zetten om op korte termijn de toezeggingen af te handelen of een toelichting op te nemen waarom er vertraging is.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014

Geen opmerkingen.

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker

Geen opmerkingen.

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 3 november 2014

De Stadspartij heeft een vraag over brief 3 in categorie C. Het betreft een verzoek om 50km borden te verplaatsen, waardoor eerder wordt afgeremd. De fractie vraagt of dit een verantwoordelijkheid is van het college en of de brief kan worden verplaatst naar rubriek E.

Geconcludeerd wordt dat het wel een verantwoordelijkheid is van het college, maar dat de brief in categorie C goed is ingedeeld. Het college behandelt de brief, de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling.

De Stadspartij zou brief E3 (noodkreet tariefverlaging) graag terugzien in de raad.

Het college geeft aan dat dit ook de bedoeling is. In het behandelvoorstel moet worden gelezen: deze brief wordt betrokken bij het raadsvoorstel over de vast te stellen regels.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 november 2014

De SP vraagt n.a.v. het collegevoorstel over maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten wanneer de adviezen van het platform maatschappelijke ondersteuning en de cliëntenraad bekend zijn en wanneer de raad te horen krijgt wat daarmee  gedaan wordt.

De VVD heeft een aantal inhoudelijke vragen.

Het college stelt voor de vragen eerst te stellen aan de behandeld ambtenaar. Mochten de raadsleden over de beantwoording niet tevreden zijn, dan kan ment ook schriftelijke vragen stellen of het punt agenderen via het presidium.

De SP vraagt hoe de raad wordt meegenomen inzake de inventarisatie samenwerkingsverbanden (memo nr. 5).

Het college licht toe dat hierover afgelopen donderdag een bijeenkomst is geweest voor collegeleden en voor raadsleden. Dat ging over de nota verbonden partijen. De opmerkingen die in de bijeenkomst zijn gemaakt worden meegenomen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-09-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 06-10-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 3 november 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend